Податкова аналітика
Чи є підставою для відмови особі у реєстрації платником єдиного податку у разі наявності податкового боргу у нього як у фізичної особи, яка не є суб'єктом господарювання?
Згідно з підпунктом 291.5.8 пункту 291.5 статті 291 ПК України не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
...
Які типові помилки допускаються при поданні заяви про реєстрацію платником єдиного податку ?
Найбільш типовими помилками при поданні заяви про реєстрацію платником єдиного податку є: Зазначення новоствореними фізичними особами – підприємцями у підпункті 5.1 заяви дня реєстрації такої фізичної особи – підприємця в якості дня обрання спрощеної системи оподаткування. В цьому випадку контролюючий орган відмовляє такій фізичній особі в реєстрації платником єдиного податку. Неправильне зазначення відсоткової ставки у разі обрання або зміни групи та ставки платника єдиного податку у підпункті 5.2 та пункті 8 заяви. ...
...
Що таке заява про застосування спрощеної системи оподаткування?
Заява про застосування спрощеної системи оподаткування – письмове звернення платника податків до контролюючого органу з проханням внести такого платника до Реєстру платників єдиного податку. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування та Порядок її подання затверджені наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік» від 20.12.2011 № 1675.
...
Що таке витяг з реєстру платників єдиного податку?
Витяг з реєстру платників єдиного податку є документом, який підтверджує статус юридичної особи або фізичної особи – підприємця як платника єдиного податку.
...
Оптовий постачальник електричної енергії
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» (далі – Закон) оптове постачання електричної енергії – це купівля електричної енергії, формування її оптової ціни та її продаж за оптовою ціною енергопостачальникам. Згідно з Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затвердженими Постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики № 3 від 08.02.1996 року оптовий постачальник електричної енергії – це суб'єкт оптового ринку електричної енергії, який отримав ліцензію та здійснює оптове постачання електричної енергії відпов
...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
Національна комісія, що здійснювала державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) – це колишній державний колегіальний орган, що регламентував державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій з березня 1995 року по серпень 2014 року. Указом Президента України від 27.08.2014 року № 694/2014 було створено Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Отже, з серпня 2014 року в Україні діє Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Комісія). Згідно
...
Вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідів
Цей термін у Податковому кодексі України вживається в контексті оподаткування доходів фізичних осіб та ПДВ. ПДВ Від оподаткування ПДВ, виходячи з положень підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 ПК України, звільняються операції з постачання, зокрема, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Оскільки цей перелік виробів медичного призначення встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року чітко визначений та
...
Благодійник
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI (далі – Закон № 5073-VI) благодійник – це дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Перелік основних видів благодійної діяльності зазначений у статті 5 Закону № 5073-VI. Тобто благодійники – юридичні та фізичні особи можуть здійснювати наступні види діяльності, зокрема: 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, інш
...
Благодійна допомога
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI (далі – Закон № 5073-VI) не оперує поняттям «благодійна допомога». Натомість використовується поняття «благодійна діяльність», яка відповідно до пункту 2 частини 1 статті 1 Закону № 5073-VI, є добровільною, особистою та/або майновою допомогою для досягнення визначених цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. Для повного розуміння вказаного визначення, слід також орієнтуватися у нас
...
Витрати
Витрати – це виражена у грошовій формі вартість економічних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів фінансових ресурсів) спожитих у процесі діяльності підприємства. Залежно від підходу до оцінки витрат, розрізняють: економічні витрати; бухгалтерські витрати; податкові витрати.
...
Власний капітал
Капітал є головною економічною базою створення та розвитку підприємства. Під  загальним поняттям «капітал» розуміють різні його види, які класифікують за певними ознаками. Зокрема, за належністю до підприємства розрізняють власний капітал та позиковий. Власний капітал характеризує загальну вартість ресурсів підприємства, які належать йому на праві власності та використовуються для формування певної частини його активів. Частина активів, сформованих за рахунок інвестованого власного капіталу, складає чисті активи підприємства. У Податковому кодексі України поняття власного капіталу використов
...
Прибуток та збиток
Прибуток та збиток – це фінансовий результат. Традиційно під прибутком розуміють позитивний фінансовий результат, який дорівнює різниці між доходами та витратами. А під збитком – від’ємний фінрезультат між тими ж величинами. Залежно від підходів до оцінки доходів та витрат розрізняють: економічний прибуток (збиток); бухгалтерський прибуток (збиток); податковий прибуток (збиток).
...
Забезпечення (резерви)
Поняття «забезпечення» часто заміняють поняттям «резерв». У пункті 139.1 статті 139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) вони також використовуються паралельно (як «резерви та забезпечення»). Термін «резерв» походить від французького слова «réserve» та від латинського слова «reservare» і перекладається як запас, зберігати, економити. Поняття резерву є досить масштабним. І різні автори тлумачать його залежно від напряму досліджень  та галузі.
...
Дохід та втрати від участі в капіталі
Окремого визначення доходу та втрат від участі в капіталі ПК України не містить. Обидві категорії є результатом оцінки вартості фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку, у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» (далі – П(С)БО 12). Проводить таку оцінку підприємство – інвестор. Метод, який застосовують для оцінки вартості фінансових інвестицій залежить від виду останніх.
...
Дохід від операційної діяльності
Відповідно до пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від наказом від 29.11.1999 р. № 290 (далі – П(С)БО 15), дохід – це надходження, яке призводить до збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства),  за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
...
Фінансовий результат
Фінансовий результат – це показник, який характеризує величину чистого прибутку або збитку, отриманого підприємством у звітному періоді. Для розрахунку фінансового результату в бухгалтерському обліку послідовно зіставляють доходи та витрати,  різниця  між показниками  яких може призвести до виникнення   прибутку  або  збитку.
...
Річний дохід від будь-якої діяльності
Річний дохід від будь-якої діяльності – сумарна сума доходів підприємства від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності за відповідний календарний рік. Визначення перелічених видів діяльності підприємства зазначені у пункті 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73 (далі – Н(С)БО 1).
...
Розрахунок щомісячних авансових внесків
Поняття розрахунку щомісячних авансових внесків, яке зустрічається у тексті Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України), пов’язане з обов’язком сплати однойменних платежів з податку на прибуток підприємств. У загальному розумінні розрахунок – це обчислення певних величин за допомогою математичних дій (операцій). Відповідно, розрахунок щомісячних авансових внесків з податку на прибуток – це обчислення суми таких внесків з використанням математичних дій за алгоритмом, визначеним податковим законодавством.
...
Консолідована сплата податку
Окремого терміну «консолідована сплата податку» законодавство України не містить. Його поняття походить від процесу консолідації даних обліку господарських операцій для розрахунку податку. У перекладі з англійської мови консолідація (consolidation) означає об’єднання. Відповідно, консолідований (consolidated) – зведений, об’єднаний.
...
Метод нарахування наростаючим підсумком
Метод наростаючого підсумку є порядком визначення показників діяльності платника податків у податковій та бухгалтерській звітності, при якому здійснюється врахування у показниках звітного періоду показників попереднього.
...
Припинення підприємницької діяльності
Припинення підприємницької діяльності може здійснюватися на добровільній чи примусовій основі.
...
Закриті торги
Торги – це змагальна процедура серед певного кола осіб (учасників) задля перемоги внаслідок відбору найкращої пропозиції від таких учасників. Поняття торги дуже схоже з таким терміном як аукціон, що означає продаж майна учаснику, який запропонував найвищу ціну. В розумінні Податкового кодексу України (далі – ПК України) аукціоном є спосіб продажу активів з метою отримання максимальної виручки (пункт 14.1.8. статті 14 ПК України).
...
Аукціон (публічні торги)
Аукціон – продаж майна покупцеві, який запропонував за нього найвищу ціну. Саме таке тлумачення терміну «аукціон» є найбільш поширеним. Це вбачається з приписів Постанови Кабінету Міністрів України № 803 від 06.06.2007 року «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності», Постанови Кабінету Міністрів України № 1063 від 15.08.2007 року «Деякі питання реалізації та управління військовим майном», Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації разом із земельними ділянками державної власності, затвердженого Постановою Кабін
...
Підзвітна особа
Поняття «підзвітна особа» зустрічається в Податковому кодексі України в контексті особи, що подає відповідним органам необхідну документацію за допомогою засобів електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. У відповідному порядку може подаватися, наприклад, заява про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування, податкова декларація, заява про реєстрацію платника податку на додану вартість тощо.
...
Особа без громадянства
Відповідно до положень ст.1 ЗУ «Про громадянство України» від 18.01.2001 №2235-ІІІ особа без громадянства - це особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. Аналогічне за змістом тлумачення вказаного поняття передбачене також п. 15 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI, який встановлює правові основи життєдіяльності осіб без громадянства на території України.
...
Лізинг
Відповідно до приписів ч.1 ст. 806 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі). Згідно із законодавством предме
...
Документи, що посвідчують особу
Питання видачі документів, що посвідчують особу регулюються Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
...
Громадянин України
Законом України «Про громадянство України» встановлено, що громадянство – це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Отже, громадянином України є людина, яка набула цей статус у встановленому порядку, внаслідок чого отримала зв’язок з Україною у вигляді взаємних прав та обов’язків.
...
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Безвісно відсутньою людина може бути визнана судом в рамках окремого провадження. Умовою прийняття такого судового рішення є наявність обставин, за яких ані найближче оточення відсутнього (родичі, співробітники тощо), ані організації за останнім відомим місцем його проживання (житлово-експлуатаційні організації, органи реєстрації місця проживання осіб або органи місцевого самоврядування) не можуть допомогти встановити його місцеперебування. При винесенні рішення про визнання людини безвісно відсутньою судом (через органи опіки та піклування) вживаються заходи щодо опіки над її майном, при цьо
...
Організація
Організація – це організаційна структура, яка створюється шляхом об’єднання осіб та/або їхнього майна для досягнення певної мети, визначеної засновниками. Стаття 55 Господарського кодексу України закріпила поняття господарських організацій як юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, а також інших юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку. Після здійснення державної реєстрації організації, вона набуває статусу юридичної особи, а після взяття на облік організації у податкових органах, вона набуває статусу платник
...
Роботодавець
Одним із термінів, які використовуються в Податковому кодексі України, є термін «роботодавець», визначення якого (для цілей оподаткування) розкривається в підпункті 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього кодексу. Відповідно до абзацу першого підпункту 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) під роботодавцем розуміється юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та несе обов'язки із сплати ї
...
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Поняття ЄДРПОУ Контролюючі органи в процесі здійснення своєї діяльності користуються даними не лише податкових інформаційних баз, які містять необхідні для адміністрування податків та зборів відомості про платників, а й реєстрами неподаткового спрямування, одним із яких є Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ). Метою створення ЄДРПОУ у тому числі визначено взаємодію з інформаційними системами інших органів державної влади, зокрема органами Державної фіскальної служби.
...
Мінімальне акцизне податкове зобов'язання
Згідно з підпунктом 14.1.114 ПК України, мінімальне акцизне податкове зобов'язання – мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з сигарет, виражена у твердій сумі за 1000 штук сигарет одного найменування, реалізованих на митній території України чи ввезених на митну територію України.
...
Максимальні роздрібні ціни
У підпункті 14.1.106 ПК України поняття «максимальні роздрібні ціни» визначені як ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів).
...
Індикативна ціна
Індикативна ціна – це встановлена державними органами мінімальна ціна на товари за зовнішньоекономічними операціями, розрахована на основі реальних цін на ринку з урахуванням умов операції.
...
Зона радіоактивно забруднених територій
Поняття зони радіоактивно забруднених територій Радіоактивно забруднені території – це території, на яких виникло стійке забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами, що може призвести до значного опромінення населення і яке потребує вжиття заходів щодо радіаційного захисту населення та інших спеціальних втручань.
...
Трудовий договір
Податковий кодекс України оперує такими термінами як «трудовий договір», «трудова угода», «трудовий контракт», «трудовий договір (контракт)», при цьому не визначає їх змісту. Враховуючи це та відповідно до статті 5 Податкового кодексу України (далі – ПК України) означені вище терміни для цілей оподаткування повинні вживатись у значенні, закріпленому в інших законах.
...
Землі тимчасової консервації
Поняття консервації земельної ділянки Податковий кодекс України, відповідно до підпункту 283.1.2 статті 283, звільняє від сплати земельного податку землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації. Консервація землі як захід охорони земельних ресурсів передбачається Законом України «Про охорону земель» та являє собою припинення господарського використання  на визначений термін та залуження або залісення деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земел
...
Момент сплати податку. Несплата та несвоєчасно сплата
Вживаючи у Податковому кодексі України поняття «несплати податкового/грошового зобов'язання»  та «несвоєчасної сплати податкового, грошового зобов'язання», законодавець не вказує на їхню відмінність та не дає їм дефініції, що зумовлює потребу самостійного  тлумачення цих понять. Несплата податкового/грошового зобов’язання являє собою невиконання платником одного з елементів податкового обов’язку, що призводить до ненадходження належної до сплати суми податку та збору до бюджетної системи.
...
Завищення суми податкового зобов'язання
Що являє собою завищення суми ПЗ? Законодавець, вживаючи у Податковому кодексі термін «завищення суми податкового зобов’язання», не дає йому законодавчого визначення. Для його розуміння необхідно проаналізувати пов’язані поняття та застосувати системне тлумачення норм кодексу. Перш за все необхідно визначити поняття податкового зобов’язання, яке відповідно до підпункту 14.1.156. пункту 14.1. статті 14 ПК України, являє собою суму коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначен
...
Фермерське господарство
Спеціальним нормативно-правовим актом, який визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських  господарств є Закон України «Про фермерське господарство». Відповідно до статті 1 цього Закону, фермерське господарство визначається як форма підприємницької діяльності громадян із створенням  юридичної  особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання  прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.
...
Закордонний юрисдикційний орган
Відповідно до підпункту 164.2.14 пункту 164.2 статті 164 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) об’єктом оподаткування податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) є дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди. Проте винятком із цієї норми є виплати з державного бюджету, пов'язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України. Відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про деякі питання
...
Тютюнові вироби
Відповідно до підпункту 14.1.252 ПК України, тютюнові вироби – сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.
...
Вина натуральні кріплені
Відповідно до пункту 22 статті 1 Закону України «Про виноград і виноградне вино», вино кріплене – вино, одержане в результаті повного або неповного збродження цукрів сусла шляхом припинення бродіння через додавання спирту етилового ректифікованого, виготовленого з крохмале-цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду.
...
Вина виноградні натуральні
Виходячи з підпункту 215.3.1 ПК України, вина виноградні натуральні для цілей оподаткування акцизним податком – це всі вина виноградні з товарної категорії 2204, за винятком вин натуральних з додаванням спирту та міцних вин (кріплених), а також ігристих та газованих вин.
...
Паливо моторне сумішеве
Відповідно до підпункту 14.1.141 ПК України, паливо моторне сумішеве – види палива, отримані в результаті змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або іншими біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних документів на паливо моторне сумішеве. Див. також аналітику до терміну «Біоетанол», «Добавки на основі біоетанолу».
...
Добавки на основі біоетанолу
У підпункті 14.1.50 ПК України поняття «добавки на основі біоетанолу» визначені як біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива.
...
Біоетанол
Згідно з підпунктом 14.1.14 ПК України, біоетанол – спирт етиловий зневоджений, який виготовлений з біомаси для використання як біопаливо та належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД.
...
Виноробна продукція
Відповідно до підпункту 14.1.26 ПК України, виноробна продукція – вина виноградні натуральні, вина натуральні кріплені, шампанські, ігристі, газовані, вермути, бренді, сусло виноградне та інші виноматеріали, коньяки, інші алкогольні напої з винограду, плодів та ягід.
...
Пиво
Згідно з підпунктом 14.1.144 ПК України, пиво – насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об’ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203.
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити