Податкова аналітика
На кого ПК України покладає обов’язок доказування?
Вважаємо, що те, на кого покладено обов’язок доказування – особу платника податку та/або контролюючий орган, в розумінні статті 41 ПК України, залежить від того, в межах якого провадження здійснюватиметься таке доказування. Варто також враховувати, що однією із засад податкового законодавства України, закріпленою статтею 4 ПК України, є презумпція правомірності рішень платника податку, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або, якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обо
...
Що таке оперативно-розшукові справи?
Поняття «оперативно-розшукова справа» розкрите у статті 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», зокрема, зазначено, що у кожному випадку наявності підстав для  проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Оскільки оперативно-розшуковою діяльністю є система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів,  що  здійснюються  із  застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, вважаємо, що підстави для проведення оперативно-розшукової  діяльност
...
Що таке повідомлення про підозру?
Значення поняття повідомлення про підозру, випадки повідомлення про підозру, зміст повідомлення про підозру розкрито у главі 22 розділу ІІІ КПК України. За наявності у органу, який здійснює досудове розслідування, достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення такій особі має бути повідомлено про підозру. Відповідно до положень пункту 14 статті 3 КПК України повідомлення про підозру є відправною точкою притягнення особи до кримінальної відповідальності як стадії кримінального провадження. Оскільки, положення КПК України 2012 року не ділять кримінальні про
...
Хто такий понятий?
Відповідно до положень пункту 25 частини 1 статті 3 КПК України понятий є одним з учасників кримінального провадження. Значення поняття «понятий» у КК України не розкрито, зазначено лише про те, що це є незацікавлена особа, яка залучається до проведення слідчих (процесуальних) дій у випадках, встановлених КПК України. Одночасно, пунктом 94.15 статті 94 ПК України визначено, що понятими не можуть бути працівники контролюючих органів або правоохоронних органів, а також інші особи, участь яких як понятих обмежується Законом України «Про виконавче провадження». Згідно з вимогами ПК України кількіс
...
Як діяти платнику податків у разі відмови контролюючого органу прийняти податкову декларацію?
Згідно з пунктом 49.11 статті 49 ПК України, у разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 ПК України (тобто норм щодо обов'язкових реквізитів декларації), податковий орган зобов'язаний у визначений строк (3 робочі дні з дня подання – при особистому поданні декларації платником податків чи уповноваженою особою та 5 робочих днів – при поданні в інший спосіб) надати такому платникові податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови. 
...
Які дані можуть перевірятися контролюючими органами під час подання декларації?
Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 ПК України. Порядок подання податкової декларації до органів державної податкової служби регулюється статтею 49 ПК України.   Процедура прийняття податкової декларації полягає у вчиненні посадовою особою контролюючого органу таких дій: перевірки наявності та достовірності обов'язкових реквізи
...
Які наслідки для платника податків у разі, коли він не може подати звітність в електронному вигляді, у зв’язку із тим, що не працює кабінет для подання звітності?
ПК України встановлює обов’язок стосовно подання звітності з податку на додану вартість, а також для платників податків, що належать до великих та середніх підприємств засобами електронного зв’язку. Така звітність в силу пункту 49.17 статті 49 ПК України подається через автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронної звітності». Як свідчить практика, така система дає збої в роботі, що прямо впливає на можливість вчасної реєстрації платниками податків своєї податкової звітності. Слід звернути увагу на те, що законодавством не встановлена, модель процесуально
...
Який порядок подання звітності в електронному вигляді?
Порядок подання звітності в електронному вигляді визначено Наказом ДПА України від 10.04.2008 №233 «Про подання електронної податкової звітності», яким затверджено Інструкцію з підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку. Відповідно до розділу ІІІ Інструкції платник податків отримує сертифікати відкритих ключів посадових осіб підприємства, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та печатки підприємства. Платник податків фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності може обмежитись одним ключем електронного цифрового підпис
...
Які наслідки для платника податків у випадку втрати або зіпсуття податкової декларації з вини оператора поштового зв’язку?
Одним з випадків передбачених ПК України для звільнення платника податків від відповідальності є факт втрати або псування поштового відправлення або ж затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку. За таких обставин платник податків не буде нести відповідальність за пунктом 120.1 ПК України. У випадку отримання повідомлення про втрату або псування поштового відправлення, платник податків протягом п’яти днів зобов’язаний надіслати повторно податкову декларацію. Повідомлення про втрату потрібно додати до декларації в підтвердження того, що дійсн
...
Який порядок надіслання податкової звітності засобами поштового зв’язку?
Платник податків може обрати один із способів подання податкової декларації відповідно до пункту 49.3 статті 49 ПК України. Так він може надіслати податкову декларацію поштою з повідомленням про врученням з описом вкладення. Таке відправлення здійснюється не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації. На поштовому відправленні у нижній правій його частині відправник пише найменування одержувача та його адресу в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області. Найменування відправника та його адреса
...
Яким чином платник податків може подати податкову декларацію контролюючому органу?
Платнику надається право обирати один з трьох способів подання податкової звітності: особисто або через уповноважену особу; поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (додатково див. аналітику «Поштове відправлення»); засобами електронного зв’язку в електронній формі (з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб). Великі і середні підприємства зобов’язані подавати податкові декларації виключно в електронній формі (додатково див. аналітику «Електронна форма»).
...
Чи буде вважатися податковою декларацією документ, складений у відповідності до вимог статті 48 ПК України, проте без необхідних документів фінансової звітності?
Вимоги щодо заповнення обов’язкових реквізитів податкової декларації визначені у пунктах 48.3 та 48.4 статті 48 ПК України. У випадку складання платником податків податкової звітності з порушенням цих вимог, оформлений документ не буде вважатися податковою декларацією. Однак, слід звернути увагу на пункт 46.1 статті 46, відповідно до якої, документи фінансової звітності (додатки) до податкової декларації є її невід’ємною частиною.  Відповідно до Методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ор
...
Чи можна подати податкову декларацію за формою, відмінною від затвердженої центральним органом виконавчої влади?
    Відповідно до пункту 46.5 статті 46 ПК України форма податкової декларації затверджується центральним органом виконавчої влади. Проте має місце виключення, яке передбачене пунктом 46.4 статті 46 ПК України. Згідно з цим пунктом, якщо платник податків вважає що чинна форма податкової декларації, затверджена в порядку, визначеному законодавством, збільшує або зменшує його податкове зобов’язання, він може: зазначити даний факт у спеціально відведеному місці для таких позначень в податковій декларації; подати разом з декларацією доповнення до неї, з відповідним пояснен
...
Який порядок продовження строків подання податкової декларації?
Відповідно до пункту 102.6 статті 102 ПК України граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим зверненням платника податків, зокрема, якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування внаслідок обставин непереборної сили, підтверджених документально. Відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1044 (далі &ndash
...
Що слугуватиме підтвердженням повноважень представника при поданні податкової декларації?
Відповідно до статті 19 ПК України платник податків може вести справи, пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. В той же час наявність представника не позбавляє можливості на особисту участь платника податків у податкових відносинах. Такими представниками визнаються особи, які можуть здійснювати представництво законних інтересів платника податків та ведення справ зі сплати податків на підставі закону або довіреності.  Згідно з частиною 1 статті 238 ЦК України представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має
...
Які строки для подання податкової декларації?
Відповідно до статті 34 ПК України, встановлено, що податковим періодом може бути календарний рік, півріччя, три квартали, квартал, місяць, день. Так, ПК України передбачає, що строк подання декларації встановлюється залежно від базового звітного періоду. Під базовим звітним періодом слід розуміти перший звітний (податковий) період року, визначений відповідним розділом ПК України. Отже, строк для подання податкової декларації, за базовий звітний період, дорівнює: календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) – протягом 20 календарних днів, що настають за останн
...
Які обов’язкові реквізити повинні бути зазначені в податковій декларації?
Податкова та митна декларації складаються за визначеною законодавством формою чинною на час її подання, а також повинна містити обов’язкові реквізити. Зокрема, податкова декларація згідно з пунктом 48.3 статті 48 ПК України повинна містити такі обов’язкові реквізити: 1. Тип документа: звітний, уточнюючий та звітний новий. Платник податків після подання податкової декларації, у разі виявлення помилки, може виправити її. В межах одного податкового періоду може подати нову декларацію із виправленими показниками до закінчення  граничного строку подання декларації за такий самий
...
Що становить собою обов’язок декларування?
Згідно зі статтею 36 ПК України податковим визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені ПК України. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком та збором. Декларування є одним із складових податкового обов’язку платника податків, а податкова та митна декларації є одними з основних форм звітності. Відповідно до статті 46 ПК України, податковою декларацією (розрахунок) є документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом) контролюючому органу за м
...
Яким чином слід вносити виправлення до регістрів обліку?
Помилки в облікових регістрах виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст та/або цифри закреслюються і над закресленим наводиться правильний текст та/або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом «виправлено» та підтверджено підписами осіб, що підписали цей регістр, із зазначенням дати виправлення. Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає
...
Які особливості ведення та складання регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами?
Особливості ведення та складання регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами розкриті в Методичних рекомендаціях із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами. Методичні рекомендації передбачають два варіанти ведення регістрів: 1. просту форму бухгалтерського обліку; 2. спрощену форму бухгалтерського обліку.
...
Що становлять собою регістри бухгалтерського обліку?
Відповідно до положень статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням  єдиних  засад,  встановлених  цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних.
...
Як відбувається взяття на облік у контролюючих органах?
Відповідно до пункту 63.2. статті 63 ПК України взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають всі платники податків. Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору. Взяття на облік являє собою певну процедуру, комплекс дій, які має вчинити платник податків з метою забезпечення контролюючим органам можливості здійснювати податковий контроль. Перелік таких дій та порядок їх вчинення законодавчо визначені для кожної окрем
...
Яка відповідальність передбачена для осіб за порушення правил взяття на облік?
Відповідальність за порушення встановленого порядку взяття на облік у контролюючих органах передбачена нормами Глави 11 ПК України, зокрема, статтею 117 Кодексу. Окремі випадки порушення правил обліку можуть тягнути за собою відповідальність за статтею 119 ПК України. Детальніше з особливостями складів зазначених правопорушень можна ознайомитись в аналітичних матеріалах до вказаних статей.
...
Як визначається податковий номер осіб, визначених пунктом 64.6 статті 64 ПК України?
Відповідно до пункту 64.6. статті 64 ПК України на обліку у контролюючих органах повинні перебувати угоди про розподіл продукції, договори управління майном, договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені цим Кодексом. Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного управителя майна або уповноваженої особи. Взяття на облік угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом додатковог
...
Яка інформація «закодована» у податковому номері фізичної особи?
Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків-фізичної особи (далі податковий номер) визначено в Розділі XIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України 10.12.2013 р. № 779 (далі  –  Положення № 779). Податковий номер формується  на підставі відомостей, вказаних фізичною особою в Обліковій картці за формою № 1ДР, що подається особою до контролюючого органу з метою взяття її на облік.
...
Що таке податковий номер юридичної особи, чи співпадає він з кодом ЄДРПОУ такої особи?
Відповідно до пункту 63.6. статті 63 ПК України облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами. Порядок визначення податкового номера платників податків-юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), їх відокремлених підрозділів та постійних представництв нерезидентів, а також самозайнятих осіб врегульовано Розділом ІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 09 грудня 2011 року № 1588 (з наступними змінами і  доповненнями) (далі  –  Порядок № 1588).
...
До яких реєстрів контролюючі органи вносять облікові дані?
Облік платників податків здійснюється відповідними підрозділами органів Державної фіскальної служби (далі – ДФС). Облік у контролюючих органах здійснюється шляхом ведення відповідних державних реєстрів, до яких вноситься інформація про осіб, що беруться на облік. Так, інформація про юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), їх відокремлені підрозділи та постійні представництва нерезидентів вноситься та обліковується в Єдиному банку даних про платників податків-юридичних осіб (далі – Єдиний банк даних юридичних осіб). Єдиний банк даних юридичних осіб є автоматизованою системою, призначеною
...
В яких випадках фізична особа зобов’язана стати на облік у контролюючих органах?
Податковим кодексом України не передбачена обов’язкова реєстрація особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків ні з моменту її народження, ні з настанням певного віку. Виникнення обов’язку фізичної особи стати на облік у контролюючих органах як платник податків пов’язане з набуттям такою особою статусу платника податків, тобто виникненням у неї об’єкту оподаткування (зокрема, отриманням майна, доходу від здійснення певної діяльності, інших об'єктів, визначених податковим законодавством, з наявністю яких пов’язується виникнення податкового обов'язку).
...
Які платники податків підлягають обліку в контролюючих органах?
Відповідно до змісту пункту 63.2 статті 63 ПК України взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають всі платники податків. Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору. Із системного аналізу норм підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 та статті 62 ПК України можна зробити висновок, що облік платників податків є одним із елементів процесу адміністрування податків, а саме – його початковою стадією, а ведення обліку пла
...
Що слід розуміти під обліком платників податків? Де закріплений обов’язок платника податків стати на облік у контролюючих органах?
Одним з основних обов’язків платників податків (у статті 16 Податкового кодексу  України він вказаний першим) є обов’язок стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України. Термін «облік у контролюючих органах» є досить широким поняттям, при цьому його визначення відсутнє у Податковому кодексі України  (далі – ПК України). У більшості випадків зазначений термін вживається в контексті обліку у контролюючих органах платників податків, однак зі змісту глави 6 ПК України вбачається, що питання взяття та  перебування на обліку у контролюючих органах  стосується
...
Яким чином усувається подвійне оподаткування за міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування?
В угодах про уникнення подвійного оподаткування передбачені положення, які усувають подвійне оподаткування в один із способів: 1. Якщо резидент однієї держави отримує дохід джерелом походження з іншої держави, такий дохід звільняється від оподаткування в одній з цих держав (виключне право оподатковувати певний об’єкт надається іншій договірній державі). Як правило, дохід оподатковується в державі резидентства платника, проте існують і випадки, коли таке виключне право надається державі джерела походження доходу (статті 8, 13, 19, 22 Модельної конвенції ОЕСР); ...
...
Які існують способи усунення подвійного оподаткування?
О. М. Козирін зазначає, що до шляхів усунення подвійного оподаткування перш за все слід відносити реформування податкового законодавства (щодо внутрішнього подвійного оподаткування) та узгодження волі декількох держав (щодо зовнішнього), які спрямовані на ліквідацію тих норм, які породжують подвійне оподаткування. (Козырин А. Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. Манускрипт, - М., 1993. Режим доступу: http://www.kozyrin.ru/userfiles/documents/frag10.pdf) Врегулювати проблему міжнародного подвійного оподаткування можна у три способи: Усі країни приймають один принц
...
Які бувають види подвійного оподаткування?
О. М. Козирін виділяє такі види подвійного оподаткування: 1) Внутрішнє (у межах національної податкової системи), яке в свою чергу поділяється на вертикальне та горизонтальне; 2) Зовнішнє, або міжнародне (на міжнародному рівні) (Козырин А. Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. Манускрипт, - М., 1993. Режим доступу: http://www.kozyrin.ru/userfiles/documents/frag10.pdf). ...
...
Як визначити наявність подвійного оподаткування?
Поняття «подвійне оподаткування» на законодавчому рівні не визначено. В науковій літературі зустрічаються авторські визначення. Зокрема, М. П. Кучерявенко дає таке визначення: подвійне оподаткування – оподаткування одного об’єкта у окремого платника одним і тим самим (або аналогічним) податком за один і той самий відрізок часу (частіше всього податковий період). (Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. В 6 т. / Н. П. Кучерявенко − Х.: Легас; Право, 2005. – Т. ІІІ.: Учение о налоге. − 600 с.) Л. І. Вдовіченко визначає подвійне оподаткування як неодноразове (подвійне) обкладання об’єкта опода
...
Які особливості зарахування резидентом податку на прибуток, сплаченого за кордоном з іноземних доходів?
Зарахування податку на прибуток регулюється конвенцією з державою, де отримано дохід або розташоване постійне представництво, а також статтею 13 та підпунктом 141.4.9 ПК України. Як за конвенціями, так і за ПК України, зарахування податку відбувається за методом звичайного кредиту, тобто зараховується сума податку, сплаченого в іноземній державі, проте в сумі, що не перевищує податок, розрахований щодо такого об’єкта за українським законодавством у відповідному звітному періоді. Умови для надання зарахування податку на прибуток не відрізняються від умов для надання зарахування щодо інших под
...
Яка процедура застосовується для зарахування податку на доходи фізичних осіб?
У підпункті 170.11.2 ПК України зазначено, що для зарахування податків, сплачених за межами України платник зменшує суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, та визначає суму зменшення у річній податковій декларації, якщо це передбачено нормами міжнародних договорів, ратифікованих Україною, а також за наявності довідки, що підтверджує сплату, визначає об’єкт і базу оподаткування. У цьому пункті також вказується, що у разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним подат
...
Які особливості зарахування податків, сплачених в Україні резидентами іноземних держав?
В більшості випадків конвенції між Україною та іншою іноземною державою передбачають зарахування податків, сплачених в Україні, методом кредиту (найчастіше – методом звичайного кредиту). Максимальний розмір зарахування, що розраховується при застосуванні цього методу, визначається розміром податку, який мав би бути сплачений в державі резидентства особи, проте в конвенціях з Південно-Африканською Республікою та Кореєю зазначено, що такий розрахунок здійснюється у співвідношенні до загального доходу при зарахуванні податку у ПАР або Кореї відповідно. В угоді з Францією прописані положення щодо
...
За яким методом зараховуються податки в Україні?
В угодах про уникнення подвійного оподаткування, підписаних і ратифікованих Україною, усунення подвійного оподаткування в Україні здійснюється шляхом зарахування податків, сплачених за межами України її резидентом, методом кредиту. Більше того, таке зарахування, як правило, обмежується сумою «податку з доходу, розраховану до надання вирахування стосовно доходу, який може обкладатись податком в цій іншій Державі». Тобто фактично має застосовуватися метод звичайного кредиту, згідно з яким сума зарахування не перевищує податок, який має бути сплачений в Україні щодо іноземного доходу. Розрахунок
...
Які методи зарахування податків передбачені в конвенціях про уникнення подвійного оподаткування?
Методи усунення подвійного оподаткування, які застосовуються в міжнародній практиці, найбільш повно відображені в коментарях до статей 23А і 23В Модельної конвенції ОЕСР. Ці дві статті є альтернативними: у статті 23А передбачено метод звільнення, а у статті 23В – метод кредиту. При укладенні двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування держави вправі обрати, яку з цих статей вони прагнуть застосовувати для зарахування в одній державі податків, що були уже сплачені в іншій. Не поодинокі також випадки, коли за двосторонньою конвенцією в державах застосовуються різні методи, залежно в
...
Які податки, сплачені в іноземній державі, підлягають зараховуванню?
Оскільки в підпунктах 141.4.9, 170.11.2 ПК України зазначається, що зарахування податків відбувається тільки згідно з нормами міжнародних договорів, то саме конвенціями про уникнення подвійного оподаткування визначаються види податків, щодо яких можливе зарахування. Як правило, сфера дії кожної конвенції щодо податків визначається в статті 2, де окремо зазначається, що дія поширюється також на інші аналогічні податки, встановлені після набрання чинності конвенції. Норми ПК України діють в тій мірі, в якій вони не суперечать конвенції з конкретною державою. NB! Деякими конвенціями передбачено
...
Які умови зарахування податків, сплачених в іноземній державі?
Зарахування податків та зборів, які були фактично сплачені в іноземній державі, здійснюється за статтею 13, підпунктом 141.4.9, підпунктом 170.11.2 ПК України, а також за угодами про уникнення подвійного оподаткування. Причому, згідно з підпунктом 3.2 ПК України, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. NB! В конвенціях з Іспанією та Японією передбачено застосування національного законодавства для зарахування податків, сплачених в цих де
...
Чи враховується розмір соціальних виплат на утримання дитини, при визначенні суми доходу, до якого може бути застосована податкова соціальна пільга?
Проблема випливає з позиції контролюючих органів, яка полягає в тому, що спільним для доходів у вигляді заробітної плати та соціальних виплат на утримання дитини, що здійснюються роботодавцем, є те, що вони носять систематичний характер, спрямовуються на членів трудового колективу, здійснюються роботодавцем тощо. Проте, на наш погляд, в цьому питанні слід погодитись із позицією, напрацьованою у судовій практиці. Так, ВАСУ в ухвалі від 13 жовтня 2014 року у справі № 816/1875/13-а виходив з того, що врахування виплат повинно відбуватися в залежності від віднесення їх до фонду оплати праці. Так,
...
Хто виконує податковий обов’язок за неповнолітню особу?
Можна стверджувати, що у податкових правовідносинах громадянин, який є правоздатним у сфері сплати податків, стає дієздатним не раніше, ніж досягне певного віку. Виконання податкового обов’язку та відповідальність за осіб, які не досягли повноліття, покладається на їх законних представників. Відповідно до пункту 99.2 статті 92 Податкового кодексу України (далі – ПК України) грошові зобов'язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.
...
Яка особа відповідно до чинного законодавства вважається неповнолітньою?
Відповідно до Конвенції про права дитини, прийнятою резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України №789ХІІ від 27 лютого 1991 року дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до цієї особи, вона не досягає повноліття раніше. Подібне формулювання вміщено й в Сімейному кодексі України (далі – СК України). Так, відповідно до частини 1 статті 6 СК України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття (згідно із чинним законодавством України про охорону дитинства
...
Чи враховується розмір соціальних виплат на утримання дитини, при визначенні суми доходу, до якого може бути застосована податкова соціальна пільга?
Проблема випливає з позиції контролюючих органів, яка полягає в тому, що спільним для доходів у вигляді заробітної плати та соціальних виплат на утримання дитини, що здійснюються роботодавцем, є те, що вони носять систематичний характер, спрямовуються на членів трудового колективу, здійснюються роботодавцем тощо. Проте, на наш погляд, в цьому питанні слід погодитись із позицією, напрацьованою в судовій практиці. Так, ВАСУ в ухвалі від 13 жовтня 2014 року у справі № 816/1875/13-а виходив з того, що врахування виплат повинно відбуватися в залежності від віднесення їх до фонду оплати праці. Так,
...
Хто виконує податковий обов’язок за малолітню особу?
Можна стверджувати, що в податкових правовідносинах громадянин, який є правоздатним у сфері сплати податків, стає дієздатним не раніше, ніж досягне певного віку. Виконання податкового обов’язку та відповідальність за осіб, які не досягли повноліття, покладається на їх законних представників. Відповідно до пункту 99.2 статті 92 Податкового кодексу України (далі – ПК України) грошові зобов'язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.
...
Яка особа відповідно до чинного законодавства вважається малолітньою?
Відповідно до Конвенції про права дитини, прийнятою резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України №789ХІІ від 27 лютого 1991 року дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до цієї особи, вона не досягає повноліття раніше. Подібне формулювання вміщено й у Сімейному кодексі України (далі – СК України). Так, відповідно до частини 1 статті 6 СК України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття (згідно із чинним законодавством України про охорону дитинства
...
Чи нараховується пеня за період, коли зобов’язання вважалося неузгодженим?
Так, пеня може нараховуватися на суму грошового зобов’язання, незважаючи на те, що воно є неузгодженим.  При чому, протягом строку оскарження зобов’язання може переходити зі стану неузгодженості в стан узгодженості, і пеня може нараховуватися за кількома підставами. Порядок нарахування пені залежатиме від підстав вручення податкового повідомлення-рішення платнику податків та строків, протягом яких здійснюється оскарження податкових-повідомлень рішень. Якщо податкове повідомлення-рішення було вручене відповідно до підпунктів 54.3.1 – 54.3.2 та 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 ПК України,
...
Чи вважається сума податкового зобов’язання узгодженою, якщо повідомлення-рішення складене або вручене з порушенням вимог статті 58 ПК України?
Якщо платник податку вважає, що податкове повідомлення-рішення було прийняте із порушенням вимог законодавства, він може оскаржити рішення контролюючого органу в адміністративному або судовому порядку. Відповідно до пунктів 56.15 та 56.18 статт 56 ПК України з моменту подання скарги до контролюючого органу вищого рівня або позову до суду, зобов’язання буде вважатися неузгодженим до моменту закінчення адміністративного оскарження або набрання законної сили рішенням суду. Якщо податкове повідомлення-рішення не буде оскаржене платником податків протягом строків, встановлених пунктами 56.3, 56.12
...
Чи може неузгоджене зобов’язання визнаватися узгодженим, якщо не було прийняте рішення суду або контролюючого органу щодо його узгодження?
Так, відповідно до пункту 56.17 статті 56 ПК України зобов’язання вважається узгодженим у день закінчення процедури адміністративного оскарження. Адміністративне оскарження також завершується у день звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань, що оскаржувались. Таким чином, якщо платник звернеться до контролюючого органу із заявою про розстрочення або відстрочення, якщо при цьому платник оскаржував відповідну суму в адміністративному порядку, він автоматично визнає її і буде зобов’язаний сплатити. Хоча, це не заважає йому ос
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію