Податкова аналітика
Максимальний розмір бази нарахування ЄСВ 2019 рік
У 2019 році максимальний розмір бази нарахування ЄСВ - максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» встановлює розмір мінімальної заробітної плати на місяць у розмірі – 4173 гривень.
...
Мінімальний страховий внесок
Поняття мінімального страхового внеску визначено статтею 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про ЄСВ). Так, пункт 5 частини 1 статті 1 Закону про ЄСВ визначає, що мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.
...
Які країни підписали MLI та які наслідки такого підписання?
Які країни підписали MLI? Станом на 25 лютого 2019 року ОЕСР надає таку інформацію щодо підписантів та сторін конвенції MLI № Юрисдикція Дата підписання Ратифікація, прийняття чи затвердження Набрання сили Вносять зміни до угоди з Україною 1 Андорра 07.06.2017     Угода не укладена 2 Аргентина 07.06.2017     Угода не укладена 3 Вірменія 07.06.20
...
Чи можна анулювати реєстрацію платника ПДВ, якщо продовжено граничні строки подання декларації?
Відповідно до підпункту г) пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України (далі – ПК України) однією з підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ є неподання ним протягом 12 послідовних податкових місяців декларації з ПДВ та/або подання такої декларації, яка свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту. Водночас податковим законодавством встановлюються випадки, коли граничні строки для подання податкової декларації можуть бути продовжені. Так, відповідно пункту 102.6 статті 102 ПК України
...
Порядок заповнення звіту з ЄСВ фізичними особами - підприємцями (за себе), самозайнятими особами та членами фермерських господарств
Який строк подачі звітності з ЄСВ підприємцями та самозайнятими особами? Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, формують та подають звіт з ЄСВ до 10 лютого року, наступного за звітним. Тобто за 2019 рік звіт по ЄСВ необхідно буде подати до 10 лютого 2020 року. Таким чином, крайнім строком подачі звітності за 2019 рік є 09 лютого 2020 року.  Звіт подається за формою Д5. Самозайняті особи подають звіт за результатами року. Крайній строк подачі звітності з ЄСВ для такої категорії платників – 1 травня року, наступного за звітним. Тобто
...
Скорочення штату працівників: які виплати слід здійснити?
Скорочення штату працівників – одна з підстав для розірвання трудового договору, передбачена пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). Розірвання трудового договору за зазначеною підставою відбувається в разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), зміни його власника, прийняття власником або уповноваженим ним органом рішення про скорочення чисельності або штату у зв’язку з перепрофілюванням, а також з інших причин, які супроводжуються змінами у складі працівників за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, профе
...
Додаткова відпустка особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Для осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено низку пільг і компенсацій, серед яких і отримання додаткової (чорнобильської) відпустки, яка триває 14 робочих днів (16 календарних). Така відпустка є гарантованою державою пільгою. Особливості надання додаткової відпустки та її характеристика Згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796 (далі – Закон № 796) додаткова відпустка надається: особам, котрі віднесені до першої або другої категорій осіб, які постраждали
...
Компенсація витрат роботодавця на оплату додаткової («чорнобильської») відпустки
Додаткова відпустка особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є гарантованою державою пільгою та належить до інших видів відпусток, передбачених ст. 4 Закону України «Про відпустки». Джерело фінансування «чорнобильської» відпустки за своєю суттю є також особливим. Адже розрахунок, нарахування і оплату відпускних роботодавець проводить за власний рахунок. Втім пізніше оплачена сума відшкодовується роботодавцеві із державного бюджету. Отже, які дії роботодавець повинен вчинити для компенсації таких витрат? Як вказують положення Порядку використання коштів державного бюджету
...
Відображення у звітності з ЄСВ доходу за ЦПД
Як відомо, за нормами Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» особа є роботодавцем, у  тому числі відносно осіб, яким вони виплачують винагороду за цивільно-правовими договорами. Виняток становлять фізичні особи – підприємці, які подають звітність самі за себе. Так, роботодавці зобов’язані подавати звітність щомісяця, до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховується ЄСВ. Деякі складнощі виникають у роботодавців, яким фізичні особи надають послуги протягом декількох місяців. Так, для осіб, які надають послуги за
...
За якими методами нараховують амортизацію нематеріальних активів за П(С)БО 8? Який порядок її бухгалтерського обліку?
Першоджерелом для відповіді на це питання є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (далі — П(С)БО 8). Згідно з його пунктом 27 встановлено, що метод амортизації нематеріального активу (далі – НМА) підприємство обирає самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизацію нараховують прямолінійним методом. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів проводять згідно з нормами По
...
Як у бухгалтерському обліку відобразити витрати на ремонт, модернізацію та інші поліпшення власних основних засобів підприємства відповідно до вимог П(С)БО?
Для коректних записів у бухгалтерському обліку інформації про ремонт власних основних засобів потрібно розуміти: чи збільшують витрати на ремонт основного засобу майбутні економічні вигоди від його використання; та яким способом проведений ремонт – підрядним чи власними силами підприємства. Якщо внаслідок ремонтних робіт економічні вигоди від використання об’єкта основних засобів збільшуються, то витрати на ремонт підлягають капіталізації, у протилежному випадку – збільшують витрати періоду (не капіталізуються). Питання відмінності між видами ремонтів розглянуто в аналітичному  матеріалі
...
Чи зобов’язане підприємство, яке протягом звітного року перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну, коригувати бухгалтерський фінансовий результат при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток? Очікуваний річний дохід не перевищить 20 мільйонів гривень.
За загальним правилом підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) платник податку на прибуток розраховує об'єкт оподаткування цим податком шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПК України. При цьому платники податку, у
...
Порядок заповнення Таблиці 6 Звіту з ЄСВ
Таблиця 6 є чи не основною в звітності з ЄСВ для страхувальників, на підставі відомостей Таблиці 6 формується Таблиця 1 та страховий стаж застрахованих осіб. Перш за все, розглянемо вступну частину Таблиці 6 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам 1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*            
...
Порядок подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування страхувальниками (ТАБЛИЦЯ 1)
1. Коли подавати звіт? Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у частині подання звіту за таких осіб, зобов’язані формувати та подавати звітність з ЄСВ до 20 числа місяця наступного за звітним періодом. Звітн
...
Порядок заповнення Таблиці 7 Звіту з ЄСВ
Таблиця 7 містить відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства. Відповідно, таблиця 7 заповнюється страхувальником у тому випадку, коли у реквізиті 24 Таблиці 6 у розрізі працівників, було відображено відомості про облік спецстажу. Таблиця 7 виглядає наступним чином: Розглянемо особливості заповнення Таблиці 7 по окремим реквізитам. Реквізити 1-4 є типовими для таблиць звіту з ЄСВ. Аналогічно до інших таблиць, реквізит 1 чи 2 заповнюється залежно від випадку. Реквізит 1 – коли страхувальник самостійно подає звітність, реквізит
...
Порядок заповнення Таблиці 5 звіту з ЄСВ страхувальниками
У Таблиці 5 Звіту з ЄСВ відображаються дані про трудові відносини осіб та період проходження військової служби. У вступній частині таблиці 5 традиційно відображаються такі реквізити: Код ЄДРПОУ (реквізит 1, якщо звіт та таблиця подається самим страхувальником та реквізит 2, якщо звіт та таблиця подається правонаступником страхувальника). Найменування страхувальника. Звітний місяць та рік. Тип звітності (початкова, скасовуюча, додаткова).
...
Чи є копія з оригіналу (фотокопія, скан-копія) належним первинним документом для ведення бухгалтерського обліку?
Копія оригіналу паперового документа (фотокопія, скан-копія) не має юридичної сили, а тому формування бухгалтерського запису на її підставі є неправомірним.  Для цілей бухгалтерського обліку необхідно отримати оригінали документів або ж електронну копію, засвідчену електронним цифровим підписом або печаткою. Якщо оригінал первинного документа від контрагента не отримано (незалежно від причин затримки), підставою для внесення інформації про таку операцію є внутрішній первинний документ (акт; раніше до 2017 року –  бухгалтерська довідка), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-
...
Чи може платник ПДВ зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної, яка до 01.02.2015 не підлягала реєстрації?
 З 01 лютого 2015 року у зв’язку із запровадженням електронної системи адміністрування ПДВ усі податкові накладні та розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН. Зі свого боку пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових з
...
У яких випадках дебіторська заборгованість може бути джерелом погашення податкового боргу?
Відповідно до пункту 87.1 статті 87 Податкового кодексу України (далі – ПК України) джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит) та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Водночас пунктом 87.5 статті 87 ПК України передбачено, що у разі, якщо здійснення заходів щодо пога
...
Чи може бути накладений арешт на кошти платника ПДВ без попереднього застосування до нього арешту майна?
Згідно з пунктом 94.2 статті 94 Податкового кодексу України (далі – ПК України) арешт на майно платника може бути застосовано за наявності однієї з таких підстав: 1) платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі; 2) фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон; 3) платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки або від допуску посадових осіб контролюючого органу; 4) відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності РРО; 5) відсутня реєстрація особи я
...
Чи нараховуються штрафні санкції за порушення строку сплати узгоджених сум податкових зобов’язань, встановленого договором про розстрочення/відстрочення?
Пунктом 126.1 статті 126 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених пунктом 126.2 цієї статті) протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у відповідних розмірах. Тобто для притягнення платника податків до відповідальності за п. 126.1 статті 126 ПК України необхідно, щоб виконувались такі вимоги: 1) сума грошового зобов’язання повинна бути узгоджена; 2) платник повинен поруши
...
Працівника викликали в суд – що з обліком робочого часу та як платити?
Відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Таким чином, для працівників, які викликаються до суду за судовою повісткою, законодавством передбачається наявність 2 гарантій: Збереження місця роботи; Збереження середнього заробітку.
...
Як помилки, допущені у бухобліку, впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток?
Такий вплив є безпосереднім тоді, коли бухгалтерські помилки  змінюють фінансовий результат до оподаткування на прибуток. Розглянемо питання детальніше. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV (далі – Закон про бухоблік) метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надати користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. При цьому за пунктом 3 розділу ІІІ Національного положен
...
Чи впливає податковий збиток попереднього року на періодичність подання декларації з податку на прибуток?
Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначений нормами статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Відповідно до пункту 137.4 статті 137 ПК України податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 статті 137 ПК України, є календарні: квартал; півріччя; три квартали; рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується ост
...
Які строки подання декларації з податку на прибуток за звітні періоди 2017 року?
Пунктом 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755 – VI (далі – ПК України) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств визначено календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Це означає, що за загальним правилом декларацію з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) потрібно подавати щокварталу. Але для певних категорій платників податку на прибуток пунктом 137.5 статті 137 ПК України передбачено виняток і дозволено декларувати прибуток раз на рік. Докладно це питання розглянуто в аналітиці «Які платники податку на прибуток
...
Як скласти додаток ЦП декларації з податку на прибуток?
Додаток ЦП призначений для розрахунку загального фінансового результату від операцій з продажу та іншого відчуження цінних паперів, а також загального результату переоцінки цінних паперів відповідно до підпунктів 141.2.1 – 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 ПК України. У додатку ЦП не враховують результати: операцій платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів; операцій РЕПО, операцій
...
Як скласти додаток АМ декларації з податку на прибуток?
У Додатку АМ наводять інформацію про суми амортизації основних засобів та нематеріальних активів, розрахованої за правилами податкового обліку (підпункт 138.3.1 ПК України). Її сума зменшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до пункту 138.2 ПК України. Дані бухобліку при складанні додатка АМ не використовують. Амортизаційний розрахунок проводять окремо за основними засобами та нематеріальними активами. Загальну суму розрахованої податкової  амортизації із графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ переносять у рядок 1.2.1 додатка РІ.
...
Як скласти додаток ПЗ декларації з податку на прибуток?
Додаток ПЗ декларації призначений для платників податку на прибуток, діяльність яких звільнена від податку відповідно до статті 142 ПК України. Сумарне значення рядка 05 додатка ПЗ переносять у рядок 05 ПЗ Декларації. Сума рядка 05 ПЗ декларації зменшує загальний об’єкт оподаткування (рядок 04 декларації), розрахований за загальними показниками декларації (рядок 02 та 03).
...
Як скласти додаток ВП декларації з податку на прибуток?
Додаток ВП декларації призначений для виправлення помилок минулих періодів через декларацію за поточний звітний (податковий) період. Додаток ДП складається з двох таблиць. При виправленні помилок, допущених у декларації з податку на прибуток за звітні (податкові) періоди після 01.01.2015 р., у додатку ВП потрібно заповнити обидві таблиці. Якщо виправляються помилки звітних (податкових) періодів до 01.01.2015 р. потрібно заповнити тільки таблицю 2 і перенести її показники до відповідних рядків основної частини декларації. У таблицю 1 вносять виправлені показники рядків 01 – 25 декларації за
...
Як скласти додаток ТЦ декларації з податку на прибуток?
Додаток ТЦ декларації призначений для самостійного коригування суми доходів та/або витрат у разі невідповідності договірних цін на товари, роботи, послуги принципу витягнутої руки. Відповідно, його складають та подають його платники податку на прибуток, які мали у звітному періоді контрольовані операції і проводять самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (підпункт 39.5.4 пункту 39.5. статті 39 ПК України). Додаток ТЦ є не самостійним по відношенню до декларації. У ньом
...
Як скласти Додаток ПН декларації з податку на прибуток?
Додаток ПН складають підприємства, які виплачують доходи нерезидентам. Особливості оподаткування нерезидентів прописано у пункті 141.4 статті 141 ПК України. Відповідно до пункту 133.2 статті 133 ПК України нерезидентами, які входять до категорії платників податку на прибуток є: юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України (крім установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України); постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом поход
...
Як скласти Додаток ЗП декларації з податку на прибуток?
У додатку ЗП декларації визначають суму, на яку можна зменшити податок на прибуток, нарахований за звітний (податковий) період. Суму зменшення, розраховану у додатку ЗП, переносять до рядка 16 ЗП декларації. Складають його платники податку на прибуток, які у звітному періоді зобов’язані сплачувати: авансові внески при виплаті дивідендів; податок на прибуток, сплачений за кордоном з іноземних джерел доходу.
...
Як скласти додаток АВ декларації з податку на прибуток?
Додаток АВ до податкової декларації з податку на прибуток[1] (далі – декларація) складають платники цього податку, які у звітному періоді виплачували дивіденди. У ньому розраховують суми авансового внеску при виплаті дивідендів, яка мала бути сплачена у звітному (податковому) періоді. Суму авансового внеску при виплаті дивідендів, розраховану у додатку АВ, переносять до рядка 20 АВ декларації.
...
Як скласти розділ 4 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі 4 додатка РІ розраховують інші різниці, передбачені ПК України, у частині: страхових резервів страховиків; різниць щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів; сум пропорційного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення; сум платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення; різниць, передбачених розділом ХХ «Перехідні положення» ПК України, та інших коригувань. Розглянемо, яку інформацію слід записати у кожному рядку розділу 4 додатка РІ декл
...
Як скласти розділ 3 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі ІІІ додатка РІ розраховують різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 ПК України). У розділі 3 додатка РІ записують суми різниць, пов’язаних із: нарахуванням відсотків на боргові зобов’язання від пов’язаних осіб - нерезидентів; сумами відсотків та дооцінки, врахованими у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді, нарахованими на інструменти власного капіталу, перекласифікованими у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів бухгалтерського обліку; коригуваннями, проведеними з метою трансфертного ціноутворе
...
Як скласти розділ 2 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
Розділ 2 додатка РІ складають підприємства, які зобов’язані коригувати фінансовий результат до оподаткування на різниці, визначені у ПК України, або прийняли рішення проводити таке коригування. У ньому розраховують різниці, які виникають при формуванні резервів та забезпечень. Він має окремі блоки для різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування та які зменшують його. У розділі 2 додатка РІ записують суми різниць, пов’язаних із нарахуванням: резервів та забезпечень виплат майбутніх платежів, не пов’язаних з оплатою праці та відпускних; резерву сумнівних боргів; страхови
...
Як скласти розділ 1 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі І додатка РІ розраховують різниці, які виникають у результаті операцій з необоротними активами. Вони перелічені у статті 138 ПК України. Додаток РІ має окремі блоки для різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування та які зменшують його. Різниці від операцій з необоротними активами знівельовують вплив сум амортизації, уцінки (дооцінки), втрат від зменшення корисності, вигід від відновлення корисності, остаточної вартості необоротних активів (включеної до витрат у результаті їх продажу та ліквідації) та ін., проведених у бухгалтерському обліку. І навпаки, зменшують фі
...
Які загальні правила складання додатка РІ до декларації з податку на прибуток?
Додаток РІ призначений для розрахунку різниць (коригувань), які застосовують для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який дорівнює фінансовому результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, скоригованого (збільшеного або зм
...
Як скласти розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками?
Цю частину декларації заповнюють у гривнях, без копійок.    Показники Код рядка Примітка Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку 01 Цей показник показує, чи може підприємство визначати базу оподаткування без застосування різниць. Якщо дохід понад 20 млн грн — обов’язково застосовують різниці, якщо менше — є право вибору. Цей показник повинен дорівнювати: сумі рядків 2000,2120, 2200, 2220, 2240 Звіту про фінансові результати (Зві
...
Що записують у «шапці» декларації з податку на прибуток?
Відповідно до пункту 48.1 статті 48 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) декларація повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідного податку. Обов'язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПК статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (пункт 48.2. статті 48 ПК України). Більшість з них складають «шапку» дек
...
Яка структура декларації з податку на прибуток та комплект документів, які подають разом із нею?
Декларація з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 (далі - декларація), містить: Основну частину. Умовно її можна розділити на чотири блоки: Обов'язкові реквізити (або «шапка»); Розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками; Інформація про додатки, форми фінансової звітності та доповнення, які платник податку надає разом із декларацією. Тут же вказується рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці; Частина декларації, яку заповнює посадова о
...
Які платники податку на прибуток підпадають під квартальний період декларування, а які під річний?
За загальним правилом пункту 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) для платників податку на прибуток встановлено такі календарні податкові (звітні) періоди: квартал; півріччя; три квартали; рік. Це означає, що подавати декларацію з податку на прибуток платникам цього податку потрібно 4 рази на рік. Проте не всім. Пунктом 137.5 статті 137 ПК України визначено перелік підприємств, для яких передбачений річний податковий (звітний) період. Раз на рік свій прибуток декларують: новостворені підприємства; підприємства, зареєстровані
...
Які строки подання декларації з податку на прибуток за звітні періоди 2019 року?
Пунктом 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755 – VI (далі – ПК України) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств визначено календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Це означає, що за загальним правилом декларацію з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) потрібно подавати щокварталу. Але для певних категорій платників податку на прибуток пунктом 137.5 статті 137 ПК України передбачено виняток і дозволено декларувати прибуток раз на рік. Докладно це питання розглянуто в аналітиці «Які платники податку на прибуток
...
Яку форму декларації з податку на прибуток потрібно подавати за податкові (звітні) періоди 2019 року?
Форма декларації з податку на прибуток затверджена наказом Мінфіну України «Про затвердження форми  Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015 р. № 897 (далі – декларація). Наприкінці 2018 року у частині оподаткування податком на прибуток підприємств були внесені зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України). Проте вони не спричиняють необхідності суттєво змінювати форму декларації. Достатньо лише косметичних правок, з якими, думаємо, розробники декларації не поспішатимуть. Тому платники податку на прибуток поки звітуватимут
...
Чи можна погасити податковий борг за рахунок майна, яке перебуває у податковій заставі, без попереднього стягнення контролюючим органом коштів платника?
Відповідно до пункту 87.1 статті 87 Податкового кодексу України (далі – ПК України) джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Водночас з метою забезпечення виконання платником податків, який має податковий борг, свого обов’яз
...
Як оподатковується ПДВ хостинг: визначення місця постачання та застосування податкової пільги?
Відповідно до пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) операції з постачання на митній території України товарів та послуг підлягають оподаткуванню ПДВ. Зі свого боку під постачанням товарів згідно з пунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПК України, зокрема, розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник (наприклад, продаж, обмін, дарування, чи постачання за рішенням суду). Постачанням послуги за підпунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 є будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти прав
...
Чи коригується податковий кредит при списанні безнадійної кредиторської заборгованості?
Пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для пода
...
Чи може платник ПДВ, фізична особа-підприємець, сформувати податковий кредит за операцією з придбання транспортного засобу?
Відповідно до підпункту а) пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України) до податкового кредиту належать суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг. Згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою  пунктом 193.1  статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з: - придбанням або в
...
Ліміти
Відповідно до Розділу ІХ Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5 (далі – Положення № 5), встановлені ліміти для фізичних та юридичних осіб – резидентів щодо здійснення валютних операцій з переказу коштів на користь нерезидентів. Запровадження лімітів на проведення окремих валютних операцій є заходом захисту, який передбачений статтею 12 Закону України «Про валюту і валютні операції» та Положенням про перелік заходів захисту, порядо
...
Щодо операцій з валютними цінностями
Особливості здійснення операцій з використанням іноземної та національної валюти, а також банківських металів, суб’єктами господарювання та фізичними особами передусім регулюється Положенням про здійснення операцій з валютними цінностями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2 (далі – Положення № 2), норми якого не поширюються правовідносини з електронними грошима, проте встановлюють порядки щодо: здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти та банківських металів; проведення транскордонних  переказів за межі України та виплати т
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію