Податкова аналітика
Момент сплати податку. Несплата та несвоєчасно сплата
Вживаючи у Податковому кодексі України поняття «несплати податкового/грошового зобов'язання»  та «несвоєчасної сплати податкового, грошового зобов'язання», законодавець не вказує на їхню відмінність та не дає їм дефініції, що зумовлює потребу самостійного  тлумачення цих понять. Несплата податкового/грошового зобов’язання являє собою невиконання платником одного з елементів податкового обов’язку, що призводить до ненадходження належної до сплати суми податку та збору до бюджетної системи.
...
Завищення суми податкового зобов'язання
Що являє собою завищення суми ПЗ? Законодавець, вживаючи у Податковому кодексі термін «завищення суми податкового зобов’язання», не дає йому законодавчого визначення. Для його розуміння необхідно проаналізувати пов’язані поняття та застосувати системне тлумачення норм кодексу. Перш за все необхідно визначити поняття податкового зобов’язання, яке відповідно до підпункту 14.1.156. пункту 14.1. статті 14 ПК України, являє собою суму коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначен
...
Фермерське господарство
Спеціальним нормативно-правовим актом, який визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських  господарств є Закон України «Про фермерське господарство». Відповідно до статті 1 цього Закону, фермерське господарство визначається як форма підприємницької діяльності громадян із створенням  юридичної  особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання  прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.
...
Закордонний юрисдикційний орган
Відповідно до підпункту 164.2.14 пункту 164.2 статті 164 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) об’єктом оподаткування податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) є дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди. Проте винятком із цієї норми є виплати з державного бюджету, пов'язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України. Відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про деякі питання
...
Тютюнові вироби
Відповідно до підпункту 14.1.252 ПК України, тютюнові вироби – сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.
...
Вина натуральні кріплені
Відповідно до пункту 22 статті 1 Закону України «Про виноград і виноградне вино», вино кріплене – вино, одержане в результаті повного або неповного збродження цукрів сусла шляхом припинення бродіння через додавання спирту етилового ректифікованого, виготовленого з крохмале-цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду.
...
Вина виноградні натуральні
Виходячи з підпункту 215.3.1 ПК України, вина виноградні натуральні для цілей оподаткування акцизним податком – це всі вина виноградні з товарної категорії 2204, за винятком вин натуральних з додаванням спирту та міцних вин (кріплених), а також ігристих та газованих вин.
...
Паливо моторне сумішеве
Відповідно до підпункту 14.1.141 ПК України, паливо моторне сумішеве – види палива, отримані в результаті змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або іншими біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних документів на паливо моторне сумішеве. Див. також аналітику до терміну «Біоетанол», «Добавки на основі біоетанолу».
...
Добавки на основі біоетанолу
У підпункті 14.1.50 ПК України поняття «добавки на основі біоетанолу» визначені як біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива.
...
Біоетанол
Згідно з підпунктом 14.1.14 ПК України, біоетанол – спирт етиловий зневоджений, який виготовлений з біомаси для використання як біопаливо та належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД.
...
Виноробна продукція
Відповідно до підпункту 14.1.26 ПК України, виноробна продукція – вина виноградні натуральні, вина натуральні кріплені, шампанські, ігристі, газовані, вермути, бренді, сусло виноградне та інші виноматеріали, коньяки, інші алкогольні напої з винограду, плодів та ягід.
...
Пиво
Згідно з підпунктом 14.1.144 ПК України, пиво – насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об’ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203.
...
Алкогольні напої
Алкогольні напої визначені у підпункті 14.1.5 ПК України як «продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД».
...
Спирт етиловий
У підпункті 14.1.237 ПК України, спирт етиловий визначений як «всі види спирту етилового, біоетанол, які зазначені у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з УКТ ЗЕД». Згідно зі статтею 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» спирт етиловий – спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТЗЕД та виготовлені з крохмале- і цук
...
Підакцизні товари (продукція)
Згідно з підпунктом 14.1.145 ПК України, підакцизні товари (продукція) – товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку. Перелік товарів (продукції), які відносяться до підакцизних, наведений у пункті 215.1 ПК України. Проте, виходячи з визначення підакцизних товарів, визначальним є наявність встановлених ставок акцизного податку на товари за кодами УКТ ЗЕД.
...
Дисциплінарна відповідальність за податкові правопорушення
Вчинення податкового правопорушення, під яким відповідно до підпункту 109.1 статті 109 Податкового кодексу України розуміється протиправне діяння (дія чи бездіяльність), що призвело до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених Податковим кодексом України та іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою притягнення платника податку, податкового агента та/або їх посадову особу чи посадову особу контролюючого органу, що вчинив (-ла) таке правопорушення, до юридичної відповідальності, передбаченої Податковим кодексом України
...
Податкова шикана
Найбільш складним різновидом ухилення від оподаткування є зловживання платником своїми правами (податкова шикана). Порушення законодавства в цьому випадку не має місця, адже платник в межах чинного законодавства вчиняє операцію або укладає правочини з єдиною або переважною метою – ухилитися від оподаткування або істотно зменшити податковий тягар.  
...
Доктрина ділової цілі
Доктрина ділової цілі (business purpose doctrine) має американське коріння. Вперше вона була застосована у справі Gregory v. Helvering, де Верховний суд США постановив, що будь-яка угода, вчинена із податковими мотивами (tax-motivated transaction) повинна мати ділову мету та пізніше біла підтверджена у багатьох судових прецедентах в США. Доктрина ділової мети застосовується у США в межах доктрини економічної сутності (economic substance doctrine). Сутність її полягає в тому, що суд вправі відмовити платнику у наданні податкової вигоди, якщо операція, що вчиняється не призводить до інших, крім
...
Податок
Сучасна форма податків є відносно новою, хоча основні елементи механізму оподаткування зародилися ще в давнину. Значний вклад в розвиток розуміння податків зробили економічні теорії, що почали свій розвиток в 16 столітті. До цього часу податки не відігравали настільки значну роль у формуванні бюджету. Зокрема, відомий французький державний діяч Жан Боден, при формуванні світської концепції суверенітету, як незалежної і абсолютної влади щодо створення і втілення в життя основних законів, життєво необхідних для нормального функціонування держави[1], приділив увагу і доходам, за рахунок яких дер
...
Адміністративні збори
Окремо регламентуються адміністративні збори, що є платою при наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. Розмір плати за надання послуги визначається законом з урахуванням її соціального та економічного значення. Така плата підлягає зарахуванню до державного або відповідного місцевого бюджету. Адміністративні збори також мають низку ознак, за якими їх можна виділити в окрему групу доходів бюджету.
...
Збір
Податковим збором (платою, внеском), відповідно до статті 6 ПК України, є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. Загалом, податкові збори мають ряд ознак, які відрізняють їх від інших податкових платежів.
...
Парафіскалітети
Одним із видів обов’язкових платежів є парафіскалітети, які є формою покладення обов'язку на фізичних та юридичних осіб з участі у формуванні фінансових фондів. Правова природа парафіскалітетів розкрита у дисертаційному дослідженні Ромащенко Л. В., яка вважає, що парафіскальні платежі – це обов'язкові платежі, що справляються на підставі вимоги публічної влади для покриття витрат на виконання делегованих публічних функцій і зараховуються напряму на користь осіб, що виконують такі функції, а не до бюджету або інших централізованих публічних фондів.[1] Першою ознакою, характ
...
Страховий платіж / Страхова премія / Страховий внесок
Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України «Про страхування» страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування. Звертаємо увагу, що за юридичною суттю страхові платежі, страхові внески та страхові премії не відрізняються один від одного та являють собою грошове вираження страхового зобов'язання страхувальника, яке відображене у страховому договорі. В той же час кожне з цих понять передбачає певні індивідуальні економічні особливості, що залежать від виду страху
...
Страхова діяльність
Відповідно до частини 1 статті 352 ГК України страхування - це діяльність спеціально уповноважених державних організацій та суб'єктів господарювання (страховиків), пов'язана з наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів.
...
Концесія
Концесія – це надання з метою задоволення суспільних потреб уповноваженим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі вітчизняним або іноземним суб'єктам господарювання (концесіонерам) права на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об'єктом концесії за умови взяття концесіонером на себе відповідних зобов'язань, майнової відповідальності і підприємницького ризику. Схоже визначення цього поняття міститься і у статті 1 Закону України «Про концесії» від 16.07.1999
...
Законодавство
Визначення поняття «законодавство» На сьогодні, на нормативному рівні не закріплено визначення поняття «законодавство», саме тому великого значення набувають напрацювання науковців в цьому аспекті. Так, науковці вкладають у зміст поняття «законодавство» такі значення: 1. сукупність нормативно-правових актів, які регулюють відповідне коло суспільних відносин; 2. здійснення державою своїх функцій, шляхом видання законів; 3. вертикальна структура побудови нормативно-правових актів.
...
Казенне підприємство
Відповідно до положень Господарського кодексу України, казенне підприємство є державним підприємством, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України та здійснює господарську діяльність відповідно до виробничих завдань органу, до сфери управління якого воно входить. Такий орган затверджує статут підприємства, призначає його керівника, дає дозвіл на здійснення казенним підприємством господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг), на виробництво та реалізацію якої поширюється зазначений дозвіл.
...
Трансфертне ціноутворення
Правове регулювання трансфертного ціноутворення в Україні передбачено статтею 39 ПК України, проте сам кодекс не визначає це поняття.  Трансфертне ціноутворення визначається як один з методів формування ціни товарів і послуг, які реалізуються в межах однієї транснаціональної компанії.[1] Транснаціональні компанії (далі – ТНК) характеризуються наявністю розгалуженої структури юридичних осіб у різних державах, причому усі ці юридичні особи контролюються безпосередньо чи опосередковано єдиним центром. Саме тому вони є пов'язаними між собою, а отже, можуть встановлювати вигідні для
...
Грошове зобов'язання
Відповідно до пункту 14.1.39 статті 14 ПК України, грошове зобов'язання платника податків – сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
...
Шкода
Чинний Податковий кодекс України (далі – ПК України) містить ряд положень щодо відшкодування шкоди за настанням певних умов. Зокрема, пунктами 21.3 та 94.13 ПК України визначено деякі випадки відшкодування шкоди.
...
Митний режим експорту (остаточного вивезення)
Відповідно до статті 82 МК України експорт (остаточне вивезення) – це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення.
...
Митний режим імпорту (випуску для вільного обігу)
Випуск товарів для вільного обігу (імпорт) застосовується до товарів, ввезених з-за кордону. Це можуть бути як іноземні товари, імпортовані в Україну, так і українські товари, раніше вивезені за кордон без зобов’язання повернення.
...
Митний режим
Митний режим та його види: поняття, загальна характеристика, історія законодавчого регулювання Нормативно-правове регулювання: Конвенції про тимчасове ввезення 1990 р.; Митний кодекс України; Податковий кодекс України; Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту»; Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту»; Закон України  «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»; Постанову Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 «Питання
...
Чи оподатковуються довірче управління майном податком на додану вартість?
Відповідно до підпункту 5) пункту 180.1. статті 180 ПК України особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість (далі – ПДВ) щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном є платником ПДВ. Крім того підпунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПК України  передбачено, що будь-яка операція, що не є постачанням товарів, є операцією з постачання послуг. Виходячи з цього управління майном, в тому числі довірче, є постачанням послуг в розумінні Розділу V ПК України. Згідно з підпунктом «
...
Чи підлягає оподаткуванню плата за довірче управління майном податком на доходи фізичних осіб?
Згідно з ч. 1 ст. 1033 ЦК України управителем (довірчим власником) може бути виключно суб'єкт підприємницької діяльності Відповідно до пункту 164.1. статті 164 ПК України базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) для доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до пункту 177.2 статті 177 ПК України. Згідно з пунктом 177.2 статті 177 ПК України об'єктом оподаткування ПДФО є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошов
...
Чи підлягає оподаткуванню прибуток отриманий у вигляді плати за довірче управління майном податком на прибуток?
Згідно з підпунктом 134.1.1. пункту 134.1. статті 134 ПК України за загальним правилом об’єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства Оскільки довірчим власником майна може бути лише суб’єкт господарювання, у випадку, якщо він є юридичною особою, плата за довірче управління майном також береться до уваги при визначенні прибутку такого власника, грошове визначення я
...
Чи може майно, передане в довірче управління платнику податку, бути джерелом погашення податкового боргу такого довірчого власника?
Відповідно до підпункту 87.3.2. пункту 87.3. статті 87 ПК України не може бути використано як джерела погашення податкового боргу платника податків майно інших осіб, прийняті платником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші види агентського управління; Виходячи з цього, довірчий власник, не має право використовувати майно, передане йому в довірче управління в якості джерела погашення податкового боргу, а тому таке майно не може бути передане в податкову заставу, а контролюючим органам забороняється звертати стягнення на таке майно в якості погашення податкового боргу.
...
Що може предметом договору довірчого управління?
Предметом договору, згідно з статтею 1030 ЦК України може бути: підприємство як єдиний майновий комплекс. В даному аспекті варто звернути увагу, що згідно з підпунктом 45.2.2. пункту 45.2 статті 45 ПК України податковою адресою підприємства, переданого у довірче управління, є місцезнаходження довірчого власника. Детальніше щодо податкової адреси, місцезнаходження платника податку дивіться аналітичний матеріал до терміну «податкова адреса». Детальніше щодо підприємств дивіться аналітичний матеріал до терміну «підприємство»; нерухома річ. В даному аспекті варто звернути увагу, що дог
...
Хто такий довірчий власник майна?
Довірчий власник майна – управитель майна, який зобов’язаний за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи за договором довірчого управління майна, в якому передбачено виникнення у нього права довірчої власності на отримане в управління майно. Право довірчої власності має змішану правову природу, яка полягає в тому, що воно є речовим право, яке обмежено зобов’язальними відносинами між установником майна (власником майна) та управителем майна (довірчим власником), що полягає в зобов’язанні його діяти лише для досягнення мет
...
Що таке довірче управління?
Відповідно до ч. 1. ст. 1029 ЦК України за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). При цьому, згідно з ч. 2. ст. 1029 ЦК України договір управління майном може засвідчувати виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно. Законом чи договором управління майном можуть бути передбачені обмеження права д
...
Репатріація дивідендів
Слово «репатріація» походить від латинського слова «repatriate» та в буквальному перекладі означає «повернення на батьківщину», тоді як поняття дивіденди «dividendum» з латинського перекладається як  «те, що підлягає поділу». Отже, репатріацією дивідендів вважається виплата дивідендів резидентом на користь нерезидента.
...
Підсумований облік робочого часу
Кожна юридична особа, незалежно від організаційно – правової форми та форми власності, а також кожна фізична особа – підприємець, яка використовує працю найманих працівників, згідно з чинним законодавством України повинна вести облік їх робочого часу. Облік робочого часу за своєю суттю є формою контролю щодо дотримання встановлених законодавством для працівників норм робочого часу. Норми тривалості робочого часу чітко визначені у Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП), згідно з яким (стаття 50) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати
...
Фінансування тероризму
Відповідно до статті 19-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) до функцій контролюючих органів віднесено вжиття заходів до виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству, а згідно із статтею 20 ПК України, контролюючі органи мають право запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних з
...
Митний кордон України
Нормативно-правові акти щодо регулюванню правового режиму митного кордону України Конституція України; Митний кодекс України; Податковий кодекс України; Закон України «Про державний кордон України» ; Постанова Кабінету Міністрів  України від 21.05.2012 № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України»; Постанова Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України». Основним актом є Митний Кодекс
...
Фінансові показники
«Фінансові показники» – економічний термін. При цьому, в економіці розрізняють фінансові показники держави та фінансові показники підприємств. У ПК України термін «фінансові показники» вживається у абзаці 39.3.2.2 підпункту 39.3.2.2 пункту 39.3. статті 39 ПК України. У цій нормі встановлюється, якщо під час застосування методів трансфертного ціноутворення порівняння ціни або фінансового показника контрольованої операції проводиться з цінами або фінансовими показниками кількох співставних неконтрольованих операцій, використовується діапазон цін (рентабельності).
...
Організаційно-правовий статус товариства
Поняття організаційно-правового статусу товариства Організаційно-правовий статус товариства – форма здійснювання господарської (зокрема підприємницької) діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності по зобов'язаннях підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо.
...
АТО як обставина непереборної сили
Результатом проведення Антитерористичної операції (далі – АТО) у Донецькій та Луганській областях стало значне погіршення соціально-економічної ситуації у регіоні. В районах, охоплених АТО, суб’єкти господарювання зіштовхнулися з додатковими проблемами, пов’язаними із фактичною неможливістю здійснення поставок та перевезення товарів, здійснення платежів, вимушеним зниженням обсягу виконання робіт, надання послуг та реалізації товарів. Звичайно, це призвело до замороження господарської діяльності у регіоні, невиконання господарюючими суб’єктами своїх контрактних зобов&rs
...
Оцінка
Одним з основних нормативно-правових актів, що визначає правові засади здійснення оцінки та ведення професійної оціночної діяльності в Україні є Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Оцінкою є процес визначення вартості майна за відповідною процедурою, оцінка є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності[1]. Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін.
...
Операції з іноземним банком
Основним законодавчим актом, що регулює порядок здійснення банківської діяльності в Україні є Закон України «Про банки і банківську діяльність»(далі – Закон № 2121-14). Згідно зі статтею 1 Закону № 2121-14 банк – це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. Термін «іноземний» в розумінні Закону № 2121-14 означає «пов’язаний з особою будь-якої країни, крім України». Отже, вбачається, що іноземний банк можна визначити як банк,
...
Комісіонер
Термін «комісіонер» походить від французького слова «commissionnaire», що перекладається як «посередник», «агент», «посильний». В розумінні цивільного законодавства комісіонер – це сторона договору комісії, яка зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) та за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію