Податкова аналітика
Як скласти додаток ВП декларації з податку на прибуток?
Додаток ВП декларації призначений для виправлення помилок минулих періодів через декларацію за поточний звітний (податковий) період. Додаток ДП складається з двох таблиць. При виправленні помилок, допущених у декларації з податку на прибуток за звітні (податкові) періоди після 01.01.2015 р., у додатку ВП потрібно заповнити обидві таблиці. Якщо виправляються помилки звітних (податкових) періодів до 01.01.2015 р. потрібно заповнити тільки таблицю 2 і перенести її показники до відповідних рядків основної частини декларації. У таблицю 1 вносять виправлені показники рядків 01 – 25 декларації за
...
Як скласти додаток ТЦ декларації з податку на прибуток?
Додаток ТЦ декларації призначений для самостійного коригування суми доходів та/або витрат у разі невідповідності договірних цін на товари, роботи, послуги принципу витягнутої руки. Відповідно, його складають та подають його платники податку на прибуток, які мали у звітному періоді контрольовані операції і проводять самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (підпункт 39.5.4 пункту 39.5. статті 39 ПК України). Додаток ТЦ є не самостійним по відношенню до декларації. У ньом
...
Як скласти Додаток ПН декларації з податку на прибуток?
Додаток ПН складають підприємства, які виплачують доходи нерезидентам. Особливості оподаткування нерезидентів прописано у пункті 141.4 статті 141 ПК України. Відповідно до пункту 133.2 статті 133 ПК України нерезидентами, які входять до категорії платників податку на прибуток є: юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України (крім установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України); постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом поход
...
Як скласти Додаток ЗП декларації з податку на прибуток?
У додатку ЗП декларації визначають суму, на яку можна зменшити податок на прибуток, нарахований за звітний (податковий) період. Суму зменшення, розраховану у додатку ЗП, переносять до рядка 16 ЗП декларації. Складають його платники податку на прибуток, які у звітному періоді зобов’язані сплачувати: авансові внески при виплаті дивідендів; податок на прибуток, сплачений за кордоном з іноземних джерел доходу.
...
Як скласти додаток АВ декларації з податку на прибуток?
Додаток АВ до податкової декларації з податку на прибуток[1] (далі – декларація) складають платники цього податку, які у звітному періоді виплачували дивіденди. У ньому розраховують суми авансового внеску при виплаті дивідендів, яка мала бути сплачена у звітному (податковому) періоді. Суму авансового внеску при виплаті дивідендів, розраховану у додатку АВ, переносять до рядка 20 АВ декларації.
...
Як скласти розділ 4 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі 4 додатка РІ розраховують інші різниці, передбачені ПК України, у частині: страхових резервів страховиків; різниць щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів; сум пропорційного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення; сум платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення; різниць, передбачених розділом ХХ «Перехідні положення» ПК України, та інших коригувань. Розглянемо, яку інформацію слід записати у кожному рядку розділу 4 додатка РІ декл
...
Як скласти розділ 3 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі ІІІ додатка РІ розраховують різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 ПК України). У розділі 3 додатка РІ записують суми різниць, пов’язаних із: нарахуванням відсотків на боргові зобов’язання від пов’язаних осіб - нерезидентів; сумами відсотків та дооцінки, врахованими у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді, нарахованими на інструменти власного капіталу, перекласифікованими у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів бухгалтерського обліку; коригуваннями, проведеними з метою трансфертного ціноутворе
...
Як скласти розділ 2 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
Розділ 2 додатка РІ складають підприємства, які зобов’язані коригувати фінансовий результат до оподаткування на різниці, визначені у ПК України, або прийняли рішення проводити таке коригування. У ньому розраховують різниці, які виникають при формуванні резервів та забезпечень. Він має окремі блоки для різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування та які зменшують його. У розділі 2 додатка РІ записують суми різниць, пов’язаних із нарахуванням: резервів та забезпечень виплат майбутніх платежів, не пов’язаних з оплатою праці та відпускних; резерву сумнівних боргів; страхови
...
Як скласти розділ 1 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі І додатка РІ розраховують різниці, які виникають у результаті операцій з необоротними активами. Вони перелічені у статті 138 ПК України. Додаток РІ має окремі блоки для різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування та які зменшують його. Різниці від операцій з необоротними активами знівельовують вплив сум амортизації, уцінки (дооцінки), втрат від зменшення корисності, вигід від відновлення корисності, остаточної вартості необоротних активів (включеної до витрат у результаті їх продажу та ліквідації) та ін., проведених у бухгалтерському обліку. І навпаки, зменшують фі
...
Які загальні правила складання додатка РІ до декларації з податку на прибуток?
Додаток РІ призначений для розрахунку різниць (коригувань), які застосовують для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який дорівнює фінансовому результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, скоригованого (збільшеного або зм
...
Як скласти розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками?
Цю частину декларації заповнюють у гривнях, без копійок.    Показники Код рядка Примітка Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку 01 Цей показник показує, чи може підприємство визначати базу оподаткування без застосування різниць. Якщо дохід понад 20 млн грн — обов’язково застосовують різниці, якщо менше — є право вибору. Цей показник повинен дорівнювати: сумі рядків 2000,2120, 2200, 2220, 2240 Звіту про фінансові результати (Зві
...
Що записують у «шапці» декларації з податку на прибуток?
Відповідно до пункту 48.1 статті 48 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) декларація повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідного податку. Обов'язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПК статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (пункт 48.2. статті 48 ПК України). Більшість з них складають «шапку» дек
...
Яка структура декларації з податку на прибуток та комплект документів, які подають разом із нею?
Декларація з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 (далі - декларація), містить: Основну частину. Умовно її можна розділити на чотири блоки: Обов'язкові реквізити (або «шапка»); Розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками; Інформація про додатки, форми фінансової звітності та доповнення, які платник податку надає разом із декларацією. Тут же вказується рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці; Частина декларації, яку заповнює посадова о
...
Які платники податку на прибуток підпадають під квартальний період декларування, а які під річний?
За загальним правилом пункту 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) для платників податку на прибуток встановлено такі календарні податкові (звітні) періоди: квартал; півріччя; три квартали; рік. Це означає, що подавати декларацію з податку на прибуток платникам цього податку потрібно 4 рази на рік. Проте не всім. Пунктом 137.5 статті 137 ПК України визначено перелік підприємств, для яких передбачений річний податковий (звітний) період. Раз на рік свій прибуток декларують: новостворені підприємства; підприємства, зареєстровані
...
Які строки подання декларації з податку на прибуток за звітні періоди 2019 року?
Пунктом 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755 – VI (далі – ПК України) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств визначено календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Це означає, що за загальним правилом декларацію з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) потрібно подавати щокварталу. Але для певних категорій платників податку на прибуток пунктом 137.5 статті 137 ПК України передбачено виняток і дозволено декларувати прибуток раз на рік. Докладно це питання розглянуто в аналітиці «Які платники податку на прибуток
...
Яку форму декларації з податку на прибуток потрібно подавати за податкові (звітні) періоди 2019 року?
Форма декларації з податку на прибуток затверджена наказом Мінфіну України «Про затвердження форми  Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015 р. № 897 (далі – декларація). Наприкінці 2018 року у частині оподаткування податком на прибуток підприємств були внесені зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України). Проте вони не спричиняють необхідності суттєво змінювати форму декларації. Достатньо лише косметичних правок, з якими, думаємо, розробники декларації не поспішатимуть. Тому платники податку на прибуток поки звітуватимут
...
Чи можна погасити податковий борг за рахунок майна, яке перебуває у податковій заставі, без попереднього стягнення контролюючим органом коштів платника?
Відповідно до пункту 87.1 статті 87 Податкового кодексу України (далі – ПК України) джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Водночас з метою забезпечення виконання платником податків, який має податковий борг, свого обов’яз
...
Як оподатковується ПДВ хостинг: визначення місця постачання та застосування податкової пільги?
Відповідно до пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) операції з постачання на митній території України товарів та послуг підлягають оподаткуванню ПДВ. Зі свого боку під постачанням товарів згідно з пунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПК України, зокрема, розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник (наприклад, продаж, обмін, дарування, чи постачання за рішенням суду). Постачанням послуги за підпунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 є будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти прав
...
Чи коригується податковий кредит при списанні безнадійної кредиторської заборгованості?
Пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для пода
...
Чи може платник ПДВ, фізична особа-підприємець, сформувати податковий кредит за операцією з придбання транспортного засобу?
Відповідно до підпункту а) пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України) до податкового кредиту належать суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг. Згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою  пунктом 193.1  статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з: - придбанням або в
...
Ліміти
Відповідно до Розділу ІХ Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5 (далі – Положення № 5), встановлені ліміти для фізичних та юридичних осіб – резидентів щодо здійснення валютних операцій з переказу коштів на користь нерезидентів. Запровадження лімітів на проведення окремих валютних операцій є заходом захисту, який передбачений статтею 12 Закону України «Про валюту і валютні операції» та Положенням про перелік заходів захисту, порядо
...
Щодо операцій з валютними цінностями
Особливості здійснення операцій з використанням іноземної та національної валюти, а також банківських металів, суб’єктами господарювання та фізичними особами передусім регулюється Положенням про здійснення операцій з валютними цінностями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2 (далі – Положення № 2), норми якого не поширюються правовідносини з електронними грошима, проте встановлюють порядки щодо: здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти та банківських металів; проведення транскордонних  переказів за межі України та виплати т
...
Які граничні строки розрахунків встановлені за операціями з експорту та імпорту товарів?
Із введенням в дію Закону України «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 21.06.2018 (далі – Закон) Національним банком України було передбачено певні послаблення у сфері валютного регулювання, у том числі і щодо валютного нагляду за операціями з експорту та імпорту товарів. Постановою Нацбанку від 02.01.2019 № 7 затверджено Інструкцію про порядок валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (далі – Інструкція). Незважаючи на назву, дія цього нормативно-правового акта поширюється не тільк
...
Який порядок переміщення валютних цінностей через кордон юридичними особами?
Транскордонне переміщення валютних цінностей відноситься до валютних операцій в розумінні Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII (далі – Закон). При цьому поняттям « транскордонне переміщення » відповідно до пункту 12 частини першої статті 1 Закону охоплюються операції із ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України банківських металів, готівкової валюти. Відповідно до статі 8 Закону Порядок транскордонного переміщення валютних цінностей суб’єктами валютних опера
...
Чи можливо завершення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків у випадку взаємозарахування зустрічних вимог між контрагентами зовнішньоекономічного договору?
Порядок здійснення банком валютного нагляду за дотриманням його клієнтами-резидентами (крім банків) установлених Національним банком України граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів визначено Інструкцією, затвердженою постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7. Цією Інструкцією встановлено початок відліку граничних строків за експортно-імпортними операціями, а також порядок та підстави завершення валютного нагляду за такими розрахунками у зазначених операціях. Однією з таких підстав, що передбачено підпунктом 5 пункту 10 розділу ІІІ Інструкції, є подання рез
...
Чи обов’язково продавати банку частину надходжень в іноземній валюті?
Як і раніше, вимога щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті Нацбанком встановлена. Це питання врегульовано Розділом ІІІ Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України 02.01.2019 № 5 (далі – Положення). Цей нормативно-правовий акт має тимчасовий характер і визначає конкретні заходи захисту, що запроваджуються Національним банком відповідно до Закону України «Про валюту і валюті операції», та які мають скасовуватися відповідно до темпів поліпшення макрофінан
...
Що таке граничні строки розрахунків?
Одним із заходів захисту, передбачених статтею 12 Закону України «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 21.06.2018 (далі – Закон), є встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Особливості їх встановлення визначені статтею 13 цього Закону. Правом встановлювати зазначені граничні строки розрахунків наділено Національний банк України, у тому числі із визначенням винятків або особливостей запровадження цього заходу захисту для окремих товарів чи галузей економіки за поданням Кабінету Міністрів України. Порядок обчислення строків, передбачений
...
Порядок здійснення валютних операцій фізичними особами
Право фізичних осіб придбавати валютні цінності, активи за кордоном, переміщувати через митний кордон України валютні цінності та здійснювати певні інші валютні операції встановлено Законом України «Про валюту і валютні операції». Загальний порядок здійснення операцій із купівлі, продажу, обміну, транскордонних переказів іноземної валюти, а також проведення розрахунків за валютними операціями визначено Положенням про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2 (далі – Положення № 2). Норми цього Положення пошир
...
Який порядок переміщення валютних цінностей через кордон фізичними особами?
Транскордонне переміщення валютних цінностей відноситься до валютних операцій в розумінні Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII (далі – Закон). При цьому поняттям «транскордонне переміщення» відповідно до пункту 12 частини першої статті 1 Закону охоплюються операції із ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України банківських металів, готівкової валюти. Відповідно до статі 8 Закону транскордонне переміщення фізичними особами валютних
...
Що належить до податкової звітності з ПДВ та у якому порядку вона подається?
Відповідно до пункту 201.15 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) зведені результати обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. На виконання вищезазначеного положення наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 затверджені форми та Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ (далі – Порядок 21). Пунктом 6 розділу І Порядку 21 встановлено, що до податкової звітності з ПДВ належать: 1) податкова декларація з ПДВ (далі – податкова дек
...
Чи можна заяву про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України, подати як самостійний документ, а не у складі податкової звітності?
Пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що платникам ПДВ до 01.01.2022 надається податкова пільга у вигляді звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД. Водночас абзацом третім пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України передбачається можливість для платників ПДВ відмовитися від застосування вищезазначеного пільгового режиму оподаткування ПДВ шляхом подання відповідної заяви до контрол
...
Доброго дня, наше підприємство (покупець/отримувач послуг - платник ПДВ) придбаває у нерезидента послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, а саме телекомунікаційні послуги. Податкова накладна складається отримувачем послуг від нерезидента відповідно до п. 208.2 статті 208 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) і підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Доброго дня, наше підприємство (покупець/ отримувач послуг - платник ПДВ) придбаває у нерезидента послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, а саме телекомунікаційні послуги. Податкова накладна складається отримувачем послуг від нерезидента відповідно до п. 208.2 статті 208 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) і підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Для покупця зазначена податкова накладна одночасно і фіксує податкові зобов’язання і є підставою для податкового кредиту. Відповідно до п. 201.4 статті 201 ПКУ пл
...
Добрый день! Какие обязательства у предприятия появились с 01 января 2019 г. согласно Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»? Есть ли обязательство у предприятия повысить оклады всем сотрудникам с 01 января 2019 г. согласно переходным положениям пункта 5 абзаца второго этого закона? Если да, то как должна налогооблагатся сумма повышения?
Доброго дня! Дякуємо за Ваше запитання! Накопичувальна система пенсійного страхування повинна була почати свою дію з 01 січня 2019 року. Однак станом на сьогодні Верховною Радою України було прийнято рішення про перенесення старту накопичувальної системи пенсійного страхування на 01 січня 2020 року. Дійсно, пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування запроваджується з 1 січня 2019 року. Пунктом 5 Прикінцевих та перехідни
...
Доброго дня! Прошу надати консультацію щодо умов трудового договору. Ситуація: працівник буде працювати в компанії на таких умовах - два тижні вдома, два тижні в офісі. Порушення дисципліни виключаємо, оскільки працівник постійно перебуватиме на зв’язку, з ноутбуком і т. д. Питання: як правильно оформити трудовий договір (або додаткову угоду до нього), прописавши ці умови та не порушуючи чинного трудового законодавства? Дякую.
Доброго дня!  Дякуємо за питання, нижче наводимо на нього відповідь. Основні (загальні) положення щодо порядку укладення трудових договорів та визначення їх умов встановлені статтями 21, ст. 24 - ст. 29 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України або Кодекс). Так, відповідно до частини другої статті 21 КЗпП України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене зако
...
Кому і в які строки платник податку - юридична особа, що контролює інші підприємства, зобов’язаний подавати консолідовану фінансову звітність за 2018 рік? Дякуємо за відповідь!
Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо таке. З Вашого запитання не зрозуміло, про платника якого податку йдеться, тому відповідаємо виходячи із суті запитання, а саме: кому і в які строки юридична особа, що контролює інші підприємства, зобов’язана подавати консолідовану фінансову звітність за 2018 рік? Як було згадано у відповіді на попереднє питання, за статтею 1 Закону про бухоблік консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці. Тому виходячи з розу
...
Яка відповідальність (у т. ч. штрафні санкції) встановлена згідно з чинним законодавством для платника податку - юридичної особи, що контролює інші підприємства, а також для посадових осіб такого підприємства, у випадку, якщо таке підприємство своєчасно не оприлюднило свою консолідовану фінансову звітність за 2018 рік? Дякуємо за відповідь!
Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо таке. 1. Відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 – XIV (далі – Закон про бухоблік) консолідована фінансова звітність – фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці. Згідно з частиною третьою статті 14 Закону про бухоблік  оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі
...
Офшорні зони
Офшорні зони – це держави або їх окремі території зі спеціальним податковим режимом, що дозволяє частково або повністю звільнити від оподаткування доходи компаній, які були отримані поза межами кордонів країни реєстрації. Термін «офшор», який з'явився наприкінці 1950-х рр., походить від англійського виразу off-shore, що в буквальному перекладі означає «поза берегом», а в переносному сенсі його можна трактувати як «ізольований». Якщо на початку останнього етапу розвитку оподаткування держави не помічали існування офшорних юрисдикцій, іно
...
Як виправити помилкову дату в податковій накладній?
Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін. Водночас відповідно до абзацу 6 пункту 192.1 статті 192 ПК України у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у т
...
Платник ПДВ складає податкову накладну на дату оформлення електронної митної декларації, а повідомлення про перетин кордону отримує на наступний день. Чи правильно визначена дата складання податкової накладної?
Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) від платника податку на додану вартість вимагається на дату виникнення податкових зобов’язань складати податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПК України термін. Правила визначення дати виникнення податкового зобов’язання з податку на додану вартість регламентовані статтею 187 ПК України. Підпунктом б) пунк
...
Таблиця ІПН у податковій накладній за типами причин ненадання отримувачу (покупцю)
(згідно з Порядком заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307 (далі – Порядок № 1307)) Тип причини Назва операції Дані продавця Дані покупця ІПН покупця Підстава 01 Збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг, коли на дату збільшення покупець став неплатником ПДВ Власні дані продавця Вказується «Неплатник» 100000000000 абз. 2 п. 8, п. 13 Порядку № 1307 
...
Випадки складання зведеної податкової накладної
Випадки складання зведеної податкової накладної передбачені відповідними статтями ПК України (далі – ПК України), а форма податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307). Випадки складання зведених податкових накладних Підстава Особливості складання зведених податкових накладних 1. Зведена податкова накладна складається за товарами/послугами, необоротними активами (для тов
...
Випадки складання двох податкових накладних
Випадки складання двох податкових накладних Особливості складання Підстава Примітки 1. У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання Постачальник (продавець) складає: одну податкову накладну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання; іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищен
...
Які недоліки податкової накладної не позбавляють платника податків права на формування податкового кредиту?
До таких помилок, які не позбавляють платника податків права на формування податкового кредиту слід віднести: 1) помилку в розмірі літери повної або скороченої назви продавця/покупця. Державна фіскальна служба України на своїй веб-сторінці зазначила: якщо обов’язкові реквізити податкової накладної, які стосуються повної або скороченої назви продавця та покупця, відповідають назві, зазначеній в статутних документах таких осіб, але розмір літер такої назви не співпадає, така податкова накладна визнається дійсною, а тому після її реєстрації, покупцем може бути сформований податковий кредит; 2)
...
Які недоліки податкової накладної не дають право на формування податкового кредиту?
Платник податків не має права на формування податкового кредиту, якщо: не заповнені всі обов’язкові реквізити податкової накладної; є помилка в номері податкової накладної або даті її складання; податкова накладна підписана особою, яка не мала на це повноважень*; податкова накладна підписана не тією особою, яка була зазначена в цій накладній*. * Платник податків втрачає право на формування податкового кредиту, якщо податкова накладна підписана неуповноваженою/невстановленою особою лише в тому випадку, якщо операція реально не була здійснена.
...
У яких випадках податкова накладна підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Складена платником податку на додану вартість податкова накладна реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних в кожному випадку. Це пояснюється тим, що: по-перше, Податковий кодекс України в абзаці першому пункту 201.10 статті 201 чітко зазначає, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою;
...
Які наслідки складання податкової накладної невстановленою/ неуповноваженою особою?
Як стверджує Вищий адміністративний суд України в своєму рішенні від 10.07.2013 р. у справі № 2а-3662/10/2370, платник не має можливості встановлювати автентичність та приналежність підписів на кожному документі, представленому контрагентом, а також проводити почеркознавчу експертизу під час здійснення підприємницької діяльності, на нього не може бути покладено надмірний тягар доказування своєї добросовісності. У своєму рішенні Вищий адміністративний суд України підтримав позицію Верховного суду України, який у постанові від 21.01.2011р. у справі № 21-37а10 зазначив: неналежним чином оформлен
...
Хто може складати податкову накладну?
Відповідно до пункту 201.8 статті 201 ПК України, право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники ПДВ у встановленому законом порядку. Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307 дещо деталізує положення ПК України і вказує, що  податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.
...
Що таке податкова накладна?
Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 341), визначає податкову накладну як електронний документ, який складається платником податку на додану вартість відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – ПК України) в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Згідно з пунктом 201.1 статті 201 ПК України передбачено обов’язок платник
...
На яку дату складається розрахунок коригування?
Відповідно до абзацу першого пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України), якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, вс
...
Який умовний ІПН вказувати у розрахунку коригування, якщо він змінився після того, як податкова накладна була складена та зареєстрована в ЄРПН?
Відповідно до підпункту й) пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) індивідуальний податковий номер (далі – ІПН) є обов’язковим реквізитом податкової накладної. Правила, за якими будь-яка податкова накладна повинна бути складена, встановлені «Порядком заповнення податкової накладної», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307). Так, вищезазначеним Порядком 1307 встановлюються окремі випадки, коли платнику ПДВ у податковій накладній необхідно вказувати умовний ІПН, наприклад,
...
◄◄ 1 2... 4 5 6 7 8... 96 97 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію