Декларація з податку на прибуток
Питання/Тема
Як скласти розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками?
...

...

Цю частину декларації заповнюють у гривнях, без копійок.

Показники

Код рядка

Примітка

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) , визначений за правилами бухгалтерського обліку

01

Цей показник показує, чи може підприємство визначати базу оподаткування без застосування різниць. Якщо дохід понад 40 млн грн — обов'язково застосовують різниці, якщо менше — є право вибору.

Цей показник повинен дорівнювати:

 • сумі рядків 2000, 2120, 2200, 2220, 2240 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою № 2, наведеною у Н(С)БО 1;
 • сумі рядка 2280 Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за формою № 2-м, наведеною у П(С)БО 25;
 • сумі рядка 2280 Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за формою № 2-мс, наведеною у П(С)БО 25

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку чи міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02

Великі та середні підприємства повинні записати у цей рядок суму з рядка 2290 або рядка 2295 форми № 2, залежно від того прибуток чи збиток отримано у звітному (податковому) періоді.

Платники податку на прибуток, які є суб'єктами малого підприємництва, записують суму з рядка 2290 форми № 2-м або форми № 2-мс залежно від того, який звіт складає таке підприємство за нормами П(С)БО 25

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)

03 РІ

Показник рядка дорівнює сумі рядка 03 додатка РІ, у якому розкривають різниці, на які коригується фінансовий результат до оподаткування

Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) (+, -)

04

Х

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)

05 ПЗ

Показник дорівнює сумі рядка 05 додатка ПЗ. Його заповнюють платники, діяльність яких не оподатковується податком на прибуток згідно зі статтею 142 або пунктом 41 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05 ПЗ) х ____ / 100)

06

Показник дорівнює сумі прибутку, розрахованого як різниця між рядками 04 та 05, помноженого на ставку податку на прибуток 18 %, передбачену підпунктом 136.1.1 пункту 136.1 статті 136 ПК України

Дохід за договорами страхування, співстрахування і перестрахування, визначений підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:

07

Суму визначають за аналітичними даними рахунків 70 « Доходи від реалізації» та 76 «Страхові платежі».

Сюди вносять загальну суму доходів

за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України

07.1

Суму визначають за аналітичними даними рахунку 76 «Страхові платежі». При цьому до розрахунку включають суми доходу, отриманого виключно за договорами довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування, які відповідають підпунктам 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 ПК України. Такі доходи оподатковуються за ставкою 0 % згідно з підпунктом 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 ПК України.

Сума цього рядка у розрахунку об'єкта оподаткування доходу за договорами страхування зменшує загальну суму доходу страховика, тобто не враховується у розрахунку об'єкта (підпункт 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 ПК України)

страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування

07.2

У рядок вносять суми страхових платежів, страхових внесків, страхових премій за договорами перестрахування, для того щоб виключити їх із об'єкта оподаткування податком на дохід страховика за ставками 0 % та 3 % (підпункт 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 ПК України)

Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 - рядок 07.1 - рядок 07.2) х ____ / 100)

08

Показник рядка – розрахунковий. У розрахунку застосовують ставку податку на прибуток 3 % згідно з підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 ПК України

Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + рядок 09.2), у тому числі:

09

Рядок – розрахунковий. Величина показника визначається згідно з вимогою підпункту 14.1.271 пункту 14.1 статті 14 ПК України, за алгоритмом якого дорівнює сумі показників рядків 09.1 та 09.2

сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення (рядок 09.1.1 - рядок 09.1.2)):

09.1

Показник рядка дорівнює різниці між величиною показників наступних рядків 9.1.1 та 9.1.2

загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї

09.1.1

Суму визначають за даними рахунку 70 « Доходи від реалізації»

сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення

09.1.2

Суми відповідного резерву визначають за кореспонденцією рахунків дебет 90 «Собівартість реалізації» кредит 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом «е» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України

09.2

За підпунктом е) підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України тут записують суму залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року

Податок на дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 х ____ / 100)

10

У 2020 році при розрахунку застосовують ставку податку на прибуток 28 % (пункт 136.6 статті 136 та пункт 48 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України)

Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів

11

Суму визначають за даними рахунку 70 « Доходи від реалізації»

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____ / 100)

12

Застосовують ставку податку 10 % (підпункт 136.4.1 пункту 136.4 статті 136 ПК України)

Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

13

Суму визначають за даними рахунку 70 « Доходи від реалізації»

Сума виплачених виплат гравцю

14

Таку суму визначають за аналітикою з кореспонденцією рахунків Дебет 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» – Кредит 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____ / 100)

15

Застосовують ставку податку на прибуток 18 % (підпункт 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 ПК України)

Зменшення нарахованої суми податку

16 ЗП

Показник рядка дорівнює сумі рядка 16 додатка ЗП, у якому відображають зменшення податку на прибуток на суми:

 • податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, сплаченого суб'єктом господарювання за кордоном;
 • авансового внеску, нарахованих та сплачених у зв'язку з виплатою дивідендів;
 • акцизного податку, сплаченого за важкі дистиляти (товарні позиції 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД), використані на дизельних локомотивах і самоскидах вантажопідйомністю понад 75 тон

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

17

У рядку розраховується загальна сума податку за звітний період

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)

18

Заповнюють тільки платники податку на прибуток, які подають звітність поквартально. У цей рядок переносять суму з рядка 17 декларації за попередній період з урахуванням уточнень.

У декларації за 1 квартал поточного року цей рядок не заповнюють.

У декларації за півріччя записують дані рядка 17 декларації за 1 квартал + сума за уточненнями.

У декларації за три квартали – дані рядка 17 декларації за півріччя + сума за уточненнями.

Річна декларація повинна містити суму з рядка 17 декларації за три квартали поточного року + сума за уточненнями

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)

19

Заповнюють платники податку, які подають звітність щокварталу та раз на рік.

У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 дорівнює рядку 17.

У платників, які звітують щокварталу показник має дорівнювати різниці між сумою рядка 17 та рядка 18

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

20 АВ

Показник дорівнює сумі рядка 6 додатка АВ, у якому розраховують авансовий внесок на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)

21

Записи у цей рядок вносять тільки ті платники податку на прибуток, які подають звітність поквартально.

Сума повинна дорівнювати показнику рядка 20 декларації за попередній звітний (податковий) період + сума за уточненнями, проведеними протягом такого періоду

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)

22

Заповнюють платники податку, які подають звітність поквартально та за рік.

У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 22 дорівнює рядку 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

У тих, хто звітує щокварталу показник рядка 22 дорівнює різниці між рядком 20 АВ та рядком 21

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

23 ПН

Показник дорівнює сумі рядка 27 додатка ПН, у якому розраховують податкові зобов'язання нерезидентів, якими отримано доход із джерелом походження з України за правилами пункту 141.4 ПК України.

Додаток ПН складають окремо за кожним нерезидентом, якому виплачені доходи. Відповідно, якщо таких нерезидентів та додатків кілька, то показник рядка 23 буде дорівнювати сумі рядків 27 всіх додатків ПН

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)

24

Записи у цей рядок вносять тільки платники податку на прибуток, які подають звітність поквартально

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН - рядок 24)

25

Заповнюють платники податку, які подають звітність поквартально та за рік.

У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 25 дорівнює рядку 23. У інших показник дорівнює різниці між сумами рядків 23ПН та 24

Виправлення помилок

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється, або рядок 35 - рядок 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)), або рядок 26 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

26

Якщо подається уточнена декларація, то потрібно вказати різницю між сумою рядка 19 раніше поданої декларації та рядка 19 уточнюючої декларації (+ або -), або рядок 35 - рядок 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

У разі виправлення помилок минулих періодів через звітну (звітну нову) декларацію, сюди необхідно перенести суму із рядка 26 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 -29, 31 – 33, 35 декларації з податку на прибуток підприємств (+ або -)

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

27

У разі подання уточненої декларації у цьому рядку вказують різницю між сумою рядка 22 раніше поданої декларації та рядка 22 уточнюючої декларації (+ або -).

У разі виправлення помилок минулих періодів у складі звітної (звітної нової) декларації записують суму із рядка 27 таблиці 2 додатка ВП (+ або -)

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 28 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

28

Рядок заповнюють, якщо в результаті виправлення помилок минулих періодів виявлена недоплата податку на прибуток, (тобто отримано позитивне значення рядка 26 або рядка 27 декларації) і виправлення проводять через звітну (звітну нову) декларацію (пункт 50.1 статті 50 ПК України).

Сюди переносять суму із рядка 28 таблиці 2 додатка ВП

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

29

Суму пені нараховують у разі виявлення недоплати з податку на прибуток згідно з підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПК України.

Якщо виправлення проводять через уточнюючий розрахунок, то суму пені зазначають у цьому рядку.

Коли ж помилки минулих періодів виправляють у звітній (звітній новій) декларації, то до цього рядка переносять суму з рядка 29 таблиці 2 додатка ВП до декларації

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

30

Рядок заповнюють, якщо в результаті виправлення помилок минулих періодів виявлена недоплата податку на прибуток (тобто отримано позитивне значення рядка 26 або рядка 27 декларації) і виправлення проводять через уточнюючу декларацію (пункт 50.1 статті 50 ПК України)

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 25 - рядок 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

31

Рядок заповнюють у разі самостійного виправлення помилок у частині оподаткування доходу (прибутку) нерезидентів згідно з пунктом 141.4 статті 141 ПК України.

Якщо подається уточнена декларація, то потрібно вказати різницю між сумою рядка 25 раніше поданої декларації та рядка 25 уточнюючої декларації (+ або -).

У разі виправлення помилок минулих періодів через звітну (звітну нову) декларацію сюди необхідно перенести суму з рядка 30 таблиці 2 додатка ВП (+ або -)

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 31 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

32

Рядок заповнюють, якщо помилки минулих звітних періодів виправляють через звітну (звітну нову) декларацію і в результаті виправлення виявлено недоплату податку на прибуток (пункт 50.1 статті 50 ПК України).

Сюди переносять суму з рядка 31 таблиці 2 додатка ВП

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

33

Суму пені нараховують у разі виявлення недоплати з податку на прибуток за правилами підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПК України.

Якщо виправлення проводять через уточнюючий розрахунок, то суму пені зазначають у цьому рядку.

У разі виправлення помилки минулих періодів у звітній (звітній новій) декларації до цього рядка переносять суму із рядка 32 таблиці 2 додатка ВП

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

34

Рядок заповнюють, якщо в результаті виправлення помилок минулих періодів виявлена недоплата податку на прибуток і виправлення проводять через уточнюючу декларацію (пункт 50.1 статті 50 ПК України)

Податкові зобов'язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов'язані з виправленням помилок

Сума збільшення податкового зобов'язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

35

За пунктами 142.1142.3 статті 142 та пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України від оподаткування податком на прибуток звільнено:

 • прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 % суми загальних витрат на оплату праці;
 • прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 • прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми – Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС;
 • прибуток підприємств - суб'єктів літакобудування, що визначені відповідно до норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» від 12.07.2001 р. № 2660 – ІІІ.

Штрафні санкції за порушення положень пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

36

Нарахування штрафу передбачено для підприємств - суб'єктів літакобудування.

Пеня, нарахована на виконання вимог статті 123-1 глави 11 розділу II, пунктів 142.1 - 142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

37

До рядка вноситься сума пені, нарахована страхувальником відповідно до статті 123-1 ПК України у разі розірвання договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії, або порушення інших вимог до таких договорів, встановлених ПК України.

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Які строки подання декларації з податку на прибуток за звітні періоди 2017 року?Чи впливає податковий збиток попереднього року на періодичність подання декларації з податку на прибуток?Як помилки, допущені у бухобліку, впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток?Чи потрібно малому підприємству – платнику податку на прибуток додавати фінансову звітність до декларації з податку на прибуток за податкові (звітні) періоди 1 квартал, півріччя та 3 квартали?Як скласти додаток ПП декларації з податку на прибуток?Яку форму декларації з податку на прибуток потрібно подавати за податкові (звітні) періоди 2020 року?Які строки подання декларації з податку на прибуток за звітні періоди 2020 року?Які платники податку на прибуток підпадають під квартальний період декларування, а які під річний?Яка структура декларації з податку на прибуток та комплект документів, які подають разом із нею?Що записують у «шапці» декларації з податку на прибуток?Які загальні правила складання додатка РІ до декларації з податку на прибуток? Як скласти розділ 1 додатка РІ декларації з податку на прибуток?Як скласти розділ 2 додатка РІ декларації з податку на прибуток?Як скласти розділ 3 додатка РІ декларації з податку на прибуток?Як скласти розділ 4 додатка РІ декларації з податку на прибуток?Як скласти додаток АВ декларації з податку на прибуток?Як скласти Додаток ЗП декларації з податку на прибуток?Як скласти Додаток ПН декларації з податку на прибуток?Як скласти додаток ТЦ декларації з податку на прибуток?Як скласти додаток ВП декларації з податку на прибуток?Як скласти додаток ПЗ декларації з податку на прибуток?Як скласти додаток АМ декларації з податку на прибуток?Як скласти додаток ЦП декларації з податку на прибуток?
Інформація про документ
Актуально з:
23.05.2020
Елемент податку:
 • Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
 • Вид платежу:
  Податок на прибуток підприємств
  Зв'язки документа
  ?Поставте своє запитання
  Популярні податкові теми
  Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
  Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
  Відправити
  Замовити персональну презентацію