Податкова аналітика
Які країни підписали MLI та які наслідки такого підписання?
Які країни підписали MLI? Станом на 25 лютого 2019 року ОЕСР надає таку інформацію щодо підписантів та сторін конвенції MLI № Юрисдикція Дата підписання Ратифікація, прийняття чи затвердження Набрання сили Вносять зміни до угоди з Україною 1 Андорра 07.06.2017     Угода не укладена 2 Аргентина 07.06.2017     Угода не укладена 3 Вірменія 07.06.20
...
Чи можна анулювати реєстрацію платника ПДВ, якщо продовжено граничні строки подання декларації?
Відповідно до підпункту г) пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України (далі – ПК України) однією з підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ є неподання ним протягом 12 послідовних податкових місяців декларації з ПДВ та/або подання такої декларації, яка свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту. Водночас податковим законодавством встановлюються випадки, коли граничні строки для подання податкової декларації можуть бути продовжені. Так, відповідно пункту 102.6 статті 102 ПК України
...
Порядок заповнення звіту з ЄСВ фізичними особами - підприємцями (за себе), самозайнятими особами та членами фермерських господарств
Який строк подачі звітності з ЄСВ підприємцями та самозайнятими особами? Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, формують та подають звіт з ЄСВ до 10 лютого року, наступного за звітним. Тобто за 2019 рік звіт по ЄСВ необхідно буде подати до 10 лютого 2020 року. Таким чином, крайнім строком подачі звітності за 2019 рік є 09 лютого 2020 року.  Звіт подається за формою Д5. Самозайняті особи подають звіт за результатами року. Крайній строк подачі звітності з ЄСВ для такої категорії платників – 1 травня року, наступного за звітним. Тобто
...
Скорочення штату працівників: які виплати слід здійснити?
Скорочення штату працівників – одна з підстав для розірвання трудового договору, передбачена пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). Розірвання трудового договору за зазначеною підставою відбувається в разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), зміни його власника, прийняття власником або уповноваженим ним органом рішення про скорочення чисельності або штату у зв’язку з перепрофілюванням, а також з інших причин, які супроводжуються змінами у складі працівників за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, профе
...
Додаткова відпустка особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Для осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено низку пільг і компенсацій, серед яких і отримання додаткової (чорнобильської) відпустки, яка триває 14 робочих днів (16 календарних). Така відпустка є гарантованою державою пільгою. Особливості надання додаткової відпустки та її характеристика Згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796 (далі – Закон № 796) додаткова відпустка надається: особам, котрі віднесені до першої або другої категорій осіб, які постраждали
...
Компенсація витрат роботодавця на оплату додаткової («чорнобильської») відпустки
Додаткова відпустка особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є гарантованою державою пільгою та належить до інших видів відпусток, передбачених ст. 4 Закону України «Про відпустки». Джерело фінансування «чорнобильської» відпустки за своєю суттю є також особливим. Адже розрахунок, нарахування і оплату відпускних роботодавець проводить за власний рахунок. Втім пізніше оплачена сума відшкодовується роботодавцеві із державного бюджету. Отже, які дії роботодавець повинен вчинити для компенсації таких витрат? Як вказують положення Порядку використання коштів державного бюджету
...
Відображення у звітності з ЄСВ доходу за ЦПД
Як відомо, за нормами Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» особа є роботодавцем, у  тому числі відносно осіб, яким вони виплачують винагороду за цивільно-правовими договорами. Виняток становлять фізичні особи – підприємці, які подають звітність самі за себе. Так, роботодавці зобов’язані подавати звітність щомісяця, до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховується ЄСВ. Деякі складнощі виникають у роботодавців, яким фізичні особи надають послуги протягом декількох місяців. Так, для осіб, які надають послуги за
...
За якими методами нараховують амортизацію нематеріальних активів за П(С)БО 8? Який порядок її бухгалтерського обліку?
Першоджерелом для відповіді на це питання є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (далі — П(С)БО 8). Згідно з його пунктом 27 встановлено, що метод амортизації нематеріального активу (далі – НМА) підприємство обирає самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизацію нараховують прямолінійним методом. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів проводять згідно з нормами По
...
Як у бухгалтерському обліку відобразити витрати на ремонт, модернізацію та інші поліпшення власних основних засобів підприємства відповідно до вимог П(С)БО?
Для коректних записів у бухгалтерському обліку інформації про ремонт власних основних засобів потрібно розуміти: чи збільшують витрати на ремонт основного засобу майбутні економічні вигоди від його використання; та яким способом проведений ремонт – підрядним чи власними силами підприємства. Якщо внаслідок ремонтних робіт економічні вигоди від використання об’єкта основних засобів збільшуються, то витрати на ремонт підлягають капіталізації, у протилежному випадку – збільшують витрати періоду (не капіталізуються). Питання відмінності між видами ремонтів розглянуто в аналітичному  матеріалі
...
Чи зобов’язане підприємство, яке протягом звітного року перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну, коригувати бухгалтерський фінансовий результат при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток? Очікуваний річний дохід не перевищить 20 мільйонів гривень.
За загальним правилом підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) платник податку на прибуток розраховує об'єкт оподаткування цим податком шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПК України. При цьому платники податку, у
...
Порядок заповнення Таблиці 6 Звіту з ЄСВ
Таблиця 6 є чи не основною в звітності з ЄСВ для страхувальників, на підставі відомостей Таблиці 6 формується Таблиця 1 та страховий стаж застрахованих осіб. Перш за все, розглянемо вступну частину Таблиці 6 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам 1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*            
...
Порядок подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування страхувальниками (ТАБЛИЦЯ 1)
1. Коли подавати звіт? Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у частині подання звіту за таких осіб, зобов’язані формувати та подавати звітність з ЄСВ до 20 числа місяця наступного за звітним періодом. Звітн
...
Порядок заповнення Таблиці 7 Звіту з ЄСВ
Таблиця 7 містить відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства. Відповідно, таблиця 7 заповнюється страхувальником у тому випадку, коли у реквізиті 24 Таблиці 6 у розрізі працівників, було відображено відомості про облік спецстажу. Таблиця 7 виглядає наступним чином: Розглянемо особливості заповнення Таблиці 7 по окремим реквізитам. Реквізити 1-4 є типовими для таблиць звіту з ЄСВ. Аналогічно до інших таблиць, реквізит 1 чи 2 заповнюється залежно від випадку. Реквізит 1 – коли страхувальник самостійно подає звітність, реквізит
...
Порядок заповнення Таблиці 5 звіту з ЄСВ страхувальниками
У Таблиці 5 Звіту з ЄСВ відображаються дані про трудові відносини осіб та період проходження військової служби. У вступній частині таблиці 5 традиційно відображаються такі реквізити: Код ЄДРПОУ (реквізит 1, якщо звіт та таблиця подається самим страхувальником та реквізит 2, якщо звіт та таблиця подається правонаступником страхувальника). Найменування страхувальника. Звітний місяць та рік. Тип звітності (початкова, скасовуюча, додаткова).
...
Чи є копія з оригіналу (фотокопія, скан-копія) належним первинним документом для ведення бухгалтерського обліку?
Копія оригіналу паперового документа (фотокопія, скан-копія) не має юридичної сили, а тому формування бухгалтерського запису на її підставі є неправомірним.  Для цілей бухгалтерського обліку необхідно отримати оригінали документів або ж електронну копію, засвідчену електронним цифровим підписом або печаткою. Якщо оригінал первинного документа від контрагента не отримано (незалежно від причин затримки), підставою для внесення інформації про таку операцію є внутрішній первинний документ (акт; раніше до 2017 року –  бухгалтерська довідка), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-
...
Чи може платник ПДВ зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної, яка до 01.02.2015 не підлягала реєстрації?
 З 01 лютого 2015 року у зв’язку із запровадженням електронної системи адміністрування ПДВ усі податкові накладні та розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН. Зі свого боку пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових з
...
У яких випадках дебіторська заборгованість може бути джерелом погашення податкового боргу?
Відповідно до пункту 87.1 статті 87 Податкового кодексу України (далі – ПК України) джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит) та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Водночас пунктом 87.5 статті 87 ПК України передбачено, що у разі, якщо здійснення заходів щодо пога
...
Чи може бути накладений арешт на кошти платника ПДВ без попереднього застосування до нього арешту майна?
Згідно з пунктом 94.2 статті 94 Податкового кодексу України (далі – ПК України) арешт на майно платника може бути застосовано за наявності однієї з таких підстав: 1) платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі; 2) фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон; 3) платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки або від допуску посадових осіб контролюючого органу; 4) відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності РРО; 5) відсутня реєстрація особи я
...
Чи нараховуються штрафні санкції за порушення строку сплати узгоджених сум податкових зобов’язань, встановленого договором про розстрочення/відстрочення?
Пунктом 126.1 статті 126 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених пунктом 126.2 цієї статті) протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у відповідних розмірах. Тобто для притягнення платника податків до відповідальності за п. 126.1 статті 126 ПК України необхідно, щоб виконувались такі вимоги: 1) сума грошового зобов’язання повинна бути узгоджена; 2) платник повинен поруши
...
Працівника викликали в суд – що з обліком робочого часу та як платити?
Відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Таким чином, для працівників, які викликаються до суду за судовою повісткою, законодавством передбачається наявність 2 гарантій: Збереження місця роботи; Збереження середнього заробітку.
...
Чи можна погасити податковий борг за рахунок майна, яке перебуває у податковій заставі, без попереднього стягнення контролюючим органом коштів платника?
Відповідно до пункту 87.1 статті 87 Податкового кодексу України (далі – ПК України) джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Водночас з метою забезпечення виконання платником податків, який має податковий борг, свого обов’яз
...
Як оподатковується ПДВ хостинг: визначення місця постачання та застосування податкової пільги?
Відповідно до пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) операції з постачання на митній території України товарів та послуг підлягають оподаткуванню ПДВ. Зі свого боку під постачанням товарів згідно з пунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПК України, зокрема, розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник (наприклад, продаж, обмін, дарування, чи постачання за рішенням суду). Постачанням послуги за підпунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 є будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти прав
...
Чи коригується податковий кредит при списанні безнадійної кредиторської заборгованості?
Пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для пода
...
Чи може платник ПДВ, фізична особа-підприємець, сформувати податковий кредит за операцією з придбання транспортного засобу?
Відповідно до підпункту а) пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України) до податкового кредиту належать суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг. Згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою  пунктом 193.1  статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з: - придбанням або в
...
Ліміти
Відповідно до Розділу ІХ Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5 (далі – Положення № 5), встановлені ліміти для фізичних та юридичних осіб – резидентів щодо здійснення валютних операцій з переказу коштів на користь нерезидентів. Запровадження лімітів на проведення окремих валютних операцій є заходом захисту, який передбачений статтею 12 Закону України «Про валюту і валютні операції» та Положенням про перелік заходів захисту, порядо
...
Щодо операцій з валютними цінностями
Особливості здійснення операцій з використанням іноземної та національної валюти, а також банківських металів, суб’єктами господарювання та фізичними особами передусім регулюється Положенням про здійснення операцій з валютними цінностями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2 (далі – Положення № 2), норми якого не поширюються правовідносини з електронними грошима, проте встановлюють порядки щодо: здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти та банківських металів; проведення транскордонних  переказів за межі України та виплати т
...
Які граничні строки розрахунків встановлені за операціями з експорту та імпорту товарів?
Із введенням в дію Закону України «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 21.06.2018 (далі – Закон) Національним банком України було передбачено певні послаблення у сфері валютного регулювання, у том числі і щодо валютного нагляду за операціями з експорту та імпорту товарів. Постановою Нацбанку від 02.01.2019 № 7 затверджено Інструкцію про порядок валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (далі – Інструкція). Незважаючи на назву, дія цього нормативно-правового акта поширюється не тільк
...
Який порядок переміщення валютних цінностей через кордон юридичними особами?
Транскордонне переміщення валютних цінностей відноситься до валютних операцій в розумінні Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII (далі – Закон). При цьому поняттям « транскордонне переміщення » відповідно до пункту 12 частини першої статті 1 Закону охоплюються операції із ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України банківських металів, готівкової валюти. Відповідно до статі 8 Закону Порядок транскордонного переміщення валютних цінностей суб’єктами валютних опера
...
Чи можливо завершення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків у випадку взаємозарахування зустрічних вимог між контрагентами зовнішньоекономічного договору?
Порядок здійснення банком валютного нагляду за дотриманням його клієнтами-резидентами (крім банків) установлених Національним банком України граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів визначено Інструкцією, затвердженою постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7. Цією Інструкцією встановлено початок відліку граничних строків за експортно-імпортними операціями, а також порядок та підстави завершення валютного нагляду за такими розрахунками у зазначених операціях. Однією з таких підстав, що передбачено підпунктом 5 пункту 10 розділу ІІІ Інструкції, є подання рез
...
Чи обов’язково продавати банку частину надходжень в іноземній валюті?
Як і раніше, вимога щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті Нацбанком встановлена. Це питання врегульовано Розділом ІІІ Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України 02.01.2019 № 5 (далі – Положення). Цей нормативно-правовий акт має тимчасовий характер і визначає конкретні заходи захисту, що запроваджуються Національним банком відповідно до Закону України «Про валюту і валюті операції», та які мають скасовуватися відповідно до темпів поліпшення макрофінан
...
Що таке граничні строки розрахунків?
Одним із заходів захисту, передбачених статтею 12 Закону України «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 21.06.2018 (далі – Закон), є встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Особливості їх встановлення визначені статтею 13 цього Закону. Правом встановлювати зазначені граничні строки розрахунків наділено Національний банк України, у тому числі із визначенням винятків або особливостей запровадження цього заходу захисту для окремих товарів чи галузей економіки за поданням Кабінету Міністрів України. Порядок обчислення строків, передбачений
...
Порядок здійснення валютних операцій фізичними особами
Право фізичних осіб придбавати валютні цінності, активи за кордоном, переміщувати через митний кордон України валютні цінності та здійснювати певні інші валютні операції встановлено Законом України «Про валюту і валютні операції». Загальний порядок здійснення операцій із купівлі, продажу, обміну, транскордонних переказів іноземної валюти, а також проведення розрахунків за валютними операціями визначено Положенням про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2 (далі – Положення № 2). Норми цього Положення пошир
...
Який порядок переміщення валютних цінностей через кордон фізичними особами?
Транскордонне переміщення валютних цінностей відноситься до валютних операцій в розумінні Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII (далі – Закон). При цьому поняттям «транскордонне переміщення» відповідно до пункту 12 частини першої статті 1 Закону охоплюються операції із ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України банківських металів, готівкової валюти. Відповідно до статі 8 Закону транскордонне переміщення фізичними особами валютних
...
Що належить до податкової звітності з ПДВ та у якому порядку вона подається?
Відповідно до пункту 201.15 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) зведені результати обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. На виконання вищезазначеного положення наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 затверджені форми та Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ (далі – Порядок 21). Пунктом 6 розділу І Порядку 21 встановлено, що до податкової звітності з ПДВ належать: 1) податкова декларація з ПДВ (далі – податкова дек
...
Чи можна заяву про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України, подати як самостійний документ, а не у складі податкової звітності?
Пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що платникам ПДВ до 01.01.2022 надається податкова пільга у вигляді звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД. Водночас абзацом третім пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України передбачається можливість для платників ПДВ відмовитися від застосування вищезазначеного пільгового режиму оподаткування ПДВ шляхом подання відповідної заяви до контрол
...
Доброго дня, наше підприємство (покупець/отримувач послуг - платник ПДВ) придбаває у нерезидента послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, а саме телекомунікаційні послуги. Податкова накладна складається отримувачем послуг від нерезидента відповідно до п. 208.2 статті 208 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) і підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Доброго дня, наше підприємство (покупець/ отримувач послуг - платник ПДВ) придбаває у нерезидента послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, а саме телекомунікаційні послуги. Податкова накладна складається отримувачем послуг від нерезидента відповідно до п. 208.2 статті 208 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) і підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Для покупця зазначена податкова накладна одночасно і фіксує податкові зобов’язання і є підставою для податкового кредиту. Відповідно до п. 201.4 статті 201 ПКУ пл
...
Добрый день! Какие обязательства у предприятия появились с 01 января 2019 г. согласно Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»? Есть ли обязательство у предприятия повысить оклады всем сотрудникам с 01 января 2019 г. согласно переходным положениям пункта 5 абзаца второго этого закона? Если да, то как должна налогооблагатся сумма повышения?
Доброго дня! Дякуємо за Ваше запитання! Накопичувальна система пенсійного страхування повинна була почати свою дію з 01 січня 2019 року. Однак станом на сьогодні Верховною Радою України було прийнято рішення про перенесення старту накопичувальної системи пенсійного страхування на 01 січня 2020 року. Дійсно, пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування запроваджується з 1 січня 2019 року. Пунктом 5 Прикінцевих та перехідни
...
Доброго дня! Прошу надати консультацію щодо умов трудового договору. Ситуація: працівник буде працювати в компанії на таких умовах - два тижні вдома, два тижні в офісі. Порушення дисципліни виключаємо, оскільки працівник постійно перебуватиме на зв’язку, з ноутбуком і т. д. Питання: як правильно оформити трудовий договір (або додаткову угоду до нього), прописавши ці умови та не порушуючи чинного трудового законодавства? Дякую.
Доброго дня!  Дякуємо за питання, нижче наводимо на нього відповідь. Основні (загальні) положення щодо порядку укладення трудових договорів та визначення їх умов встановлені статтями 21, ст. 24 - ст. 29 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України або Кодекс). Так, відповідно до частини другої статті 21 КЗпП України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене зако
...
Кому і в які строки платник податку - юридична особа, що контролює інші підприємства, зобов’язаний подавати консолідовану фінансову звітність за 2018 рік? Дякуємо за відповідь!
Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо таке. З Вашого запитання не зрозуміло, про платника якого податку йдеться, тому відповідаємо виходячи із суті запитання, а саме: кому і в які строки юридична особа, що контролює інші підприємства, зобов’язана подавати консолідовану фінансову звітність за 2018 рік? Як було згадано у відповіді на попереднє питання, за статтею 1 Закону про бухоблік консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці. Тому виходячи з розу
...
Яка відповідальність (у т. ч. штрафні санкції) встановлена згідно з чинним законодавством для платника податку - юридичної особи, що контролює інші підприємства, а також для посадових осіб такого підприємства, у випадку, якщо таке підприємство своєчасно не оприлюднило свою консолідовану фінансову звітність за 2018 рік? Дякуємо за відповідь!
Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо таке. 1. Відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 – XIV (далі – Закон про бухоблік) консолідована фінансова звітність – фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці. Згідно з частиною третьою статті 14 Закону про бухоблік  оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі
...
Офшорні зони
Офшорні зони – це держави або їх окремі території зі спеціальним податковим режимом, що дозволяє частково або повністю звільнити від оподаткування доходи компаній, які були отримані поза межами кордонів країни реєстрації. Термін «офшор», який з'явився наприкінці 1950-х рр., походить від англійського виразу off-shore, що в буквальному перекладі означає «поза берегом», а в переносному сенсі його можна трактувати як «ізольований». Якщо на початку останнього етапу розвитку оподаткування держави не помічали існування офшорних юрисдикцій, іно
...
Як виправити помилкову дату в податковій накладній?
Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін. Водночас відповідно до абзацу 6 пункту 192.1 статті 192 ПК України у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у т
...
Платник ПДВ складає податкову накладну на дату оформлення електронної митної декларації, а повідомлення про перетин кордону отримує на наступний день. Чи правильно визначена дата складання податкової накладної?
Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) від платника податку на додану вартість вимагається на дату виникнення податкових зобов’язань складати податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПК України термін. Правила визначення дати виникнення податкового зобов’язання з податку на додану вартість регламентовані статтею 187 ПК України. Підпунктом б) пунк
...
Таблиця ІПН у податковій накладній за типами причин ненадання отримувачу (покупцю)
(згідно з Порядком заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307 (далі – Порядок № 1307)) Тип причини Назва операції Дані продавця Дані покупця ІПН покупця Підстава 01 Збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг, коли на дату збільшення покупець став неплатником ПДВ Власні дані продавця Вказується «Неплатник» 100000000000 абз. 2 п. 8, п. 13 Порядку № 1307 
...
Випадки складання зведеної податкової накладної
Випадки складання зведеної податкової накладної передбачені відповідними статтями ПК України (далі – ПК України), а форма податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307). Випадки складання зведених податкових накладних Підстава Особливості складання зведених податкових накладних 1. Зведена податкова накладна складається за товарами/послугами, необоротними активами (для тов
...
Випадки складання двох податкових накладних
Випадки складання двох податкових накладних Особливості складання Підстава Примітки 1. У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання Постачальник (продавець) складає: одну податкову накладну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання; іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищен
...
Які недоліки податкової накладної не позбавляють платника податків права на формування податкового кредиту?
До таких помилок, які не позбавляють платника податків права на формування податкового кредиту слід віднести: 1) помилку в розмірі літери повної або скороченої назви продавця/покупця. Державна фіскальна служба України на своїй веб-сторінці зазначила: якщо обов’язкові реквізити податкової накладної, які стосуються повної або скороченої назви продавця та покупця, відповідають назві, зазначеній в статутних документах таких осіб, але розмір літер такої назви не співпадає, така податкова накладна визнається дійсною, а тому після її реєстрації, покупцем може бути сформований податковий кредит; 2)
...
Які недоліки податкової накладної не дають право на формування податкового кредиту?
Платник податків не має права на формування податкового кредиту, якщо: не заповнені всі обов’язкові реквізити податкової накладної; є помилка в номері податкової накладної або даті її складання; податкова накладна підписана особою, яка не мала на це повноважень*; податкова накладна підписана не тією особою, яка була зазначена в цій накладній*. * Платник податків втрачає право на формування податкового кредиту, якщо податкова накладна підписана неуповноваженою/невстановленою особою лише в тому випадку, якщо операція реально не була здійснена.
...
У яких випадках податкова накладна підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Складена платником податку на додану вартість податкова накладна реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних в кожному випадку. Це пояснюється тим, що: по-перше, Податковий кодекс України в абзаці першому пункту 201.10 статті 201 чітко зазначає, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою;
...
Які наслідки складання податкової накладної невстановленою/ неуповноваженою особою?
Як стверджує Вищий адміністративний суд України в своєму рішенні від 10.07.2013 р. у справі № 2а-3662/10/2370, платник не має можливості встановлювати автентичність та приналежність підписів на кожному документі, представленому контрагентом, а також проводити почеркознавчу експертизу під час здійснення підприємницької діяльності, на нього не може бути покладено надмірний тягар доказування своєї добросовісності. У своєму рішенні Вищий адміністративний суд України підтримав позицію Верховного суду України, який у постанові від 21.01.2011р. у справі № 21-37а10 зазначив: неналежним чином оформлен
...
◄◄ 1 2... 5 6 7 8 9... 97 98 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію