Податкова аналітика
У березні 2015 року я отримала від батьків у подарунок гараж. З 01.01.2015 по 23.03.2015 р. працювала на підприємстві та отримувала зарплату. Чи треба мені подавати Декларацію? Якщо так, то як відобразити рядок 10.5? (Питання від користувача Олена)
Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав регулюється статтею 174 Податкового кодексу України (далі – ПК України), відповідно до пункту 174.6 якої, майно, подароване платнику податку, оподатковується за правилами, встановленими ПК України для оподаткування спадщини. В свою чергу, згідно з підпунктом а) пункту 174.2.1  статті 174 ПК України вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за нульовою ставкою.
...
Підприємство виготовляє автобуси із шасі замовника або ввозить шасі самостійно на митну територію. Чи потрібно сплачувати акцизний податок з суми реалізації такого автобуса? Довідка: 19 пасажирських місць+1 місце водія, об`єм двигуна 1968 куб.см, повна маса 5 тон (Питання від користувача Олена)
Згідно з пп. 215.3.5 ПК України, незалежно від типу двигуна, ставки для нових моторних транспортних засобів для перевезення 10 і більше осіб, включаючи водія, з вказаним об’ємом двигуна становить 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна: Код товару (продукції) згідно зУКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) 8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, включаючи водія:  
...
Наше підприємство займається реалізацією природного газу метан для заправки авто, тобто маємо власну автозаправку роздрібного продажу через колонку. Залишків палива не маємо. Облік природного газу ведеться в метрах кубічних, коду УКТЗЕД товар не має. ПИТАННЯ: Чи є природний газ підакцизним товаром? Чи маємо ми виписувати і реєструвати акцизні накладні на цей товар? Чи маємо сплачувати акцизний податок на цей товар? Якщо так, то як правильно заповнити акцизну накладну? Обов'язковим реквізитом яко
Код УКТ ЗЕД: Якщо газ не є зрідженим (скрапленим), то він підпадає під товарну позицію 2711 21 00 00 УКТ ЗЕД, а отже, не є підакцизним товаром, оскільки в пп. 215.3 Податкового кодексу України (далі – ПК України) не передбачені ставки акцизного податку. Водночас, в пп. 215.3.4 ПК України передбачено ставки акцизного податку для товарних позицій 2711 19 00 00 «Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази» та 2711 11 00 00 «Скраплений газ природний», тобто товари, які належать до таких товарних підкатегорій, є підакцизними.
...
П’ятий етап. З 60-х років ХХ століття.
Загальна характеристика Питання про виділення в історії розвитку оподаткування п’ятого етапу є доволі спірним. Однак, на нашу думку, винайдення та розробка у 1954 році та введення у шістдесятих роках ХХ століття у більшості країн Європи податку на додану вартість змінило податковий світ, що існував до того часу. Цей універсальний акциз не тільки ефективно запобіг кризі перевиробництва та став одним із найбільш прибуткових для державних бюджетів податком, замінивши собою попередні менш ефективні податки, але й наклав свій відбиток на все суспільно-економічне життя, розділивши тільки із н
...
Четвертий етап. З початку ХХ століття до шістдесятих років ХХ століття.
Податки завжди були прямим відображенням політичного та економічного буття суспільства найпершими відчуваючи на собі будь-які більш-менш істотні їх зміни, будучи відображенням своєї історичної епохи у всіх її злетах та падіннях, досягненнях та втратах. Не виключенням стало і найбільш криваве та повне історично значимих подій ХХ століття. Століття, що двічі переділяло географічну мапу світу, століття, що принесло людству страхіття концентраційних таборів та ГУЛАГу, диво квантової теорії, теорії відносності, винайдення пеніциліну, транзистора, Інтернета та енергії атому. Останній, на відміну від
...
Третій етап. З кінця XVIIІ століття до початку ХХ століття.
Загальна характеристика періоду Наступає епоха освіченого абсолютизму. Державна влада зміцнюється та структуризується. Держава міцно і незворотно опановує суспільство, стаючи єдиним можливим інструментом організації розвинутих народів. Значно вдосконалюється адміністрування податку, держави практично повністю відмовляються від шкідливої для казни та обтяжливої для платників відкупної системи справляння податків, спочатку передаючи повноваження із збору податків в руки поліції та місцевих органів влади, а згодом створюючи власні спеціальні органи, відповідальні за справляння податків. Саме в
...
Другий етап. Кінець XVI століття до XVIII століття.
Другий етап розвитку оподаткування ознаменувався приходом до влади у різних країнах видатних правителів, що власною волею, харизмою та талантом надали потужного поштовху розвитку власних країн. У Франції – це Карл VII, у Німеччині Фрідріх Барбароса та в Росії Петро Великий. Потужний поштовх для розвитку системи оподаткування був наданий корінними змінами в соціально-економічному житті Європи внаслідок відкриття Америки та винайдення пороху. Відкриття Америки та Ост-Індії зумовило приток до країн Європи великої кількості дешевого золота, а отже і вільного капіталу, що став набагато більш
...
Перший етап: від початку людства до середніх століть (ХV - XVI століття н.е.)
Коли саме зародилися податки достеменно невідомо. Адже, археологічні дослідження, на жаль, не дають змогу скласти враження про ті складові людської життєдіяльності, які не залишають по собі матеріальних слідів, що зберігаються у часі. Тим складніше створити враження про норми, якими керувалися у своєму житті люди у неписьменний період. Водночас, ті результати досліджень помешкань наших давній пращурів непрямо свідчать про існування перерозподільчих відносин вже у епоху кам’яного віку. Такі відносини були широко представлені в культурі кроманьйонців. Про це свідчать знахідки вчених у міс
...
Функції податків
Внутрішній зміст податків розкривається через ряд функцій, які вони виконують. Функції податків є визначальними при формуванні податкової системи країни. В теорії оподаткування не існує єдиного переліку функцій податків. Як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі вчені виділяють досить велику кількість функцій, тому дане питання є одним з найбільш дискусійних в податковій теорії. Під поняттям «функція податку», І.І. Кучеров розуміє роль, яку податок виконує в рамках тої чи іншої системи, частиною якою являється.[1] Виходячи з того, що функції податків, що визначають їхню су
...
Види податків
Види податків.   Класифікація податків на прямі та непрямі.  Визначаючись із класифікацією податків, зазначимо, що тут мова йде про спосіб визначення податкового обов’язку, визначення кола тих правовідносин, що скаладаються в процесі оподаткування. «Первый вопрос, являющийся при этом заключается в определении объекта обложения, т.е. того, с чем должен соразмеряться налог; объектом обложения может быть самая личность граждан, их имущество, их общий доход или специальные виды его и, наконец, предметы потребления. Вторая часть этой операции состоит в определении отношени
...
Ознаки податку
Податок зовні виражається через сукупність властивих йому ознак. І.В. Горський вважає, що чітке і повне формулювання поняття «податок» надати наскільки важко, наскільки і недоцільно. Саме тому податкове законодавство ряду країн не намагається формалізувати дану складну категорію, обмежуючись достатньо узагальненим підходом.[1] Так, і в українському законодавстві виділено лише три ознаки: безумовність, обов’язковість та наявність спеціального порядку справляння. Проте, для характеристики такого багатогранного поняття, як податок, цих трьох ознак недостатньо. М.П. Кучеря
...
Поняття податку
Сучасна форма податків є відносно новою, хоча основні елементи механізму оподаткування зародилися ще в давнину. Значний вклад в розвиток розуміння податків зробили економічні теорії, що почали свій розвиток в 16 столітті. До цього часу податки не відігравали настільки значну роль в формуванні бюджету. Зокрема, відомий французький державний діяч Жан Боден, при формуванні світської концепції суверенітету, як незалежної і абсолютної влади щодо створення і втілення в життя основних законів, життєво необхідних для нормального функціонування держави[1], приділив увагу і доходам, за рахунок яких дер
...
Види обов’язкових платежів
Виділяючи доходи бюджету, слід звернути увагу на доходи, які отримує держава, використовуючи своє особливе становище у суспільних відносинах, як носія влади та державного примусу, тобто обов’язкові платежі. Обов’язкові платежі включають: податки; збори (в тому числі мита і плати); неподаткові платежі або квазіподатки (адміністративні збори та парафіскалітети); штрафи, пені, санкції. Перш ніж проводити розмежування між формами обов’язкових платежів зауважимо, що вони в деяких випадках є доволі умовними. Можемо констатувати відсутність достатнього та необхідного перелік
...
Місце податків в системі публічних доходів
Реалізація державою своїх функцій потребує значних коштів. Потреба у коштах задовольняється через систему публічних доходів, під якими В.К. Шкарупа розуміє врегульовані нормами фінансового права доходи до грошових фондів суб'єктів публічного права, що спрямовуються останніми на реалізацію завдань і функцій держави, органів місцевого самоврядування та на задоволення публічного інтересу. Це частина національного доходу країни, що при його розподілі й перерозподілі надходить у розпорядження держави, органів місцевого самоврядування та державних цільових фондів коштів.[1] Публічні доходи можу
...
Переваги та недоліки ПДВ
Безперечно, ПДВ має всі переваги та недоліки непрямих податків, як таких, що були викладені у відповідному розділі цього дослідження. Водночас, дослідники виділяють певні особливості і щодо податку на додану вартість, як окремого платежу. Кудряшова К.В. виділяє наступні причини появи ПДВ та його популярності як непрямого податку: 1) розширення податкової бази, шляхом включення до складу оподаткування послуг, 2) усунення «каскадного» ефекту, 3) нейтральність ПДВ по відношенню до організації виробництва та конкурентного середовища, 4) вбудований механізм уникнення подвійного опод
...
ПДВ та альтернативні податки
Звітність ПДВ онлайн може бути подана контролюючим органам за допомогою різноманітних програм. Складання звітності підтримується також і нашою платформою та з часом поповнюватиметься новими формами і бланками. Податок на додану вартість в 2016 році відображається у податковій декларації за новою формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України 28.01.2016  № 21. (прив’язати дкумент нової декларації). Все про ПДВ 2016 можна дізнатися на нашому сайті за посиланнями - http://taxlink.ua/ua/news/pdv-u-novomu-2016-roc.htm, http://taxlink.ua/ua/news/agrar-pdv-u-2016-roc.htm, http://taxlink
...
Податок на додану вартість та фінансово-правове зобов’язання
У відносинах із справляння ПДВ проявляються всі аспекти правової категорії не визнаної до цього часу на рівні доктрини фінансового права – категорії фінансово-правового зобов’язання. Саме через призму зазначеної категорії досить легко зрозуміти та усвідомити економіко-правовий зв'язок, що виникає між державою та платником податку в процесі справляння ПДВ.   Відносини, змістом яких з боку платника ПДВ виступає обов’язок із обчислення (обліку), нарахування та сплати податку, а збоку держави, зокрема, обов’язок з відшкодування переплаченого ПДВ, деякі процесуальні обов’язки є нероздільними, вони
...
Непрямі податки, встановлені законодавством України
При аналізі непрямих податків, встановлених в України, виникають деякі проблеми із визначенням вичерпного переліку таких платежів. Так, не викликає сумнівів, що до таких платежів відносяться податок на додану вартість та акцизний податок. Водночас, чинним законодавством передбачаються і інші платежі, що за своєю правовою природою можуть класифікуватися як непрямі податки, однак свідомо відносяться законодавцем до інших платежів. До таких передусім належать деякі різновиди збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, об’єктом оподаткування яким є вартість реалізованих ювелірн
...
Ознаки непрямих податків
Безперечно, непрямі податки мають всі загальновідомі ознаки податків, та відповідають визначенню, що міститься у статті 6 Податкового кодексу України, відповідно до якого податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу. Класифікація податків на прямі та непрямі не міститься в Податковому кодексі.
...
Генеза класифікації податків на прямі та непрямі
Вперше розподіл податків на непрямі та прямі ще у сімнадцятому столітті був запропонований Д.Локком. В основу поділу Д.Локк поклав критерій перекладення податку. Філософ вважав, що торгівці та посередники перекладають податки на споживачів-робітників, включаючи всіх їх до ціни товару, робітник в свою чергу перекладає їх на орендаря землі, останній на власника землі, зменшуючи орендну плату. Якщо робітник не в змозі прогодувати себе, утримувати його змушений приход (церква), а остання одержує свої доходи від обкладення земель. Таким чином, тягар оподаткування перекладеться на власника землі або
...
◄◄ 1 2... 91 92 93 94 95 96 97 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію