Податкова аналітика
Давальницька сировина
Поняття давальницької сировини визначено підпунктом 14.1.41 статті 14 ПК України, відповідно до якої це – сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі.
...
Банківські резерви
Термін «резерв» походить від французького слова «réserve» та від латинського слова «reservare» та перекладається як «запас». Тобто резервом є те, що треба зберігати як запас. Банком відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121 - ІІІ (далі – Закон № 2121) є юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. Отже, фактично термін банківські резерви може тлумачитися як запаси, що робляться банками та можуть бути використані відповідно до
...
Факт заниження
У пункті 1.7. Наказу Міністерства фінансів України від 14.03.2013 № 395 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами», зазначається, що факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та повною мірою, з посиланнями на пер
...
Заниження податкового зобов’язання
Термін «заниження податкового зобов’язання» не визначений в ПК України, але для його розуміння можна звернутися до визначення «податкове зобов'язання», встановленого у ПК України. Так, відповідно до підпункту 14.1.156. пункту 14.1. статті 14 ПК України, податкове зобов'язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).
...
Заниження об’єкта оподаткування
Поняття «заниження об’єкта оподаткування» в ПК України не визначено, проте для його розуміння, можна звернутися до інших термінів, встановлених в ПК України.
...
Цілісний майновий комплекс
Цілісний майновий комплекс – об'єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження окремої діяльності, що визначає загальнодержавне значення підприємства, на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи, які в установленому порядку виділяються в самостійні об'єкти.[1] Також визначення цього поняття міститься у Законі України «Про оренду державного та комунального майна», положеннями якого встановлено, що цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ді
...
Злиття платників податків
Відповідно до підпункту 98.1.2. пункту 98.1. статті 98 ПК України, злиттям платників податків є передача майна платника податків до статутних фондів інших платників податків, унаслідок чого відбувається ліквідація платника податків, який зливається з іншими.
...
Службове розслідування
Службове розслідування – це комплекс заходів, які здійснюються у межах компетенції, з метою уточнення причин, встановлення обставин та умов, що сприяли вчиненню правопорушення, відповідальність за яке передбачена законодавством України, та ступеня вини особи (осіб), яка вчинила це правопорушення.[1] Чинне законодавство не приділяє уваги чіткому визначенню цього поняття, тому, на сьогодні, воно міститься лише у вищезазначеному акті.
...
Об’єкт оподаткування
Об’єкт оподаткування визначається як основоположна категорія податкового права. Саме із виникненням у платника об’єкту оподаткування виникає обов’язок сплати податкових зобов’язань.
...
Елементи податку
Термін «податок» має бути чітко визначеним у законодавстві, що давало б можливість точно встановити особу – платника та порядок, відповідно до якого будуть здійснюватися розрахунки з бюджетом. Нечіткість та двозначність закону дає можливість платникам ухилятися від сплати податку на законних підставах, а податковим органам надає можливості зловживання своїми повноваженнями. Зловживання контролюючим органом своїми правами, чому сприяє невизначеність обов’язкових елементів податку, може бути оскаржене в Європейському суді з прав людини (далі – ЄСПЛ). Невизначеність обов’язкових елементів податк
...
Податок
Сучасна форма податків є відносно новою, хоча основні елементи механізму оподаткування зародилися ще в давнину. Значний вклад в розвиток розуміння податків зробили економічні теорії, що почали свій розвиток в 16 столітті. До цього часу податки не відігравали настільки значну роль у формуванні бюджету. Зокрема, відомий французький державний діяч Жан Боден, при формуванні світської концепції суверенітету, як незалежної і абсолютної влади щодо створення і втілення в життя основних законів, життєво необхідних для нормального функціонування держави[1], приділив увагу і доходам, за рахунок яких дер
...
Адміністративні збори
Окремо регламентуються адміністративні збори, що є платою при наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. Розмір плати за надання послуги визначається законом з урахуванням її соціального та економічного значення. Така плата підлягає зарахуванню до державного або відповідного місцевого бюджету. Адміністративні збори також мають низку ознак, за якими їх можна виділити в окрему групу доходів бюджету. Адміністративні збори існують поза системою податків та встановлюються не Податковим кодексом України, а іншими нормативними актами у відповідності до Закону «Про адміністрат
...
Мито
Правова природа мита Дискусія з приводу визначення правової природи мита не нова як для національної доктрини, так і для зарубіжної. Більше того, проаналізувавши нормативно-правові акти, прийняті законодавцями в Україні, також яскраво прослідковується неузгодженість в підходах до визначення поняття «мито». Сьо­годні існує два основних підходи до визначення місця вві­зного мита серед обов’язкових платежів. Перший відно­сить ввізне мито до непрямого податку. На користь цього підходу свідчить визначення мита як податку у Державно­му бюджеті України (податок
...
Збір
Податковим збором (платою, внеском), відповідно до статті 6 ПК України, є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. Загалом, податкові збори мають ряд ознак, які відрізняють їх від інших податкових платежів. По-перше, при сплаті податкового збору має місце індивідуально визначене зустрічне задоволення на користь його платника, що полягає
...
Парафіскалітети
Ще одним видом обов’язкових платежів є парафіскалітети, які є формою покладення обов'язку на фізичних та юридичних осіб з участі у формуванні фінансових фондів. Правова природа парафіскалітетів розкрита у дисертаційному дослідженні Ромащенко Л. В., яка вважає, що парафіскальні платежі – це обов'язкові платежі, що справляються на підставі вимоги публічної влади для покриття витрат на виконання делегованих публічних функцій і зараховуються напряму на користь осіб, що виконують такі функції, а не до бюджету або інших централізованих публічних фондів. [1] Першою ознакою, характерною для парафіска
...
Виробники сільськогосподарської продукції
Застосування терміну «виробник сільськогосподарської продукції» у податковому законодавстві Чинний ПК України не містить визначення виробника сільськогосподарської продукції. Однак це поняття застосовуються у пункті 57.1 статті 57 ПК України та підпункті 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 ПК України. В обох випадках термін вживається в контексті строків сплати зобов’язання з податку на прибуток підприємства.
...
Ціна
В економічній теорії ціною вважається грошове вираження вартості товару. Проте, враховуючи, що таке визначення є справедливим тільки у разі існування рівноваги між попитом і пропозицією, за ціну приймають грошову суму, що сплачується за конкретний товар.
...
Цінова політика
У сфері підприємницької діяльності під терміном «цінова політика» або «маркетингова цінова політика» мається на увазі комплекс заходів спрямованих на визначення ціни, знижок, умов оплати товарів з метою задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку суб’єкта господарювання. Мета цінової політики суб’єктів господарювання – установлення таких цін і таке управління ними (зміна цін), що дозволяє зайняти стале положення на ринку, збільшувати свою частку на ринку і забезпечити високий рівень прибутку. Форми реалізації маркетингової цінової політики: пряма – полягає в безпосередньому розр
...
Компетентний (уповноважений) орган іноземної держави
Орган іноземної держави є компетентним у зв’язку з тим, що законодавством відповідної іноземної держави надано повноваження щодо здійснення дій та прийняття рішень в аспекті застосування угод про уникнення подвійного оподаткування та окремих положень ПК України. В багатьох випадках такий орган збігається з тим, який визначений в двосторонній конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Проте, непоодинокі і випадки, коли орган, уповноважений здійснювати конкретні повноваження у сфері оподаткування, не згадується в міжнародних угодах. У такому разі податковим органам і судам України
...
Юридична особа
Регулювання юридичної особи Відповідно до частини 1 статті 80 Цивільного кодексу України юридична особа – це організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
...
Статутний капітал
Поняття статутного капіталу Статутний капітал – це визначена в установчих документах підприємства вартість майна, яке передане йому засновниками та учасниками у вигляді внесків в якості плати за отримані майнові права, а також з метою забезпечення господарської діяльності підприємства.
...
Житло громадян
Яка нерухомість відноситься до житла ? Відповідно до частини 1 статті 379 Цивільного кодексу України ( далі – ЦК України) житлом фізичної особи є житловий будинок , квартира, інше жиле приміщення , призначені для постійного або тимчасового проживання в них. Житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами , і призначена для постійного в ній проживання ( частина 1 статті 380 ЦК України). ЦК України також окремо виділяє поняття садиби, під якою згідно з частиною 1 статті 381 розуміється земельна ділянка раз
...
Господарське товариство
Поняття господарського товариства та його правове регулювання Відповідно до частини 1 статті 79 Господарського кодексу України господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.
...
Господарська діяльність
Поняття господарської діяльності Відповідно до частини 1 статті 3 Господарського кодексу України, господарська діяльність – це діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
...
Іноземна компанія
Поняттям «іноземна компанія» оперує ПК України у підпункті 14.1.122. пункту 14.1.122 статті 14, де зазначається, що до нерезидентів відносяться в тому числі іноземні компанії, утворені відповідно до законодавства інших держав.
...
Платоспроможність/Процедури відновлення платоспроможності
1. Нормативно-правове регулювання Основним нормативно-правовим актом, який регулює процедури відновлення платоспроможності є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон № 2343-XII). Окремі аспекти врегульовані Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та Господарським процесуальним кодексом України (в частині визначення підвідомчості та підсудності справ про банкрутство господарським судам).
...
Банкрутство
1. Нормативно-правове регулювання Основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок провадження у справах про банкрутство є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон № 2343-XII). Окремі аспекти врегульовані Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та Господарським процесуальним кодексом України (в частині визначення підвідомчості та підсудності справ про банкрутство господарським судам).
...
Банкрут
1. Нормативно-правове регулювання Основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок провадження у справах про банкрутство є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Окремі аспекти врегульовані Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та Господарським процесуальним кодексом України (в частині визначення підвідомчості та підсудності справ про банкрутство господарським судам).
...
Коефіцієнт коригування
Визначення коригуючого коефіцієнту у Податковому кодексі України (далі – ПК України) не встановлюється. Проте, якщо проаналізувати норми ПК України, то можна прийти до висновку, що коригуючі коефіцієнти являють собою певні числові значення, які встановлюються ПК для обчислення суми певного податку або збору. 
...
Зміна строку сплати податку та збору
Під зміною строку сплати податку і збору розуміють перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк, яке не скасовує діючого і не створює нового податкового обов’язку. За загальним правилом змінити строк сплати податку та збору можна шляхом відстрочки або розстрочки податкового зобов’язання/податкового боргу. Відповідно до визначеного підпункту 17.1.5 статті 17 Податкового кодексу України (далі – ПК України) отримання відстрочення (розстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу є правом
...
Фінансова відповідальність. Поняття. Сутність. Ознаки
1. Загальні підходи до розуміння інституту фінансової відповідальності Безперечно, будь-яка фінансово-правова норма втратить ознаки загальнообов’язковості, якщо її виконання не буде забезпечене державним примусом. Відомо, що одним із основних механізмів державного примусу є заходи юридичної відповідальності, які мають застосовуватись до правопорушника. На нашу думку, з метою визначення кола правових норм, які регламентують відповідальність за порушення у сфері фінансів, в першу чергу необхідно визначитись з загальнотеоретичним поняттям юридичної відповідальності, аналіз якого наведений
...
Податкова міліція
1. Повноваження податкової міліції Слід зауважити, що перелік повноважень податкової міліції не визначений в межах одного правового акту, а розподілений в межах Податкового кодексу України (далі – ПК України), Законів України «Про міліцію» (далі – Закон № 565-12) та «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі – Закон № 2246-III). Так, статті 350 та 351 ПК України, окреслюючи права податкової міліції, здійснюють посилання на статтю 20 Кодексу, в якій передбачені права контролюючих органів, визначаючи, які з них характерні для податкової міліції. Ці пр
...
Букмекерська діяльність
Визначення поняття «букмекерська діяльність» на сьогодні не розкривається в діючих нормативно-правових актах України. При цьому, під букмекерською діяльністю до 27 листопада 2009 року, тобто до дати набрання чинності спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 7 жовтня 2009 року № 171/1176, в силу якого втратили чинність Ліцензійні умови провадження організації діяльності з проведення азартних ігор, розумілась діяльність з проведення парі та ігор в тоталізатор, у тому числі із застосуванням засобів телекомуні
...
Казино
Сьогодні в законодавстві відсутнє легальне визначення казино. Діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера (гральний бізнес) заборонена відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 р. № 1334-VI (далі – Закон № 1334-VI). Також відповідно до статті 3 Закону № 1334-VI зайняття гральним бізнесом тягне за собою відпові
...
База оподаткування
База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання, відповідно до пункту 23.1. статті 23 ПК України. Необхідність виокремлення бази оподаткування обумовлюється тим, що об’єкт оподаткування за своєю правовою природою – це юридичний факт, з наявністю якого норми податкового законодавства пов’язують виникнення правовідносин щодо сплати податку відповідними платниками. Проте одного об'єкта оподаткування недостатньо для визначення суми податку,
...
Чи є додатковим благом сума знижки при продажу авто за умови наявності наказу про зниження ціни? (Питання від користувача Марина)
Ситуація Маю у суді спір з податковою щодо винесеного ППР щодо заниження податку на доходи фізичних осіб.  Якщо коротко, то ситуація наступна. Автосалон продає авто нижче собівартості клієнту. Перед продажем є наказ по підприємству про зниження ціни, оскільки авто втрачає свою купівельну вартість та стоїть вже 2 роки. На підставі наказу ціна знижується і підписується договір купівлі – продажу із клієнтом. Але, податкова після проведеної перевірки, складає Акт в якому фіксує, що клієнт отримав доход як додаткове благо трактує зниження як індивідуальну знижу, на підставі чого винос
...
Як правильно примінити коефіцієнт при розрахунку аренди за земельну ділянку у 2016 році? (Питання від користувача Наталия)
Відповідно до приписів Податкового кодексу України базою оподаткування платою за землю, в тому числі і орендної плати за землі державної та комунальної власності, є нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації. Коефіцієнт індексації розраховується щороку Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру за індексом споживчих цін за попередній рік за станом на 1 січня поточного року. Формула розрахунку такого коефіцієнта наведена у ст. 289 Податкового кодексу України. Відомості про коефіцієнт оприлюднюються на офіційному веб-порталі Держге
...
Яка ставка і як вирахувати акциз з роздрібної торгівлі уайт-спірита на прикладі в чеку в 2016 році, об`єм 0,75 л? (Питання від користувача Людмила)
За пп. 213.1.9 Податкового кодексу України (далі – ПК України), об’єктом оподаткування акцизним податком є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Відповідно до пп. 215.3.10 ПК України, для товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару. Курс, за яким обраховується податкове зобов’язання з акцизного податку з роздрібних продажів пального, визнач
...
Чи можете щось порадити? ФОП на єдиному податку 3 групи хоче надавати послугу - пошук клієнтів та/або виконавців серед юр. та фіз. осіб для Замовника юр. та фіз. особи за комісійну винагороду. Послуга включає тільки пошук клієнта/виконавця. Чи можете порадити КВЕДи для цієї діяльності, щоб залишатися на 3 групі ЄП? (Питання від користувача Юрій)
Згідно з підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (надалі – ПК України) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень. Для платників 1-3 групи єдиного податку встановлені наступні обмеження, які не можуть бути платниками даного податку
...
На физическое лицо оформлено нежилое помещение, физическое лицо является частным предпринимателем, плательщиком единого налога. Вопрос: должен ли он платить земельный налог? Предприятие на общей системе налогообложения, планирует продажу помещения, физ.лицу. Вопрос: возможна продажа по балансовой стоимости? Оплата частями? Облагается такая операция НДС? (Питання від користувача Инна)
На фізичну особу оформлено нежитлове приміщення. Фізична особа є приватним підприємцем, платником єдиного податку. Запитання: чи повинна ця особа сплачувати земельний податок? Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПК України) в статті 269 визначає, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), а також землекористувачі. В статті 14 ПК України вказується, що власниками земельних ділянок визнаються юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а
...
Я отримував дохід як приватний підприємець на єдиному податку 3-ї групи. У 2015 році я отримав доход в першому кварталі, сплатив відповідні податки. Далі я перестав отримувати дохід, про що подав до податкової відповідну заяву, у мене забрали свідоцтво платника єдиного податку і податківець повідомив мені, що я тепер звітую як фізична особа на загальній системі оподаткування. В які строки і які саме податкові звіти (форми звітів) я повинен подати за 2015 рік? (Питання від користувача Євген)
Маємо повідомити Вам, що за підсумками 2015 року, як фізична особа-підприємець, яка перебуває на загальній системі оподаткування, Ви мали подати декларацію про майновий стан і доходи до 9 лютого 2016 року. Згідно пункту 3.2 Постанови ПФ від 08.10.2010 №22-2 ФОП фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування "самі за себе" подають звіт з ЄСВ раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним. Форма звіту затверджена Постановою №22-2. У разі використання РРО, слід щомісяця не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем подавати звіт про застосування РРО та РК (пункт 7 статті 3 За
...
15 грудня 2014 року я подавала уточнюючий розрахунок з податку на додану вартість. В даному розрахунку було допущено помилки. 14 січня 2015 року Податкова інспекція пише акт камеральної перевірки і нараховує штрафні санкції. Рішення від 2 лютого 2015 року. Чи правомірні дії податкової? (Питання від користувача Мария)
Згідно з підпунктом 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (надалі – ПК України) камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (даних органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру подат
...
Чим відрізняється сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів від суми розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів (в податку на прибуток, ч.1 ст.138.1, і ч.1. ст.138.2)? (Питання від користувача Коля)
Оскільки питання містить посилання на норми Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) і, одночасно, пов’язане з бухгалтерським обліком, розглянемо відповідь на нього з точки зору обох видів обліку. Бухгалтерський облік.  Відповідно до пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7), амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Щоб зробити
...
Якщо трейдер отримає з нафтопереробного заводу дизельне пальне 70.00 т по ціні 11000 грн/т, скільки він повинен сплатити акцизу при продажі по 11500 грн/т? (Питання від користувача Станіслав)
Суб’єкт, який реалізує пальне, (крім виробників та імпортерів) є платником акцизного податку в таких випадках: якщо здійснює фізичний відпуск пального з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції – за ставкою 0,042 євро за 1 літр (до 1 січня 2016 року діяла ставка 5% від загальної вартості проданого у роздріб пального, у тому числі не лише через АЗС). з 1 березня 2016 року – якщо обсяг реалізованого пального перевищує обсяг отриманого пального згідно з акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, – за ставками, пе
...
Будь ласка, дайте відповідь на запитання: розмір заробітної плати у працівника 344.50 грн. Чи відраховувати із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб у розмірі 18 %? (Питання від користувача Наталія)
Відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України (далі - ПК України), одним із видів об’єктів оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) є загальний місячний оподатковуваний дохід, до якого, зокрема, включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту). Перелік доходів, які не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу, а, отже, і не оподатковуються,  наведено  в ст. 165 ПК України. Вказаний перелік є виключним і не передбачає можливості звільнення від оподаткування ПДФО дох
...
Підкажіть, будь ласка, які штрафи за несвоєчасне перерахування ПДВ на електронні рахунки по с/г декларації за січень 2016 року? (Питання від користувача Людмила)
З 1 лютого 2015 року було запроваджено електронну систему оподаткування ПДВ (далі – СЕА), порядок застосування якої регулюється статтями 200-1, 209 та підрозділом 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України). Відповідно до вищезазначених норм, порядок адміністрування ПДВ наступний. 1. У разі виникнення будь-якого податкового зобов’язання по ПДВ, платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну (розрахунок коригування) та зареєструвати її протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов’язань, у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄР
...
Ми закуповуємо зерно на території України і експортуємо його. Чи є якісь обмеження для нас у застосуванні ставки по ПДВ з 1 січня 2016 року? Наприклад, с/г виробник зерна має пільгу з ПДВ або ми перекуповуємо зерно у чергового посередника. (Питання від користувача Ирина)
Так, дійсно пунктом 15-2 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлювалося, що до 31 грудня 2017 року включно від оподаткування податком на додану вартість звільнялися операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільського
...
Підприємство, платнник податку на прибуток на загальних підставах, у 2015 році отримало дохід 5800000,00 грн, який задекларувало у податковій декларації з податку на прибуток. У 2016 році з 2-го кварталу планує перейти на спрощену систему оподаткування, тобто єдиний податок 3-тя група для юридичних осіб з ПДВ. у зв`язку з тим , що господарська діяльність практично не ведеться і доходу практично не буде, приблизно 1000000 грн в рік, за рахунок сезонної роботи цегельного заводу та реалізації ц
Відповідно до  статті 298 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПК України), перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу.
...
Мы продавцы топлива оптом. Получили, добавили свою наценку и продали оптом, без приема на склад к себе, получение и отгрузка в один день. Плательщики акцизного налога - реализация топлива в розницу. Теперь, получается, и оптовикам нужно регистрироваться? Ничего не понятно, все в панике, в регистрации пишут все, что только вздумается, лишь бы прошла регистрация. Объясните, пожалуйста, оптовому продавцу топлива нужно регистрироваться и заполнять акцизную накладную при поставке товара?
Усі суб’єкти, які реалізують пальне, є платниками акцизного податку (пп. 212.1.15 ПК України). У той же час об’єктом оподаткування, згідно з пп. 213.1.12 ПК України, операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що: отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних; ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією; вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 213.1.1 цього п
...
Какая ставка подоходного налога с зарплаты за декабрь 2015 года, начисленной в ведомости за январь 2016 года? (Питання від користувача Кузьминова Оксана Александровна)
Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету регулюється нормами ст. 168 Податкового кодексу України (далі  -  ПК України).  Так, підп. 168.1.1 п.168.1 ст. 168 ПК України передбачено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу. З 01.01.2016р . розмір ставки, визначений п. 167.1 ст. 167 ПК України становить 18%.
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію