Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Банківський день
Законодавче закріплення поняття “банківський день” міститься у статті 14 Податкового кодексу України, але зі змісту відповідної норми вбачається, що законодавець прирівнює поняття “банківський день” із поняттям “операційний день”, про що буде описано нижче. Разом з тим зазначаємо, що поняття “банківський день” регламентується переважно підзаконними нормативно-правовими актами, які видаються Національним банком України, що визначають порядок здійснення банками розрахункових операцій, міжбанківський переказ коштів та інші питання банківської діяль
...
Поняття іноземних банків та їхня діяльність в Україні
Зазвичай поняття “іноземний банк” використовується в економічній сфері, зокрема в таких питаннях, як інвестування та залучення іноземних капіталів. Іноземні банки та банки з іноземним капіталом впливають на зміну конкурентного середовища та відповідно змінюють рівень конкурентоспроможності окремих банків та банківської системи у цілому. Так, в економічній енциклопедії наводиться таке визначення іноземного банку: іноземний банк – банк, який повністю або частково належить іноземному капіталу (приватному, колективному або державному) і діє насамперед у його інтересах. Діяльність іноземного банку
...
Як виправити помилкову дату в податковій накладній?
Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін. Водночас відповідно до абзацу 6 пункту 192.1 статті 192 ПК України у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у т
...
Як виправити помилку у зведеній податковій накладній, яка полягає у відсутності позначки, що така податкова накладна є зведеною?
Відповідно до абзацу шостого пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України) у разі допущення помилок при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів / послуг, для її виправлення платником ПДВ складається розрахунок коригування. Порядок складання податкових накладних, у тому числі зведених, а також розрахунків коригування до них, затверджений наказом Міністерства фінансів України 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307). Разом з тим як у статті 192 ПК України, так і в Порядку 1307 відсутні положення, які б прям
...
У чому різниця між поліпшенням та ремонтом основних засобів?
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 (далі – П(С)БО 7), та Методичних рекомендацій з обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561 (далі – Методичні рекомендації № 561), розрізняють: - поліпшення об'єкта основних засобів, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід від його використання (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, заміна окремих частин для підвищення якості, кількості продукції);
...
Чи має значення громадянство контрагента при укладенні договору купівлі-продажу нерухомого майна?
На сьогодні наявністю у особи громадянства двох і більше держав майже нікого не здивуєш. Можна по-різному ставитись до цього факту, але податкові наслідки укладення з такою особою договору купівлі-продажу нерухомого майна повинен знати кожен. Перш за все варто зазначити, що для визначення таких наслідків до уваги варто брати не громадянство контрагента, а резидентство. Міжнародний податковий глосарій IBFD визначає поняття «резидентство» як юридичний статус особи відносно певної країни з точки зору можливості держави оподатковувати доходи цієї особи, що отримані у всіх країнах світ
...
Які особливості встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів?
Особливості встановлення та застосування ставки збору за місця для паркування транспортних засобів (далі – збір) розкриті у пункті 268-1.3 статті 2681 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Виходячи із зазначеного, алгоритм застосуван
...
Який порядок встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів?
Відповідно до пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу України (далі – ПК України) збір за місця для паркування транспортних засобів є місцевим збором. Вказане передбачає наявність широких повноважень в органів місцевого самоврядування при його встановленні. Водночас згідно з пунктом 10.3 статті 10 ПК України місцеві ради на власний розсуд вирішують питання щодо встановлення збору, тобто він має необов’язковий характер. Повноваження місцевих рад при встановленні місцевих податків та зборів визначені у статті 12 ПК України. Вони зводяться до двох ключових аспектів: дотримання органами міс
...
Чи передбачені пільги із збору за місця для паркування транспортних засобів
Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України (далі – ПК України) при прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів органи місцевого самоврядування обов’язково визначають об’єкт оподаткування, платника податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи з дотриманням критеріїв, установлених для відповідного місцевого податку чи збору. Під час встановлення податку також можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування. Податковий кодекс України у статті 30 передбачає кілька можливих шляхів встановлення
...
Які особливості визначення ринкового діапазону цін (рентабельності)?
Порядком № 381 встановлено, що для визначення ринкового діапазону цін (далі – РДЦ) використовується вибірка цін (фінансових показників) зіставних операцій, що впорядковується за зростанням (від меншого значення до більшого). При цьому кожному значенню вибірки має бути присвоєний порядковий номер (навіть якщо вибірка має два і більше однакові значення, до неї включаються всі такі значення з відповідним присвоєнням порядкового номера). Ціна (фінансові показники) контрольованої операції до вибірки не включається. Отже, діапазон цін (рентабельності) складають значення вибірки цін (фінансових пока
...
Який порядок бухгалтерського обліку переоцінки основних засобів?
Механізм переоцінки основних засобів передбачає перегляд залишкової (балансової) вартості об’єкта основних засобів з метою приведення її до справедливої вартості[1]. Необхідність проведення переоцінки основних засобів схвалюється керівником підприємства, про що видається відповідний наказ. Як і для будь яких інших господарських операцій, підставою для проведення результатів переоцінки основних засобів у бухгалтерському обліку підприємства є Звіт експерта (експертів). За даними останнього: проводять розрахунок результатів переоцінки за кожним об’єктом основних засобів; відображають резул
...
У яких випадках для визначення відповідності умов контрольованої операції застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни?
Підпунктом 39.3.2.1 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 ПК України встановлено, що відповідність умов контрольованих операцій принципу ''витягнутої руки'' визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів та обставин здійснення контрольованої операції. При цьому нормою ПК України встановлюється перелік критеріїв згідно з яким і відбувається обрання найбільш доцільного методу:
...
Що таке метод порівняльної неконтрольованої ціни?
Метод порівняльної неконтрольованої ціни є одним з методів встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу ''витягнутої руки'' поряд з методами ціни перепродажу, методу «витрати плюс», чистого прибутку та розподілення прибутку. Суть методу порівняльної неконтрольованої ціни полягає в тому, що платник податків має здійснити порівняння ціни контрольованої операції з ціною зіставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені платником податків та іншими особами. Таке порівняння здійснюється на підставі наявної інформації про ціни, що застосовув
...
Як переоцінка основних засобів та нематеріальних активів впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток?
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 – VI (далі – ПК України) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до правил ПК Україн
...
Який порядок бухгалтерського обліку переоцінки нематеріальних активів за П(С)БО?
Правила переоцінки нематеріальних активів визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242 (далі – П(С)БО 8). Його  пунктом 19 підприємству надається право переоцінювати нематеріальні активи. Тобто підприємство може переоцінювати нематеріальні активи, але воно не має такого обов’язку. Зміст переоцінки полягає в оцінці залишкової (балансової) вартості об’єкта нематеріальних активів та її приведенні до справедливої вартості[1]. При цьому обов’язково
...
Коли може застосовуватись метод ціни перепродажу?
Підпунктом 39.3.2.1 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 ПК України встанвовлено, що відповідність умов контрольованої операції принципу ''витягнутої руки'' визначається за допомогою методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів та обставин здійснення контрольованої операції. З урахуванням критеріїв, визначених у цьому підпункті, платник має право застосовувати будь-який метод, який він вважає найбільш доцільним, але якщо існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівня
...
Що таке метод ціни перепродажу?
Метод ціни перепродажу є одним з методів трансфертного ціноутворення поряд з методами порівняльної неконтрольованої ціни, “витрати плюс”, чистого прибутку та розподілення прибутку. Суть цього методу розкривається у підпункті 39.3.4 пункту 39.3 статті 39 ПК України. Так, метод ціни перепродажу полягає у порівнянні валової рентабельності від перепродажу товарів (робіт, послуг), придбаних у контрольованій операції, з валовою рентабельністю від перепродажу товарів (робіт, послуг), яка отримується у зіставних неконтрольованих операціях. Наприклад, Особа 1 придбаває товар в Особи 2 (будемо вважати
...
Придбання квартири вперше не тягне за собою сплати пенсійного збору в розмірі 1 % від її вартості
Сплачений громадянином збір до пенсійного фонду для підписання договору купівлі-продажу квартири/будинку у розмір 1 % від їх ціни, підлягає поверненню, якщо громадянин, який придбав житло, перебував на черзі на одержання житла або придбав житло вперше. Про це йдеться в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 08 грудня 2017 року у справі за № К/800/40962/17. Слід зазначити, що на сьогодні для підписання договору купівлі-продажу квартири чи будинку нотаріуси вимагають від покупця надати докази сплати збору до пенсійного фонду в розмірі 1 % від ціни будинку чи квартири. Разом з ти
...
Щодо скасування спецпенсій
03 жовтня 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким внесено зміни до Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та до деяких законодавчих актів, які регулюють питання призначення спецпенсій. Разом з тим питання спецпенсій у частині їх скасування розглядалися і до проведення пенсійної реформи, започаткованої в жовтні 2017 року. Так, відповідно до пункту 5 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих а
...
Якою датою друкувати касовий чек, якщо оплата за товар здійснюється платіжною карткою на сайті продавця?
Виходячи з визначення, наведеного у ст. 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР (далі – Закон про РРО), касовий чек є  розрахунковим документом, надрукованим у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій. Умови застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) регламентуються розділом ІІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункови
...
Чи обов’язково залучати професійного оцінювача до переоцінки основних засобів та нематеріальних активів?
У бухгалтерському обліку основні засоби та нематеріальні активи переоцінюють у разі, коли розходження між залишковою та справедливою вартістю об’єкта є суттєвим. Саме тому ключовим питанням є визначення справедливої вартості того чи іншого об’єкта переоцінки. Ні міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» (далі – МСБО 16) та 38 «Нематеріальні активи» (далі – МСБО 38), ні національні – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, (далі – П(С)БО 7), та Положення (стандарт) бухгалтер
...
Оподаткування доходу фізичної особи від операцій з відчуження земельних ділянок більше ніж один раз протягом календарного року. Чи вважатиметься таке відчуження земельних ділянок підприємницькою діяльністю?
Статтею 42 Конституції України визначено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Відповідно до частини другої статті 50 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Зазначеній нормі ЦК України кореспондує норма частини першої статті 128 Господарського кодексу України (далі – ГК України), відповідно до якої  громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за
...
Які обов'язкові платежі сплачуються при вчиненні нотаріальних дій? (Запитання від користувача Наталії)
За вчинення нотаріальних дій нотаріусом особа повинна сплатити такі обов’язкові платежі: державне мито – у разі вчинення нотаріальних дій державним нотаріусом; плату за послуги на цивільно-правовій основі – у разі вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом; адміністративний збір – сплачується особою у разі реєстрації нотаріусом речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та за користування державними реєстрами; податок на доходи фізичних осіб – сплачується особою з об’єктів оподаткування (дохід за відчуження рухомого, нерухомого майна; дохід за отримання спадщини, дарунка) до момен
...
Як реалізувати своє рухоме майно у 2015 році фізичній особі, якщо відповідно до умов договору покупець повинен виплатити мені вартість майна рівними частинами протягом трьох років. В якому податковому періоді мені декларувати дохід від реалізації майна та коли сплачувати податок? Те ж саме з нерухомим майном (Запитання від користувача Марини).
(Додатково див. аналітику «Який механізм сплати податку на доходи фізичних осіб у разі продажу (обміну) об’єктів нерухомого і рухомого майна?»). Платниками податку при продажу (обміні) рухомого чи нерухомого майна є фізична особа (резидент або нерезидент), яка здійснює таке відчуження. Об’єкт оподаткування визначається виходячи з ціни зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку. Оціночна вартість здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльн
...
Який порядок сплати податку при продажу автомобіля по генеральному дорученню?
Відповідно до пункту 173.2 статті 173 ПК України, якщо продаж (обмін) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, то такий об'єкт не підлягає оподаткуванню. Якщо продаж протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу. За своєю правовою природою доручення – це документ, відповідно до якого юридична або фізична особа надає право інш
...
Як сплачується податок при продажу рухомого/нерухомого майна, що перебуває у спільній власності?
Відповідно до пункту 172.1 статті 172 та пункту 173.2 статті 173 ПК України, якщо продаж (обмін) здійснено не частіше одного разу протягом звітного року, а також для нерухомого майна – перебування його у власності понад 3 року, то таке майно не оподатковується. Якщо протягом року продано більше, як один об’єкт, то він підлягає оподаткуванню. Згідно з частинами 1, 2 статті 355 ЦК України майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно). Майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної влас
...
Який порядок оподаткування малих архітектурних споруд?
Відповідно до частини 2 статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06 вересня 2005 року № 2807-VI визначено, що мала архітектурна форма – це елемент декоративного чи іншого оснащення об'єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать: -        альтанки, павільйони, навіси; -        паркові арки (аркади) і колони (колонади); -        вуличні вази, вазони і амфори; -        декоративна та ігрова скульптура; -        вуличні меблі (лавки, лави, столи); -        сходи, балюстради; -        паркові містки; -        огорожі, ворота, ґрати; -        інформаційні
...
Який порядок оподаткування гаражу у разі його продажу?
Хоч за своєю правовою природою механізм оподаткування продажу (обміну) рухомих та нерухомих речей майже однаковий, що, по суті, створює ряд теоретичних та практичних проблем. Так, наприклад, гараж, який немає фундаменту буде вважатися рухомим майном і порядок такого оподаткування буде здійснюватися згідно зі статтею 173 ПК України, тому що такий об’єкт не пов’язаний із земельною ділянкою, що дозволяє його переміщувати у просторі без зміни його призначення. З огляду на іншу ситуацію, у разі якщо гараж буде з фундаментом, то такий об’єкт буде вважатися нерухомим майном. Враховуючи те, що гараж
...
Який механізм повернення попередньо сплаченого фізичною особою податку на доходи фізичних осіб внаслідок розірвання або незаключення договору купівлі-продажу (обміну) нерухомості?
Відповідно до пункту 172.4 статті 172 ПК України під час проведення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому цим розділом для податкового розра
...
Яким чином буде оподатковуватися дохід, отриманий фізичною особою від продажу права вимоги на нерухоме майно у вигляді житлового приміщення в будинку, будівництво якого не завершено та не здано в експлуатацію?
Відповідно до частини 2 статті 331 ЦК України право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. Враховуючи положення ЦК України, немає законодавчих підстав на оформлення права власності на нерухомість у ви
...
Чи буде оподатковуватися дохід, отриманий від першого продажу фізичною особою житлового будинку, який у власності менше трьох років, але розташований на земельній ділянці, яка перебуває у власності платника податку більше трьох років?
Відповідно до частини 1 статті 377 ЦК України до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача). Пунктом 3 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  (далі – Порядок), передбачено, що нотаріус у разі посвідчення цивільно-правого договору про від
...
Який механізм сплати податку на доходи фізичних осіб у разі продажу (обміну) об’єктів нерухомого і рухомого майна?
Платниками податку при продажу (обміні) рухомого чи нерухомого майна є фізична особа (резидент або нерезидент), яка здійснює таке відчуження. При цьому ПК України застерігає, що під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості/рухомості, крім їх успадкування та дарування. Об’єкт оподаткування визначається виходячи з ціни зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку. Оціночна вартість здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
...
Положення цивільного законодавства щодо визначення нерухомого та рухомого майна
Так, статтею 181  Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV (далі – ЦК України) визначено, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Саме фізична прив’язка об’єктів, розташованих на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їхнього знецінення та зміни їхнього призначення, є основним критерієм віднесення речей до нерухомих. Об’єкти визнаються нерухомістю, поки існує зв’язок з землею. У випадку відокремлення в
...
Що розуміється під продажем нерухомого/рухомого майна?
Під продажем майна, продукції, робіт, послуг розуміється передача права власності на майно, продукцію, роботи, послуги, нематеріальні активи, цінні папери, валютні цінності, інші види фінансових ресурсів та матеріальних цінностей іншим юридичним і фізичним особам шляхом укладання угод купівлі-продажу чи виміни на певну еквівалентну суму коштів, інших цінностей у матеріальній і нематеріальній формах, боргових зобов’язань у вартісному вираженні [[1], с. 461]. При цьому потрібно звернути увагу, що ПК України при продажі (обміні) нерухомого або рухомого майна розуміє будь-який перехід права власн
...
Як доходи та втрати від участі в капіталі впливають на податок на прибуток?
При обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі різницями, на які коригують бухгалтерський фінрезультат, є: сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку. На її величину зменшують фінансовий результат до оподаткування (підпункт  140.4.1 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI, далі – ПК України); сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні&nb
...
Як визначають доходи та втрати від участі в капіталі у бухгалтерському обліку?
Поняття «метод участі в капіталі» визначено у пункті Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 (далі – П(С)БО 12): «Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування». Оскільки, в результаті такої оцінки вартість фінінвестиції змінюється, то у бухгалтерському обліку підприємства – інвестора формуються доходи та/або
...
Чи може контролюючий орган у відповіді на запит вимагати у платника податків надати конфіденційну інформацію?
Відповідно до положень Закону України "Про інформацію", не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. ПК України прямо не передбачає повноваження контролюючого органу вимагати у платника податків надати конфіденційну
...
Які особливості надіслання запиту у випадку здійснення контрольованих операцій?
Так, підпункти  39.4.4.  та  39.4.8. пункту 39.4 статті 39 ПК України передбачають можливість Державної фіскальної служби України надсилати запити для одержання інформації щодо окремих контрольованих операцій. Водночас, якщо платник податків не надасть на такий запит інформацію в обсязі, передбаченому підпунктом  39.4.6 пункту 39.4 статті 39 ПК України, то Державна фіскальна служба України надсилає платнику податків додатковий запит з вимогою подати інформацію в обсязі, якого вимагає підпункт  39.4.6 &nb
...
Які дані повинен містити запит контролюючого органу?
Згідно з абзацом 2 пункту 73.3 статті 73 ПК України, запит має бути підписаний керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити: 1) підстави для надіслання запиту із зазначенням інформації, яка це підтверджує; 2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати; 3) печатку контролюючого органу.
...
Чи може зустрічна звірка слугувати підставою для надсилання запиту?
Відповідно до пункту 73.5 статті 73 ПК України, з метою отримання податкової інформації контролюючі органи мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків. Зустрічні звірки проводяться у суб'єктів господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов'язань. (Більш детально особливості проведення зустрічної звірк
...
Чи несе відповідальність платник податків у разі ненадання інформації, яка запитується?
ПК України не містить прямої норми, яка передбачає відповідальність за ненадання платником податків інформації та її документального підтвердження, визначеної у запиті контролюючого органу. Разом з тим, стаття 128 ПК України встановлює відповідальність банків за неподання або подання з порушенням строку податкової інформації до контролюючого органу. Оскільки, відповідно до пункту 73.3 статті 73 ПК України, контролюючий орган має право звернутися з письмовим запитом про подання інформації, доцільно стверджувати, що положення статті 128 ПК України можуть бути застосовані у випадку ненадання бан
...
Чи може платник податків бути звільненим від обов'язку надавати відповідь на запит контролюючого органу?
Платник податків може бути звільнений від такого обов'язку, якщо запит: не оформлений у письмовому вигляді; не містить чітких підстав для його надсилання; не містить визначеного переліку запитуваної інформації; не містить чітко визначені документи, які необхідно подати для підтвердження інформації; не підписаний керівником (заступником керівника) контролюючого органу; не має печатки контролюючого органу; не вручено належним чином. Ще до однієї з підстав звільнення платника податків від обов'язку надавати відповідь є відсутність у платника запитуваних документів. Це стосується лише т
...
Який порядок надання відповіді на запит?
Відповідь на запит надсилається до контролюючого органу рекомендованим листом із повідомленням про вручення або ж надається особисто відповідальною уповноваженою особою платника до канцелярії контролюючого органу. У останньому випадку слід мати два примірники листа: один залишається в канцелярії, а на другому ставиться відмітка про отримання листа. Відповідно, у першому випадку відповідь на запит вважається поданою з моменту проставлення штампу в поштовому відділенні; в другому – з моменту прийняття такої відповіді контролюючим органом.
...
Коли запит вважається врученим?
Запит вважається врученим:  1) якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою. Вищий адміністративний суд України в своїй ухвалі від 15 січня 2015 р. у справі №2а-13051/11/2670 з цього приводу зазначив, що у контролюючого органу відсутні підстави для проведення документальної позапланової невиїзної перевірки якщо запити не направлялись за адресою платника податків. Також виникають випадки коли контролюючий орган надсилає запит кур'єрською службою доставки, а не засобами поштового зв'язку. Проте така практика прямо суперечить нормам ПК України, адже він у
...
Чи може контролюючий орган у відповіді на запит вимагати у платника податків надати документи, які містять державну таємницю?
Державна таємниця відноситься до інформації з обмеженим доступом (Закон України "Про інформацію"). Контролюючий орган уповноважений вимагати надання платником податків документів, що містять державну таємницю лише у випадках: 1) якщо контролюючий орган за погодженням із Службою безпеки України встановить порядок здійснення своїх функцій щодо отримання такої інформації; 2) дотримується встановленого порядку (Закон України "Про державну таємницю"). Недодержання вказаних вимог є підставою для відмови платника податків у наданні відповіді на запит контролюючого органу.
...
Яка форма запиту передбачена ПК України?
ПК України передбачає лише письмову форму запиту контролюючого органу. Водночас, в Порядку зазначено, що в окремих випадках зазначений запит може надсилатися з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку з накладенням електронного цифрового підпису контролюючого органу, проте наразі цей функціонал в силу технічних причин не застосовується.
...
Що становить собою запит контролюючого органу?
Запит контролюючого органу є одним із способів здійснення податкового контролю. Надіслання такого запиту є діяльністю контролюючого органу та його посадових осіб, яка спрямована на отримання інформації та її документального підтвердження, що є необхідним для виконання покладених на такий орган функцій та завдань. Повноваження контролюючого органу надсилати письмові запити надає йому можливість перевіряти дотримання платниками податків податкового, валютного та іншого законодавства. Відповідно до Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформаці
...
Чи має контролюючий орган право задля встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною?
Відповідно до підпункту  39.1.4  пункту 39.1 статті 39 ПК України з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств за методами, визначеними пунктом  39.3  цієї статті, проводиться встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». При цьому, виходячи з положень підпункту  39.5.3.1  підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 ПК України, платник податків та контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість співставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з підпунктом
...
Яким чином особа може отримати загальнодоступну (публічну) інформацію, що знаходиться у володінні Державної фіскальної служби України як розпорядника інформації?
Механізм доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» реалізується за допомогою подання запиту на отримання такої інформації. Відповідно до пунктів 1, 2  Розділу ІІ Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2015 р. № 309, запитувач (тобто фізична, юридична особа, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при з
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 86 87 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити