Податкова аналітика
Штраф за запис у трудову працівника російською мовою
При здійсненні органами Держпраці контролю за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства про працю, що здійснюється у формі інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, інспектори праці перевірять повною мірою дотримання вимог законодавства про працю та в разі порушень застосовують фінансову відповідальність у вигляді штрафу відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України та адміністративну відповідно до статті 41 Кодексу про адміністративні правопорушення України. Так, при проведенні контрольного заходу за дотриманням законодавства про працю органами Дер
...
Нова квота на працевлаштування осіб передпенсійного віку
Останнім часом в Україні з’явилася тенденція до зростання кількості безробітних громадян, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років. З метою вирішення цієї проблеми Уряд вніс зміни до чинного законодавства, реалізація яких має зупинити зростання такої категорії безробітних. Зазначені зміни чинного законодавства полягають у встановленні для роботодавців квоти на працевлаштування громадян, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років. При цьому вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на тих роботодавців, організаційно-правову форму господарської діяльності
...
Внутрішні локальні акти роботодавця: обов’язково розробляти чи ні?
Локальні акти роботодавця – це акти, які самостійно розробляються та приймаються безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях з урахуванням вимог чинного законодавства, що регулюють трудові відносини між підприємством та працівником, та здебільшого за погодженням з трудовим колективом чи профспілкою та/бо уповноваженим представником трудового колективу. Отже, внутрішні локальні акти приймаються безпосередньо учасниками трудових відносин, які мають можливість впливати на їхній зміст, максимально пристосовуючи їх до особливостей правового режиму праці відповідного підприємств
...
Відмінність внутрішнього сумісництва та суміщенням (професій) посад
Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. З цієї норми права вбачається, що працівник має право, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом. При цьому таких договорів може бути кілька, тобто працювати за
...
Щодо правомірності накладення органами Держпраці штрафу на підприємство за порушення законодавства про працю у разі усунення порушень на виконання вимог припису
Відповідно до трудового законодавства, зокрема  частини першої статті 259 Кодексу законів про працю України, визначено, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Пунктом 1 Положення про Державну службу України з питань прац
...
Щодо тривалості робочого часу
Питання тривалості, складу, режиму і порядку обліку робочого часу регулюються Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України). Робочим часом вважається встановлений законом або на його підставі угодою сторін час, протягом якого працівники згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку повинні виконувати за трудовим договором свої трудові обов’язки. Так, відповідно до норм статті 50 КЗпП України передбачено, що  нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Разом з тим підприємства й організації при укладенні колективного договору та/
...
Належне оформлення трудових відносин між роботодавцем та працівником
Відповідно до Конституції України та чинних вимог трудового законодавства регламентовано право громадян на працю, тобто на одержання роботи з оплатою не нижче мінімального розміру. Працівник реалізує свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Крім того, згідно зі статтею 22 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, оскільки відповідно до Конституції Ук
...
Щодо порядку та оформлення посадових інструкцій працівників
Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Положеннями частини першої статті 21 Кодексу законів про працю України передбачено, що трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений
...
Щодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації «Особова картка працівника» та «Особова справа»
Облікові документи, зокрема особова картка форми П-2 або П-2ДС та особова справа, обов’язкові документи на кожному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності та господарювання. Особова справа працівника — це комплект документів, які містять в собі біографічні дані працівника, відомості щодо його освіти, роботи до прийняття на підприємство, в установу, організацію, відомості про військову службу, сімейний стан, місце проживання, відомості про державні нагороди (відзнаки), накладення і зняття стягнень, а також інші документи, зокрема накази, характеристики т
...
Щодо обов’язковості укладання на підприємстві колективного договору
Відповідно до частини сьомої статті 65 Господарського кодексу України на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Вимоги до змісту і порядок укладення колективних договорів визначаються законодавством про колективні договори. Відповідно до частини першої статті 11 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) колективний договір
...
Як встановити неповний робочий час?
Неповний робочий час може бути встановлено: за згодою між працівником і власником (частина перша статті 56 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП)); за ініціативою роботодавця (частина третя статті 32 КЗпП). Порядок введення неповного робочого часу у цих випадках буде істотно відрізнятися. Неповний робочий час за згодою між працівником і власником У цьому випадку працівник і роботодавець повинні узгодити таку домовленість. Зазвичай неповний робочий час у такому випадку встановлюється за ініціативою працівника, а тому працівник подає відповідну заяву, а роботодавець видає наказ
...
Як працевлаштувати іноземця в Україні?
Відповідно до ст. 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Згідно ст. 8 Кодексу законів про працю України трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються відповідно до Закону України "Про міжнародне
...
У який строк роботодавець може звернутись до суду про стягнення з працівника матеріальної шкоди?
Доволі часто трапляються випадки, коли працівник, виконуючи свої посадові обов’язки, вчинив злочин, яким завдав значної шкоди підприємству. Як не залишитись «при своїх інтересах», пропонуємо розібратись разом. Відповідно до частини третьої статті 233 Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП) для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди. Т
...
Чи є правові підстави для звільнення Держпраці в областях від сплати судового збору?
 В системі адміністративного судочинства склалась парадоксальна ситуація, за якою одні судді чітко виконують норми Кодексу адміністративного судочинства України та залишають без руху заяви, скарги суб’єкта владних повноважень – територіальних органів Держпраці в областях з підстав, що останнім до заяви, скарги не додано документа про сплату судового збору, а інші судді окремої думки, які всупереч вимогам чинного законодавства наділяють територіальні органи Держпраці пільгою щодо сплати судового збору під час подання до суду заяв, скарг та створюють протилежну судову практику, чим порушується п
...
Працівника звільнено, а трудову книжку не видали і розрахунок не здійснили – які наслідки для роботодавця?
Деталізує цю статтю КЗпП Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (далі – Інструкція). Так, згідно з пунктом 4.1 Інструкції власник або уповноважений ним орган  зобов'язаний  видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення. При затримці видачі  трудової  книжки  з  вини  власника  або уповноваженого ним   органу   працівникові   сплачується  середній заробіток за весь ч
...
Форс-мажор, відсутність фінансово-господарської діяльності або коштів у роботодавця – що є підставою для звільнення від відповідальності, передбаченої статтею 117 КЗпП?
Досить часто роботодавці виправдовують затримку розрахунку при звільненні відсутністю коштів на рахунках, відсутністю фінансово-господарської діяльності чи форс-мажорними обставинами. Проте чи є це достатньою підставою для звільнення від відповідальності, передбаченої статтею 117 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП)? Розглянемо ситуацію детальніше. Згідно з частиною першою статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Відповід
...
Чи можна отримати грошову компенсацію за соціальну відпустку при звільненні?
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодекс
...
Правові колізії законодавства про перевірки
З початку 2017 року трудове законодавство зазнало значних змін, які стосуються в першу чергу повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування та порядку проведення перевірок. Серед них особливої уваги заслуговує постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 року № 295 (далі – Постанова № 295), якою затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок) та Порядок здійснення державно
...
Чи виплачується компенсація за невикористану відпустку в разі звільнення за прогул?
Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про відпустки» та частини 1 статті 83 Кодексу законів про працю України у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи. Отже, з процитованої норми законодавства вбачається, що вона поширюється на всі випадки та підстави звільнення, в тому числі за прогул. При цьому компенсація за невикористану відпустку розраховується відповідно до Поряд
...
Який строк давності для застосування штрафів Держпраці?
Наразі трудовим законодавством не передбачено, за який період Державна служба з питань праці України (далі – Держпраці України) може перевіряти дотриманням роботодавцем вимог законодавства про працю. Не встановлені строки давності і Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017  № 295 (далі – Порядок). Проте Держпраці при проведенні інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування відповідно до пункту 6 Порядку може одержати інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційног
...
Не повідомлено ДФС України про прийняття працівника на роботу: чи буде штраф за статтею 265 КЗпП?
Статтею  24  Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачається, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Виходячи із вищезазначеного формулюв
...
Які найпоширеніші помилки роботодавців?
За підсумками 2016 року Держпраці провела 21 244 перевірки у сфері дотримання законодавства про працю. За результатами таких перевірок було виявлено 45 433 порушення, найбільша кількість з яких у сфері оплати праці (25 818 порушень). Найпоширенішими помилками в сфері оплати праці є: 1) виплата заробітної плати один раз на місяць або з іншим порушенням строків; 2) невиплата працівникам при звільненні всіх належних коштів у день звільнення; 3) порушення строку виплати заробітної плати за час щорічної відпустки;   4) ненарахування індексації заробітної плати та компенсації втрати частини зар
...
Що робити, якщо класифікатором професій не передбачена назва посади?
Трудові відносини між працівником та роботодавцем виникають здебільшого з моменту їх  оформлення – укладення трудового договору, угоди та видання наказу про прийняття на роботу. Згідно зі статтею 21 Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП) у трудовому договорі зазначається, яку саме роботу має виконувати працівник. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу (частина третя статті 24 КЗпП). Крім того, стаття 48 Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII
...
Який саме день вважається днем звільнення працівника?
  Доволі часто, кадровики, роботодавці або працівники стикаються з досить, на перший погляд, елементарним питанням з приводу того який саме день потрібно вважати днем звільнення. Незважаючи на те, що це питання видається простим, воно може стати причиною виникнення спорів. Варто лише привести приклад, коли центр зайнятості відмовився ставити на облік працівника, якого було звільнено з формулюванням дати звільнення «звільнити з 30 квітня». Центр зайнятості вказав, що таке формулювання означає, що останнім робочим днем працівника було 29 квітня, отже, заробітна плата за 30 квітня нарахована йому
...
Щодо повідомлення працівника про дату відпустки до встановленого графіком терміну
У відповідності до частини 5 статті 79 Кодексу законів про працю України та частини 11 статті 10 Закону України «Про відпустки» передбачено, що конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. Як вбачається з вищевказаних положень, роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тиж
...
Держпраці не дотримано порядок накладення штрафів- звертаємось до суду
Механізм накладення на суб'єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю передбачених статтею 265 Кодексу законів про працю визначено Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку штрафи можуть бути накладені на підставі: - акта про виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особо
...
Виконання роботи за цивільно-правовою угодою не тягне за собою відповідальності, передбаченої КЗпП України
Інколи характер і порядок виконання певних робіт (зокрема, щодо надання послуг) нагадують функціональні обов’язки працівника за трудовим договором, що на практиці ускладнює розмежування відносин, які виникають за договорами цивільно-правового характеру і трудовими договорами, та часто породжують у зв’язку з цим спори між сторонами та непорозуміння з контролюючими органами під час проведення контрольних заходів. Так, органи Держпраці, які згідно з вимогами статті 259 Кодексу законів про працю України здійснюють державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особа
...
Порядок проведення медичних оглядів певних категорій працівників
Слід врахувати, що згідно з положеннями трудового законодавства, проведення медичних оглядів є обов’язковим для таких працівників: • зайняті на важких роботах; • працюють на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці; • працюють на роботах, в яких є потреба у професійному доборі; •  віком до 21 року. Варто зазначити, що проходження медичного огляду є також обов’язком відповідного працівника. До такого висновку можна прийти, виходячи зі змісту статті 17 Закону України «Про охорону праці», згідно з якою роботодавець має право притягн
...
Чи встановлюється випробувальний термін тимчасовому працівнику?
Стаття 26 Кодексу законів про працю України передбачає можливість встановлення випробувального терміну для працівника при укладенні трудового договору. Відповідно до положень Кодексу законів про працю України випробувальний термін можна визначити як період часу, протягом якого роботодавець перевіряє працівника на придатність до виконання певної роботи. Умова про випробування працівника під час прийняття на роботу відноситься до додаткових умов трудового договору. Таку умову сторони можуть ввести незалежно від кваліфікації та досвіду особи, яка приймається на роботу. Проте при встановленні вип
...
Чи зобов’язане підприємство вести військовий облік?
Перш ніж висвітлити питання ведення військового обліку на підприємстві визначимо, які законодавчі підстави регламентують ведення такого обліку. Зокрема, ведення військового обліку на підприємстві регламентують положення статті 16 Закону України  «Про оборону»; стаття 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» глава VI  «Військовий облік громадян України». Так, військовому обліку відповідно до статті 33 Закону України «Про військовий облік
...
Як правильно скласти заяву на отримання від підприємства матеріальної допомоги?
Українське законодавство не надає конкретного визначення поняття «матеріальна допомога працівнику». Дане питання ускладнюється також і відсутністю у нормативних документах чіткого переліку видів такої допомоги працівникам. Матеріальну допомогу слід розглядати як одну з форм матеріального забезпечення працівників у разі настання подій, наслідком яких є підвищені витрати. Зазвичай її надають працівникам відповідно до колективного договору, трудового договору, положень про оплату праці, а також просто за рішенням керівництва підприємства. Слід вказати, що основні питання надання працівникам мат
...
Підстави та правові наслідки введення на підприємстві зміни істотних умов праці
Стаття 32 Кодексу законів про працю України передбачає для роботодавців можливість введення зміни істотних умов праці у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці з дотриманням певних вимог. Перш за все, законодавець звертає увагу на те, що при зміні істотних умов праці робітник повинен продовжити роботу за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. При цьому не слід забувати, що робітник повинен бути повідомленим про відповідні обставини не пізніше ніж за два місяці. Окремо варто розглянути питання щодо того, що саме слід розуміти під істотними умовами праці. Відповідно до по
...
Чи можна прийняти працівника на роботу у вихідний день? З якого дня розпочинаються у такому разі трудові відносини?
Статтею 21 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) визначено, що трудовий договір – це угода між працівником i власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату i забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним до
...
Особливості відсторонення працівника від роботи
  Відсторонення від роботи – це тимчасове усунення працівника від виконання ним своїх функціональних обов’язків у передбачених законодавством виключних випадках, зазвичай без виплати заробітної плати за цей час, але зі збереженням робочого місця. Управління Держпраці в Хмельницькій області у своєму роз’ясненні рекомендувало вважати відстороненням працівника від роботи призупинення трудових правовідносин, що полягає у тимчасовому увільненні працівника від обов’язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором і тимчасове увільнення роботодавця від обов’язку забезпечувати працівника роботою
...
Підстави утримання (відрахування) роботодавцем коштів із заробітної плати
Відповідно до статті 127 Кодексу законів про працю України та статті 26 Закону України «Про оплату праці» відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України. Так, законодавець передбачив, що із заробітної плати провадяться такі відрахування як ті, що здійснюються для держави (ПДФО, збір на обов’язкове державне соціальне страхування, військовий збір), а також такі відрахування (утримання), що проводяться з метою забезпечення виконання зобов’язань перед третіми особами (наприклад, аліменти та інші виплати за виконавчими документами) та від
...
Особливості працевлаштування осіб з інвалідністю
Відповідно до статті  2  Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється. У вищезгаданому законі вказується також на те, що особи з інвалідністю  в  Україні&nb
...
Як ознайомити працівника, який перебуває на лікарняному, з наказом про оголошення догани?
Дисциплінарна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності, яка застосовується до працівників, що неналежно виконують свої обов’язки. Відповідно до статті 147 Кодексу законів про працю України до працівника може бути застосовано один із видів дисциплінарних стягнень: догана; звільнення. Зазначений перелік дисциплінарних стягнень не є вичерпним, проте саме вони, як правило, застосовуються найчастіше. Догану вважають дисциплінарним заходом особистого немайнового характеру. Даний вид стягнення полягає у негативній оцінці конкретних дій працівника, що переважно має морально-
...
Підстави та розмір виплати вихідної допомоги при звільненні
Загальновідомим є факт, що в разі звільнення працівника йому обов’язково виплачується заробітна плата за весь відпрацьований ним період. Окрім цього, чинне трудове законодавство передбачає обов’язок роботодавця здійснити виплату вихідної допомоги працівнику, який звільняється. Вихідну допомогу слід розглядати як грошову компенсацію, основним завданням якої є матеріальне забезпечення звільненого працівника на період пошуку ним нової роботи. Загалом, вихідна допомога виплачується звільненому робітникові у двох випадках: коли це чітко визначено чинним законодавством; якщо це наперед визначе
...
Як поновити працівника, якщо посада виведена зі штатного розпису?
Одна з найпоширеніших підстав звільнення працівника за ініціативою власника визначена у пункті 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, яка передбачає можливість звільнення у разі скорочення чисельності або штату працівників (див. аналітику – Підстави звільнення працівника при скороченні чисельності або штату працівника). Чинне трудове законодавство передбачає можливість поновлення працівника на роботі у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу. Таке поновлення на попередній роботі здійснюється органом, який розглядає трудовий спір (стат
...
Підстави звільнення працівника при скороченні чисельності або штату працівників
Пункт 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України передбачає можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі скорочення чисельності або штату працівників (див. аналітику – «Які особливості розроблення та затвердження штатного розпису на підприємстві?»). На даному етапі зазначене положення є однією з найбільш часто використовуваних причин для звільнення працівника. Міністерство соціальної політики у листі від 07.04.2011 р. № 114/06/187-11 зазначило про те, що розірвання трудов
...
Чи може роботодавець в односторонньому порядку зменшити розмір оплати праці?
Хоча варто зазначити, що встановлення прямої законодавчої заборони в односторонньому порядку зменшувати розмір оплати праці не свідчить про те, що працедавець узагалі позбавлений права зменшити своїм працівникам заробітну плату. Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. При цьому зазначена норма до однієї з істотних умов праці відносить систему та розмір оплати праці. Таким чином, можна прийти до висновку, що вищез
...
Як проводиться поновлення працівника на роботі?
Стаття  235 Кодексу законів про працю передбачає наступні підстави для поновлення працівника на попередній роботі: звільнення робітника без законної підстави; незаконне переведення на іншу роботу. Спори про поновлення працівника на роботі розглядаються безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах відповідно до вимог статті 232 Кодексу законів про працю. Отже, рішення про поновлення працівника на роботі приймається виключно судом. Особливістю таких судових рішень є те, що вони відповідно до частини 7 статті 235 Кодексу законів про працю підлягають негайному в
...
Переведення на іншу роботу як зміна умов трудового договору
    Кожен працівник реалізує своє право на працю шляхом укладення трудового договору з працедавцем. Одним із способів забезпечення права громадян на вільний вибір діяльності, що унеможливлює примусову працю відповідно до статті 43 Конституції України є заборона роботодавцеві в односторонньому порядку змінювати укладений із працівником договір. З метою гарантування трудових прав працівників стаття 31 Кодексу законів про працю встановлює, що власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, необумовленої трудовим договором.  Відповідно до положень статті
...
Які особливості трудових відносин із тимчасовим працівником?
Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) не регулює трудові відносини з тимчасовими працівниками. Але це питання регулюється Указом Президії Верховної Ради CPCP «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24.09.1974 р. № 311-IX (Указ № 311 ). Важливо зазначити, що цей документ є чинним у частині, що не суперечить Конституції та законам України (постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-XII. Згідно з пунктом 1 цього Указу тимчасо
...
Щодо звільнення за ініціативою самого працівника у період тимчасової непрацездатності
Статтею 40 Кодексу законів про працю України (надалі – КЗпП) встановлено заборону звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності та відпустки. Проте таке обмеження стосується тільки звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Статтею 38 КЗпП регламентовано порядок звільнення з ініціативи працівника, яка не містить обмеження щодо звільнення працівника у період його перебування на лікарняному, як зазначено в частині 3 статті 40 КЗпП України. Слід наголосити на тому, що це питання розглядалось Міністерством соціальної політики України у листі від 27.04.
...
Як оформити продовження строку відрядження?
Згідно із Наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» (далі – Інструкція) службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Зазначена Інструкція є обов’язковою для органів державної влади, підприємств, установ і
...
Чи дозволяється переведення працівника на іншу роботу без його згоди?
Стаття 43 Конституції України та Конвенція МОП про примусову чи обов’язкову працю № 29 встановлюють заборону використання примусової праці. З огляду на вищезгадані нормативно-правові акти, стаття 32 Кодексу законів про працю України визначає, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість  допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.
...
Особливості трудових відносин з ФОПом
Відповідно до законодавства України фізичні особи ‒ підприємці (далі – ФОП) у своїй підприємницькій діяльності можуть використовувати працю найманих осіб. Для ФОП на загальній системі оподаткування та платників єдиного податку третьої групи кількість найманих працівників є необмеженою. Для платників єдиного податку першої групи найманих працівників взагалі не повинно бути, а для платників другої групи – не більше 10 найманих працівників (до числа цих працівників не входять ті, які перебувають у відпустці у зв’язку за вагітністю та пологами та відпустці для догляду за дитиною).
...
За яких умов трудовий договір визнається недійсним?
Стаття 21 Кодексу законів про працю України передбачає можливість укладення між працівником та власником підприємства, установи організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою трудового договору або контракту як особливої форми трудового договору (детальніше – в аналітиці «Що таке контракт як вид трудового договору»). Відповідно до трудового договору працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену таким договором, а працедавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці.
...
Чи дозволяється відкликати заяву про звільнення за власним бажанням?
Трудове законодавство України передбачає можливість розірвати трудовий договір (як строковий, так і укладений на невизначений час – стаття 38 - 39 Кодексу законів про працю України) з ініціативи працівника. Проте слід зауважити, що частина 2 статті 38 Кодексу законів про працю України вказує на те, що власник або уповноважений ним орган (тобто працедавець) не має права звільнити працівника за поданою ним раніше заявою, якщо такий працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботу і не вимагає розірвання трудового договору. Так, вищевказані положення дають змогу кон
...
◄◄ 1 2... 7 8 9 10 11... 97 98 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію