Податкова аналітика
Яким чином визначається початок перебігу строку давності, який починається за останнім днем граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом?
У разі наявності обставин, передбачених пунктом 54.3 статті 54 ПК України, контролюючий орган має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податку. В цьому випадку платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник
...
Яким чином визначається початок перебігу строку давності, який починається за фактичним днем подання уточнюючого розрахунку (у разі його подання)?
За загальним правилом, відповідно до пункту 50.1 статті 50 ПК України у разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинною на час подання уточнюючого розрахунку. Варто звернути увагу, що це може здійснюватися тільки з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПК України, тобто протягом 1095 днів, які рахуються з дня подання податкової декларації, яка уточнюється. Виходячи з цього, у разі подання уточн
...
Яким чином визначається початок перебігу строку давності, який починається за днем фактичного подання податкової декларації?
У разі, якщо платник податку порушив строки подання податкової декларації, передбачені пунктом 49.18. статті 49 ПК України, та подав податкову декларацію після його закінчення, то в цьому випадку строк давності буде починати свій перебіг з наступного дня після її фактичного подання.
...
Яким чином визначається початок перебігу строку давності, який починається з останнього дня граничного строку подання податкової декларації з відповідного податку?
За загальним правилом відповідно до пункту 49.18. статті 49 ПК України податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:  календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;  календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
...
З якого дня починає рахуватися строк давності відносно реалізації контролюючими органами повноваження щодо визначення грошового зобов’язання платника податку?
Строк, в тому числі строк давності, як самостійний юридичний засіб, використовується для оцінки тривалості юридично значимої дії чи бездіяльності, саме тому для нього важливе значення має фіксація моментів початку його перебігу. Визначення в тексті закону початку перебігу строку давності викликає досить багато запитань. Так, відповідно до пункту 102.1 статті 102 ПК України строк давності починає свій перебіг за: 1) останнім днем граничного строку подання податкової декларації з відповідного податку Детальніше щодо початку перебігу строку давності в цьому випадку – дивіться відповідь н
...
У яких випадках строк давності не застосовується?
Відповідно до пункту 102.2. статті 102 ПК України грошове зобов'язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання строку давності, якщо: податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов'язання, не було подано; посадову особу платника податків (фізичну особу – платника податків) засуджено за ухилення від сплати зазначеного грошового зобов'язання або у кримінальному провадженні винесено рішення про його закриття з нереабілітуючих підстав, яке набрало законної сили.
...
Що таке строк давності?
Під строком давності, на нашу думку, слід розуміти строк, у межах якого контролюючий орган має право реалізувати свої повноваження у випадках, визначених ПК України, а платник податку має можливість реалізувати визначені ПК України права або зобов’язаний виконати обов’язки, визначені ПК України. Характеризуючи часовий вимір строку давності, варто зазначити, що відповідно до пункту 102.1 статті 102 ПК України строк давності встановлюється у розмірі 1095 днів, а у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 ПК України – 2555 днів.
...
Які наслідки має отримання позики для платника єдиного податку?
Відповідно до пункту 292.11 ПК України, до складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів. Таким чином, у випадку неповернення суми коштів, отриманої у позику, протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, така сума належатиме до доходів платника єдиного податку, на відміну від кредиту, для повернення якого часових обмежень з метою оподаткування не передбачено. 
...
Чи оподатковуються кошти, надані у позику, які повертаються фізичній особі – позикодавцю?
Відповідно до підпункту 165.1.31 ПК України, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не є об’єктом оподаткування, основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому. Для фізичної особи, яка повертає іншій фізичній особі позичені кошти, жодних податкових не передбачено. Однак, якщо поворотну фінансову допомогу отримує юридична особа від фізичної особи та відповідно до термінів, які зазначаються у договорі позики, юридична особа повертає частину отриманої допомоги фізичній особ
...
Чи оподатковуються суми коштів, надані у позику фізичній особі?
Відповідно до підпункту 165.1.31 ПК України, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не є об’єктом оподаткування, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку. Щодо податкових наслідків для позикодавця, то вони залежать від його особи. Якщо позикодавцем є юридична особа або фізична особа – підприємець, то при виплаті доходу на користь фізичної особи у вигляді поворотної фінансової допомоги за ознакою доходу «153» в податковому розрахунку за ф. 1ДФ відображається сума нарахованого
...
Чи можуть позикові кошти бути джерелом сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу?
Відповідно до пункту 87.1 ПК України, джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Слід враховувати спеціальне застереження, наявне у податковому законодавстві, а саме згідно з пунктом 87.3 ПК України, не можуть бути викорис
...
Чи має право юридична особа надавати позики? Чи не вважатиметься це фінансовою послугою?
Відповідно до пункту шостого частини першої статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, вважається фінансовою послугою. Однак, згідно з частиною 1 статті 5 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами – підприємцями. Фінансовими установами, в свою чергу, є юридичні особи, винесені до Д
...
У якій формі має бути укладено договір позики?
Договір позики має бути укладений у письмовій формі, якщо його сума не менше ніж у 10 разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного доходу, а у випадках, коли позикодавець є юридичною особою – незалежно від суми (частина 1 статті 1047 ЦК України). Крім того, з метою оподаткування, виходячи з розуміння підпункту 14.1.267 ПК України, можна зробити висновок про обов’язкову письмову форму, оскільки тільки наявність письмового договору стане належним доказом того, що грошові кошти були надані позичальнику із зобов'язанням їх повернення. В іншому разі, отримані суми
...
Чим відрізняється оподаткування отриманої позики від оподаткування отриманої безповоротної фінансової допомоги?
Згідно з підпунктом 14.1.257 ПК України, безповоротна фінансова допомога - це: сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів; сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості; сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності; основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за виня
...
Як співвідносяться терміни «позика» і «поворотна фінансова допомога»?
Відповідно до підпункту 14.1.257 ПК України, поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення. Так, в Узагальнюючій податковій консультації щодо податкового обліку поворотної фінансової допомоги, затвердженій Наказом Міндоходів від 01.07.14 № 367, зазначається, що за своєю цивільно-правовою природою поворотна фінансова допомога є позикою. Тобто надання поворотної фінансової д
...
Як співвідносяться терміни «позика» і «фінансовий кредит»?
Відповідно до підпункту 14.1.258 ПК України, фінансовий кредит – кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також іноземною державою або його офіційними агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами – нерезидентами юридичній чи фізичній особі на визначений строк для цільового використання та під процент. Порівняємо позику та фінансовий к
...
Що таке «позика» у розумінні податкового законодавства?
Податкове законодавство визначає термін «позика» у вузькому, специфічному для податкових відносин, розумінні. Так, згідно з підпунктом 14.1.267 ПК України, позика – грошові кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими установами, або нерезидентами, крім нерезидентів, які мають офшорний статус, позичальнику на визначений строк із зобов'язанням їх повернення та сплатою процентів за користування сумою позики. Таким чином, для податкового законодавства, аби певна сума коштів відповідала розумінню «позики», вона має відповідати наступним ознакам: грошова ф
...
Яка відповідальність передбачена за безпідставне знищення первинних документів?
Чинним законодавством України передбачено, що посадові особи підприємства за безпідставне знищення документів можуть притягуватися до адміністративної, кримінальної відповідальності, а саме підприємство до застосування фінансових санкцій. Адміністративна відповідальність Відповідно до статті 921 Кодексу України про адміністративні правопорушення недбале зберігання, псування, незаконне знищення, приховування, незаконна передача іншій особі архівних документів, порушення порядку щодо доступу до зазначених документів, а також неповідомлення державної архівної установи про наявні архівні докумен
...
Який порядок знищення первинних документів із закінченням строку зберігання?
Перед тим як знищувати первинні документи, вони повинні пройти експертну оцінку. Відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів» (далі – Постанова № 1004) експертиза цінності документів – всебічне вивчення документів з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення з нього, проведення грошової оцінки документів зазначеного Фонду, віднесення їх до унікальних і встановлення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до Фонду. Згідно з пунктом 10 Пост
...
Який порядок та строк зберігання первинних документів?
Відповідно до пункту 6 Положення № 88 первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси підлягають обов'язковій передачі до архіву. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву підприємства, установи повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером. Бланки суворої звітності повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.
...
Чи є рахунок-фактура первинним документом?
Рахунок-фактура не є первинним документом, так як не відображає відомостей про господарську операцію. Така ж позиція викладена у листі Міністерства фінансів України від 30 травня 2011 року № 31-08410-07-27/13794, де зазначено, що Відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій і повинні бути складені під час здійснення цієї операції, а якщо неможливо – безпосередньо після її завершення.
...
Чи є товарно-транспортна накладна первинним документом?
Досить поширеною практикою є визнання контролюючим органом господарську операцію нереальною на підставі того, що є певні недоліки у оформленні товарно-транспортної накладної або взагалі її відсутність. Отже, перш за все потрібно з’ясувати чи є товарно-транспортна накладна первинним документом. Відповідно до розділу 1 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні затверджених Наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14 жовтня 1997 року товарно-транспортна документація – комплект юридичних документів, на підставі яких здійснюють облік, приймання, передавання, перевезен
...
Недоліки в оформленні первинних документів є підставою для визнання господарської операції нереальною?
Одним з найпоширеніших судових спорів є визнання контролюючим органом господарських операцій нереальними. Серед основних доводів податкового органу є те, що первинні документи не оформлені у суворій відповідності до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік», тобто відсутні деякі обов’язкові реквізити. Такі ситуації можуть бути у зв’язку: з відсутністю підпису особи у документі, печатки підприємства; неможливістю ідентифікувати особу, яка підписала документи; відсутня дата та час складання документа; неузгодженість даних у первинних документах; різні під
...
Які обов’язкові реквізити передбачені для первинних документів?
Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік» первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ;...
...
Що таке первинний документ?
Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПК України) для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
...
Які строки давності при проведенні зустрічної звірки?
ПК України не встановлює строки давності для проведення зустрічних звірок платників податків. Але, слід зазначити, що в Методичних рекомендаціях однією з підстав відмови контролюючого органу від проведення зустрічної звірки є запит про надання інформації (її документального підтвердження) в період, що знаходиться за межами 1095 днів.
...
Результати проведеної зустрічної звірки.
За результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка, яка підписується посадовими особами контролюючого органу та протягом 10 днів: - або особисто вручається платнику податків (або його законному чи уповноваженому представникові під розписку), - або надсилається платнику податків за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом із повідомленням про вручення.
...
Які наслідки неможливості проведення зустрічної звірки?
У разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку, контролюючий орган (виконавець) складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки платника податків, який підписується посадовими особами контролюючого органу (виконавця). До таких фактів слід віднести: зняття з обліку суб'єкта господарювання; встановлення відсутності суб’єкта господарювання та/або його посадових (уповноважених) осіб за місцезнаходженням (податковою адресою); ненадання інформації та документів для проведення зустрічної звірки.
...
Який порядок здійснення відбору платників податків для проведення зустрічної звірки?
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених наказом Державної фіскальної служби України від 01 вересня 2014 року № 93 (далі – Методичні рекомендації), необхідність проведення зустрічних звірок визначається посадовими (службовими) особами контролюючого органу за результатами: проведеного аналізу даних та встановлених розбіжностей у податкових деклараціях, автоматизованих інформаційних системах контролюючого органу; аналізу податкової інформації та документів, отриманих із внутрішніх (у т.ч. від під
...
Що становить собою зустрічна звірка?
Відповідно до пункту 73.5 статті 73 ПК України, з метою отримання податкової інформації контролюючі органи мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків. Згідно з Порядком проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1232, зустрічна звірка полягає у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється контролюючими органами, з метою документального підтвердження господарських відносин з платн
...
Чи може контролюючий орган відмовити платнику податків у розгляді заперечень на акт перевірки (довідку)?
Контролюючий орган може відмовити платнику податків у розгляді заперечень тільки в одному випадку – якщо буде пропущено строк подання таких заперечень. В силу пункту 86.7 статті 86 ПК України платник подає письмові заперечення протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). У разі прострочення цього строку контролюючий орган залишає без розгляду відповідні заперечення. Що робити в такому випадку? Перш за все, така відмова контролюючого органу буде правомірна, тому платнику варто дочекатися податкового повідомлення-рішення та оскаржувати його відповідно в адміністративно
...
Чи може платник податків оскаржити відповідь щодо результатів заперечень?
Однозначно ні, зважаючи на наступне. Акт перевірки не є рішенням суб’єкта владних повноважень, не спричиняє виникнення будь-яких прав і обов’язків осіб чи суб’єктів владних повноважень, а, отже, не породжує відносин, які можуть бути предметом судового спору (див. аналітику «Чи може бути оскаржений акт перевірки?»). Зважаючи на те, що відповідь щодо результатів заперечень теж не є рішенням контролюючого органу та не тягне за собою будь-яких правових наслідків, а, отже, таку відповідь не можна оскаржити ні в судовому, ні в адміністративному порядку. Проте, можна о
...
Що отримує платник податків за результатами розгляду заперечень на акт перевірки (довідки)?
Відповідно до пункту 6 Наказу Державною податкової адміністрації України від 22 грудня 2010 року № 984 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства» за результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті (довідці) перевірки висновки, факти та дані, відносно яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції органу державної податкової служби стосовно кожного питання, порушеного в
...
До якого контролюючого органу потрібно подавати заперечення на акт перевірки, якщо така перевірка була проведена не за основним місцем обліку?
Відповідно до пункту 75.1 статті 75 ПК України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Враховуючи положення ПК України податкові перевірки можуть проводитися не за основним місцем обліку платника податків, наприклад, фактична перевірка проводиться за місцем фактичного провадження господарської діяльності платником податків, також камеральна перевірка, яка проводиться в приміщені податкового органу.
...
Що робити якщо документи, які додані до заперечень на акт перевірки, не приймаються до уваги контролюючим органом?
Така ситуація є дуже поширеною на практиці. Це перш за все зумовлено тим, що для податкового органу заперечення на акт перевірки є формальною процедурою. Тому зазвичай такий контролюючий орган не враховує змісту і суті заперечень та документів, що були додані до них. В такому випадку залишається чикати винесення податкового повідомлення-рішення і вже в судовому порядку доводити факт відмови контролюючого органу врахувати такі документи. Це буде додатковою підставою для скасування податкового повідомлення-рішення, так як відповідно до підпункту 83.1.1 пункту 83.1 статті 83 ПК України для посад
...
Яка форма та зміст заперечення на висновки акта перевірки (довідки)?
Податковим законодавством не закріплені вимоги до написання заперечень на акт перевірки. ПК України закріплене тільки право платника податків подати такі заперечення у разі незгоди з висновками акта перевірки чи довідки. Разом з тим, при написанні заперечень потрібно дотримуватися певної форми та відповідного змісту. Для ознайомлення із змістом та основними вимогами заперечень на акт перевірки (довідки) див. Зразок 1.
...
Що таке заперечення на акт перевірки?
За результатами податкових перевірок контролюючий орган складає акт або довідку, які підписуються посадовими особами такого органу та платником податків (законним представником). Акт складається у разі виявлення порушень вчинених платником податків. У разі відсутності правопорушень, складається довідка. У випадку складення акта перевірки Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-IV (надалі – ПК України) передбачено спосіб захисту для платника податків. Так, підпунктом 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 ПК України визначено, що платник податків має право бути присутнім під час
...
Чи може бути оскаржений акт перевірки?
Особливості оскарження акту, складеного за результатами проведеної перевірки, окреслені у відповідному аналітичному матеріалі.
...
За який період проводиться документальна позапланова перевірка?
Особливості даного питання окреслені у відповідному аналітичному матеріалі.
...
Яка відмінність між продовженням строків проведення перевірки та їх перенесенням / зупиненням?
Відмінність між продовженням строків проведення перевірки та їх перенесенням чи зупиненням окреслена у відповідному аналітичному матеріалі.
...
Чи можуть бути продовжені строки проведення документальної позапланової перевірки?
Відповідно до ПК України, строки проведення документальної позапланової перевірки можуть бути продовжені за рішенням керівника контролюючого органу, яке оформлюється наказом, на строк, що не перевищує: (Особливості продовження строків проведення документальної перевірки  окреслені у відповідному аналітичному матеріалі).
...
Який строк проведення документальної позапланової перевірки?
Статтею 82 ПК України встановлені наступні строки проведення документальної позапланової перевірки: Важливо зазначити, що дані строки не розповсюджуються на документальну позапланову перевірку, яка проводиться на підставі підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 ПК України (про що вже було зазначено вище).
...
З якого моменту починається документальна позапланова перевірка?
Документальна позапланова виїзна перевірка починається з моменту допуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки платника податків. Щодо документальної позапланової невиїзної перевірки, то як випливає з положень статті 79 ПК України, виконання умов стосовно повідомлення платника податків про проведення такої перевірки надає посадовим особам контролюючого органу право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки.
...
Які наслідки недопуску посадових осіб контролюючого органу до проведення документальної позапланової перевірки?
У разі відмови платника податків у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови. На підставі вказаного акту контролюючий орган уповноважений накласти адміністративний арешт на майно/ рахунки платника податків (стаття 94 ПК України). Водночас, для того, аби накласти такий арешт недопуск посадових осіб має здійснити посадова особа саме цього платника податків. Оскільки до проведення документальної позапланової виїзної перевірки посадових осіб контролюючого органу не допустила посадова особа іншого суб'єкта госпо
...
Які підстави для допуску (недопуску) до проведення документальної позапланової перевірки?
В залежності від виду перевірки (документальна позапланова виїзна чи невиїзна), частково різняться підстави для допуску до проведення перевірки. Підстави для допуску до проведення документальної позапланової невиїзної перевірки. Як зазначено в пункті 78.4 статті 78 ПК України, право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.
...
У яких випадках проводиться документальна позапланова перевірка?
Підстава проведення (ст.78 ПК) Коментарі   78.1.1. отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, ко
...
Яке місце проведення документальної позапланової перевірки?
Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться в приміщенні контролюючого органу. Згідно з пунктом 79.3 статті 79 ПК України, присутність платника податків під час її проведення є необов’язковою. Документальна позапланова виїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка. У разі, якщо посадові особи контролюючого органу не виявляють платника податків (перевірка якого має бути здійснена) за його місцезнаходженням, вони складають акт про неможливість проведення документальної п
...
Чи є наслідки проведеної перевірки протиправними у випадку визнання протиправним наказу про проведення перевірки?
Як зазначає Вищий адміністративний суд України з цього приводу, визнання протиправними наказу про проведення перевірки обумовлює протиправність всіх наслідків перевірки, в тому числі і включення до інформаційних баз даних, які є в розпорядженні контролюючого органу, інформації, отриманої за результатами цієї перевірки (Ухвала ВАСУ від 15.04.2015 р. у справі № 2а-13741/11/1370). Таким чином, у разі визнання протиправним наказу про проведення перевірки, протиправним також вважається: або акт про проведення перевірки (у разі відсутності податкового-повідомлення рішення); або податкове повідо
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію