Податкова аналітика
Які є види підприємств?
В Україні, залежно від форми власності, згідно зі статтею 63 ГК України, можуть діяти підприємства таких видів: приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи); підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності); комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади; державне підприємство, що діє на основі державної власності; підприємство засноване на змішаній формі власності (на основі об'єднання майна різних форм власності). В залежності
...
Що таке підприємство?
Відповідно до частини 1 статті 62 Господарського кодексу України підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності у порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.
...
Які повноваження здійснюють державні органи приватизації?
В силу положень частини 3 статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна» від 04 березня 1992 року № 2163-ХІІ державні органи приватизації у межах своєї компетенції здійснюють такі основні повноваження: змінюють у процесі приватизації організаційну форму підприємств, що перебувають у державній власності; здійснюють повноваження власника державного майна у процесі приватизації; виступають орендодавцем майна, що перебуває у державній власності, згідно з законодавством; продають майно, що перебуває у державній власності, в процесі його приватизації, включаючи майно л
...
Які державні органи приватизації існують сьогодні в Україні?
Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна» від 04 березня 1992 року № 2163-ХІІ, державну політику в сфері приватизації здійснюють Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим, що становлять єдину систему державних органів приватизації в Україні. Як зазначено у частині 1 статті 1 Закону України «Про Фонд державного майна України» від 09 грудня 2011 року № 1207-VI, Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусо
...
За яких умов відбувається залік в рахунок грошових зобов’язань?
Для такого заліку необхідна наявність певних умов: Зобов’язання має бути зустрічним, тобто має місце ситуація, за якої особа, яка є кредитором за першим зобов’язанням, є боржником за другим зобов’язанням, а боржник по першому зобов’язанню є кредитором по другому зобов’язанню. Строк виконання зобов’язання є таким, що настав, або ж строк виконання не встановлений чи визначений моментом пред'явлення вимоги. Вимоги є однорідними. Так, відповідно до статті 601 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних в
...
Що таке залік?
Залік – це один із способів припинення зобов’язань, відповідно до якого за умови наявності двох зустрічних однорідних вимог сторін, рівних за сумою, вони припиняються в повному обсязі, у випадку ж, коли зобов’язання є різними за сумою, менше за сумою припиняється цілком, більше за сумою припиняється у частині, яка дорівнює вимозі іншої сторони.
...
Які гарантії реалізації права на отримання суб’єктом звернення адміністративної послуги?
З метою гарантування отримання суб’єктом звернення адміністративної послуги, законом передбачено можливість оскарження дій або бездіяльності посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів до суду. До того ж, в силу положень частини 3 статті 19 Закону України «Про адміністративні послуги» у випадку заподіяння фізичним або юридичним особам шкоди посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, зазначена шкода підлягає відшкодуванню у
...
Чи є надання адміністративної послуги безоплатним?
Відповідно до статті 11 Закону України «Про адміністративні послуги», питання плати за одержання адміністративної послуги регламентовано наступним чином: 1. за загальним правилом, плата за надання адміністра­тивних послуг (адміністративний збір) з суб’єктів звернення справляється лише у випадках передбачених законом (части­на 1 статті 11). При цьому щодо адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян передбачено спеціальний припис щодо їх надання на безоплатній основі (частина 2 статті 11). Адміністративними послугами у сфері соціального забезпечен
...
Які строки надання адміністративної послуги?
Частиною 1 статті 10, як і пунктом 5 частини першої статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги», якою визначено основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг, запроваджується поняття граничного строку надання адміністративної послуги та передбачається, що такий строк має визначатися виключно законом. Варто зазначити, що єдиний загальний строк надання адміністративної послуги відсутній, адже для кожного конкретного виду послуги він встановлюється окремо і, як правило, відображається в інформаційній картці такої адміністративної послуги (наприклад, строк ви
...
Який порядок отримання адміністративної послуги?
Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Центром надання адміністративних послуг є постійно діючі робочі органи або структурні підрозділи виконавчого органу міської, селищної ради або Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміні
...
Які адміністративні послуги надаються органами Державної фіскальної служби?
Відповідно до підпункту 191.1.3 пункту 191.1 статті 19 ПК України, однією із функцій контролюючих органів є надання адміністративних послуг платникам податків, зборів, платежів. На сьогодні, органи Державної фіскальної служби як суб’єкти надання адміністративних послуг здійснюють: видачу картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків; видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; видачу дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю ал
...
Що є адміністративною послугою?
Відповідно до статті 1 Закону України «Про адміністративні послуги», адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. Виходячи із визначення, сформульованого законодавцем, адміністративна послуга надається виключно за заявою фізичної або юридичної особи. Таким чином, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюється без зверн
...
Що зазначається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців?
У формі виписки зазначаються: 1)   Найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця. 2)   Ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про
...
Який порядок отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців?
Відповідно до пункту 2.1. Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 року № 1846/5 (далі – Порядок), виписка надається державним реєстратором юридичним особам та фізичним особам-підприємцям (крім відомостей, що стосуються інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) на підставі запиту про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить один з критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для її фо
...
Яке значення мають виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в регулюванні податкових правовідносин?
Згідно з пунктом 64.3. статті 64 ПК України та пунктом 65.5. статті 65 ПК України взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів та фізичної особи-підприємця як платників податків та зборів підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Крім того, варто зазначити, що відповідно до вимог до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, передбачених статтею 69 ПК України, встановлено, що виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є одним із обов&r
...
Які види виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців існують?
Згідно з чинними законодавством можна отримати виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у: 1) паперовій формі; 2) електронній формі. Згідно з пунктом 2 Наказу Міністерства юстиції України «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» виписки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» мають однакову юридичну силу.
...
Що таке виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців?
Відповідно до абзацу 3 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – документ, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну особу-підприємця, визначені цим Законом.
...
Що таке Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців?
Відповідно до абзацу 4 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
...
Коли акт вважається врученим/надісланим?
В залежності від видів податкової перевірки, ПК України визначає різні умови вручення/надсилання акта. Камеральна перевірка. Відповідно до пункту 86.2 статті 86 ПК України, після реєстрації акта перевірки у контролюючому органі він вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, встановленому статтею 42 ПК України. Згідно з пунктом 42.2 статті 42 ПК України документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення
...
Які правові наслідки наявності акта про проведення перевірки одночасно з відсутністю податкового повідомлення-рішення на основі такого акта? Який механізм оскарження та захисту в даній ситуації?
Суму недоїмки, штрафу та пені без винесення податкового повідомлення-рішення і лише на підставі акту перевірки стягнути неможливо. Саме податкове повідомлення-рішення є тим індивідуальним актом правозастосування, на підставі якого може бути здійснено таке стягнення, проте висновки, викладені в акті перевірки в перспективі можуть за собою тягнути інші негативні наслідки для платника податків та його контрагентів. Такими наслідками, зокрема, можуть бути відкриття кримінального провадження проти платника податків, проведення перевірок контрагентів платника податків. Одним з механізмів захисту п
...
Чи може бути оскаржений акт перевірки?
Акт перевірки не є рішенням суб’єкта владних повноважень, так як не створює юридичних наслідків у формі прав, обов’язків, їх зміни чи припинення, а лише фіксує факт правопорушення. Він не є правовим документом, який встановлює відповідальність суб’єкта господарювання та, відповідно, не є актом індивідуальної дії у розумінні частини 1 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-IV (надалі – КАСУ). Згідно з позицією Вищого адміністративного суду України, яка викладена в листі від 30 листопада 2009 року № 1619/10/13-09, акт переві
...
Яким вимогам повинен відповідати акт перевірки?
Форма акта перевірки затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 20 серпня 2015 року № 727 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами». Для фізичних осіб передбачена інша форма акту, яка затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 14 березня 2013 року № 395 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щод
...
Які наслідки вручення платнику податків довідки про результати проведення електронної перевірки?
У випадку, якщо довідка містить відомості про порушення податкового законодавства, платник податків зобов'язаний в порядку черговості: сплатити суму недоплати; сплатити штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми; подати уточнюючий розрахунок. ПК України встановлює, що платник податків зобов'язаний подати уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про проведення електронної перевірки. Виходячи з цього, а також порядку черговості, платник податків зобов'язаний вчинити три вищезазначені дії протягом 20 робочих днів.
...
Що складається за результатами проведення електронної перевірки?
Відповідно до пункту 86.11 статті 86 ПК України, за результатами електронної перевірки складається довідка, незалежно від того, був виявлений факт правопорушення чи ні. 
...
Яка підстава для проведення електронної перевірки?
Для проведення електронної перевірки платник податків повинен подати заяву до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку. В свою чергу, контролюючий орган приймає рішення про проведення електронної перевірки. Ці аспекти врегульовані Порядком подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 03.06.2013 р.  № 143 (далі – Порядок
...
Хто може подати заяву для проведення електронної перевірки?
Відповідно до норм ПК України, заяву про проведення електронної перевірки може подати платник податків з незначним ступенем  ризику щодо: недекларування платником податків податкових зобов'язань, несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.
...
Що таке електронна перевірка?
Відповідно до положення статті 75 ПК України, електронною перевіркою є документальна невиїзна позапланова перевірка, яка проводиться за заявою платника податків з незначним ступенем ризику до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку. Предметом електронної перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати передбачених ПК України податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за додерженням якого покладено на контролюючі органи.
...
Чи може платник податків подати заперечення до акта, складеного за результатами проведення камеральної перевірки?
ПК України не передбачає права платника податків на подання заперечень до акта (складеного за результатами камеральної перевірки). Але, фактично, платник податків може вчинити такі дії. Важливим є лише той факт, чи настануть певні наслідки? Оскільки ПК України до обов'язків контролюючого органу не відносить надання відповіді на заперечення до акта, складеного за результатами камеральної перевірки, то лист платника податків із запереченнями не буде розцінений як такий. Таким чином, надання платником податків заперечень на акт перевірки не має правових наслідків, тобто не породжує жодних пр
...
Який порядок вручення акта камеральної перевірки?
Згідно з пунктом 86.2 статті 86 ПК України, акт камеральної перевірки вручається або надсилається платнику податків для підписання протягом трьох робочих днів.  
...
Чи може бути складена довідка за наслідками проведення камеральної перевірки?
Згідно з пунктом 86.2 статті 86 ПК України, за результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків. Таким чином, положення ПК України не передбачають складення довідки за результатами проведення камеральної перевірки.
...
Які наслідки порушення строків проведення камеральної перевірки контролюючим органом?
Здійснивши аналіз судової практики можна зробити висновок, що найбільша кількість судових спорів щодо порушення строків проведення камеральної перевірки становлять спори щодо податку на додану вартість (адже строк її проведення чітко встановлений в ПК України). Вищий адміністративний суд України у своїх рішеннях з цього приводу є неоднозначним. Так, в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 12 березня 2014 р. у справі № 2а-7249/10/1570 зазначив, що «формальні порушення податковим органом процедури проведення податкової перевірки можуть слугувати підставою для скасування податков
...
Який строк проведення камеральної перевірки?
У ПК України відсутня норма, яка б встановлювала загальний строк для проведення камеральної перевірки. Водночас, аналіз положень ПК України дозволяє стверджувати про наявність спеціальних норм, які встановлюють конкретні строки для проведення камеральної перевірки податкової звітності з податку на додану вартість.
...
Які підстави проведення камеральної перевірки?
Камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення. Тобто, ПК України не передбачає процесуальної підстави для проведення такої перевірки. Що стосується матеріальної підстави, то в абзаці другому пункту 75.1 статті 75 ПК України зазначено, що камеральні перевірки проводяться контролюючим органом виключно у випадках та порядку, встановлених ПК України. У яких випадках проводиться камеральна перевірка ПК України чітко не визначає (за винятком статті 200 ПК України). Лише проаналізу
...
Чи необхідно повідомляти платника податків про початок проведення камеральної перевірки?
Ні, не потрібно, оскільки норми ПК України не передбачають такого обов'язку контролюючого органу. Сам факт подачі податкової звітності платником податків автоматично означає те, що камеральну перевірку буде проведено. Як наслідок, платник податків не в змозі запобігти або якимось іншим чином вплинути на перебіг подій, пов'язаних з проведенням камеральної перевірки.
...
Що становить собою камеральна перевірка?
Відповідно до пункту 75.1 статті 75 ПК України, камеральна перевірка є одним із видів перевірок, які мають право проводити контролюючі органи. Вона проводиться у приміщенні контролюючого органу. Предметом камеральної перевірки є дані, зазначені у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків та дані системи електронного адміністрування податку на додану вартість. До таких даних відносяться кількісні та вартісні показники, зазначені в податковій звітності.
...
Які положення щодо статусу резидента передбачені в міжнародних договорах, які підписані і ратифіковані Україною?
В тих двосторонніх міжнародних договорах, які підписані і ратифіковані Україною, за загальним правилом, резидентом є особа, яка несе повний обов’язок зі сплати податків в Україні (тобто з доходів з України та з джерелом походження за межами України). Винятками з такого правила є конвенції з Іспанією, Японією та Кувейтом, де зазначено, що конвенція застосовується до осіб з постійним місцем проживання на території однієї чи обох договірних держав. Водночас у випадку відсутності постійного місця проживання чи наявності в обох державах застосовуються ті самі критерії, що і для подолання подв
...
Які особливості застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування для визначення резидентства особи?
Як правило, стаття 4 двосторонніх конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, стороною яких є Україна, визначає поняття «резидент» та правила встановлення такого статусу для таких цілей: (а) визначення сфери застосування конвенції та (б) вирішення проблеми подвійного оподаткування як наслідок подвійного резидентства особи (пункт 1 коментаря до статті 4 Модельної конвенції ОЕСР). Конвенції не передбачають вимог до національного законодавства щодо визначення її резидентів. Конвенція про уникнення подвійного оподаткування не може замінювати національне законодавство при визначе
...
Яка правова підстава відмови у видачі довідки про підтвердження статусу податкового резидента України?
Законодавством не передбачені підстави для відмови у видачі довідки про підтвердження статусу резидента України, якщо особа відповідає критеріям резидентства. Проте на практиці платники стикаються з окремими труднощами при отриманні таких довідок, зокрема у зв’язку зі строком дії такої довідки та підставами для її надання.
...
Яким чином фізична особа може довести умови, за якими їй надається статус резидента?
Оскільки податкові органи зазвичай керуються формальним критерієм перебування особи на території України (підпункт 14.1.213 ПК України), то саме цей факт варто доводити іноземцям та апатридам для отримання довідки-підтвердження Документами, які підтверджують перебування фізичної особи – нерезидента на митній території України понад 183 календарних днів є паспортний документ та/або імміграційна картка, а також документи, на підставі яких він тимчасово проживає в Україні та документи, що підтверджують право власності (користування) на житло, визначене ним як місце тимчасового проживання в Украї
...
Який нормативно-правовий акт регулює отримання довідки про підтвердження статусу податкового резидента України?
Процедура підтвердження статусу податкового резидента України врегульована Наказом Державної податкової адміністрації України від 12 квітня 2002 року № 173 «Про підтвердження статусу податкового резидента України». Відповідно до пункту 2 зазначеного наказу контролюючі органи видають довідку-підтвердження статусу податкового резидента України на своєму бланку протягом 10 робочих днів з моменту письмового звернення такої особи. Жодних особливих вимог до форми такого письмового звернення Наказом не встановлено, проте, виходячи із системного тлумачення норм, можемо
...
У яких випадках та в якій формі необхідно підтверджувати статус резидента?
Форма Довідки-підтвердження статусу податкового резидента України затверджена наказом ДПА № 173 від 12.04.2002 р. У пункті 3 цього наказу передбачено, що довідка видається у разі подання особою заяви про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі або заяви про відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави за формами, затвердженими компетентним органом цієї зарубіжної держави з виконання міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування на її території. Тобто за наказом № 173 така довідка стосується лише випадків застосуванн
...
Які особливості визначення статусу резидентів для осіб без громадянства (апатридів)?
Якщо фізична особа є особою без громадянства і її статус резидента не можна визначити за підпунктом 14.1.213 ПК України, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права. Україна приєдналася до Конвенції про статус апатридів 1954 року (Закон України від 11.01.2013 року № 23-VII – застереження відсутні). В статті 29 цієї Конвенції визначено, що договірні держави не обкладатимуть апатридів жодними митами, зборами або податками, на додаток до тих або вищими за ті, які за аналогічних умов стягуються або можуть стягуватися з власних громадян. Положення попереднього пункту жодною
...
Які критерії застосовуються для визначення, чи є фізична особа резидентом за ПК України?
Критерії резидентства фізичних осіб використовуються у визначеному порядку:
...
Які особливості визначення статусу резидентства для дипломатичних, консульських та інших офіційних представництв України за кордоном?
Дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет, вважаються резидентами України. Правова фікція щодо статусу резидентів таких представництв обумовлена міжнародними домовленостями щодо дипломатичних привілеїв та імунітетів в державі перебування. Дипломатичні та консульські представництва України за кордоном регулюються міжнародними договорами, а звільнення від оподаткування, згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, стосується податків, зборів та мит в бюджет держави пер
...
Які умови визнання відокремленого підрозділу юридичної особи резидентом за ПК України?
Відокремлений підрозділ вважається резидентом, якщо юридична особа, підрозділом якої він є, визнається резидентом України. Такий висновок можна зробити з формулювання підпункту «а» підпункту 14.1.213 ПК України, а саме: «юридичні особи та їх відокремлені підрозділи». В свою чергу, юридична особа вважається резидентом, якщо вона зареєстрована відповідно до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Місцезнаходження та місце здійснення діяльності відокремленим підрозділом не впливає на визначення його резидентства. 
...
Які умови визнання юридичної особи резидентом за ПК України?
Для юридичних осіб визначальний критерій (необхідний та достатній) – реєстрація юридичної особи відповідно до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
...
Які ознаки статусу резидента?
1. Зв’язок з державою резидентства (умова для набуття статусу резидентства). З певного етапу економічного розвитку стало зрозуміло, що громадянство особи не може достатньою мірою визначати поширення та розмежування суверенітету (юрисдикцій) держав щодо справляння податків, оскільки громадянство не втрачається у випадку, якщо особа постійно перебуває та здійснює діяльність на території іноземної держави. Податкове резидентство передбачає, що особа має прив’язку до держави. Такою прив’язкою може бути тимчасове або постійне проживання, здійснення діяльності на її території, реєс
...
В яких значеннях вживається поняття «резидент» в ПК України?
За загальним правилом, термін «резидент» в ПК України охоплює резидентів України. NB! В окремих розділах ПК України поняття «резидент» використовується лише щодо обмеженого кола осіб: • у розділі IV ПК України («Податок на доходи фізичних осіб») – тільки щодо фізичних осіб – резидентів; • у розділі ІІІ ПК України («Податок на прибуток підприємств») – лише щодо резидентів – платників податку на прибуток (пункт 133.1 ПК України). Водночас для визначення наявності чи відсутності статусу резидента для таких осіб вико
...
Які органи вважаються органами стягнення у розумінні Податкового кодексу України?
Органи стягнення – це державні органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених Податковим кодексом (далі – ПК України) та іншими Законами України. Податковим боргом є сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений ПК України строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання. Отже, податковий борг виникає у платника податків з наступного дня за останнім днем граничного строку спла
...
В яких випадках здійснюється залучення податкової міліції до стягнення коштів?
Залучення працівників податкової міліції здійснюється державним виконавцем за виконавчими документами про стягнення в дохід держави коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави у разі, коли від її імені у виконавчому провадженні виступають органи державної податкової служби, з метою надання допомоги державному виконавцю щодо виїзду за місцем виконання та супроводження при примусовому входженні до приміщень та сховищ боржника відповідно до вимог Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію