Податкова аналітика
Як відбувається взяття на облік у контролюючих органах?
Відповідно до пункту 63.2. статті 63 ПК України взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають всі платники податків. Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору. Взяття на облік являє собою певну процедуру, комплекс дій, які має вчинити платник податків з метою забезпечення контролюючим органам можливості здійснювати податковий контроль. Перелік таких дій та порядок їх вчинення законодавчо визначені для кожної окрем
...
Яка відповідальність передбачена для осіб за порушення правил взяття на облік?
Відповідальність за порушення встановленого порядку взяття на облік у контролюючих органах передбачена нормами Глави 11 ПК України, зокрема, статтею 117 Кодексу. Окремі випадки порушення правил обліку можуть тягнути за собою відповідальність за статтею 119 ПК України. Детальніше з особливостями складів зазначених правопорушень можна ознайомитись в аналітичних матеріалах до вказаних статей.
...
Як визначається податковий номер осіб, визначених пунктом 64.6 статті 64 ПК України?
Відповідно до пункту 64.6. статті 64 ПК України на обліку у контролюючих органах повинні перебувати угоди про розподіл продукції, договори управління майном, договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені цим Кодексом. Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного управителя майна або уповноваженої особи. Взяття на облік угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом додатковог
...
Яка інформація «закодована» у податковому номері фізичної особи?
Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків-фізичної особи (далі податковий номер) визначено в Розділі XIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України 10.12.2013 р. № 779 (далі  –  Положення № 779). Податковий номер формується  на підставі відомостей, вказаних фізичною особою в Обліковій картці за формою № 1ДР, що подається особою до контролюючого органу з метою взяття її на облік.
...
Що таке податковий номер юридичної особи, чи співпадає він з кодом ЄДРПОУ такої особи?
Відповідно до пункту 63.6. статті 63 ПК України облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами. Порядок визначення податкового номера платників податків-юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), їх відокремлених підрозділів та постійних представництв нерезидентів, а також самозайнятих осіб врегульовано Розділом ІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 09 грудня 2011 року № 1588 (з наступними змінами і  доповненнями) (далі  –  Порядок № 1588).
...
До яких реєстрів контролюючі органи вносять облікові дані?
Облік платників податків здійснюється відповідними підрозділами органів Державної фіскальної служби (далі – ДФС). Облік у контролюючих органах здійснюється шляхом ведення відповідних державних реєстрів, до яких вноситься інформація про осіб, що беруться на облік. Так, інформація про юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), їх відокремлені підрозділи та постійні представництва нерезидентів вноситься та обліковується в Єдиному банку даних про платників податків-юридичних осіб (далі – Єдиний банк даних юридичних осіб). Єдиний банк даних юридичних осіб є автоматизованою системою, призначеною
...
В яких випадках фізична особа зобов’язана стати на облік у контролюючих органах?
Податковим кодексом України не передбачена обов’язкова реєстрація особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків ні з моменту її народження, ні з настанням певного віку. Виникнення обов’язку фізичної особи стати на облік у контролюючих органах як платник податків пов’язане з набуттям такою особою статусу платника податків, тобто виникненням у неї об’єкту оподаткування (зокрема, отриманням майна, доходу від здійснення певної діяльності, інших об'єктів, визначених податковим законодавством, з наявністю яких пов’язується виникнення податкового обов'язку).
...
Які платники податків підлягають обліку в контролюючих органах?
Відповідно до змісту пункту 63.2 статті 63 ПК України взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають всі платники податків. Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору. Із системного аналізу норм підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 та статті 62 ПК України можна зробити висновок, що облік платників податків є одним із елементів процесу адміністрування податків, а саме – його початковою стадією, а ведення обліку пла
...
Що слід розуміти під обліком платників податків? Де закріплений обов’язок платника податків стати на облік у контролюючих органах?
Одним з основних обов’язків платників податків (у статті 16 Податкового кодексу  України він вказаний першим) є обов’язок стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України. Термін «облік у контролюючих органах» є досить широким поняттям, при цьому його визначення відсутнє у Податковому кодексі України  (далі – ПК України). У більшості випадків зазначений термін вживається в контексті обліку у контролюючих органах платників податків, однак зі змісту глави 6 ПК України вбачається, що питання взяття та  перебування на обліку у контролюючих органах  стосується
...
Яким чином усувається подвійне оподаткування за міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування?
В угодах про уникнення подвійного оподаткування передбачені положення, які усувають подвійне оподаткування в один із способів: 1. Якщо резидент однієї держави отримує дохід джерелом походження з іншої держави, такий дохід звільняється від оподаткування в одній з цих держав (виключне право оподатковувати певний об’єкт надається іншій договірній державі). Як правило, дохід оподатковується в державі резидентства платника, проте існують і випадки, коли таке виключне право надається державі джерела походження доходу (статті 8, 13, 19, 22 Модельної конвенції ОЕСР); ...
...
Які існують способи усунення подвійного оподаткування?
О. М. Козирін зазначає, що до шляхів усунення подвійного оподаткування перш за все слід відносити реформування податкового законодавства (щодо внутрішнього подвійного оподаткування) та узгодження волі декількох держав (щодо зовнішнього), які спрямовані на ліквідацію тих норм, які породжують подвійне оподаткування. (Козырин А. Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. Манускрипт, - М., 1993. Режим доступу: http://www.kozyrin.ru/userfiles/documents/frag10.pdf) Врегулювати проблему міжнародного подвійного оподаткування можна у три способи: Усі країни приймають один принц
...
Які бувають види подвійного оподаткування?
О. М. Козирін виділяє такі види подвійного оподаткування: 1) Внутрішнє (у межах національної податкової системи), яке в свою чергу поділяється на вертикальне та горизонтальне; 2) Зовнішнє, або міжнародне (на міжнародному рівні) (Козырин А. Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. Манускрипт, - М., 1993. Режим доступу: http://www.kozyrin.ru/userfiles/documents/frag10.pdf). ...
...
Як визначити наявність подвійного оподаткування?
Поняття «подвійне оподаткування» на законодавчому рівні не визначено. В науковій літературі зустрічаються авторські визначення. Зокрема, М. П. Кучерявенко дає таке визначення: подвійне оподаткування – оподаткування одного об’єкта у окремого платника одним і тим самим (або аналогічним) податком за один і той самий відрізок часу (частіше всього податковий період). (Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. В 6 т. / Н. П. Кучерявенко − Х.: Легас; Право, 2005. – Т. ІІІ.: Учение о налоге. − 600 с.) Л. І. Вдовіченко визначає подвійне оподаткування як неодноразове (подвійне) обкладання об’єкта опода
...
Які особливості зарахування резидентом податку на прибуток, сплаченого за кордоном з іноземних доходів?
Зарахування податку на прибуток регулюється конвенцією з державою, де отримано дохід або розташоване постійне представництво, а також статтею 13 та підпунктом 141.4.9 ПК України. Як за конвенціями, так і за ПК України, зарахування податку відбувається за методом звичайного кредиту, тобто зараховується сума податку, сплаченого в іноземній державі, проте в сумі, що не перевищує податок, розрахований щодо такого об’єкта за українським законодавством у відповідному звітному періоді. Умови для надання зарахування податку на прибуток не відрізняються від умов для надання зарахування щодо інших под
...
Яка процедура застосовується для зарахування податку на доходи фізичних осіб?
У підпункті 170.11.2 ПК України зазначено, що для зарахування податків, сплачених за межами України платник зменшує суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, та визначає суму зменшення у річній податковій декларації, якщо це передбачено нормами міжнародних договорів, ратифікованих Україною, а також за наявності довідки, що підтверджує сплату, визначає об’єкт і базу оподаткування. У цьому пункті також вказується, що у разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним подат
...
Які особливості зарахування податків, сплачених в Україні резидентами іноземних держав?
В більшості випадків конвенції між Україною та іншою іноземною державою передбачають зарахування податків, сплачених в Україні, методом кредиту (найчастіше – методом звичайного кредиту). Максимальний розмір зарахування, що розраховується при застосуванні цього методу, визначається розміром податку, який мав би бути сплачений в державі резидентства особи, проте в конвенціях з Південно-Африканською Республікою та Кореєю зазначено, що такий розрахунок здійснюється у співвідношенні до загального доходу при зарахуванні податку у ПАР або Кореї відповідно. В угоді з Францією прописані положення щодо
...
За яким методом зараховуються податки в Україні?
В угодах про уникнення подвійного оподаткування, підписаних і ратифікованих Україною, усунення подвійного оподаткування в Україні здійснюється шляхом зарахування податків, сплачених за межами України її резидентом, методом кредиту. Більше того, таке зарахування, як правило, обмежується сумою «податку з доходу, розраховану до надання вирахування стосовно доходу, який може обкладатись податком в цій іншій Державі». Тобто фактично має застосовуватися метод звичайного кредиту, згідно з яким сума зарахування не перевищує податок, який має бути сплачений в Україні щодо іноземного доходу. Розрахунок
...
Які методи зарахування податків передбачені в конвенціях про уникнення подвійного оподаткування?
Методи усунення подвійного оподаткування, які застосовуються в міжнародній практиці, найбільш повно відображені в коментарях до статей 23А і 23В Модельної конвенції ОЕСР. Ці дві статті є альтернативними: у статті 23А передбачено метод звільнення, а у статті 23В – метод кредиту. При укладенні двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування держави вправі обрати, яку з цих статей вони прагнуть застосовувати для зарахування в одній державі податків, що були уже сплачені в іншій. Не поодинокі також випадки, коли за двосторонньою конвенцією в державах застосовуються різні методи, залежно в
...
Які податки, сплачені в іноземній державі, підлягають зараховуванню?
Оскільки в підпунктах 141.4.9, 170.11.2 ПК України зазначається, що зарахування податків відбувається тільки згідно з нормами міжнародних договорів, то саме конвенціями про уникнення подвійного оподаткування визначаються види податків, щодо яких можливе зарахування. Як правило, сфера дії кожної конвенції щодо податків визначається в статті 2, де окремо зазначається, що дія поширюється також на інші аналогічні податки, встановлені після набрання чинності конвенції. Норми ПК України діють в тій мірі, в якій вони не суперечать конвенції з конкретною державою. NB! Деякими конвенціями передбачено
...
Які умови зарахування податків, сплачених в іноземній державі?
Зарахування податків та зборів, які були фактично сплачені в іноземній державі, здійснюється за статтею 13, підпунктом 141.4.9, підпунктом 170.11.2 ПК України, а також за угодами про уникнення подвійного оподаткування. Причому, згідно з підпунктом 3.2 ПК України, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. NB! В конвенціях з Іспанією та Японією передбачено застосування національного законодавства для зарахування податків, сплачених в цих де
...
Чи враховується розмір соціальних виплат на утримання дитини, при визначенні суми доходу, до якого може бути застосована податкова соціальна пільга?
Проблема випливає з позиції контролюючих органів, яка полягає в тому, що спільним для доходів у вигляді заробітної плати та соціальних виплат на утримання дитини, що здійснюються роботодавцем, є те, що вони носять систематичний характер, спрямовуються на членів трудового колективу, здійснюються роботодавцем тощо. Проте, на наш погляд, в цьому питанні слід погодитись із позицією, напрацьованою у судовій практиці. Так, ВАСУ в ухвалі від 13 жовтня 2014 року у справі № 816/1875/13-а виходив з того, що врахування виплат повинно відбуватися в залежності від віднесення їх до фонду оплати праці. Так,
...
Хто виконує податковий обов’язок за неповнолітню особу?
Можна стверджувати, що у податкових правовідносинах громадянин, який є правоздатним у сфері сплати податків, стає дієздатним не раніше, ніж досягне певного віку. Виконання податкового обов’язку та відповідальність за осіб, які не досягли повноліття, покладається на їх законних представників. Відповідно до пункту 99.2 статті 92 Податкового кодексу України (далі – ПК України) грошові зобов'язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.
...
Яка особа відповідно до чинного законодавства вважається неповнолітньою?
Відповідно до Конвенції про права дитини, прийнятою резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України №789ХІІ від 27 лютого 1991 року дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до цієї особи, вона не досягає повноліття раніше. Подібне формулювання вміщено й в Сімейному кодексі України (далі – СК України). Так, відповідно до частини 1 статті 6 СК України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття (згідно із чинним законодавством України про охорону дитинства
...
Чи враховується розмір соціальних виплат на утримання дитини, при визначенні суми доходу, до якого може бути застосована податкова соціальна пільга?
Проблема випливає з позиції контролюючих органів, яка полягає в тому, що спільним для доходів у вигляді заробітної плати та соціальних виплат на утримання дитини, що здійснюються роботодавцем, є те, що вони носять систематичний характер, спрямовуються на членів трудового колективу, здійснюються роботодавцем тощо. Проте, на наш погляд, в цьому питанні слід погодитись із позицією, напрацьованою в судовій практиці. Так, ВАСУ в ухвалі від 13 жовтня 2014 року у справі № 816/1875/13-а виходив з того, що врахування виплат повинно відбуватися в залежності від віднесення їх до фонду оплати праці. Так,
...
Хто виконує податковий обов’язок за малолітню особу?
Можна стверджувати, що в податкових правовідносинах громадянин, який є правоздатним у сфері сплати податків, стає дієздатним не раніше, ніж досягне певного віку. Виконання податкового обов’язку та відповідальність за осіб, які не досягли повноліття, покладається на їх законних представників. Відповідно до пункту 99.2 статті 92 Податкового кодексу України (далі – ПК України) грошові зобов'язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.
...
Яка особа відповідно до чинного законодавства вважається малолітньою?
Відповідно до Конвенції про права дитини, прийнятою резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України №789ХІІ від 27 лютого 1991 року дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до цієї особи, вона не досягає повноліття раніше. Подібне формулювання вміщено й у Сімейному кодексі України (далі – СК України). Так, відповідно до частини 1 статті 6 СК України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття (згідно із чинним законодавством України про охорону дитинства
...
Чи нараховується пеня за період, коли зобов’язання вважалося неузгодженим?
Так, пеня може нараховуватися на суму грошового зобов’язання, незважаючи на те, що воно є неузгодженим.  При чому, протягом строку оскарження зобов’язання може переходити зі стану неузгодженості в стан узгодженості, і пеня може нараховуватися за кількома підставами. Порядок нарахування пені залежатиме від підстав вручення податкового повідомлення-рішення платнику податків та строків, протягом яких здійснюється оскарження податкових-повідомлень рішень. Якщо податкове повідомлення-рішення було вручене відповідно до підпунктів 54.3.1 – 54.3.2 та 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 ПК України,
...
Чи вважається сума податкового зобов’язання узгодженою, якщо повідомлення-рішення складене або вручене з порушенням вимог статті 58 ПК України?
Якщо платник податку вважає, що податкове повідомлення-рішення було прийняте із порушенням вимог законодавства, він може оскаржити рішення контролюючого органу в адміністративному або судовому порядку. Відповідно до пунктів 56.15 та 56.18 статт 56 ПК України з моменту подання скарги до контролюючого органу вищого рівня або позову до суду, зобов’язання буде вважатися неузгодженим до моменту закінчення адміністративного оскарження або набрання законної сили рішенням суду. Якщо податкове повідомлення-рішення не буде оскаржене платником податків протягом строків, встановлених пунктами 56.3, 56.12
...
Чи може неузгоджене зобов’язання визнаватися узгодженим, якщо не було прийняте рішення суду або контролюючого органу щодо його узгодження?
Так, відповідно до пункту 56.17 статті 56 ПК України зобов’язання вважається узгодженим у день закінчення процедури адміністративного оскарження. Адміністративне оскарження також завершується у день звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань, що оскаржувались. Таким чином, якщо платник звернеться до контролюючого органу із заявою про розстрочення або відстрочення, якщо при цьому платник оскаржував відповідну суму в адміністративному порядку, він автоматично визнає її і буде зобов’язаний сплатити. Хоча, це не заважає йому ос
...
Чи означає сплата (часткова сплата) неузгодженого зобов’язання його автоматичне узгодження?
Узгодження зобов’язання відбувається лише у встановлених законом випадках. Якщо під час процедури судового або адміністративного оскарження, коли зобов’язання є неузгодженим, платник сплачує усю суму, яку оскаржує, або її частину, це не припиняє процедури оскарження та не є визнанням узгодженості зобов’язання.
...
Чи можна застосовувати податкову заставу для неузгодженого зобов’язання?
Якщо платник податків оскаржує рішення контролюючого органу протягом строків, встановлених пунктами 56.3, 56.12 статті 56 ПК України, а саме протягом 10 днів у випадку, якщо податкове повідомлення-рішення було направлено внаслідок порушення платником податків податкового законодавства, або 30 днів у разі самостійного нарахування контролюючим органом зобов'язання за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні зупиняється на строк від дня подання скарги до контролюючого органу
...
Чи може узгоджене зобов’язання стати знову неузгодженим?
Так, узгоджене грошове зобов’язання може стати неузгодженим у таких випадках: 1. Платник податку подає адміністративний позов до суду після завершення строків, передбачених пунктами 56.3, 56.12  статті 56 ПК України (які є також строками сплати грошового зобов’язання відповідно до пунктів 57.2 та 57.3 статті 57 ПК України). Тоді по закінченню згаданих строків, зобов’язання буде вважатися узгодженим відповідно до пункту 56.17 статті 56 ПК України. В момент подання позову зобов’язання стане неузгодженим і буде вважатися таким до набрання законної сили рішенням суду (пункт 56.18 статті 56 ПК Укр
...
В яких випадках неузгоджене зобов’язання стає узгодженим?
У випадку адміністративного оскарження рішення контролюючого органу днем узгодження зобов’язання вважатиметься день закінчення процедури адміністративного оскарження, який визначається відповідно до пункту 56.17 статті 56 ПК України. У випадку судового оскарження момент узгодження зобов’язання збігатиметься із моментом набрання законної сили рішенням суду.
...
В яких випадках зобов’язання стає неузгодженим?
Відповідно до пункту 54.1 статті 54 ПК України, якщо платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання у податковій (митній) декларації, що подається контролюючому органу, така сума вважається узгодженою. Аналогічно, суми податкового (грошового) зобов’язання, а також пені, визначені платником податків в уточнюючому розрахунку або декларації, вважаються узгодженими. Якщо контролюючий орган визначає суму податкового (грошового) зобов’язання у податковому повідомленні-рішенні, вона вважатиметься узгодженою в момент спливу 10 (30) – денного строку для адміністративного оскарження
...
Що таке неузгоджена сума зобов’язання?
Неузгоджена сума зобов’язання – сума грошового зобов’язання платника податків, щодо розміру якої існує спір або відсутнє формальне узгодження між платником податків та контролюючим органом. Якщо контролюючий орган визначає суму податкового (грошового) зобов’язання у податковому повідомленні-рішенні, вона вважатиметься узгодженою в момент спливу 10-денного строку, що встановлюється для випадків, коли податкове повідомлення-рішення було направлено внаслідок порушення платником податків податкового законодавства, або 30-денного строку у разі самостійного нарахування контролюючим органом зобов'яз
...
Чи можна оскаржити наказ про проведення перевірки з підстав необґрунтованості визначення ступеня ризику в діяльності платника податків?
Частиною 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), ді
...
Чи може платник податку дізнатися, до якого ступеня ризику його відносить контролюючий орган?
Ступінь ризику в діяльності платника податку визначається контролюючим органом у плані-графіку проведення планових перевірок. Порядок формування та затвердження такого плану, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (пункт 77.2 статті 77 ПК України). Так, порядок формування та затвердження таких планів-графіків визначається «Методичними рекомендаціями щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання», які
...
Як визначається ступінь ризику в діяльності платника податку?
Ступінь ризику в діяльності платника податку визначається контролюючим органом у плані-графіку проведення планових перевірок. Порядок формування та затвердження такого плану, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (пункт 77.2 статті 77 ПК України). Так, зокрема такий ступінь ризику визначався «Методичними рекомендаціями щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання», які затверджувались у різний час
...
Що таке ступінь ризику в діяльності платника податку?
Поняття ступеня ризику має значення при визначенні періодичності проведення документальних планових перевірок платників податків. Порядок проведення документальних планових перевірок регулюється статтею 77 ПК України. Так, проведення планової перевірки визначається відповідно до плану-графіка перевірок. До плану-графіка включаються платники податків, які мають ризик несплати податків і зборів або невиконання податкового законодавства. Періодичність проведення перевірок платників податків у плані-графіку встановлюється залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків.
...
Чи іншими законами/підзаконними актами визначатись штрафи за порушення податкового законодавства?
Окрім ПК України питання застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства містяться як в інших главах Кодексу, так і в інших законах, зокрема, у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР, а також в підзаконних актах, зокрема в Указі Президента «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12 червня 1995 року № 436/95. Основна проблема правозастосування у цьому випадку стосується саме використання
...
Які проблеми можуть виникнути при застосуванні контролюючими органами санкцій, вміщених у перехідних положеннях ПК України?
Контролюючі органи в ряді випадків відмовляють платникам податків у нарахуванні штрафних санкцій на підставі норм перехідних положень ПК України. Позиції контролюючих органів можна звести до 3 основних напрямків: 1) посилання на інформаційний лист ВАСУ від 24 листопада 2011 року № 2198/11/13-11 щодо застосування пункту 11 підрозділу 10 «Перехідних положень»; 2) посилання на те, що штрафна санкція застосовується за порушення податкового законодавства виключно при обчисленні податкових зобов’язань (стаття 123 ПК України) за період з 01 січня 2011 року по 30 червня 2011 року;
...
В якому порядку застосовуються штрафні (фінансові) санкції (штрафи) до порушень, вчинених до 1 січня 2011 року?
При застосуванні штрафних санкцій, в тому числі і тих, що нараховуються за порушення, вчинені до 01 січня 2011 року, але виявлені вже після цієї дати, необхідно розрізняти два періоди (базою для такого висновку виступає Лист ВАСУ від 24 листопада 2011 року № 2198/11/13-11). В залежності від того, в який саме період мало місце вчинення та/або виявлення податкового правопорушення, слід і визначати розмір штрафних санкцій, що підлягають застосуванню. Перший період: з 01 січня 2011 року (дата набрання чинності ПК України) до 06 серпня 2011 року (дата набрання чинності Закону № 3609-VI). Якщо пра
...
Який порядок застосування санкцій при вчиненні декількох правопорушень, передбачених законами з питань оподаткування?
Стаття 115 ПК України визначає, що у разі вчинення платником податків двох або більше порушень законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо. Зауважимо, що це правило не є унікальним для юридичної відповідальності та спрямоване на реалізацію закріпленого у Конституції України відомого принципу. У разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення законів
...
Які строки для застосування штрафних (фінансових) санкцій встановлені у Податковому кодексі України?
Граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов'язань, визначеним статтею 102 ПК України. Тобто, мова загалом йде про 1095 днів. Однак, зазначений висновок не є таким однозначним. Проблемні питання строків давності притягнення до фінансової відповідальності за податкові правопорушення розглянуті нами у спеціальній аналітиці «Строки давності». Експерти Taxlink Юлія КОВАЛЬ, Наталія БОЙКО
...
Що являє собою штрафна (фінансова) санкція за податковим законодавством?
Штрафні фінансові санкції безперечно мають виключно майновий характер, що відрізняє їх від більшості санкцій інших видів відповідальності, крім цивільно-правових. Зауважимо, що згідно зі статтею 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями є неустойка, штраф, пеня, а статтею 549 Цивільного кодексу передбачено, що штраф та пеня є видами неустойки, як одного із способів забезпечення виконання зобов’язань. В той же час, як в цивільному законодавстві, так і в податковому, пеня нараховується у випадках порушення виконання грошових зобов’язань (які, в свою чергу, в цивільному
...
Чи є одночасне накладення на правопорушника штрафних санкцій та пені порушенням статті 69 Конституції України?
Чинний ПК України дійсно закріплює склади податкових правопорушень, за вчинення яких суб’єкт може бути притягнений до фінансової відповідальності у вигляді штрафу та пені. Так, наприклад, одним із таких правопорушень є несвоєчасна сплата податкового боргу, за яку на суб’єкта накладається штраф на підставі статті 126 ПК України, а також  відбувається нарахування пені у відповідності до вимог статті 129 ПК України (див. підпункт 129.1.1); Враховуючи приписи пункту 111.2. статті 111 ПК України, можна стверджувати, що фінансова відповідальність може застосовуватись у трьох різн
...
Як можна оскаржити суму нарахованої пені, зважаючи на відсутність акта застосування фінансової відповідальності?
Судова практика розгляду справ щодо правомірності нарахування пені є досить поширеною. Водночас, суди, в тому числі і Вищий адміністративний суд України не дійшли єдиної судової практики щодо можливості оскарження дій контролюючих органів із нарахування пені. Для прикладу наведемо судове рішення. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 24 квітня 2014 року по справі № 2а-6486/12/2070 встановлено, що позивачем подано до адміністративного суду позов про зобов'язання вилучити з картки особового рахунку ТОВ «Навчальний друк» неправильно встановлену та нараховану пеню з по
...
Які базові правила нарахування пені встановлені податковим законодавством?
Правила нарахування фінансово-правової пені окреслюються законодавцем в межах глави 12 ПК України та Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, затвердженої наказом ДПА України від 17 грудня 10 року № 953. Варто відмітити, що базові правила нарахування пені в цілому повно визначені чинним законодавством, окремі проблемні аспекти щодо нарахування пені можуть виникати у контексті визначення періоду заниження, а також статусу зобов'язання платника податків під час його оскарження. Схеми та приклади
...
Якими є основні відмінності між фінансово-правовою та цивільно-правовою пенею?
Пеня – це визначена у фінансовому законодавстві грошова сума, що підлягає сплаті суб’єктом правопорушення у разі порушення ним строків встановлених для виконання фінансово-правових зобов’язань, яка нараховується за кожний день прострочки та виражається в процентному відношенні до суми простроченого зобов’язання. Підпункт 14.1.162 статті 14 ПК України містить визначення податкової пені, якою є сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством строки. На нашу думку, необхідно розрізняти фінансово
...
Як співвідносяться поняття «великий платник податку» та «велике підприємство»?
Великий платник податків (далі – ВПП) – юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п'ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень (підпункт 14.1.24. пункту 14.1. статті 14 ПК України). Звертаємо увагу на те, що «великий платник податку» та «велике підприємство» відрізняються на підставі на
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію