Податкова аналітика
Закордонні дипломатичні установи України
Органи держави, які функціонують за межами державної території України діють в двох правових полях: міжнародного та національного права. Саме норми міжнародного права, що формують положення міжнародних договорів формують базовий правовий статус закордонних дипломатичних установ України, який деталізований положеннями національного права держави, яким встановлені функції, завдання, принципи, повноваження, права та обов’язки таких органів держави. Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України “Про дипломатичну службу” від 7 червня 2018 року № 2449-VIII закордонні дипломатичні устано
...
Бюджетна декларація
1. Поняття, підготовка та складання Бюджетної декларації Поняття “  Бюджетна декларація  ” визначене в ч. 1 ст. 33 БК України як “документ середньострокового бюджетного планування, що визначає засади бюджетної політики і показники державного бюджету на середньостроковий період та є основою для складання проекту Державного бюджету України і прогнозів місцевих бюджетів”. Запровадження в бюджетний процес Бюджетної декларації відбулось на заміну такого фінансово-планового документу, як Основні напрями бюджетної політики, які спочатку затверджувалися на бюджетни
...
Звітування про виконання бюджету
1. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього як стадія бюджетного процесу. Види звітів Метою складання бюджетної звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про стан виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів для прийняття управлінських рішень. В ч. 1 ст. 19 БК України визначено, що  “підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього”  є п’ятою, завершальною стадією бюджетного процесу. Звітування про виконання бюджету відбувається поточне -  в межах бюджетного періоду (подання оперативн
...
Консульський збір
( кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, а також кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України ) Відповідно до п. 32) ч. 2 ст. 29 БК України до доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать: “ кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, а також кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України ”.
...
На яку дату виникають податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги на митній території України?
Положенням пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі
...
Чи є акт прийому-передачі об\'єкта оренди документом, що засвідчує факт постачання послуг платником податку?
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК України) датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській
...
Чи має право субпідрядник на застосування касового методу?
Відповідно до абзацу четвертого пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК України) за операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу. Водночас, на думку контролюючих органів, зазначене вище правило щодо можливості застосування касового методу за операціями з виконання будівельних робіт поширюється виключно на суб’єктів підприємницької діяльності, які безпосередньо укладають договори будівельного підряду із замов
...
На яку дату визначаються податкові зобов’язання з ПДВ при експорті товарів?
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК України) датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/ послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуго
...
Що таке довгострокові контракти в цілях оподаткування ПДВ?
Визначення терміну «довгострокового договору (контракту)» в цілях оподаткування ПДВ надається в абзаці 2 пункту 187.9 статті 187 ПК України, відповідно до якого – це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання. Отже, ПК України встановлює наступні критерії довгострокових контрактів: 1. предметом цього договору є: виготовлення товарів, виконання робіт та надання
...
На яку дату у платника ПДВ виникають податкові зобов’язання з ПДВ, якщо для фінансування будівництва він укладає з інвесторами договори продажу майнових прав на житло без посередництва фондів фінансування будівництва чи фондів операцій з нерухомістю?
Визначення терміну майнові права надається у статті 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», відповідно до якої майновими правами визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовою частиною права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права та право вимоги. У судовій практиці також надавались роз’яснення щодо розуміння терміну «майнове право». Зокрема, у Постанові Верховного Суду України (далі –
...
Що таке постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів?
Пунктом 187.7 статті 187 ПК України встановлено, що  датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом. Отже, визначальною підставою для формування податкових зобов'язань з податку на додану вартість за фактом зарахування коштів на банківський рахунок платника в порядку пункту 1
...
На яку дату виникають податкові зобов’язання з ПДВ у власника товару у разі відмови зберігача повернути товар та винесення судом рішення, згідно з яким на зберігача покладено обов’язок компенсувати вартість товару його власнику?
На думку контролюючих органів, якщо зберігач товару надав власнику товару письмову відмову щодо повернення такого товару, чи закінчився термін його зберігання, що визначений у договорі, а платник не повертає товар без будь-яких пояснень, то вважається, що така передача товару у власність є об’єктом оподаткування ПДВ за статтею 185 ПК України. Дата виникнення податкових зобов’язань у власника визначається на дату такої письмової відмови чи закінчення терміну зберігання товару (із бази податкових знань). Проте, на нашу думку, відповідь на це питання залежить від причини неповернення товару збер
...
Наше товариство одержало попередню оплату вартості товарів, що планується відвантажити на експорт у наступному податковому періоді. За якою ставкою ми будемо сплачувати ПДВ у поточному податковому періоді? (Запитання від користувача Наталії К.)
Відповідно до підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 ПК України, операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою. У пункті 187.11 статті 187 ПК України чітко зазначено, що попередня (авансова) оплата вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України чи ввозяться на митну територію України, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку, такого експортера або імпортера. Таким чином, незважаючи на попередню (авансову) опл
...
Яка різниця між відвантаженням товару, переходом права власності та виконанням зобов’язання?
В цілях оподаткування необхідно розрізняти поняття "відвантаження товару", "перехід права власності" та "виконання зобов'зання". У зв'язку з тим, що такі поняття не є одномоментними юридичними фактами, це призводить до виникнення різного обсягу прав і обов'язків.
...
Як формується податковий кредит, якщо відповідно до п.187.10 ст.187 ПКУ, податкове зобов’язання формується за касовим методом?
Згідно з п. 187.10 ст. 187 ПКУ платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям так
...
Чи виникають податкові зобов’язання з ПДВ у платника податку, у разі коли перша подія (відвантаження товарів, оформлення документа на постачання послуг або зарахування коштів від покупця) відбулася до його реєстрації таким платником?
За роз’ясненням контролючих органів (із інформаційного ресурусу «База податкових знань»), якщо у платника ПДВ перша подія (відвантаження товарів, оформлення документа на постачання послуг або зарахування коштів від покупця) відбулася до його реєстрації платником ПДВ, а друга подія відбулася після такої реєстрації платника ПДВ, то податкове зобов’язання з ПДВ за такою операцією не нараховується. Винятком з цього правила є застосування платником податків касового методу, або визначення дати виникнення податкового зобов’язання за касовим методом. Так, об’єктом оподаткування ПДВ за загальним прав
...
Чи застосовується відповідальність при порушенні строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування у зв'язку з накладенням арешту на реєстраційний ліміт платника ПДВ?
У судовій практиці існують випадки накладення арешту на реєстраційний ліміт (реєстраційну суму) платника ПДВ як на матеріальний доказ у кримінальній справі[1]. Фактично наслідком такого арешту є відсутність у платника ПДВ можливості здійснювати реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН. Водночас пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюються строки, протягом яких платник ПДВ зобов’язаний зареєструвати у ЄРПН податкові накладні та розрахунки коригування до них. У випадку порушення таких строків до платника застосовуєтьс
...
Чи застосовується до платників ПДВ відповідальність за несвоєчасну реєстрацію від’ємних розрахунків коригування до зведених податкових накладних, складених за пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 ПК України?
Пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюються строки, протягом яких податкові накладні та розрахунки коригування повинні бути зареєстровані платником ПДВ в ЄРПН. Порушення зазначених вище строків реєстрації є підставою для застосування до такого платника відповідальності, передбаченої пунктом 120-1.1 статті 120-1 ПК України.
...
Чи застосовується відповідальність за статтею 120-1 ПК України, якщо податкова накладна/розрахунок коригування були подані для реєстрації у граничний термін, але відповідна квитанція про реєстрацію була отримана на наступний день?
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: - для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня; - для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарни
...
Чи застосовується відповідальність, передбачена статтею 120-1 ПК України, якщо протягом встановленого строку платником не були подані документи для відновлення реєстрації заблокованої податкової накладної?
Відповідно до абзацу сьомого пункту 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу. Аналогічне правило передбачено реченням другим пункту 120-1.2 статт
...
Чи застосовується відповідальність до платника за статтею 120-1 ПК України, якщо правопорушення було здійснено в липні-грудні 2015 році?
Пункти 120-1.1 та 120-1.2 статті 120-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюють відповідальність платників ПДВ за порушення граничних строків для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН, передбачених статтею 201 ПК України.  Водночас з 29 липня по 31 грудня 2015 року пунктом 120-1.3 статті 120-1 ПК України встановлювалося, що «порядок застосування штрафних санкцій, передбачених цією статтею, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику». Центральним органом виконавчо
...
Чи нараховуються штрафні санкції за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною, що була складена помилково?
Пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачається, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: - для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; - для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, скла
...
Чи застосовуватиметься стаття 120-1 ПК України, якщо платником ПДВ було поповнено електронний рахунок в СЕА шляхом відправлення платіжного доручення банку, але реєстраційний ліміт не збільшувався протягом певного часу?
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПК України реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) має бути здійснена: - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені – для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця; - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені – для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по
...
Чи передбачена Податковим кодексом України відповідальність за допущення помилок при оформленні податкових накладних?
З 01.01.2017 року пункт 120-1.3 статті 120-1 ПК України було викладено у новій редакції, відповідно до якої допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПК України, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, – тягне за собою накладення на платника податку – продавця штрафу у розмірі 170 гривень та зобов'язання виправити такі помилки. Розглядуваний склад правопорушення, виходячи з тексту ПК України, містить наступні обов'язков
...
Таблиця до статті 120-1 ПК України
Пункт 120-1.1 статті 1201 ПК України Правопорушення Порушення термінів реєстрації у ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою). Спосіб вчинення бездіяльність у формі недотримання строків реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН Суб’єкт платник ПДВ
...
Коли обов’язок реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН вважається виконаним?
Обов’язок з реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в ЄРПН вважається виконаним з моменту отримання квитанції про їх прийняття. Квитанція надсилається в електронному вигляді у текстовому форматі протягом операційного дня. У зв'язку з цим датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції. Причому у разі неприйняття зазначених документів про це також надсилається відпо
...
Хто нестиме відповідальність за статтею 120-1 ПК України у разі порушення обов’язку щодо реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних?
Порядок реєстрації розрахунків коригування в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Наказом Мінфіну від 31 грудня 2015 року № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної». Так, розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН: постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо: - передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму ком
...
Щодо яких податкових накладних невиконання обов’язку з реєстрації в ЄРПН може тягнути відповідальність за статтею 120-1 ПК України? Чи за всі незареєстровані накладні настає відповідальність за даною статтею?
Правовий статус такого документа як податкова накладна окреслюється у статті 201 ПК України. Пункт 201.1 вказує, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений цим ПК України термін.
...
Чи можна притягнути до відповідальності за статтею 120-1 ПК України суб’єкта правовідносин, який зобов’язаний зареєструватись платником податку на додану вартість, проте не зробив цього?
Стаття 1201 ПК України передбачає, що суб’єктами відповідальності за порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям – платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних є платники ПДВ. Платниками ПДВ відповідно до статті 180 ПК України визнаються не лише зареєстровані платники податку, але й ті, які підлягають такій реєстрації (зокрема, якщо вони досягли необхідного обсягу оподатковуваних операцій). Проте право на виписку податкових накладних виникає у платника податку лише у
...
Як заповнити заяву про реєстрацію платником акцизного податку / акцизного складу?
Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального  та спирту етилового та/або акцизних складів (форма N 1-АКПС) (далі — Заява) наведена в наказі Мінфіну від 19.06.2019р. №262. Порядок заповнення та подання визначений Постановою КМУ від 24.04.2019 № 408. Заяву подають особи, які зобов'язані зареєструватись платниками акцизного податку з реалізації пального або платниками акцизного податку з реалізації спирту етилового.
...
Хто, коли і як повинен одержати ліцензію на операції з пальним?
Новації, які зобов’язують учасників ринку пального придбати ліцензії для операцій з цим високоліквідним товаром, передбачені Законом України від 23.11.2018р.№ 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі — Закон №2628) яким, зокрема, внесені зміни до Закону України від 19.12.95 р.№ 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів[1]» (далі — Закон №481). З 1 липн
...
Хто і як реєструватиме акцизні склади з 1 липня 2019 року?
Із 1 липня 2019 р. набирають чинності змін[1], внесені до ПК України,  Закону № 481 та деяких інших нормативних актів Законом № 2628 в частині адміністрування акцизного податку для окремих категорій платників. Нововведення стосуються  виробників спирту етилового та виробників (імпортерів) та торговців пальним. Новації, зокрема, вимагають від дійсних платників акцизного податку зареєструвати  акцизні склади, розпорядниками яких вони будуть з 1 липня 2019 року, за новою процедурою. Однак передбачений для цього період (з 1 травня до 1 червня 2019 року) минув. Аналогічна вимога передбачена і для
...
Допомога по народженню дитини.
Хто має право на допомогу по народженню дитини? Право на отримання грошової допомоги мають всі батьки та опікуни новонародженої дитини, незалежно від громадянства, за умови постійного проживання на території України. Коли і куди звертатись за грошовою виплатою? Перш за все необхідно зазначити, що виплата допомоги при народженні дитини здійснюється органом соціального захисту населення за адресою реєстрації (прописки) батьків або за місцем фактичного проживання одного з батьків. Право на звернення за такою виплатою зберігається за батьками протягом 12 місяців з дня народження дитини. Пропус
...
Пенсії за вислугою років, до і після рішення КСУ
24 грудня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 24.12.2015 № 911-VІІІ. Змінами, внесеними в Закон України «Про пенсійне забезпечення», було визначено пенсійний вік педагогам, медикам, працівникам соціального забезпечення, працівникам льотного і льотно - випробного складу та артистам, тобто тим працівникам, яким пенсію за вислугу років призначали незалежно від віку, лише за умови наявності належної кількості спеціально стажу. Якщо раніше їм було достатньо, наприклад, відпрацювати 25 років для того, щоб вийти на пенсію, т
...
Пам’ятка зі складання цивільно-правових договорів
Цивільно-правові відносини & трудові відносини – питання, яке набуло особливої актуальності в останні роки, а поступове підвищення мінімальної заробітної плати і відповідно штрафів за недотримання норм трудового законодавства тільки підтримують інтерес. Тому, складаючи цивільно-правовий договір, потрібно бути надзвичайно уважним, щоб уникнути можливості перекваліфікації таких договорів у трудові. Тому з турботою про Вас, шановні клієнти, при складенні цивільно-правових договорів рекомендуємо звернути увагу на такі пункти договору та пропозиції щодо коректного їх формулювання. Чітко формулю
...
Як подається податкова звітність з ПДВ компанією з управління активами, якщо вона здійснює управління декількома пайовими інвестиційними фондами?
Порядок діяльності компаній з управління активами та пайових інвестиційних фондів регламентується Законом України «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон). Так, відповідно до частини першої статті 41 Закону пайовий фонд – це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності. Тобто пайовий фонд не є юридичною особою, водночас відповідно до частини першої статті 42 Закону він створюється
...
Порядок скорочення штату працівників
Скорочення чисельності або штату працівників - одна з підстав для розірвання трудового договору, передбачена пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України). Розірвання трудового договору за зазначеною підставою відбувається в разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), зміни його власника, прийняття власником або уповноваженим ним органом рішення про скорочення чисельності або штату у зв’язку з перепрофілюванням, а також з інших причин, які супроводжуються змінами у складі працівників за посадами, спеціальніс
...
Який порядок розрахунку амортизації основних засобів у податковому обліку?
Розрахунок податкової амортизації у першу чергу актуальний для платників податку на прибуток, які для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток зобов’язані коригувати бухгалтерський фінансовий результат на різниці, передбачені Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України). А це: підприємства з бухгалтерським доходом за останній рік від усіх видів діяльності понад 20 млн грн; підприємства, бухгалтерський дохід від усіх видів діяльності яких за останній рік не перевищив 20 млн грн, але вони не відмовилися від застосування різниць ( підпункт 134
...
Які наслідки має формування податкового кредиту у неправильному періоді та виправлення помилки шляхом подання уточнюючих розрахунків?
Правила формування податкового кредиту встановлені пунктом 198.6 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України), який залежить від своєчасності реєстрації податковою накладної/розрахунку коригування, а саме: - якщо податкову накладну/розрахунок коригування вчасно зареєстровано в ЄРПН, то податковий кредит за ними визнають у періоді їх складання (таке право зберігається за платником протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної/ розрахунку коригування); - якщо податкову накладну/розрахунок коригування своєчасно не зареєстровано в ЄРПН, то податковий кредит з
...
Хто є патронатним вихователем у розумінні Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?
Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про ЄСВ) не містить власного визначення поняття «патронатний вихователь». При цьому, частиною 1 статті 4 Закону про ЄСВ визначено, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компен
...
Правило 365 днів для прибутку від відчуження акцій/корпоративних прав
Що собою являє правило 365 днів у розрізі українських угод про уникнення подвійного оподаткування? Стаття 9 MLI визначає особливості, що стосуються  доходів від відчуження акцій або частки участі особи, вартість яких одержується здебільшого з нерухомого майна. Більшість Угод про уникнення подвійного оподаткування, які підписала Україна, містять положення, які передбачають, що прибуток нерезидента від відчуження акцій/корпоративних прав української компанії оподатковується у країні нерезидента, за винятком випадків, коли більша частина вартості української компанії – нерухоме майно
...
Чи оподатковується ПДВ відшкодування упущеної вигоди?
ДФС України в індивідуальній податковій консультації від 12.03.2019 № 1018/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надала роз’яснення щодо оподаткування ПДВ операцій з виплати платником ПДВ у зв’язку з достроковим розірвання договору з розробки програмного продукту упущеної вигоди на користь нерезидента, постачальника цього продукту. Згідно з цим роз’ясненням контролюючий орган рекомендує платнику оцінювати сплачену суму упущеної вигоди як частину договірної вартості операції за статтею 188 Податкового кодексу України (далі – ПК України), та відповідно нараховувати на цю суму податкові
...
Як обчислюється загальний обсяг операцій туроператора для обов’язкової реєстрації платником ПДВ?
Пунктом 181.1 статті 181 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, п
...
Чи може неприбуткова організація, платник ПДВ формувати податковий кредит?
Неприбуткова організація за загальним правилом, передбаченим статтями 181 та 182 Податкового кодексу України (далі – ПК України), може реєструватися платником ПДВ в обов’язковому або добровільному порядку (детальніше читайте в аналітиці «Чи може неприбуткова організація підлягати обов’язковій реєстрації платником ПДВ?»). Водночас згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 с
...
Хто є відповідачем у спорах щодо стягнення узгодженої суми бюджетного відшкодування?
Законом України № 1797-VIII від 21.12.2016 було внесені зміни, зокрема до порядку отримання платниками ПДВ бюджетного відшкодування, які набрали чинності 01.01.2017. Згідно з прийнятими змінами повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється в хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (далі – Реєстр). Так, за абзацом 9 пункту 200.12 статті 200 Податкового кодексу України (далі – ПК України) узгоджена сума бюджетного відшкодування стає доступною органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних
...
До якого контролюючого органу подається платником ПДВ заява з позначкою «Перереєстрація» та податкова звітність у випадку зміни його місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району?
Згідно з пунктом 4.1 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130 (далі – Положення 1130), у випадку зміни місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ проводиться його перереєстрація. Так, така перереєстрація відповідно до пункту 4.2 Положення 1130 здійснюється шляхом подання до контролюючого органу, в якому такий платник перебуває на обліку, додаткової реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація». Отже, реєстраційна заява про перереєстрацію платника ПДВ подається до ко
...
Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу об’єктів невиробничих основних засобів?
Невиробничі основні засоби – це основні засоби «не призначені для використання в господарській діяльності платника податку» ( підпункт 138.3.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI, далі – ПК України). Детально про те, які об’єкти можуть належати до них, розглянуто у матеріалі «Що таке невиробничі основні засоби та невиробничі нематеріальні активи?». Операція з продажу невиробничих основних засобів по різному вплине на базу оподаткування податком на прибуток у платника, який використовує різниці з розділу ІІІ ПК України, і який
...
Чи включаються до складу доходу платника ПДФО повернення авансу за виконавче провадження?
Згідно із частиною 1 статті 42 Закону України «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року № 1404-VIII (далі – Закон України «Про виконавче провадження») кошти виконавчого провадження складаються з: 1) виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 27 цього Закону, або основної винагороди приватного виконавця; 2) авансового внеску стягувача; 3) стягнутих з боржника коштів на витрати виконавчого провадження. Відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про виконавче провадження» після закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого докуме
...
Чи включаються до складу доходу платника на доходи фізичних осіб компенсація судових витрат та судового збору?
Державна фіскальна служба України у своїх листах від 31.01.18 № 362/К/99-99-13-02-03-14/ІПК та від 14.09.2018 № 4031/6/99-99-13-02-03-15/ІПК доходить висновку, що сума судового збору, яка за рішенням суду відшкодовується фізичній особі: • включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника (одержувача) як додаткове благо; • обкладається податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.
...
Чи включаються до складу доходу платника податків повернення авансу за виконавче провадження?
Згідно із частиною 1 статті 42 Закону України «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року № 1404-VIII (далі – Закон України «Про виконавче провадження») кошти виконавчого провадження складаються з: 1) виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 27 цього Закону, або основної винагороди приватного виконавця; 2) авансового внеску стягувача; 3) стягнутих з боржника коштів на витрати виконавчого провадження.
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію