Податкова аналітика
Які податкові правопорушення можуть виникати навіть у разі належного оформлення цивільно-правових відносин між особами (випадки податкової перекваліфікації)?
Фінансова відповідальність може наставати також внаслідок податкової перекваліфікації. Мова йде про випадки, коли особа намагається отримати певні податкові переваги, укладаючи угоди, які не мають під собою мети досягнення певного економічного результату (так звана, доктрина ділової цілі). Спроба запровадити зазначені підходи в Україні була здійснена листом ВАСУ від 02 червня 2011 року № 742/11/13-11, відповідно до якого «в обов'язковому порядку необхідно досліджувати наявність господарської мети при вчиненні відповідних дій платника податку. Перевірці підлягають доводи податкового
...
Чи є наявність вини обов’язковою для кваліфікації податкового правопорушення?
Вина не є обов’язковим елементом складу податкового правопорушення. Норми, які закріплюють склади відповідних правопорушень, вказують на їх об’єктивно протиправний характер. У межах глави 11 ПК України є лише один склад правопорушення, який визначає вину обов’язковим елементом свого складу – порушення термінів реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Проте саме поняття вини в податковому законодавстві не визначається. Що саме слід розуміти від виною в податкових правопорушеннях, зокрема при порушенні термінів реєстрації податкових накладни
...
Що означають категорії «продовжуване правопорушення», «триваюче правопорушення»?
Зазначені поняття не закріплені на рівні ПК України, законів з питань митної справи або законодавства, що регулює особливості справляння єдиного внеску. Проте можна зустріти кілька роз’яснень цих понять. NB! Розуміння характеру вчинюваного правопорушення прямо впливає на кваліфікацію вчинення його повторно! Триваюче або продовжуване правопорушення повинно кваліфікуватися як одне. Міністерство юстиції України під триваючим правопорушенням розуміє проступки, пов'язані з тривалим, неперервним невиконанням обов'язків, передбачених правовою нормою (наприклад, проживання без паспорта, самовільне б
...
Чи можлива стадійність, співучасть, множинність при кваліфікації податкових правопорушень?
В силу формулювання норм ПК України, законів з питань митної справи та законодавства, що регулює особливості справляння єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інститути стадійності та співучасті при кваліфікації податкових правопорушень відсутні. Інститут множинності представлений сукупністю правопорушень та повторністю тотожних правопорушень. Санкції за вчинення сукупності правопорушень визначаються за правилом їх додавання. Санкції за вчинення правопорушення повторно визначаються в межах конкретного складу правопорушення. Експерт Taxlink Роман МАКАРЧУК
...
Що являє собою об’єктивна сторона складу правопорушення?
Об’єктивна сторона являє собою зовнішнє вираження правопорушення, характеризує об’єктивні обставини його вчинення. За своєю сутністю об’єктивна сторона правопорушення – це зовнішній акт людської поведінки, що має просторово-часові характеристики.  Серед ознак об’єктивної сторони складу правопорушення виділяють: •    діяння; •    наслідки; •    причинно-наслідковий зв'язок між діянням та наслідками; •    способи та засоби вчинення правопорушення; •    знаряд
...
Як впливає на кваліфікацію об’єкт правопорушення?
В юридичній науці існує безліч класифікацій об’єктів правопорушення, проте на кваліфікацію впливає лише безпосередній об’єкт правопорушення. Безпосередній об’єкт визначає ті конкретні відносини, на яких спрямоване посягання суб’єкта. Кожна стаття, а подекуди й частина статті ПК України, містить чітко визначені об’єкти на які здійснюється посягання шляхом вчинення правопорушення. Так, наприклад, у статті 117 ПК України таким об’єктом виступатиме встановлений порядок взяття на облік (реєстрацію) у контролюючих органах, стаття 118 ПК України вказує на два об&r
...
Чи є перелік суб’єктів відповідальності, зазначений в статтях 109 та 110 ПК України, вичерпним?
Суб’єкт відповідальності за будь-яке правопорушення повинен бути чітко визначений. Аналізуючи склади податкових правопорушень і співставляючи їх з нормами статей 109 та 110 ПК України, можна стверджувати, що зазначений перелік є вичерпним. Законодавство не допускає довільного розширення зазначеного переліку.
...
Хто може бути суб’єктами податкових правопорушень?
Суб’єктами податкових правопорушень у відповідності зі статтею 109 ПК України визнаються: платники податків або їх посадові особи; податкові агенти або їх посадові особи; посадові особи контролюючих органів держави.
...
Якими ознаками характеризується правопорушення?
Для того, щоб кваліфікувати діяння як податкове правопорушення, воно повинно відповідати наступним ознакам, які притаманні всім правопорушенням: •    діяння (дія або бездіяльність); •    соціальна шкода як сукупність наслідків правопорушення; •    протиправність як порушення об’єктивного та (або) суб’єктивного права; •    наявність вини правопорушника (при класичній моделі складу правопорушення); •    юридична відповідальність. Для кваліфікації конкретного діяння як правопорушення, о
...
Що таке податкове правопорушення? Чи вичерпується перелік податкових правопорушень главою 11 Податкового кодексу України?
Виходячи з визначення пункту 109.1 статті 109 ПК України податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
...
Що таке активи?
У фінансовому обліку активом вважають матеріальну або нематеріальну річ, яка належить підприємству або контролюється ним і утримується для отримання економічної вигоди. Активи репрезентують вартість власності підприємства, за яку можуть бути отримані гроші (хоча самі по собі гроші також є активом)[1].   [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Asset
...
Що таке фрахт?
Поняття «фрахт» походить від морської справи та мореплавства, тому має історію рівну їм за часом. Первісно поняття фрахту пов’язували виключно з морським перевезенням вантажів і використовували у значеннях: плата за фрахтування судна для перевезення товарів морем; договір, який передбачає фрахтування судна для перевезення вантажів за обумовлену плату; вантаж, який перевозяться морем. Сьогодні поняття фрахту, в основному, використовують у двох значеннях, як: договір фрахтування транспортних засобів для перевезення вантажів; плата за перевезення вантажів.
...
Чи є підставою для відмови особі у реєстрації платником єдиного податку у разі наявності податкового боргу у нього як у фізичної особи, яка не є суб'єктом господарювання?
Згідно з підпунктом 291.5.8 пункту 291.5 статті 291 ПК України не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
...
Які типові помилки допускаються при поданні заяви про реєстрацію платником єдиного податку ?
Найбільш типовими помилками при поданні заяви про реєстрацію платником єдиного податку є: Зазначення новоствореними фізичними особами – підприємцями у підпункті 5.1 заяви дня реєстрації такої фізичної особи – підприємця в якості дня обрання спрощеної системи оподаткування. В цьому випадку контролюючий орган відмовляє такій фізичній особі в реєстрації платником єдиного податку. Неправильне зазначення відсоткової ставки у разі обрання або зміни групи та ставки платника єдиного податку у підпункті 5.2 та пункті 8 заяви. ...
...
Що таке заява про застосування спрощеної системи оподаткування?
Заява про застосування спрощеної системи оподаткування – письмове звернення платника податків до контролюючого органу з проханням внести такого платника до Реєстру платників єдиного податку. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування та Порядок її подання затверджені наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік» від 20.12.2011 № 1675.
...
Що таке витяг з реєстру платників єдиного податку?
Витяг з реєстру платників єдиного податку є документом, який підтверджує статус юридичної особи або фізичної особи – підприємця як платника єдиного податку.
...
Оптовий постачальник електричної енергії
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» (далі – Закон) оптове постачання електричної енергії – це купівля електричної енергії, формування її оптової ціни та її продаж за оптовою ціною енергопостачальникам. Згідно з Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затвердженими Постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики № 3 від 08.02.1996 року оптовий постачальник електричної енергії – це суб'єкт оптового ринку електричної енергії, який отримав ліцензію та здійснює оптове постачання електричної енергії відпов
...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
Національна комісія, що здійснювала державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) – це колишній державний колегіальний орган, що регламентував державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій з березня 1995 року по серпень 2014 року. Указом Президента України від 27.08.2014 року № 694/2014 було створено Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Отже, з серпня 2014 року в Україні діє Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Комісія). Згідно
...
Вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідів
Цей термін у Податковому кодексі України вживається в контексті оподаткування доходів фізичних осіб та ПДВ. ПДВ Від оподаткування ПДВ, виходячи з положень підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 ПК України, звільняються операції з постачання, зокрема, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Оскільки цей перелік виробів медичного призначення встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року чітко визначений та
...
Благодійник
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI (далі – Закон № 5073-VI) благодійник – це дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Перелік основних видів благодійної діяльності зазначений у статті 5 Закону № 5073-VI. Тобто благодійники – юридичні та фізичні особи можуть здійснювати наступні види діяльності, зокрема: 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, інш
...
Благодійна допомога
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI (далі – Закон № 5073-VI) не оперує поняттям «благодійна допомога». Натомість використовується поняття «благодійна діяльність», яка відповідно до пункту 2 частини 1 статті 1 Закону № 5073-VI, є добровільною, особистою та/або майновою допомогою для досягнення визначених цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. Для повного розуміння вказаного визначення, слід також орієнтуватися у нас
...
Витрати
Витрати – це виражена у грошовій формі вартість економічних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів фінансових ресурсів) спожитих у процесі діяльності підприємства. Залежно від підходу до оцінки витрат, розрізняють: економічні витрати; бухгалтерські витрати; податкові витрати.
...
Власний капітал
Капітал є головною економічною базою створення та розвитку підприємства. Під  загальним поняттям «капітал» розуміють різні його види, які класифікують за певними ознаками. Зокрема, за належністю до підприємства розрізняють власний капітал та позиковий. Власний капітал характеризує загальну вартість ресурсів підприємства, які належать йому на праві власності та використовуються для формування певної частини його активів. Частина активів, сформованих за рахунок інвестованого власного капіталу, складає чисті активи підприємства. У Податковому кодексі України поняття власного капіталу використов
...
Прибуток та збиток
Прибуток та збиток – це фінансовий результат. Традиційно під прибутком розуміють позитивний фінансовий результат, який дорівнює різниці між доходами та витратами. А під збитком – від’ємний фінрезультат між тими ж величинами. Залежно від підходів до оцінки доходів та витрат розрізняють: економічний прибуток (збиток); бухгалтерський прибуток (збиток); податковий прибуток (збиток).
...
Забезпечення (резерви)
Поняття «забезпечення» часто заміняють поняттям «резерв». У пункті 139.1 статті 139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) вони також використовуються паралельно (як «резерви та забезпечення»). Термін «резерв» походить від французького слова «réserve» та від латинського слова «reservare» і перекладається як запас, зберігати, економити. Поняття резерву є досить масштабним. І різні автори тлумачать його залежно від напряму досліджень  та галузі.
...
Дохід та втрати від участі в капіталі
Окремого визначення доходу та втрат від участі в капіталі ПК України не містить. Обидві категорії є результатом оцінки вартості фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку, у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» (далі – П(С)БО 12). Проводить таку оцінку підприємство – інвестор. Метод, який застосовують для оцінки вартості фінансових інвестицій залежить від виду останніх.
...
Дохід від операційної діяльності
Відповідно до пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від наказом від 29.11.1999 р. № 290 (далі – П(С)БО 15), дохід – це надходження, яке призводить до збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства),  за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
...
Фінансовий результат
Фінансовий результат – це показник, який характеризує величину чистого прибутку або збитку, отриманого підприємством у звітному періоді. Для розрахунку фінансового результату в бухгалтерському обліку послідовно зіставляють доходи та витрати,  різниця  між показниками  яких може призвести до виникнення   прибутку  або  збитку.
...
Річний дохід від будь-якої діяльності
Річний дохід від будь-якої діяльності – сумарна сума доходів підприємства від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності за відповідний календарний рік. Визначення перелічених видів діяльності підприємства зазначені у пункті 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73 (далі – Н(С)БО 1).
...
Розрахунок щомісячних авансових внесків
Поняття розрахунку щомісячних авансових внесків, яке зустрічається у тексті Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України), пов’язане з обов’язком сплати однойменних платежів з податку на прибуток підприємств. У загальному розумінні розрахунок – це обчислення певних величин за допомогою математичних дій (операцій). Відповідно, розрахунок щомісячних авансових внесків з податку на прибуток – це обчислення суми таких внесків з використанням математичних дій за алгоритмом, визначеним податковим законодавством.
...
Консолідована сплата податку
Окремого терміну «консолідована сплата податку» законодавство України не містить. Його поняття походить від процесу консолідації даних обліку господарських операцій для розрахунку податку. У перекладі з англійської мови консолідація (consolidation) означає об’єднання. Відповідно, консолідований (consolidated) – зведений, об’єднаний.
...
Метод нарахування наростаючим підсумком
Метод наростаючого підсумку є порядком визначення показників діяльності платника податків у податковій та бухгалтерській звітності, при якому здійснюється врахування у показниках звітного періоду показників попереднього.
...
Припинення підприємницької діяльності
Припинення підприємницької діяльності може здійснюватися на добровільній чи примусовій основі.
...
Закриті торги
Торги – це змагальна процедура серед певного кола осіб (учасників) задля перемоги внаслідок відбору найкращої пропозиції від таких учасників. Поняття торги дуже схоже з таким терміном як аукціон, що означає продаж майна учаснику, який запропонував найвищу ціну. В розумінні Податкового кодексу України (далі – ПК України) аукціоном є спосіб продажу активів з метою отримання максимальної виручки (пункт 14.1.8. статті 14 ПК України).
...
Аукціон (публічні торги)
Аукціон – продаж майна покупцеві, який запропонував за нього найвищу ціну. Саме таке тлумачення терміну «аукціон» є найбільш поширеним. Це вбачається з приписів Постанови Кабінету Міністрів України № 803 від 06.06.2007 року «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності», Постанови Кабінету Міністрів України № 1063 від 15.08.2007 року «Деякі питання реалізації та управління військовим майном», Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації разом із земельними ділянками державної власності, затвердженого Постановою Кабін
...
Підзвітна особа
Поняття «підзвітна особа» зустрічається в Податковому кодексі України в контексті особи, що подає відповідним органам необхідну документацію за допомогою засобів електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. У відповідному порядку може подаватися, наприклад, заява про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування, податкова декларація, заява про реєстрацію платника податку на додану вартість тощо.
...
Особа без громадянства
Відповідно до положень ст.1 ЗУ «Про громадянство України» від 18.01.2001 №2235-ІІІ особа без громадянства - це особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. Аналогічне за змістом тлумачення вказаного поняття передбачене також п. 15 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI, який встановлює правові основи життєдіяльності осіб без громадянства на території України.
...
Лізинг
Відповідно до приписів ч.1 ст. 806 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі). Згідно із законодавством предме
...
Документи, що посвідчують особу
Питання видачі документів, що посвідчують особу регулюються Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
...
Громадянин України
Законом України «Про громадянство України» встановлено, що громадянство – це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Отже, громадянином України є людина, яка набула цей статус у встановленому порядку, внаслідок чого отримала зв’язок з Україною у вигляді взаємних прав та обов’язків.
...
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Безвісно відсутньою людина може бути визнана судом в рамках окремого провадження. Умовою прийняття такого судового рішення є наявність обставин, за яких ані найближче оточення відсутнього (родичі, співробітники тощо), ані організації за останнім відомим місцем його проживання (житлово-експлуатаційні організації, органи реєстрації місця проживання осіб або органи місцевого самоврядування) не можуть допомогти встановити його місцеперебування. При винесенні рішення про визнання людини безвісно відсутньою судом (через органи опіки та піклування) вживаються заходи щодо опіки над її майном, при цьо
...
Організація
Організація – це організаційна структура, яка створюється шляхом об’єднання осіб та/або їхнього майна для досягнення певної мети, визначеної засновниками. Стаття 55 Господарського кодексу України закріпила поняття господарських організацій як юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, а також інших юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку. Після здійснення державної реєстрації організації, вона набуває статусу юридичної особи, а після взяття на облік організації у податкових органах, вона набуває статусу платник
...
Роботодавець
Одним із термінів, які використовуються в Податковому кодексі України, є термін «роботодавець», визначення якого (для цілей оподаткування) розкривається в підпункті 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього кодексу. Відповідно до абзацу першого підпункту 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) під роботодавцем розуміється юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та несе обов'язки із сплати ї
...
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Поняття ЄДРПОУ Контролюючі органи в процесі здійснення своєї діяльності користуються даними не лише податкових інформаційних баз, які містять необхідні для адміністрування податків та зборів відомості про платників, а й реєстрами неподаткового спрямування, одним із яких є Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ). Метою створення ЄДРПОУ у тому числі визначено взаємодію з інформаційними системами інших органів державної влади, зокрема органами Державної фіскальної служби.
...
Мінімальне акцизне податкове зобов'язання
Згідно з підпунктом 14.1.114 ПК України, мінімальне акцизне податкове зобов'язання – мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з сигарет, виражена у твердій сумі за 1000 штук сигарет одного найменування, реалізованих на митній території України чи ввезених на митну територію України.
...
Максимальні роздрібні ціни
У підпункті 14.1.106 ПК України поняття «максимальні роздрібні ціни» визначені як ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів).
...
Індикативна ціна
Індикативна ціна – це встановлена державними органами мінімальна ціна на товари за зовнішньоекономічними операціями, розрахована на основі реальних цін на ринку з урахуванням умов операції.
...
Зона радіоактивно забруднених територій
Поняття зони радіоактивно забруднених територій Радіоактивно забруднені території – це території, на яких виникло стійке забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами, що може призвести до значного опромінення населення і яке потребує вжиття заходів щодо радіаційного захисту населення та інших спеціальних втручань.
...
Трудовий договір
Податковий кодекс України оперує такими термінами як «трудовий договір», «трудова угода», «трудовий контракт», «трудовий договір (контракт)», при цьому не визначає їх змісту. Враховуючи це та відповідно до статті 5 Податкового кодексу України (далі – ПК України) означені вище терміни для цілей оподаткування повинні вживатись у значенні, закріпленому в інших законах.
...
Землі тимчасової консервації
Поняття консервації земельної ділянки Податковий кодекс України, відповідно до підпункту 283.1.2 статті 283, звільняє від сплати земельного податку землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації. Консервація землі як захід охорони земельних ресурсів передбачається Законом України «Про охорону земель» та являє собою припинення господарського використання  на визначений термін та залуження або залісення деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земел
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію