Податкова аналітика
Довгострокове зобов’язання за енергосервісом
Довгострокові зобов’язання за енергосервісом виникають у учасників бюджетного процесу в результаті укладення договорів, спрямованих на зниження рівня енергоспоживання будівель, які закріплені на майновому праві господарського відання чи оперативного користування за бюджетними установами, якими вони користуються для виконання покладених на них функцій, а також будівель житлового фонду, що знаходяться у їх віданні. В бюджетному процесі такі бюджетні установи виступають в правовому статусі розпорядників бюджетних коштів. Правові та економічні засади здійснення енергосервісу для підвищення енерг
...
Особливості участі Казначейства України у сфері виконання місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями
Згідно з ч. 2 ст. 78 БК України Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 цього Кодексу, при цьому Казначейство України веде облік усіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Однак відповідно до абз 3 ч. 2 ст. 78 БК України, “за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради при виконанні м
...
Особливості участі Казначейства України у сфері виконання Державного бюджету за доходами та іншими надходженнями
В розвиток положень статей 43, 45 та 112 БК України прийнято Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2013 року № 43 (далі – Порядок № 43). Відповідно до п. 2.2 вказаного Порядку № 43 у процесі казначейського обслуговування доходів та інших надходжень Державного бюджету органи Казначейства: відкривають бюджетні рахунки у національній валюті у Державній казначейській службі України для зарахування до державного бюджету доходів та інших надходжень (далі - платежі); відкривають, закриваю
...
Правові засади виконання бюджетів за доходами в частині зарахування коштів до бюджетів
Всі бюджети виконуються за доходами відповідно до положень БК України, в якому чітко розмежовано доходи таких бюджетів, а також наведено перелік надходжень кожного з бюджетів, що належать саме до їх доходів.          В бюджетному законодавстві закріплено загальні засади визначення та зарахування доходів бюджетів, що поширюються на всію бюджетну систему, зокрема: 1. Пріоритет загального фонду бюджету щодо спеціального, що закріплений зокрема щодо Державного бюджету в п. 1 ч. 2 ст. 13 БК України: “Складовими частинами загального фонду бюджету є… всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для
...
Учасники бюджетного процесу з виконання бюджетів за доходами
Учасниками бюджетного процесу з виконання бюджетів за доходами, в контексті ч. 3 ст. 19 БК України, є органи держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, установи і організації, повноваження яких в сфері виконання бюджетів за доходами визначені передусім на рівні Конституції та законів України, зокрема: 1.Кабінет Міністрів України відповідно до п. 6 ст. 116 Конституції України “забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України”; 2. Міністерство фінансів України здійснює зокрема: “здійснює загальну організацію та управління виконанням
...
Виконання бюджетів за доходами як складова бюджетного процесу, поняття надходжень і доходів
В п. 4 ч. 1 ст. 19 БК України як окрему четверту стадію бюджетного процесу виокремлено “виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет)”. Виконання бюджету триває протягом бюджетного періоду, проте організаційні суспільні відносини з забезпечення виконання бюджетів розпочинаються з моменту набрання чинності акту про бюджет (Закону про Державний бюджет чи відповідного рішення про місцевий бюджет). Виконання бюджетів здійснюється як за надходженнями, так і за витратами. В п. 37 ч. 1 ст. 2 БК України поняття “надходження” визначаєт
...
Чи буде порушене право третіх осіб на судовий захист в разі незалучення їх до участі у справі в суді апеляційної інстанції?
Відповідно до ст. 55 Конституції України кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Право особи на судовий захист передбачає, що кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону[1]. У рішенні від 28.11.2003 у справі № 1-17/2013 Конституційний Суд України зазначив, що одним з елементів права особи на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України, є доступ до правосуддя. Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист п
...
Яким чином узгоджуються положення частини другої статті 50 КАСУ про наслідки незалучення у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, із положеннями КАСУ, якими передбачена можливість таких осіб оскаржувати рішення суду першої чи апеляційної інстанцій?
Відповідно до ч. 2 ст. 50 КАС України у разі розгляду справи без повідомлення третьої особи про розгляд справи обставини справи, встановлені судовим рішенням не мають юридичних наслідків при розгляді позову, пред'явленого стороною, яка брала участь у цій справі, до цієї третьої особи або позову, пред'явленого цією третьою особою до такої сторони. Отже, вказаною правовою нормою встановлено правові наслідки розгляду справи без повідомлення про її розгляд третьої особи – встановлені судовим рішенням у такій справі обставини не матимуть преюдиційного значення при розгляді позову, пред'явленого ст
...
Чи можуть треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору і які не були залучені до участі у справі в суді першої інстанції, бути залучені до участі під час апеляційного провадження у цій справі?
Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства. Згідно з ч. 1 ст. 3 КАС України порядок здійснення адміністративного судочинства встановлюється Конституцією України, цим Кодексом та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Порядок вступу та залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, регулюється ст. 49 КАС України. Відповідно до ч. 2 цієї статті треті особи, які не заяв
...
Якими нормами слід керуватись при розстроченні/відстроченні сплати судового збору – КАС України чи ЗУ «Про судовий збір»?
15.12.2017 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 р. № 2147-VIII, який у різних законодавчих актах визначив відмінні норми, що регулюють питання відстрочення, розстрочення судового збору, зменшення його розміру або звільнення від сплати в адміністративному процесі. Так, згідно з ч. 1 ст. 133 Кодексу адміністративного судочинства України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменши
...
Який строк для пред’явлення до примусового виконання посвідчень комісій по трудових спорів та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава чи державний орган, відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII?
Із прийняттям нового Закону України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016 (далі – Закон № 1404-VIII) у правозастосовчій практиці з’явилось чимало запитань. Зокрема, виникло питання, чи є обов’язковою до виконання норма частини 1 статті 12 Закону № 1404-VIII щодо пред’явлення до примусового виконання посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, де вказано, що такі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців, чи такі строки можуть бути встановлені на розсуд органу, який ви
...
Щодо особливостей пред’явлення виконавчого документа до виконання, пов’язаних із набуттям чинності Законом України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016?
Останнім часом суди мають вирішити низку питань, пов’язаних із набуттям чинності Законом № 1404-VIII. Одне з них – який строк пред’явлення виконавчого документа до виконання має зазначатись у виконавчому листі, якщо рішення, щодо примусового виконання якого видається виконавчий лист, вступило в законну силу до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016 (далі – Закон № 1404-VIII), а клопотання про видачу виконавчого листа подано стягувачем до суду після набрання чинності Законом № 1404-VIII? Вирішуючи питання щодо застосування частин 1 та 2 ст.12
...
Чи була громадська організація, що діє в інтересах члена своєї організації та не мала статусу юридичної особи платником судового збору у розумінні статей 2, 4, 5 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674-ІV (у редакції станом з листопада 2016 року по 15 грудня 2017 року)?
Кодекс адміністративного судочинства України надавав і надає право звернутися до адміністративного суду кожному, хто вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені його права, свободи або інтереси, незалежно від його громадянства, походження, соціального та майнового стану, расової та національної належності, статті, освіти, мови, релігійних переконань, місця проживання тощо. Зокрема, правом на звернення до суду наділені громадські об’єднання (громадські організації та громадські спілки), які відповідно до частини 5 статті 1 Закону України «Про громадські об’
...
Чи платники єдиного податку сплачують ПДВ у випадку постачання нерезидентом на їх користь послуг на митній території України?
Відповідно до підпункту б) пункту 185.1 статті 185 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПК України) операції постачання послуг на митній території України є об’єктом оподаткування ПДВ. Правила визначення місця постачання послуг регулюються статтею 186 розділу V ПК України. Зі свого боку згідно з пунктом 180.2 статті 180 розділу V ПК України особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на
...
Засади ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів
1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів Принцип єдності бюджетної системи України, закріплений в ст. 7 БК України,  передбачає зокрема єдність ведення бухгалтерського обліку і звітності. Не зважаючи на те, що ні в преамбулі до Бюджетного кодексу України, ні в ст. 1 БК України не зазначено, що до відносин, що регулюються Бюджетним кодексом України належать відносини з бухгалтерського обліку виконання бюджетів, саме БК України має пріортет з такого регулювання. Так, глава 10 БК України (що вміщує, зокрема, статті 56 і 57) присвячена питанням бухгалтерського обліку
...
За яких підстав контролюючий орган може накласти адміністративний арешт на кошти платника податків?
Загальна процедура реалізації контролюючим органом своєї компетенції щодо накладення адміністративного арешту встановлена статтею 94 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Так, згідно з пунктом 94.1 статті 94 ПК України адміністративний арешт майна платника податків (далі – арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом. Причому відповідно до пункту 94.3 статті 94 ПК України арешт майна полягає у забороні платнику податків вчиняти щодо свого майна, яке підлягає арешту, дії, зазначені у пункті 94.5 цієї
...
Як, коли і де реєструються акцизні склади пересувні?
Для платників акцизного податку, які здійснюють операції з реалізації пального та спирту етилового, з 1 липня 2019 року актуальне нове поняття — акцизний склад пересувний. Подаємо необхідну інформацію для осіб, які прагнуть мати впевненість у своєму статусі (чи у його відсутності) розпорядника акцизного складу пересувного. Відповідно до пп. 14.1.6-1 п. 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (далі — ПК України) акцизний склад пересувний — це транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщу
...
ІСІ(КІФ) як фінансова установа викупив у банка право вимоги до ТОВ за банківським кредитом, забезпеченим іпотекою від цього ТОВ. Викуп здійснено з дисконтом. КІФ стягує предмет іпотеки (об'єкт нерухомості) в погашення боргу, по номінальній вартості боргу. КІФ залишає об'єкт нерухомості у своїй власності як актив спільного інвестування з метою отримання доходу (орендних платежів).
ІСІ(КІФ) як фінансова установа викупив у банка право вимоги до ТОВ за банківським кредитом, забезпеченим іпотекою від цього ТОВ. Викуп здійснено з дисконтом. КІФ стягує предмет іпотеки (об'єкт нерухомості) в погашення боргу, по номінальній вартості боргу. КІФ залишає об'єкт нерухомості у своїй власності як актив спільного інвестування з метою отримання доходу (орендних платежів). ТОВ - платник ПДВ, нарахував податкові зобов'язання і зареєстрував податкову накладну на суму стягнення, що не нижче залишкової вартості на початок кварталу, у якому відбулося стягнення. Запитання для податкових наслі
...
Доброго дня! Просимо Вас надати консультацію з приводу наступного питання: Фізична особа-підприємець платник єдиного податку (2-га група) має у власності нежитлову нерухомість загальною площею понад 1200 кв.м. та має намір здавати її в оренду.
Доброго дня! Просимо Вас надати консультацію з приводу наступного питання: Фізична особа-підприємець платник єдиного податку (2-га група) має у власності нежитлову нерухомість загальною площею понад 1200 кв.м. та має намір здавати її в оренду. В силу приписів п.291.5.3 ПКУ України не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп фізичні особи - підприємці, які надають в оренду нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів. Виникає питання, у який спосіб, окрім варіанту передачі приміщень в оренду від імені фізичної
...
Контракт заключили с Иностранной компанией по отгргузке нашей продукции , условия поставки инкотермс DAP. Первую часть клиент оплатил до отгрузки . Вторую после отправления. В Декларации задекларирована сумма 3963 ЕВРО ( товар+доставка) Клиент недоплатил 12 евро ( коммиссия банков снята с суммы нашей) Комиссия нигде не указана.Всего поступило денег 3651 евро . Клиент (сумму коммиссионых банка )доплачивать не хочет. На какую сумму выписывать налоговую накладную?
Добрий день! Дякуємо за поставлене запитання, по якому надаємо на Вам наступну відповідь. Згідно з підпунктом б) пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК України) датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ в разі експорту товарів є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства. При чому, за пунктом 187.11 статті 187 ПК України попередня (авансова) оплата вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України чи ввозяться на митну територію України,
...
Доброго дня. Прошу надати розяснення з приводу наступного питання. З 04.07.2019 року звільняється головний бухгалтер нашого товариства (єдиний бухгалтер). З 01.08.2019 маємо намір залучити для надання бухгалтерських послуг сторонню компанію. До 01.08.2019 теперішній головбух готовий виконувати дану роботу на умовах договору ЦПХ. Однак головбух не є зареєстрованим як фізична особа-підприємець. Чи може наше товариство укласти з фізичною особою (не підприємцем) договір ЦПХ?
Доброго дня. Прошу надати розяснення з приводу наступного питання. З 04.07.2019 року звільняється головний бухгалтер нашого товариства (єдиний бухгалтер). З 01.08.2019 маємо намір залучити для надання бухгалтерських послуг сторонню компанію. До 01.08.2019 теперішній головбух готовий виконувати дану роботу на умовах договору ЦПХ. Однак головбух не є зареєстрованим як фізична особа-підприємець. Чи може наше товариство укласти з фізичною особою (не підприємцем) договір ЦПХ? Якщо ні, прошу надати Ваші поради з приводу виходу з даної ситуації. Наперед вдячний. Доброго дня! Дякуємо за запитання, н
...
Наше предприятие подписало договор о совместной деятельности с финансовой компанией без объединения вкладов и создания юрлица. Необходимо ли в финансовой отчетности выделять суммы по доходам и расходам по такой деятельности?
Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо наступне: Пунктом 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 (далі – П(С)БО 12), який є нормою прямої дії, передбачено таке: «Кожний учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) і у фінансовій звітності: а) активи, задіяні у спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільно контрольованих акти
...
Доброго дня, ваше підприємство вирішило розраховувати та виплачувати добові витрати робітникам в сумі понесених ними витрат на підставі наданих документів. Тобто, в наказі на відрядження фігурує не фіксована сумма добових, а обов"язкове надання розрахункових документів для их виплати в якости добових. Але, під час відрядження не завжди є витрати, підтверждені документами (частіше приймаюча сторона бере на себе всі стандартні витраті, харчування тощо), тому ми зовсім не нараховуємо добових.
Доброго дня, ваше підприємство вирішило розраховувати та виплачувати добові витрати робітникам в сумі понесених ними витрат на підставі наданих документів. Тобто, в наказі на відрядження фігурує не фіксована сумма добових, а обов"язкове надання розрахункових документів для их виплати в якости добових. Але, під час відрядження не завжди є витрати, підтверждені документами (частіше приймаюча сторона бере на себе всі стандартні витраті, харчування тощо), тому ми зовсім не нараховуємо добових. Правомірні наші дії в цьому тверджені? Якщо так,якими документами можливо це пдтвердити та як правомірно
...
Доброго дня! Просимо надати в межах нашого ліміту податкову консультацію із наступного питання. Чи повинен платник ПДВ включати операції із продажу корпоративних прав, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, до рядка 5 Декларації з ПДВ, та чи повинні такі операції враховуватися в розрахунках пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту з ПДВ на підставі ст.199 ПКУ? Дякуємо за відповідь!
Добрий день! Дякуємо Вам за поставлене запитання, по якому надсилаємо наступну відповідь. Щодо відображення факторингових операцій у податковій звітності з ПДВ У рядку 5 податкової декларації з ПДВ, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016  № 21, зазначаються обсяги: 1) операцій, які не є об'єктом оподаткування ( стаття 196 розділу V Кодексу ); 2) операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V  Кодексу за межами митної території України; 3
...
Доброго дня! Просимо надати в межах нашого ліміту податкову консультацію із наступного питання. Чи повинен платник ПДВ включати факторингові операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, до рядка 5 Декларації з ПДВ, та чи повинні такі операції враховуватися в розрахунках пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту з ПДВ на підставі ст.199 ПКУ? Дякуємо за відповідь!
Добрий день! Дякуємо Вам за питання, по якому надсилаємо наступну відповідь. Щодо відображення факторингових операцій у податковій звітності з ПДВ Відповідно до абзацу другого підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України (далі – ПК України) не є об’єктом оподаткування ПДВ відступлення права вимоги, переведення боргу, торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов’язаннями (вимогами), за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінн
...
Хто, як і навіщо інвентаризує пальне на 1 липня 2019 року?
Суб’єктам господарювання які 1 липня набудуть статусу платника акцизного податку з реалізації пального, доцільно пам’ятати про передбачені для них можливості. А саме: нові платники акцизного податку з реалізації пального, які одержали такий статус з 1 липня 2019 року, мають право подати інформацію про залишки пального, яке обліковувалось у них станом на 1 липня 2019 року. Фактично новим платникам акцизного податку пропонується внести інформацію про наявну у них на певну дату кількість пального у систему електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі &mda
...
Хто, коли, як і навіщо реєструє транспортні засоби, що не є акцизними складами пересувними?
Зміни в адмініструванні акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, що набули чинності 1 липня 2019 року, дозволяють транспортувати ці високоліквідні товари лише за дотримання певних умов та виконання обов’язкових формальностей. Так, пп. 230.1.5 п. 230.1 ст.230 ПК України передбачено створення та супроводження фіскальними органами Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий (далі —Перелік). Передбачається, що в Переліку консолідуватиметься інформація про транспортні засоби, які здійснюють переміщення пального або спирту етилового митною територією
...
Чи може адвокат бути платником єдиного податку?
Неодноразово контролюючий орган у своїх роз’ясненнях доходив до висновку, що фізична особа, котра провадить незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої адвокатської діяльності й обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності[1]. До такої позиції контролери доходять виходячи із змісту пункту 2 частини 1 статті 1 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-VI (надалі – Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», який визначає, адвокатська діяльність - незалежна пр
...
Чи треба платнику податку на прибуток у Звіті про суми податкових пільг інформувати податківців про коригування фінансового результату на збитки минулих податкових (звітних) років?
Відповідь на це питання залежить від того, чи є від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток минулих податкових (звітних) років пільгою. Нагадаємо, всі без виключення платники податку на прибуток відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) при розрахунку об’єкта оподаткування цим податком зобов’язані коригувати фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток, визначений за правилами стандартів бухобліку[1], на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (з
...
Яким чином нараховується амортизація на нематеріальні активи?
Відповідно до підпункту 138.3.1 ПК України, розрахунок амортизації нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 цього Кодексу, підпунктами 138.3.2–138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу. Детальніше – див. відповідні аналітичні матеріали до статті 138 ПК України.
...
Яким чином та за яких умов відбувається визнання та оцінка нематеріальних активів?
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Відповідно до пункту 6 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі за умови виконання наступних вимог: якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням його вартість може бути достовірно визначена. Якщо нематеріальний актив не відповід
...
Яким чином ведеться бухгалтерський облік нематеріальних активів?
Відповідно до пункту 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», група нематеріальних активів – сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів. Відповідно до пункту 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами: права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо); права користування майном (право користування земельною ділянкою в
...
Що таке нематеріальні активи?
За статтею 177 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435 – IV (далі – ЦК України) об'єктами цивільних прав, зокрема, є нематеріальні блага. Серед останніх мають місце і нематеріальні активи. Нематеріальні активи є специфічним видом активів підприємства. Сама їх назва говорить про відсутність матеріальної форми, але їх використання здатне суттєво вплинути на ефективність діяльності підприємства. До нематеріальних активів відносять, як правило,  об’єкти промислової та   інтелектуальної власності та інші аналогічні майнові права. Прикладами  нематеріальних активів, які використовують п
...
Розгляд проекту та прийняття рішення про місцевий бюджет
Розгляд проекту та прийняття рішення про місцевий бюджет відповідно до ч. 1 ст. 19 БК України є третьою стадією бюджетного процесу, що відбувається на місцевому рівні. Бюджетний процес в Україні здійснюється одночасно або окремо щодо кожного бюджету, що входить до бюджетної системи. Складання проектів бюджетів, їх розгляд та затвердження є взаємозалежним процесом, що додатково характеризує єдність бюджетної системи. Відповідно до ст. 76 БК України проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради попередньо сх
...
Розгляд проекту та прийняття закону України про Державний бюджет України
Підготовка до розгляду проекту закону про Державний бюджет України Розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України відповідно до ч. 1 ст. 19 БК України є третьою стадією бюджетного процесу, що відбувається на загальнодержавному рівні. Складання проектів бюджетів, їх розгляд та затвердження є взаємозалежним процесом, що додатково характеризує єдність бюджетної системи. Конституційне положення, закріплене в абз. 2 ст. 96 Конституції України, передбачає, що “Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний
...
Складання і схвалення проекту Державного бюджету України та проектів рішень про місцеві бюджети
1. Інструкції з підготовки бюджетних запитів На підставі схваленої Бюджетної декларації Кабінет Міністрів України організовує розроблення проекту закону про Державний бюджет України ( ч. 1 ст. 32 БК України ). В свою чергу Міністерство фінансів України згідно із ч. 2 ст. 32 БК України відповідає за: 1.складання Бюджетної декларації; 2. складання проекту закону про Державний бюджет України ; 3. визначення основних організаційно-методичні засад бюджетного планування, що використовуються для розроблення Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України. Для підготовки пропозицій д
...
Прогнози місцевих бюджетів
Поняття, підготовка та складання прогнозів місцевих бюджетів Поняття “ прогноз місцевого бюджету ” закріплене в ч. 1 ст. 75-1 БК України і визначається як “документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету”.
...
Хто і як інвентаризує залишки спирту етилового на 1 липня 2019 року?
Нововведення для окремої категорії платників акцизного податку —  обов’язкова інвентаризація залишків спирту етилового. Вимога щодо проведення інвентаризації передбачена пунктом 24 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України. Нагадаємо, спирт етиловий — всі види ректифікованого та дистильованого спирту етилового, біоетанол, інші види спирту етилового, зазначені у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з УКТ ЗЕД ( пп.14.1.237 п.14.1 статті 14 ПК України).   Хто проводить інвентаризацію? Інвентаризацію зобов’язані провести виключно платники акцизного податку з реалізації спирту ет
...
Фіскальні ризики
Державні фінанси в Україні є чутливими до кількох значних фіскальних ризиків, до яких належать макроекономічні ризики, ризики, пов’язані із державним боргом та гарантованим державою боргом, діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки, невиконанням плану надходжень від приватизації, фінансовим сектором тощо. Визначення поняття “фіскальні ризики”  закріплене в п. 52 ч. 1 ст. 2 БК України і такими розуміють “чинники (включаючи умовні зобов’язання та квазіфіскальні операції), що можуть призводити до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету,
...
Закордонні дипломатичні установи України
Органи держави, які функціонують за межами державної території України діють в двох правових полях: міжнародного та національного права. Саме норми міжнародного права, що формують положення міжнародних договорів формують базовий правовий статус закордонних дипломатичних установ України, який деталізований положеннями національного права держави, яким встановлені функції, завдання, принципи, повноваження, права та обов’язки таких органів держави. Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України “Про дипломатичну службу” від 7 червня 2018 року № 2449-VIII закордонні дипломатичні устано
...
Бюджетна декларація
1. Поняття, підготовка та складання Бюджетної декларації Поняття “  Бюджетна декларація  ” визначене в ч. 1 ст. 33 БК України як “документ середньострокового бюджетного планування, що визначає засади бюджетної політики і показники державного бюджету на середньостроковий період та є основою для складання проекту Державного бюджету України і прогнозів місцевих бюджетів”. Запровадження в бюджетний процес Бюджетної декларації відбулось на заміну такого фінансово-планового документу, як Основні напрями бюджетної політики, які спочатку затверджувалися на бюджетни
...
Звітування про виконання бюджету
1. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього як стадія бюджетного процесу. Види звітів Метою складання бюджетної звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про стан виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів для прийняття управлінських рішень. В ч. 1 ст. 19 БК України визначено, що  “підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього”  є п’ятою, завершальною стадією бюджетного процесу. Звітування про виконання бюджету відбувається поточне -  в межах бюджетного періоду (подання оперативн
...
Консульський збір
( кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, а також кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України ) Відповідно до п. 32) ч. 2 ст. 29 БК України до доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать: “ кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, а також кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України ”.
...
На яку дату виникають податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги на митній території України?
Положенням пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі
...
Чи є акт прийому-передачі об\'єкта оренди документом, що засвідчує факт постачання послуг платником податку?
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК України) датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській
...
Чи має право субпідрядник на застосування касового методу?
Відповідно до абзацу четвертого пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК України) за операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу. Водночас, на думку контролюючих органів, зазначене вище правило щодо можливості застосування касового методу за операціями з виконання будівельних робіт поширюється виключно на суб’єктів підприємницької діяльності, які безпосередньо укладають договори будівельного підряду із замов
...
На яку дату визначаються податкові зобов’язання з ПДВ при експорті товарів?
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК України) датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/ послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуго
...
Що таке довгострокові контракти в цілях оподаткування ПДВ?
Визначення терміну «довгострокового договору (контракту)» в цілях оподаткування ПДВ надається в абзаці 2 пункту 187.9 статті 187 ПК України, відповідно до якого – це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання. Отже, ПК України встановлює наступні критерії довгострокових контрактів: 1. предметом цього договору є: виготовлення товарів, виконання робіт та надання
...
На яку дату у платника ПДВ виникають податкові зобов’язання з ПДВ, якщо для фінансування будівництва він укладає з інвесторами договори продажу майнових прав на житло без посередництва фондів фінансування будівництва чи фондів операцій з нерухомістю?
Визначення терміну майнові права надається у статті 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», відповідно до якої майновими правами визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовою частиною права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права та право вимоги. У судовій практиці також надавались роз’яснення щодо розуміння терміну «майнове право». Зокрема, у Постанові Верховного Суду України (далі –
...
Що таке постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів?
Пунктом 187.7 статті 187 ПК України встановлено, що  датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом. Отже, визначальною підставою для формування податкових зобов'язань з податку на додану вартість за фактом зарахування коштів на банківський рахунок платника в порядку пункту 1
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію