Податкова аналітика
Який механізм сплати податку на доходи фізичних осіб у разі продажу (обміну) об’єктів нерухомого і рухомого майна?
Платниками податку при продажу (обміні) рухомого чи нерухомого майна є фізична особа (резидент або нерезидент), яка здійснює таке відчуження. При цьому ПК України застерігає, що під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості/рухомості, крім їх успадкування та дарування. Об’єкт оподаткування визначається виходячи з ціни зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку. Оціночна вартість здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
...
Положення цивільного законодавства щодо визначення нерухомого та рухомого майна
Так, статтею 181  Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV (далі – ЦК України) визначено, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Саме фізична прив’язка об’єктів, розташованих на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їхнього знецінення та зміни їхнього призначення, є основним критерієм віднесення речей до нерухомих. Об’єкти визнаються нерухомістю, поки існує зв’язок з землею. У випадку відокремлення в
...
Що розуміється під продажем нерухомого/рухомого майна?
Під продажем майна, продукції, робіт, послуг розуміється передача права власності на майно, продукцію, роботи, послуги, нематеріальні активи, цінні папери, валютні цінності, інші види фінансових ресурсів та матеріальних цінностей іншим юридичним і фізичним особам шляхом укладання угод купівлі-продажу чи виміни на певну еквівалентну суму коштів, інших цінностей у матеріальній і нематеріальній формах, боргових зобов’язань у вартісному вираженні [[1], с. 461]. При цьому потрібно звернути увагу, що ПК України при продажі (обміні) нерухомого або рухомого майна розуміє будь-який перехід права власн
...
Чи може контролюючий орган у відповіді на запит вимагати у платника податків надати конфіденційну інформацію?
Відповідно до положень Закону України "Про інформацію", не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. ПК України прямо не передбачає повноваження контролюючого органу вимагати у платника податків надати конфіденційну
...
Які особливості надіслання запиту у випадку здійснення контрольованих операцій?
Так, підпункти  39.4.4.  та  39.4.8. пункту 39.4 статті 39 ПК України передбачають можливість Державної фіскальної служби України надсилати запити для одержання інформації щодо окремих контрольованих операцій. Водночас, якщо платник податків не надасть на такий запит інформацію в обсязі, передбаченому підпунктом  39.4.6 пункту 39.4 статті 39 ПК України, то Державна фіскальна служба України надсилає платнику податків додатковий запит з вимогою подати інформацію в обсязі, якого вимагає підпункт  39.4.6 &nb
...
Які дані повинен містити запит контролюючого органу?
Згідно з абзацом 2 пункту 73.3 статті 73 ПК України, запит має бути підписаний керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити: 1) підстави для надіслання запиту із зазначенням інформації, яка це підтверджує; 2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати; 3) печатку контролюючого органу.
...
Чи може зустрічна звірка слугувати підставою для надсилання запиту?
Відповідно до пункту 73.5 статті 73 ПК України, з метою отримання податкової інформації контролюючі органи мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків. Зустрічні звірки проводяться у суб'єктів господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов'язань. (Більш детально особливості проведення зустрічної звірк
...
Чи несе відповідальність платник податків у разі ненадання інформації, яка запитується?
ПК України не містить прямої норми, яка передбачає відповідальність за ненадання платником податків інформації та її документального підтвердження, визначеної у запиті контролюючого органу. Разом з тим, стаття 128 ПК України встановлює відповідальність банків за неподання або подання з порушенням строку податкової інформації до контролюючого органу. Оскільки, відповідно до пункту 73.3 статті 73 ПК України, контролюючий орган має право звернутися з письмовим запитом про подання інформації, доцільно стверджувати, що положення статті 128 ПК України можуть бути застосовані у випадку ненадання бан
...
Чи може платник податків бути звільненим від обов'язку надавати відповідь на запит контролюючого органу?
Платник податків може бути звільнений від такого обов'язку, якщо запит: не оформлений у письмовому вигляді; не містить чітких підстав для його надсилання; не містить визначеного переліку запитуваної інформації; не містить чітко визначені документи, які необхідно подати для підтвердження інформації; не підписаний керівником (заступником керівника) контролюючого органу; не має печатки контролюючого органу; не вручено належним чином. Ще до однієї з підстав звільнення платника податків від обов'язку надавати відповідь є відсутність у платника запитуваних документів. Це стосується лише т
...
Який порядок надання відповіді на запит?
Відповідь на запит надсилається до контролюючого органу рекомендованим листом із повідомленням про вручення або ж надається особисто відповідальною уповноваженою особою платника до канцелярії контролюючого органу. У останньому випадку слід мати два примірники листа: один залишається в канцелярії, а на другому ставиться відмітка про отримання листа. Відповідно, у першому випадку відповідь на запит вважається поданою з моменту проставлення штампу в поштовому відділенні; в другому – з моменту прийняття такої відповіді контролюючим органом.
...
Коли запит вважається врученим?
Запит вважається врученим:  1) якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою. Вищий адміністративний суд України в своїй ухвалі від 15 січня 2015 р. у справі №2а-13051/11/2670 з цього приводу зазначив, що у контролюючого органу відсутні підстави для проведення документальної позапланової невиїзної перевірки якщо запити не направлялись за адресою платника податків. Також виникають випадки коли контролюючий орган надсилає запит кур'єрською службою доставки, а не засобами поштового зв'язку. Проте така практика прямо суперечить нормам ПК України, адже він у
...
Чи може контролюючий орган у відповіді на запит вимагати у платника податків надати документи, які містять державну таємницю?
Державна таємниця відноситься до інформації з обмеженим доступом (Закон України "Про інформацію"). Контролюючий орган уповноважений вимагати надання платником податків документів, що містять державну таємницю лише у випадках: 1) якщо контролюючий орган за погодженням із Службою безпеки України встановить порядок здійснення своїх функцій щодо отримання такої інформації; 2) дотримується встановленого порядку (Закон України "Про державну таємницю"). Недодержання вказаних вимог є підставою для відмови платника податків у наданні відповіді на запит контролюючого органу.
...
Яка форма запиту передбачена ПК України?
ПК України передбачає лише письмову форму запиту контролюючого органу. Водночас, в Порядку зазначено, що в окремих випадках зазначений запит може надсилатися з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку з накладенням електронного цифрового підпису контролюючого органу, проте наразі цей функціонал в силу технічних причин не застосовується.
...
Що становить собою запит контролюючого органу?
Запит контролюючого органу є одним із способів здійснення податкового контролю. Надіслання такого запиту є діяльністю контролюючого органу та його посадових осіб, яка спрямована на отримання інформації та її документального підтвердження, що є необхідним для виконання покладених на такий орган функцій та завдань. Повноваження контролюючого органу надсилати письмові запити надає йому можливість перевіряти дотримання платниками податків податкового, валютного та іншого законодавства. Відповідно до Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформаці
...
Чи має контролюючий орган право задля встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною?
Відповідно до підпункту  39.1.4  пункту 39.1 статті 39 ПК України з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств за методами, визначеними пунктом  39.3  цієї статті, проводиться встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». При цьому, виходячи з положень підпункту  39.5.3.1  підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 ПК України, платник податків та контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість співставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з підпунктом
...
Яким чином особа може отримати загальнодоступну (публічну) інформацію, що знаходиться у володінні Державної фіскальної служби України як розпорядника інформації?
Механізм доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» реалізується за допомогою подання запиту на отримання такої інформації. Відповідно до пунктів 1, 2  Розділу ІІ Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2015 р. № 309, запитувач (тобто фізична, юридична особа, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій)
...
Що являє собою загальнодоступна інформація (інформація у публічному доступі)? Яка інформація підлягає оприлюдненню Державною фіскальною службою України?
Відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. В силу положень частини 1 статті 20, частини 1 статті 21 зазначеного Закону, за порядком доступу інформація поділяється на: відкриту інформацію; інформацію з обмеженим доступом. Виходячи з приписів статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена
...
Які наслідки неподання документації з трансфертного ціноутворення?
Відповідальність за неподання документації по трансфертному ціноутворенню – 3 % суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році. У разі неподання платником податків документації з трансфертного ціноутворення після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), передбачених пунктом 120.3 статті 120 ПК України, доведеться
...
У яких випадках надсилається повторний запит щодо документації з трансфертного ціноутворення?
ДФС України може надсилати запит з вимогою додатково подати інформацію відповідно до підпункту 39.4.6 ПК України. Підстави: документація не містить інформацію в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.6 ПК України неналежне обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». Додатковий запит також може бути надісланий, якщо платник не надав відповіді на перший запит.
...
Які вимоги до документації з трансфертного ціноутворення?
Документація з трансферного ціноутворення подається у довільній формі протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту ДФС України. Цього строку, як правило, недостатньо для оформлення усіх документів, що стосуються контрольованих операцій. Запит надсилається не раніше 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено.
...
Коли виникає обов’язок з подання документації з трансфертного ціноутворення?
Обов'язок подачі документації виникає після отримання запиту ДФС України. Запит надсилається не раніше 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено (підпункт  39.4.5  ПК України). Таким чином, тільки ДФС України має повноваження з надіслання запиту про надання документації з трансфертного ціноутворення. Якщо запит надсилається ДПІ або Головним управлінням ДФС в області чи місті Києві, такий запит є таким, що надісланий з перевищенням повноважень (на підставі  частини 2  статті 19 Конституції України), а отже, неправомірний та не н
...
У який спосіб здійснюється самостійне коригування?
Самостійне коригування бази оподаткування податком на прибуток здійснюється шляхом подачі додатка ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток. У цьому додатку зазначено, що таблиця про самостійне коригування заповнюється згідно з порядком заповнення звіту про контрольовані операції. Так само самостійне коригування може бути здійснене і в якості подання уточнюючого розрахунку з податкової декларації з податку на прибуток. Сума податкового зобов’язання, розрахованого за результатами самостійного коригування, підлягає сплаті у строки,
...
Які показники можуть бути змінені внаслідок самостійного коригування?
Відповідно до підпункту 39.5.4.2. ПК України, самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу "витягнутої руки", навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції. Оскільки згідно з підпунктом 39.1.4 ПК України методи визначення відповідності принципу витягнутої руки застосовуються до податку на прибуток, самостійне коригування може здійснюватися лише щодо бази нарахування податку
...
Які обмеження в часі встановлені щодо самостійного коригування?
Відповідно до підпункту 39.5.4.3 статті 39 ПК України, платник податку не має права проводити самостійне коригування ціни контрольованих операцій та/або сум податкових зобов’язань під час проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» таких контрольованих операцій. Слід зазначити, що саме з 2018 року було уточнено підпункт 39.5.4.3 підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 ПК України, щодо того, що обмеження проводити самостійне коригування під час проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу
...
Чи зобов’язана особа здійснювати самостійне коригування?
Як визначено у підпункті 39.5.4.2 ПК України, самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції. При цьому, виходячи з підпункту 39.5.4.1 ПК України, самостійне коригування є правом платника податків. Проте, якщо умови контрольованих операцій призводять до заниження податкового зобов’язання у порівнянні з неконтрольованими операціями, платник, який не скористався таким
...
Чи можна поновити статус неприбуткової організації після його втрати та виключення з реєстру?
Відповідно до підпункту 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) у випадку порушення вимог, встановлених  підпунктами 133.4.1, 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 ПК України,  неприбуткова організація  виключається з Реєстру неприбуткових установ та організацій, порядок ведення якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» від 13.07.2016 р. № 440
...
Реєстр неприбуткових установ та організацій
Реєстр неприбуткових установ та організацій є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації. Порядком ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ і організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 (далі - Порядок № 440) визначено, що створення і ведення Реєстру здійснюється Державною фіскальною службою України. Включення неприбуткової установи та організації до Реєстру проводиться за кодом ЄДРПОУ
...
Яке значення мають стратегії ведення бізнесу при порівняльному аналізі?
Аналіз порівнянності передбачає врахування стратегії ведення бізнесу. У пункті 1.59 Настанов ОЕСР йдеться про такі аспекти діяльності певного підприємства, що визначають його бізнес стратегію: ·         інновації та розвиток нової продукції; ·         ступінь диверсифікації (володіння різними фінансовими інструментами для зменшення ризику понесення значних збитків); ·         захищеність від ризиків; ·         оцінювання політичних змін; ·         вплив існуючого законодавства про працю і оцінка можливих змін; ·         термін дії домовленостей.
...
В яких випадках контролюючі органи можуть здійснювати перекваліфікацію контрольованих операцій?
1.64. Дослідження податковими органами контрольованої операції повинно засновуватися на операції, фактично здійсненій асоційованими підприємствами, у тому вигляді, в якому вона була ними запланована, з використанням методів, які були застосовані платником податків, наскільки це все відповідає методам, описаним у розділі ІІ. В усіх випадках, крім виняткових, податкові органи не повинні ігнорувати фактичні операції або замінювати їх іншими операціями.
...
Який вплив на порівняння контрольованої та співставних неконтрольованих операцій здійснюють економічні обставини?
Порівняння економічних обставин передбачає визначення, що ринки, на яких здійснюються контрольована та співставна неконтрольована операції не мали відмінностей, які суттєво впливають на ціну операцій. Перш за все, це встановлюється за такими критеріями, зазначеними у пункті 1.55 Настанов ОЕСР: · доступність товарів або послуг – замінників; · географічне розташування; · розмір ринків; · ступінь конкуренції на ринках та конкурентоспроможність позиції покупців та продавців; · рівні попиту та пропозиції на ринку в цілому та по регіонах, зокрема, купівельна спроможність споживачів; · характер
...
За якими критеріями порівнюються договірні умови?
Порівняння договірних умов є частиною функціонального аналізу, оскільки угоди, зазвичай, прямо чи опосередковано обумовлюють розподіл відповідальності, ризиків і вигід сторін (пункт 1.52 Настанов ОЕСР). З цього пункту також випливає, що договірні умови контрольованої та неконтрольованої операцій визначаються за допомогою: ·         письмового договору; ·         листування та інші способи зв'язку між контрагентами; ·         аналізу фактичної поведінки сторін операції (а щодо незалежних сторін також економічні засади, які, зазвичай, регулюють відносини між незалежними суб'єктами на ринку).
...
Які характеристики товарів або послуг порівнюються?
Порівняльний аналіз передбачає врахування характеристик майна або послуг. 1.39. Відмінності між конкретними характеристиками майна або послуг зазвичай впливають, принаймні частково, на різницю у їх вартості на відкритому ринку. При цьому, якщо наявні істотні відмінності товарів або послуг в контрольованій та неконтрольованій операціях та якщо ці відмінності не можна усунути шляхом коригування, такі операції можуть визнаватися співставними, залежно від методу, що застосовується. Найбільший вплив відмінності в характеристиках товарів або послуг справляє на метод порівняльної неконтрольованої ц
...
Які показники операцій передбачені для порівняння контрольованої та співставних неконтрольованих операцій?
Елементи операції (показники), які аналізуються для порівняння контрольованих та неконтрольованих операцій, визначені у підпункті 39.2.2.2 ПК України і не відрізняються суттєво від факторів, про які йдеться у пункті 1.36 Настанов ОЕСР. І. Характеристика товарів (робіт, послуг), які є предметом операції   II. Функціональний аналіз (функції, які виконуються сторонами операції, активи, що ними використовуються, умови розподілу між сторонами операції ризиків та вигод, розподіл відповідальності між сторонами операції та інші умови операції) Функції:
...
Як визначити неконтрольовані операції, співставні з контрольованою операцією?
Для того, щоб визначити, чи відповідає розмір винагороди за здійснення контрольованих операцій принципу витягнутої руки, визначаються: · показники, на основі яких порівнюються контрольовані та неконтрольовані операції; · на основі показників в сукупності визначається, наскільки такі операції є зіставними (порівнюваними). Згідно з підпунктом 39.2.2.1 ПК України контрольовані операції визнаються зіставними з неконтрольованими за однієї з умов: · між ними немає значних відмінностей, які можуть істотно вплинути на фінансовий результат під час застосування відповідного методу трансфертного ціно
...
Які відмінності між чинною та попередньою формами звіту про контрольовані операції (накази Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8 та від 11.11.2013 р. № 669)?
Нова форма звіту про контрольовані операції затверджена наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 р. № 8. Наказ набрав чинності 04.03.2016 року. Попередня форма Звіту про контрольовані операції та Порядок складання Звіту затверджені наказом Міндоходів України від 11.11.2013 року № 669. Суттєвих відмінностей у новому звіті не передбачено, проте безперечним позитивом нової форми є приведення його форми у відповідність до норм чинного законодавства: адже операції між резидентами уже не визнаються контрольованими, зазнали змін підстави для визнання осіб пов'язаними, а операцій – контр
...
Як заповнювати звіт про контрольовані операції?
Відповідно до Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення (в редакції Наказу Міндоходів України від 01.07.2014 № 368 ), у Звіті про контрольовані операції такі операції відображаються за датою переходу прав власності на товари або датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг. Подаючи звіт про контрольовані операції платникам податків необхідно враховувати той факт, що застосовуватись мають положення зако
...
Які наслідки неподання звіту або подання з порушенням?
За порушення порядку подання звіту про контрольовані операції передбачені штрафи у пунктах  120.3 та 120.4  ПК України. Так, неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі: 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року – у разі неподання або несвоєчасного подання звіту; 1
...
Які суб’єкти та в якому порядку зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції?
Суб’єкти подання: платники, які є сторонами контрольованих операцій. Подаючи звіт про контрольовані операції платникам податків необхідно враховувати той факт, що застосовуватись мають положення законодавства діючого на момент здійснення контрольованої операції. Звітний період: календарний рік. Строк подачі – до 1 жовтня року, що настає за звітним (починаючи з 2017 року). Наприклад, звіт за 2016 рік потрібно подати до 1 жовтня 2017 року. Законодавством, діючим станом на кінець 2016 року, передбачалось, що звіт має подаватись до 1 травня року, наступного за звітним.
...
Чи може операція визнаватися унікальною для цілей трансфертного ціноутворення?
Часто у контексті застосування правил трансфертного ціноутворення платники податків наполягають, що їхні товар чи послуга є унікальними, тобто не мають аналогів на ринку. Тому висловлюється припущення, що такий товар чи послугу нема з чим порівнювати, або іншими словами – відсутні співставні неконтрольовані операції для цілей застосування принципу «витягнутої руки». Таким чином, виникає питання: чи може операція визнаватися унікальною, а відтак чи можна на цій підставі не застосовувати до неї правила трансфертного ціноутворення (або апріорі визнавати, що обсяг оподатковуваного прибутку відпо
...
Як розрахувати обсяг операцій з одним контрагентом для цілей визначення, чи є операція контрольованою?
Згідно з вартісним критерієм, якщо річна сума операцій з одним контрагентом не перевищує 10 млн грн, операції з цим контрагентом не будуть вважатися контрольованими. Визначення вартісного критерію обсягу контрольованих операцій здійснюється за правилами бухгалтерського обліку. Водночас розрахунок обсягу операції прямо не передбачається для цілей бухгалтерського обліку. Окрім того, з 2018 року статтю 39 ПК України доповнено новою нормою, відповідно до якої, обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом для цілей розрахунку вартісного критерію, встановленог
...
Як визначити річний обсяг доходу для цілей визначення, чи є операція контрольованою?
Визначення річного доходу для цілей трансфертного ціноутворення здійснюється за правилами бухгалтерського обліку (абзац 2 підпункту 39.2.1.7 ПК України). Окрім того, обсяг господарських операцій платника податків для цілей підпункту 39.2.1.7 обраховується за цінами, що відповідають принципу “витягнутої руки”. На цьому наголошує підпункт 39.2.1.9 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПК України, що з’явився в тексті ПК України починаючи з 01 січня 2018 року.
...
Які операції можуть вважатися контрольованими (суб'єктний критерій)?
Фактично суб'єктні критерії контрольованих операцій стосуються контрагентів платника податків. Так, контрольованою є операція за умови відповідності одному з наступних критеріїв: І. Проведення операції з нерезидентом – пов'язаною особою  Окрім операцій, здійснених безпосередньо між платником та його пов'язаною особою, операції між вказаними суб'єктами за участю особи, яка не виконує істотних функцій, не використовує істотні активи та не несе істотні ризики, також визнаються контрольованими (так званий ланцюг операцій за підпунктом 39.2.1.5 ПК України). Така особа (незалежно від резидентства)
...
Які особи можуть бути сторонами контрольованих операцій?
Першим критерієм контрольованих операцій є їх суб'єктний склад. Проблемним аспектом є визначення, які суб'єкти взагалі можуть бути сторонами контрольованих операцій. Контрольованими операціями завжди є операції з нерезидентом. Іншою стороною є платник податку на прибуток в силу підпунктів 39.1.4, 39.2.1.1, 39.2.1.2 ПК України, проте прямо у статті 39 ПК України це не зазначено. Таким чином, сторонами контрольованої операції з одного боку, є платник податку на прибуток, а з іншого – нерезидент.
...
Як визначити, чи є операція контрольованою?
Операція є контрольованою, якщо одночасно виконуються такі три вимоги (пункт 39.2 ПК України): 1. Операції з контрагентом-нерезидентом: - пов'язаною особою (у т. ч. у ланцюгу операцій щодо переходу права власності на предмет (результат) такої операції, якщо посередники не виконують істотних функцій, не використовують істотних активів, не несуть істотних ризиків) ; або - купівлі/продажу за участю комісіонера-нерезидента; або - зареєстрованим у державі (території) з Переліку, затвердженого Кабміном, або який є їх резидентом; або - організаційно-правової форми з Переліку, затвердженого Кабмі
...
Господарські операції для цілей трансфертного ціноутворення
Загальне визначення поняття ''господарські операції'' окреслено в абзаці 5 статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», згідно з яким  господарська операція  – дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. Для цілей трансфертного ціноутворення підпункт 39.2.1.4 ПК України визначає  господарські операції  як «всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, ал
...
Скасовується зменшення розміру дострокової пенсії за віком жінкам
Нагадаємо, що відповідно до пункту 7-2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до 1 січня 2015 року правом дострокового виходу на пенсію за віком могли скористатися жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності у них страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення їх з роботи. Разом з тим у цьому випадку розмір їхньої пенсії зменшувався на 0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію. При цьому таке зменшення розміру пенсії застосовувалося протягом усього періоду отримання пенсії
...
Скасування пенсії за вислугу років
03 жовтня 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким внесено зміни до Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зокрема у частині скасування пенсій за вислугу років. Нагадаємо, що до внесення зазначених змін за загальним правилом, встановленим статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на пенсію за віком мали особи, які досягли пенсійного віку (60 років) та мали мінімальний с
...
Спірні питання перерахунку пенсій
03 жовтня 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким внесено зміни до Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у частині перерахунку пенсій. Так, відповідно до пункту 4-3 Прикінцевих положень пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пі
...
Як змінився порядок індексації пенсій?
03 жовтня 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» у частині індексації пенсій. До внесення зазначених змін індексація пенсій проводилася відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» у межах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. При цьому індексація проводилася у тому випадку, коли величина індексу спо
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію