Податкова аналітика
Які наслідки недопуску посадових осіб контролюючого органу до проведення документальної планової перевірки?
У разі відмови платника податків у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови. На підставі вказаного акту контролюючий орган уповноважений накласти адміністративний арешт на майно/ рахунки платника податків (стаття 94 ПК України). Разом з тим, слід звернути увагу на те, що накласти адміністративний арешт на майно платника податків можливо лише у разі, якщо є законні підстави для проведення документальної планової перевірки. Так, Вищий адміністративний суд України у своєму рішенні від 22.04.2015 р. у справі № 2а-
...
Які наслідки недотримання 10-денного строку для попередження платника податків про проведення перевірки?
Недотримання вимоги щодо попередження платника податків за 10 календарних днів до дня проведення перевірки має наслідком визнання перевірки протиправною. Про це у своєму рішенні зазначив Вищий адміністративний суд України: «приймаючи рішення про задоволення позовних вимог в цій частині, суди доцільно зауважили, що копія наказу позивачем отримана не за 10 календарних днів до початку перевірки, а лише за 2 календарні дні до її початку» (Ухвала ВАСУ від 25 травня 2015 р. у справі № 2а-0870/9321/11). Така ж позиція відображена і в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 22.04.2015 р. у с
...
Яким чином відбувається попередження платника податків про проведення документальної планової перевірки?
Як вже було зазначено вище, контролюючий орган не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки повинен вручити платнику податків під розписку або надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу на проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки. Копія наказу та письмове повідомлення вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків.
...
Які підстави для допуску до проведення документальної планової перевірки?
В залежності від виду перевірки (документальна планова виїзна чи невиїзна), частково різняться підстави для допуску до проведення перевірки. Підстави для допуску до проведення документальної планової невиїзної перевірки Норми ПК України містять дещо неоднозначний підхід до підстав для допуску до проведення документальної планової невиїзної перевірки. З одного боку, у статті 77 ПК України зазначений обов'язок контролюючого органу не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки вручити платнику податків під розписку або надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вруч
...
Яке місце проведення документальної планової перевірки?
Документальна планова невиїзна перевірка проводиться у приміщенні контролюючого органу. Згідно з пунктом 79.3 статті 79 ПК України, присутність платника податків під час її проведення є необов’язковою. Слід вказати, що платник податків має право бути присутнім під час проведення документальної невиїзної перевірки, адже: 1) стаття 79 ПК України не містить прямої заборони присутності платника податків під час її проведення; 2) підпункт 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 ПК України передбачає право платника податків бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виник
...
Яка періодичність проведення документальної планової перевірки?
Періодичність проведення документальної планової перевірки залежить від ступеня ризику в діяльності платників податків. Такий ризик може бути високий, середній та незначний. До плану-графіка включаються платники податків: 1) з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на календарний рік; 2) з середнім ступенем ризику – не частіше ніж раз на два календарних роки; 3) з незначним ступенем ризику – не частіше, ніж раз на три календарних роки.
...
Яка підстава для проведення документальної планової перевірки?
Підставою для проведення документальної планової перевірки є наказ керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу про проведення документальної планової перевірки. Чинне законодавство України не містить нормативно-правового акта, який би визначав порядок оформлення контролюючим органом наказу про проведення перевірки, вимоги до його змісту та ін. Така неврегульованість безпосередньо впливає на права платника податків, оскільки невизначеними залишаються підстави, за наявності яких платник може оскаржити наказ про проведення перевірки. Вищий адміністративний суд Украї
...
План-графік проведення документальної планової перевірки
Відповідно до пункту 77.1 статті 77 ПК України документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.  План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Таким чином, формування річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків буде здійснюватись у поточному році на 2018 рік. Щодо плану-графіка проведення док
...
Які документи може перевіряти контролюючий орган під час проведення документальної планової перевірки?
Під час проведення документальної планової перевірки контролюючий орган перевіряє: податкову звітність; фінансову звітність; статистичну звітність; регістри податкового та бухгалтерського обліку; первинні документи; податкову інформацію, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків, зокрема інформацію:...
...
Що становить собою документальна планова перевірка?
Документальна планова перевірка є одним із способів здійснення податкового контролю. Відповідно до положень ПК України, документальна планова перевірка може бути виїзною та невиїзною. Предметом документальної планової перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та як
...
Які є підстави для призначення експертизи?
Як виплаває з положень статті 84 ПК України, експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника (або його заступника) контролюючого органу, в яких зазначаються: підстави для залучення експерта; прізвище, ім'я та по батькові експерта; реквізити платника податків, стосовно якого здійснюється податковий контроль; питання, поставлені до експерта; документи, предмети та інші матеріали, які подаються на розгляд експерта.
...
Чи можна оскаржити висновки експерта?
Сам висновок експерта оскаржити неможливо, адже він не є рішенням суб'єкта владних повноважень. Самі по собі висновки не тягнуть негативних наслідків для платника податків. Як вказує Вищий адміністративний суд України в своєму рішенні від 18 березня 2014 р. у справі № 2а-9297/10/14/0170, «в адміністративному суді можуть бути оскаржені лише ті рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень (тобто правові акти), що призводять до виникнення юридичних наслідків у вигляді виникнення, зміни чи припинення прав та обов'язків у певних осіб. При цьому оспорювані правові ак
...
Які питання можуть бути сформульовані до експерта?
Виходячи з судової практики, положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, до експерта можуть бути сформульовані такі питання: чи підтверджуються документально обсяги господарських операцій та проведення розрахунків з нерезидентами? чи підтверджується розмір заборгованості за поставлені підприємству товарно-матеріальні цінності, виконані роботи (надані послуги) за договором за період зазначити («з» - «до»),
...
Що таке експертний висновок?
За наслідками проведеної експертизи складаються експертні висновки, які є підставою для висновків контролюючого органу під час проведення перевірок. Тому, велике значення для платника податків має дотримання процедури призначення та проведення експертизи, оскільки її висновки можуть слугувати підставою для прийняття неправомірних рішень контролюючим органом. Експертні висновки повинні відповідати встановленій законом формі та містити: реквізити (найменування документа, дати та номера складання висновку) категорію експертизи; вид експертизи; вступну; дослідницьку; заключну частини.
...
Які документи може запитувати експерт?
Як вже зазначалося, разом із заявою або рішенням про призначення експертизи на розгляд експерту подаються документи та інші матеріали. У тому випадку, якщо цих документів недостатньо, експерт може запитувати надання додаткових матеріалів. Важливо зазначити, що експерт може просити лише ті документи, які безпосередньо стосуються предмета експертизи і є необхідними для прийняття експертних висновків. Так, предметом експертизи є з'ясування певного кола питань шляхом встановлення певних фактичних даних, що мають значення для конкретної справи, та дослідження об'єктів експертизи. У зв'
...
Хто такий експерт?
Експертом є особа, яка має необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Як зазначено в частині 2 статті 10 Закону України «Про судову експертизу», експертом може бути фахівець, який має відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшов відповідну підготовку та отримав кваліфікацію експерта з певної спеціальності. Як випливає з положень вказаного Закону, поняття «експерт» та «фахівець» ототожнюються. Однак, необхідно врахувати той факт, що, перш за все, чинне законодавство України не містить поняття «
...
Ким проводиться експертиза?
Відповідно до положень Інструкції, експертиза проводиться експертними установами за зонами регіонального обслуговування або експертами, які здійснюють експертну діяльність у складі юридичної особи, що не є державною спеціалізованою установою. Таким чином, платник податків чи контролюючий орган мають право на власний розсуд визначити, до кого вони звертатимуться для проведення експертизи (оскільки вимога щодо проведення експертизи державними спеціалізованими установами встановлена лише для окремих видів експертиз, передбачених статтею 7 Закону України «Про судову експертизу»).
...
За яких умов проводиться експертиза?
Відповідно до підпункту 84.1 статті 84 ПК України, експертиза проводиться у разі, коли для вирішення питань, що мають значення для здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та в інших галузях. Другою умовою є проведення експертизи під час здійснення контролюючим органом податкового контролю, наприклад під час: - ведення обліку платників податків. Експертизі можуть підлягати, наприклад: документи, які подаються для взяття на облік в контролюючому органі, зокрема, свідоцтво чи інший документ, виданий уповноваженим органом, яки
...
Що таке експертиза?
У тих випадках, коли для вирішення питань, які мають значення для здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки тощо, проводиться експертиза (пункт 84.1 статті 84 ПК України). Відповідно до ПК України, експертиза є підставою для формування контролюючим органом висновків під час проведення перевірок. Тобто, експертні висновки (про які йтиме мова далі) можуть прямо впливати на права та обов'язки платника податків, оскільки враховуються контролюючим органом під час прийняття ним рішень за результатами проведених перевірок. Варто з
...
Які органи є правоохоронними?
Законодавством України не встановлено чіткого та вичерпного переліку органів, які відносяться до правоохоронних. Так, згідно з положеннями статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи – органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, і
...
Як можна усунути розбіжності між нормами ПК України та положеннями кримінального законодавства?
Чітке віднесення випадку  «досягнення податкового компромісу» або до підстав звільнення від кримінальної відповідальності ,або до підстав закриття кримінального провадження.  Варіант-1: Віднесення випадку «досягнення податкового компромісу» до підстав звільнення від кримінальної відповідальності, необхідним є внесення змін до Розділу ІХ КК України, а саме додавання статті 491 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із досягненням податкового компромісу». Варіант-2: Віднесення випадку «досягнення податкового компромісу&ra
...
Чи є досягнення податкового компромісу підставою для звільнення від кримінальної відповідальності?
Положеннями підрозділу 92 «Перехідних положень» ПК України розкрито зміст поняття «податковий компроміс», як режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 цього Кодексу. Оскільки, кримінальна відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності в розумінні ПК України, згідно з положеннями
...
В якому значенні вживається поняття кримінальної відповідальності у Податковому кодексі України?
Відповідно до положень підпункту 111.1.3 статті 111 ПК України кримінальна відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності, яка може застосовуватися за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. В ряді норм ПК України вживається саме поняття кримінальна відповідальність – пункт 112.1. статті 112, пункт 123.2. статті 123, пункт 129.6 статті 129, пункт 350.1. статті 350.
...
Чи є ідентичними поняття кримінальної відповідальності та поняття покарання?
Поняття кримінальної відповідальності слід відрізняти від поняття покарання, визначення якого наведене у статті 50 КК України. Розрізнення вказаних понять має практичне значення, оскільки КК України розрізняє звільнення від кримінальної відповідальності (Розділ ІХ КК України та §2 Глави 24 КПК України) від звільнення від покарання та його відбування (Розділ ХІІ КК України), як з точки зору підстав такого звільнення, так і наслідків – у разі звільнення від кримінальної відповідальності особа визнається такою, що має судимість в розумінні статті 88 КК України, в той час, у разі звільн
...
Що таке кримінальна відповідальність?
Відповідно до положень статті 2 КК України кримінальною відповідальністю є відповідальність, яка настає з підстав вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України. Одночасно, законом України про кримінальну відповідальність, відповідно до положень пункту 7 частини 1 статті 3 КПК України, є законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність – КК України та закон України про кримінальні проступки.
...
Що таке кримінальне правопорушення?
Поняття кримінального правопорушення було введено у КПК України 2012 року. Проаналізувавши зміст статей 214 та 215 КПК України, приходимо до висновку, що поняття кримінального правопорушення об’єднує в собі як поняття злочину, так і поняття проступку. Однак, оскільки, на даний час не прийнято закон про кримінальні проступки – не визначено, які правопорушення є проступками, то положення КПК України, що стосуються кримінального провадження проступків, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності відповідним законом, чинності не набрали (абзац 1 пункту 1 Прикінцевих положен
...
Що таке кримінальне провадження?
Відповідно до положень пункту 10 статті 3 КПК України кримінальне провадження – досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. Відповідно до положень пункту 6 статті 3 КПК України досудове слідство –  форма досудового розслідування, у якій здійснюється розслідування злочинів. Відповідно до положень пункту 24 статті 3 КПК України судове провадження – кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче судове провадження, судовий
...
Що таке кримінальне процесуальне законодавство?
Поняття кримінального процесуального законодавства України розкрито в статті 1 КПК України, зокрема: Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України. Поняття кримінального процесуального законодавства, згідно з положеннями статті 1 КПК України, є невичерпним. У ПК України вживаєть
...
Що таке неоподатковуваний мінімум доходів громадян?
Термін «неоподатковуваний мінімуму доходів громадян» вживається у КК України в частинні визначення міри покарання та кваліфікації (розмірів завданої злочином шкоди). Пунктом 5 Підрозділу 1. «Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб» Розділу ХХ. «Перехідні положення» ПК України визначено, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, дл
...
На кого ПК України покладає обов’язок доказування?
Вважаємо, що те, на кого покладено обов’язок доказування – особу платника податку та/або контролюючий орган, в розумінні статті 41 ПК України, залежить від того, в межах якого провадження здійснюватиметься таке доказування. Варто також враховувати, що однією із засад податкового законодавства України, закріпленою статтею 4 ПК України, є презумпція правомірності рішень платника податку, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або, якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обо
...
Що таке оперативно-розшукові справи?
Поняття «оперативно-розшукова справа» розкрите у статті 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», зокрема, зазначено, що у кожному випадку наявності підстав для  проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Оскільки оперативно-розшуковою діяльністю є система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів,  що  здійснюються  із  застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, вважаємо, що підстави для проведення оперативно-розшукової  діяльност
...
Що таке повідомлення про підозру?
Значення поняття повідомлення про підозру, випадки повідомлення про підозру, зміст повідомлення про підозру розкрито у главі 22 розділу ІІІ КПК України. За наявності у органу, який здійснює досудове розслідування, достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення такій особі має бути повідомлено про підозру. Відповідно до положень пункту 14 статті 3 КПК України повідомлення про підозру є відправною точкою притягнення особи до кримінальної відповідальності як стадії кримінального провадження. Оскільки, положення КПК України 2012 року не ділять кримінальні про
...
Хто такий понятий?
Відповідно до положень пункту 25 частини 1 статті 3 КПК України понятий є одним з учасників кримінального провадження. Значення поняття «понятий» у КК України не розкрито, зазначено лише про те, що це є незацікавлена особа, яка залучається до проведення слідчих (процесуальних) дій у випадках, встановлених КПК України. Одночасно, пунктом 94.15 статті 94 ПК України визначено, що понятими не можуть бути працівники контролюючих органів або правоохоронних органів, а також інші особи, участь яких як понятих обмежується Законом України «Про виконавче провадження». Згідно з вимогами ПК України кількіс
...
Як діяти платнику податків у разі відмови контролюючого органу прийняти податкову декларацію?
Згідно з пунктом 49.11 статті 49 ПК України, у разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 ПК України (тобто норм щодо обов'язкових реквізитів декларації), податковий орган зобов'язаний у визначений строк (3 робочі дні з дня подання – при особистому поданні декларації платником податків чи уповноваженою особою та 5 робочих днів – при поданні в інший спосіб) надати такому платникові податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови. 
...
Які дані можуть перевірятися контролюючими органами під час подання декларації?
Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 ПК України. Порядок подання податкової декларації до органів державної податкової служби регулюється статтею 49 ПК України.   Процедура прийняття податкової декларації полягає у вчиненні посадовою особою контролюючого органу таких дій: перевірки наявності та достовірності обов'язкових реквізи
...
Які наслідки для платника податків у разі, коли він не може подати звітність в електронному вигляді, у зв’язку із тим, що не працює кабінет для подання звітності?
ПК України встановлює обов’язок стосовно подання звітності з податку на додану вартість, а також для платників податків, що належать до великих та середніх підприємств засобами електронного зв’язку. Така звітність в силу пункту 49.17 статті 49 ПК України подається через автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронної звітності». Як свідчить практика, така система дає збої в роботі, що прямо впливає на можливість вчасної реєстрації платниками податків своєї податкової звітності. Слід звернути увагу на те, що законодавством не встановлена, модель процесуально
...
Який порядок подання звітності в електронному вигляді?
Порядок подання звітності в електронному вигляді визначено Наказом ДПА України від 10.04.2008 №233 «Про подання електронної податкової звітності», яким затверджено Інструкцію з підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку. Відповідно до розділу ІІІ Інструкції платник податків отримує сертифікати відкритих ключів посадових осіб підприємства, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та печатки підприємства. Платник податків фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності може обмежитись одним ключем електронного цифрового підпис
...
Які наслідки для платника податків у випадку втрати або зіпсуття податкової декларації з вини оператора поштового зв’язку?
Одним з випадків передбачених ПК України для звільнення платника податків від відповідальності є факт втрати або псування поштового відправлення або ж затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку. За таких обставин платник податків не буде нести відповідальність за пунктом 120.1 ПК України. У випадку отримання повідомлення про втрату або псування поштового відправлення, платник податків протягом п’яти днів зобов’язаний надіслати повторно податкову декларацію. Повідомлення про втрату потрібно додати до декларації в підтвердження того, що дійсн
...
Який порядок надіслання податкової звітності засобами поштового зв’язку?
Платник податків може обрати один із способів подання податкової декларації відповідно до пункту 49.3 статті 49 ПК України. Так він може надіслати податкову декларацію поштою з повідомленням про врученням з описом вкладення. Таке відправлення здійснюється не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації. На поштовому відправленні у нижній правій його частині відправник пише найменування одержувача та його адресу в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області. Найменування відправника та його адреса
...
Яким чином платник податків може подати податкову декларацію контролюючому органу?
Платнику надається право обирати один з трьох способів подання податкової звітності: особисто або через уповноважену особу; поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (додатково див. аналітику «Поштове відправлення»); засобами електронного зв’язку в електронній формі (з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб). Великі і середні підприємства зобов’язані подавати податкові декларації виключно в електронній формі (додатково див. аналітику «Електронна форма»).
...
Чи буде вважатися податковою декларацією документ, складений у відповідності до вимог статті 48 ПК України, проте без необхідних документів фінансової звітності?
Вимоги щодо заповнення обов’язкових реквізитів податкової декларації визначені у пунктах 48.3 та 48.4 статті 48 ПК України. У випадку складання платником податків податкової звітності з порушенням цих вимог, оформлений документ не буде вважатися податковою декларацією. Однак, слід звернути увагу на пункт 46.1 статті 46, відповідно до якої, документи фінансової звітності (додатки) до податкової декларації є її невід’ємною частиною.  Відповідно до Методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ор
...
Чи можна подати податкову декларацію за формою, відмінною від затвердженої центральним органом виконавчої влади?
    Відповідно до пункту 46.5 статті 46 ПК України форма податкової декларації затверджується центральним органом виконавчої влади. Проте має місце виключення, яке передбачене пунктом 46.4 статті 46 ПК України. Згідно з цим пунктом, якщо платник податків вважає що чинна форма податкової декларації, затверджена в порядку, визначеному законодавством, збільшує або зменшує його податкове зобов’язання, він може: зазначити даний факт у спеціально відведеному місці для таких позначень в податковій декларації; подати разом з декларацією доповнення до неї, з відповідним пояснен
...
Який порядок продовження строків подання податкової декларації?
Відповідно до пункту 102.6 статті 102 ПК України граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим зверненням платника податків, зокрема, якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування внаслідок обставин непереборної сили, підтверджених документально. Відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1044 (далі &ndash
...
Що слугуватиме підтвердженням повноважень представника при поданні податкової декларації?
Відповідно до статті 19 ПК України платник податків може вести справи, пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. В той же час наявність представника не позбавляє можливості на особисту участь платника податків у податкових відносинах. Такими представниками визнаються особи, які можуть здійснювати представництво законних інтересів платника податків та ведення справ зі сплати податків на підставі закону або довіреності.  Згідно з частиною 1 статті 238 ЦК України представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має
...
Які строки для подання податкової декларації?
Відповідно до статті 34 ПК України, встановлено, що податковим періодом може бути календарний рік, півріччя, три квартали, квартал, місяць, день. Так, ПК України передбачає, що строк подання декларації встановлюється залежно від базового звітного періоду. Під базовим звітним періодом слід розуміти перший звітний (податковий) період року, визначений відповідним розділом ПК України. Отже, строк для подання податкової декларації, за базовий звітний період, дорівнює: календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) – протягом 20 календарних днів, що настають за останн
...
Які обов’язкові реквізити повинні бути зазначені в податковій декларації?
Податкова та митна декларації складаються за визначеною законодавством формою чинною на час її подання, а також повинна містити обов’язкові реквізити. Зокрема, податкова декларація згідно з пунктом 48.3 статті 48 ПК України повинна містити такі обов’язкові реквізити: 1. Тип документа: звітний, уточнюючий та звітний новий. Платник податків після подання податкової декларації, у разі виявлення помилки, може виправити її. В межах одного податкового періоду може подати нову декларацію із виправленими показниками до закінчення  граничного строку подання декларації за такий самий
...
Що становить собою обов’язок декларування?
Згідно зі статтею 36 ПК України податковим визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені ПК України. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком та збором. Декларування є одним із складових податкового обов’язку платника податків, а податкова та митна декларації є одними з основних форм звітності. Відповідно до статті 46 ПК України, податковою декларацією (розрахунок) є документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом) контролюючому органу за м
...
Яким чином слід вносити виправлення до регістрів обліку?
Помилки в облікових регістрах виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст та/або цифри закреслюються і над закресленим наводиться правильний текст та/або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом «виправлено» та підтверджено підписами осіб, що підписали цей регістр, із зазначенням дати виправлення. Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає
...
Які особливості ведення та складання регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами?
Особливості ведення та складання регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами розкриті в Методичних рекомендаціях із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами. Методичні рекомендації передбачають два варіанти ведення регістрів: 1. просту форму бухгалтерського обліку; 2. спрощену форму бухгалтерського обліку.
...
Що становлять собою регістри бухгалтерського обліку?
Відповідно до положень статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням  єдиних  засад,  встановлених  цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних.
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію