Податкова аналітика
Що таке податковий контроль?
У статті 1 Лімської декларації керівних принципів контролю визначено, що контроль це невід’ємна частина системи регулювання, метою якої є встановлення відхилень від прийнятих стандартів і порушень принципів законності, ефективності й економії витрачання матеріальних ресурсів на максимально ранній стадії для того, щоб мати можливість здійснити корегуючі заходи, а в окремих випадках – притягти винних до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну шкоду або здійснити заходи щодо запобігання чи зменшення кількості таких порушень у майбутньому[1]. Таким чином, контроль є важливим елементом
...
Види та загальний порядок подання податкової інформації
Відповідно до статті 16 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII податкова інформація – це сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому ПК України. Академічний тлумачний словник української мови пояснює поняття «відомості» як повідомлення, вісті про кого-, що-небудь[1]. Той же словник під поняттям «дані» розуміє відомості, показники, необхідні для ознайомлення з ким-, чим-небудь, для характеристики ко
...
Що таке податкова інформація?
Відповідно до статті 16 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII податкова інформація – це сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому ПК України. Це визначення є доволі розмитим та неконкретизованим. І лише словосполучення «у порядку, встановленому ПК України» дає підстави ідентифікувати цю «сукупність відомостей і даних» як податкову інформацію. Податкова інформація перш за все це інформація публ
...
Чи може контролюючий орган відмовити у прийнятті податкової звітності з ПДВ, якщо вона була подана у паперовій формі?
Відповідно до пункту 49.3 статті 49 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів: а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Водночас положення абзацу другого пункту 49.4 статті 49 ПК України чітко встановлює, що податкова з
...
Податкове повідомлення в міжнародних правовідносинах
Поняття податкового повідомлення в міжнародних правовідносинах визначено підпунктом 14.1.158 пункту 14.1 статті 158 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Так, податкове повідомлення в міжнародних правовідносинах – письмове повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену документом іноземної держави, за яким здійснюється погашення такої суми грошового зобов'язання відповідно до міжнародного договору України. Тобто, виходячи з визначення, податкове повідомлення - рішення в міжнародних правовідносинах формується та на
...
Коли потрібно коригувати фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на суму відрахувань профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачених умовами колективного договору?
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначають шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно
...
Що таке підсумований облік робочого часу?
На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємствах) , а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілкою (профспілковим представником) підприємства запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин, установлених статтями 50, 51 Ко
...
Щодо виплати заробітної плати один раз на місяць на вимогу працівника. Чи буде порушення?
Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України та статті 24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних д
...
Як проводити доплату до мінзарплати у разі сумісництва та суміщення?
У разі коли працівник працює на умовах сумісництва або суміщення роботодавцю слід знати, у якому порядку слід визначати доплату до мінзарплати, адже її розрахунок у цих випадках буде відрізнятися. Нагадаємо, що відповідно до абзацу третього статті 3-1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон № 108), якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з вип
...
Чи потрібно проводити доплату до мінзарплати працівникам з відрядною формою оплати праці?
За відрядної системи оплати праці сума зарплати робітника залежить від кількості одиниць виготовленої ним продукції (або обсягу виконаної роботи) певної якості з урахуванням кваліфікації, умов праці, виконання норми виробітку (норми часу). Оплачують цю роботу за відрядними розцінками. Детальніше про відрядну форму оплати праці читайте в аналітичному матеріалі «Що таке відрядна форма оплати праці?». Відрядні розцінки визначаються, виходячи з установлених розрядів роботи, тарифних ставок (окладів) і норм виробітку (норм часу) (стаття 90 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП)) шляхом:
...
Що таке відрядна форма оплати праці?
Відрядною називається така форма оплати праці, за якої заробітна плата працівнику (бригаді) нараховується за кількість продукції (робіт, послуг), яку було вироблено у встановлений час за встановленими на підприємстві нормами та відрядними розцінками.  Тобто при відрядній оплаті праці розмір винагороди визначається пропорційно до обсягу виконаної роботи. Застосовують відрядну оплату праці, якщо: можливо виміряти кількість виготовленої продукції; є необхідність підвищення обсягів виробленої (видобутої) продукції або виконуваних робіт; зростання виробітку (обсягів виконуваних робіт) не пог
...
Як проводити доплату до мінімальної зарплати у разі встановлення неповного робочого часу?
З 01.01.2017 роботодавці мають проводити доплату до рівня мінзарплати у випадку, коли нарахована зарплата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (абзац третій статті 3-1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР). Натомість у разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу , а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.
...
Як розрахувати доплату до мінзарплати?
Доплата до мінзарплати розраховується за повний місяць. Тобто при нарахуванні та виплаті зарплати за першу половину місяця (авансу) розраховувати і виплачувати доплату до мінзарплати непотрібно. Насамперед слід підрахувати зарплату кожному працівнику, враховуючи всі складові, які включаються до мінімальної зарплати, і не враховуючи виплати, які до мінзарплати не включаються. Якщо працівником виконана місячна норма праці, а заробітна плата складає розмір, менший за мінімальну зарплату, проводять доплату до мінімальної зарплати на підставі статті 3-1 Закону  України “Про оплату праці” від 24.0
...
Які виплати не включаються до мінзарплати?
Частиною другою статті 3-1 Закону України “Про оплату праці” від 24.03.1995 № 108/95-ВР визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Всі інші виплати, які працівнику нараховуються за відпрацьований час, включаються до заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру (див. аналітичний матеріал «Які виплати включаються до мінімальної зарплати?»). Водночас виплати за невідпрацьований час, виплати, що не залежать від виконаної норми праці, та інші виплати, які не належать до фонду оп
...
Коли працівнику необхідно нарахувати доплату до мінзарплати?
З 01.01.2017 введена доплата до мінімальної заробітної плати. Так, у випадку, якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати ( стаття 3-1 Закону України «Про оплату праці» від  24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон № 108)). Про мінімальну заробітну плату та її структуру докладно читайте в аналітичному матеріалі «Що таке мінімальна заробітна плата?». У поня
...
Які виплати включаються до мінімальної зарплати?
Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати ( стаття 3-1 Закону  України “Про оплату праці” від 24.03.1995 № 108/95-ВР). Мінімальна заробітна плата складається не лише з основної (тарифної) частини заробітної плати (посадовий оклад, тарифна ставка, ставка заробітної плати), а і додаткової заробітної плати стимулюючого та заохочувального характеру (доплати, надбавки, виробничі премії, інші заохочувальні виплати). Зверніть увагу, оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований
...
Що таке мінімальна заробітна плата?
Мінімальна заробітна плата — це установлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (  частина 1 статті 95  КЗпП,  частина перша статті 3 Закону  України “Про оплату праці” від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон № 108)). Як бачимо,  мінзарплата з 01.01.2017 не прив'язана до простої некваліфікованої праці, як це було раніше, і має бути виплачена будь-якому працівнику, якщо він виконав норму праці. Мінімальна заробітна плата&n
...
Коли застосовують мінімальну заробітну плату?
За визначенням із статті 95 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП) та статті 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР мінімальна заробітна плата (далі – МЗП) – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). Отже, перш за все, МЗП є тим мінімумом, на який повинен орієнтуватися роботодавець при встановленні розміру винагороди працівникові за його працю.
...
Депонування заробітної плати
Відповідно до пункту 1.2 Постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (далі – Постанова НБУ) депонована заробітна плата – готівкові кошти, що одержані підприємствами (підприємцями) для виплат, пов’язаних з оплатою праці, та не виплачені в установлений строк окремим фізичним особам. Перш за все, необхідно звернути увагу на те, що підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належить до фонду оплати праці,
...
Як скласти штатний розпис підприємства?
Відповідно до частини 3 статті 64 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436 – IV підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. При цьому вітчизняне трудове законодавство не містить офіційного визначення поняття «штатний розпис». Хіба що у Порядку підготовки організаційних документів в Головному управлінні державної служби України та його територіальних органах, затвердженому наказом Головдержслужби України від 27.10.2006 р. № 356 його визначено як «перелік посад в установі (організації)
...
Мінімальна заробітна плата
Право особи на працю проголошується, гарантується та захищається на найвищому законодавчому рівні. Конституція України у статті 43 серед інших основоположних засад реалізації особою суб’єктивного права на працю закріплює право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Саме дане твердження є законодавчим базисом розвитку соціальної та правової категорії " мінімальної заробітної плати " у законодавстві України. Основним нормативно-правовим актом у сфері регулювання трудових відносин на даний момент являється Кодекс законів України про працю (далі – КЗпП). Відповідно до с
...
Що таке заробітня плата?
Заробітна плата є винагородою за виконану працівником роботу у межах трудових відносин. Особа може претендувати на оплату своєї праці, виконуючи роботу і за цивільно-правовим договором. Укладаючи такий договір сторони погоджують між собою розмір винагороди за працю, проте особа, яка бере на себе зобов'язання виконати роботу, не може претендувати на гарантії оплати праці, що передбачені трудовим законодавством, тобто на винагороду за працю на рівні не менше розміру  мінімальної заробітної плати, на систематичну її виплату, можливість піти у відпустку чи на лікарняний тощо. С
...
Яка відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати?
Статтею 115 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпПУ) передбачений обов’язок роботодавця регулярно виплачувати працівнику заробітну плату. Так, виплата заробітної плати повинна здійснюватися не рідше двох разів на місяць і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Проміжок часу між виплатами не повинен перевищувати 16 календарних днів. Аналогічні положення передбачені статтею 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі – Закон № 108/95-ВР). Дотримання роботодавцем зазначеного обов’язку забезпечується встановленням відповідаль
...
Чи може відрядна зарплата бути менше мінімальної?
Оплата праці не може проводитися нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Проте можливі випадки, коли виплата роботодавцем заробітної плати у розмірі меншому, ніж мінімальна, буде правомірною. Оплата праці при невиконанні норм виробітку. У визначенні мінімальної заробітної плати фігурує поняття «норма праці». Питанню нормування праці присвячена глава VI КЗпПУ. Як слушно зазначив Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своїй ухвалі від 24.12.2014 р. у справі № 6-16244св14[1], мінімальна заробітна плата гарантується державо
...
Чи потрібно підвищувати заробітну плату при зростанні мінімальної?
Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України та статті 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року, за виконану працівником місячну, а також годинну норму праці (обсяг робіт) не може бути виплачено заробітну плату у розмірі меншому, аніж встановлений законодавчо розмір мінімальної заробітної плати. При цьому, до мінімальної заробітної плати не відносяться доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Відтак, якщо було законодавчо збільшено розмір мінімальної заробітної плати, необхідно збільшити розмір заробітних плат працівників, оклад яких є меншим від
...
Чи є працюючий студент денної форми навчання сумісником?
Питання поєднання студентом денної форми навчання з роботою наразі не є чітко врегульованим. Кодекс законів про працю України не містить правил чи застережень з цього приводу. Згідно зі статтею 61 Закону України «Про вищу освіту» студент є особою, яка навчається у вищому навчальному закладі з метою здобуття вищої освіти. Статтею 62 цього ж Закону студентам надано право здійснювати трудову діяльність у позанавчальний час. З цього випливає, що навчання не вважається трудовою діяльністю. Реалізувати своє право на трудову діяльність студент, як і будь-яка інша особа, може шляхом укла
...
Системи оплати праці
Незважаючи на доктринальне різноманіття, Кодекс законів про працю України встановлює тарифну систему оплати праці, на основі якої, в свою чергу, запроваджуються дві найпоширеніші форми (системи) оплати праці – погодинна та відрядна. В загальних рисах можемо відзначити, що в основу першої покладено кількість відпрацьованого працівником часу, а в основу другої – кількість виробленої ним продукції (наданих послуг). З огляду на це, традиційно для офісних працівників обирають погодинну оплату, а, наприклад, для робітників, що займаються безпосередньо виробництвом певної продукції, &ndas
...
Види заробітної плати
Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР, визначаючи структуру заробітної плати, відносить до її складових такі її види як основна та додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Підпункт 14.1.48 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України наводить визначення заробітної плати через аналогічний перелік видів виплат платнику податків (фізичній особі), які включаються до заробітної плати. Основна заробітна плата Основна заробітна плата розраховується на основі тарифних ставок (окладів), якщо мова йде про робітників або ж на основі
...
Який максимальний розмір допомоги на поховання, що не буде оподатковуватись податком на доходи фізичних осіб?
Виходячи з норм Податкового кодексу України, у разі виплати  допомоги на поховання будь-якою  фізичною особою, благодійною організацією,  Пенсійним фондом України, відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації, фондами загальнообов'язкового державного соціального  страхуванняУкраїни або  професійною спілкою, граничний розмір допомоги, що не буде оподатковуватись  податком на  доходи  фізичних осіб не встановлений. На підтвердження цієї позиції звернемось до спільного листа Держ
...
Як отримати сертифікат Торгово-промислової палати для відстрочення сплати податку?
Відповідно до пункту 100.5 статті 100 Податкового кодексу України (далі – ПК України) підстави для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу (далі – відстрочення) визначаються Кабінетом Міністрів України. Зі свого боку відповідно до розділу ІІ Переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1235 (далі – Перелік 1235), підставою для відстрочення є форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), на
...
Чи можна перенести строки сплати податків/зборів іншим чином, ніж у порядку, передбаченому статтею 100 Податкового кодексу України?
Відповідно до пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України (далі – ПК України) стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини. Отже, контролюючий орган за рішенням суду може с
...
Які наслідки застосування відстрочки?
1. У випадку оскарження ППР в адміністративному порядку, з дня звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про відстрочення грошових зобов'язань, що оскаржувались, закінчується процедура адміністративного оскарження. День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків (підпункт 56.17.5 пункту 56.17 статті 56 ПК України). При чому, звернення з заявою про відстрочку не гарантує, що контролюючим органом буде прийняте позитивне рішення. Тобто, подавши заяву про відстрочку, сума грошових зобов’яза
...
Який передбачений порядок погашення відстрочки?
1. За пунктом 100.7 статті 100 ПК України, відстрочені суми грошових зобов'язань або податкового боргу погашаються рівними частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом чи відповідним органом місцевого самоврядування, який згідно із пунктом 100.8 цієї статті затверджує рішення про розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення такого грошового зобов'язання або податкового боргу, або одноразово у повному обсязі. (Детальніше про порядок погашення в
...
Чи можливе дострокове розірвання договору відстрочки?
Порядок дострокового розірвання договорів про відстрочку передбачений пунктом 100.12 статті 100 ПК України. Так, ці договори можуть бути достроково розірвані у наступних випадках: 1. з ініціативи платника податків – при достроковому погашенні відстроченої суми грошового зобов'язання та податкового боргу, щодо яких була досягнута домовленість про відстрочення. 2. з ініціативи контролюючого органу в разі, якщо: - з'ясовано, що інформація, подана платником податків при укладенні договору, виявилася недостовірною, перекрученою або неповною; - платник податків визнається таки
...
Яким чином оформлюється відстрочка?
Перелік документів, які необхідно подати для отримання відстрочки, зазначається у пункті 100.5 статті 100 ПК України. Для того, щоб отримати відстрочку платнику податків необхідно буде подати відповідну заяву. Заява, незалежно від того, який орган вирішує питання про надання відстрочки подається до контролюючого органу за місцем обліку платника податків або за місцем обліку грошового зобов’язання (податкового боргу). Місце обліку платника податків і місце обліку грошового зобов’язання (податкового боргу) можуть бути різними стосовно сплати таких місцевих податків та збору як земельний податок
...
Які органи приймають рішення про відстрочку?
Відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) можуть надавати з урахуванням наступних особливостей: 1. щодо загальнодержавних податків та зборів 1.1. у межах одного бюджетного року: - керівником (його заступником або уповноваженою особою) Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України) – без обмежень суми; - керівником (його заступником або уповноваженою особою) головних управлінь ДФС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та Міжрегіонального головного управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників – на суму не більш
...
Чи можна отримати відстрочку платникам податків, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) чи на окупованих територіях?
Залежно від місця перебування платника податків: у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) чи на окупованій території АРК, податкове законодавство по різному регулює питання необхідності в отриманні такими особами відстрочки у сплаті податків та зборів Щодо тимчасово окупованих територій Відповідно до частин 1 та 4 підпункту 1 пункту 12.3 статті 12 Закону України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони "Крим» під час тимчасової окупації загальнодержавні податки і збори, визначені статтею 9 ПК України, не справляються з доходів, отримани
...
Які підстави для надання відстрочки?
Відповідно до пункту 100.5 статті 100 ПК України, підставою для відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань або податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протяго
...
Що таке відстрочка (відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу)?
Відстрочка, як і розстрочка, розглядається як право контролюючого органу надати, а платнику податків отримати, бюджетний кредит на основну суму грошових зобов'язань або податкового боргу (в тому числі окремо – суми штрафних (фінансових) санкцій) без урахування сум пені на умовах податкового кредиту, за якими основна сума кредиту та нараховані проценти сплачуються рівними частками починаючи з будь-якого податкового періоду, визначеного відповідним податковим органом, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з моменту виникнення такого податкового зобов'язання, або одноразово у повному о
...
Хто є сторонами договору про попереднє узгодження ціноутворення та які умови такого договору?
За підпунктами 39.6.2.1 – 39.6.2.3 ПК України розрізняються такі види договорів: · одностороннього характеру (сторони: великий платник податку та ДФС України); · двостороннього характеру (крім платника та ДФС, до узгодження залучається також іноземний державний орган, уповноважений адмініструвати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції (за умови наявності міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою); · багатостороннього характеру (у разі залучення до проц
...
Який порядок укладення договору про попереднє узгодження ціноутворення в контрольованих операціях?
Порядок укладення договору про попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях регулюється пунктом 39.6 ПК України та Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504, якою затверджений Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення (далі – Порядок № 504). Слід зазначити, що з 2018 року передбачено новацію, згідно з якою, дія договору, укладеного за резуль
...
В яких випадках припиняється дія договору про попереднє узгодження ціноутворення?
ДФС України може припинити договір про попереднє узгодження ціноутворення в односторонньому порядку. Таке право передбачено пунктом 32 Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504. Так, ДФС України  може достроково припинити дію договору з дати набрання ним чинності за наявності будь-якої з таких підстав: контролюючим органом виявле
...
Які переваги та недоліки попереднього узгодження ціноутворення в контрольованих операціях?
Як визначено в абзаці 2 підпункту 39.6.1 ПК України, попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях є процедурою між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, під час якої узгоджуються критерії для визначення відповідності умов контрольованих операцій, що здійснюються або будуть здійснені великим платником податків, принципу ''витягнутої руки'' на підставі договору на обмежений строк. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504 затверджений Порядок попереднього узгод
...
Що таке податковий борг в міжнародних правовідносинах?
Податковий борг в міжнародних правовідносинах - це грошове зобов'язання з урахуванням штрафних санкцій, пені за їх наявності та витрат, пов'язаних з його стягненням, несплачене в установлений строк, що на підставі відповідного документа іноземної держави є предметом стягнення, яке може бути звернуто відповідно до міжнародного договору України.
...
Який порядок передавання з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків інформації щодо персональних даних фізичних осіб?
Відповідно до вимог ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику формується та ведеться Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі – ДРФО). Державний реєстр створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України, з метою створення умов для здійснення контролюючими
...
Поворотна фінансова допомога від товариства з обмеженою відповідальністю, отримана та повернена після 01.01.2015 р.: який порядок бухобліку за П(С)БО та оподаткування податком на прибуток у позичальника?
З юридичної точки зору поворотна фінансова допомога є позикою. Відповідно до частини першої статті 1046 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435 – IV (далі – ЦК України) за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Оскіль
...
Чи може платник податку на прибуток коригувати бухгалтерський фінансовий результат на суми доходів від надання послуг, сформованих у поточному періоді у зв’язку з переходом на МСФЗ 15, які були оподатковані у попередніх звітних (податкових) роках (базуючись на правилах МСБО 18)?
Ситуація, описана у запитанні, має свою історію, яку слід пояснити, аби відповідь на нього була зрозуміла. Підприємства, які ведуть облік та складають фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ), з 01.01.2018 р. зобов’язані визнавати доходи (виручку) від реалізації за правилами, визначеними Міжнародним стандартом фінансової звітності 15 «Дохід від договорів з клієнтами» (далі – МСФЗ 15). До цієї дати у питаннях виручки (доходів від реалізації) керувались Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 18 «Дохід» (далі – МСБО 18). За параграфом 7 МСБО 18 п
...
Чи можна у бухгалтерському обліку провести операцію продажу основного засобу без його перекласифікації в необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу?
Про те, як за загальними правилами національної системи бухгалтерського обліку потрібно відображати операції з продажу об’єктів основних засобів, розглянуто тут. Разом з тим досить часто зустрічаються ситуації, коли продаж основного засобу відбувається спонтанно. І тут рекласифікація об’єкта та оформлення для цього зайвих документів здаються зайвими рухами для дотримання формальностей. Хоча по суті одночасно дебетовий та кредитовий обороти, проведені по субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу», навряд чи вплинуть на кінцеві показники фінансової звітності та
...
Від якої вартості потрібно обчислювати 30 % у разі використання різниці за придбаннями у неприбутківців при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток?
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці, передбачені ПК України. Для платників, які за правом названої норми прийняли рішення не коригувати бухгалтерський фінансовий результат, це питання не актуальне. Платники податку на прибуток, які вик
...
Який загальний порядок бухгалтерського обліку продажу основних засобів за грошові кошти за П(С)БО?
Це питання здається досить простим, але водночас має нюанси. У спеціальному для основних засобів положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7), йдеться про вилучення їх з активів (списання з балансу) у разі вибуття, яким є безоплатна передача об’єкта або його невідповідність критеріям визнання активом ( пункт 33). Разом з тим, у підпункті 3.3 пункту 3 П(С)БО 7 згадано, що його норми не застосовують до обліку основних засобів, що утримуються з метою продажу. Облікову долю останніх в
...
◄◄ 1 2... 9 10 11 12 13... 96 97 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію