Податкова аналітика
Господарські операції для цілей трансфертного ціноутворення
Загальне визначення поняття «господарські операції» окреслено в абзаці 5 статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV, згідно з яким господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. Для цілей трансфертного ціноутворення у підпункті 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України від 02.12.010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) визначено господарські операції як всі види операцій, договорів або домовленостей, документально
...
Хто обов’язково має застосовувати різниці з податку на прибуток?
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України) для обчислення об’єкта оподаткування податком на прибуток платники цього податку беруть фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток, визначений за правилами стандартів бухобліку (національних або міжнародних), та коригують його (збільшують або зменшують) на різниці, передбачені ПК України. При цьому, якщо річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку ЗА ОСТАННІЙ РІК не перевищує 40 млн
...
Як платнику податку на прибуток з річним доходом менше 40 млн грн скористатись правом на відмову від податкових різниць?
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПК України. За ці
...
Чи зобов’язане підприємство, яке протягом звітного року перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну, коригувати бухгалтерський фінансовий результат при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток? Очікуваний річний дохід не перевищить 20 мільйонів гривень.
За загальним правилом підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) платник податку на прибуток розраховує об'єкт оподаткування цим податком шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПК України. При цьому платники податку, у
...
Поворотна фінансова допомога від товариства з обмеженою відповідальністю: який порядок бухобліку за П(С)БО та оподаткування податком на прибуток у позичальника?
З юридичної точки зору поворотна фінансова допомога є позикою. Відповідно до частини першої статті 1046 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435 – IV (далі – ЦК України) за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Оскіль
...
Чи може платник податку на прибуток коригувати бухгалтерський фінансовий результат на суми доходів від надання послуг, сформованих у поточному періоді у зв’язку з переходом на МСФЗ 15, які були оподатковані у попередніх звітних (податкових) роках (базуючись на правилах МСБО 18)?
Ситуація, описана у запитанні, має свою історію, яку слід пояснити, аби відповідь на нього була зрозуміла. Підприємства, які ведуть облік та складають фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ), з 01.01.2018 р. зобов’язані визнавати доходи (виручку) від реалізації за правилами, визначеними Міжнародним стандартом фінансової звітності 15 «Дохід від договорів з клієнтами» (далі – МСФЗ 15). До цієї дати у питаннях виручки (доходів від реалізації) керувались Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 18 «Дохід» (д
...
Чи може підприємство – дарувальник включити до витрат суму грошової безповоротної фінансової допомоги, наданої іншій юридичній особі?
З точки зору Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435 – IV (далі – ЦК України) безповоротна фінансова допомога визнається даруванням, оскільки такі правовідносини передбачають перехід права власності на майно без будь-якої компенсації за нього ( статті 717 – 730 ЦК України). За підпунктом 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 –VI (далі – ПК України) безповоротною фінансовою допомогою визнається, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібни
...
Чи можна при розрахунку податку на прибуток за новими правилами, відпускні за 2014 рік враховувати у витратах 2015 року при їх виплаті, якщо резерв для них не нараховували? Підприємство працює на загальній системі оподаткування.
Юридичні особи, за винятком суб’єктів малого та мікропідприємництва, зобов’язані нараховувати резерв відпусток. Якщо резерв відпускних у 2014 році не нарахували, а у 2015-му їх суму включили до витрат по факту виплати, то фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік буде занижений на суму резерву відпусток за минулий рік. Тому за таких обставин необхідно провести коригування показників у бухгалтерському обліку, щоб отримати правильний бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік.
...
Чи може фінансовий результат до оподаткування (рядок 02 декларації з податку на прибуток) суб’єкта малого або мікропідприємництва, який не застосовує податкові різниці, відрізнятися від значення рядка 2290 у фінансовій звітності на суму штрафу?
Показник рядка 02 декларації з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897, повинен  дорівнювати сумі рядка 2290 Форми №2-м (додаток 1 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39, далі – П(С)БО 25)  або Форми №2-мс (додаток 2 П(С)БО 25). У рядку 2290 кожної з форм зазначають фінансовий результат до оподаткування. Показник рядка 02 декларації не повинен відрізнятись від суми у фінзвітності, у т
...
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам[1] фінансової звітності для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Тому часто бухгалтерський облік називають універсальною діловою мовою бізнесу. Універсальність цієї мови визначаються належною якістю фінансової інформації, можливістю коректного її аналізу, а також належною інтерпретацією показників фінансової звітності користувачами без дода
...
Як скласти додаток ПП декларації з податку на прибуток?
Додаток ПП до декларації з податку на прибуток подається платниками цього податку починаючи з податкових (звітних) періодів 2020 року. До нього вносять інформацію про суми податкових пільг з податку на прибуток відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг» від 27.12.2010 р № 1233. Опишемо як заповнити табличну частину додатка ПП.
...
Чи потрібно малому підприємству – платнику податку на прибуток додавати фінансову звітність до декларації з податку на прибуток за податкові (звітні) періоди 1 квартал, півріччя та 3 квартали?
Пунктом 46.2 статті 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) передбачено: «Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу». За пунктом 137.4 статті 137 ПК України «податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік». Виняток із пункту 137.4 статті 137 ПК Украї
...
Як помилки, допущені у бухобліку, впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток?
Такий вплив є безпосереднім тоді, коли бухгалтерські помилки  змінюють фінансовий результат до оподаткування на прибуток. Розглянемо питання детальніше. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV (далі – Закон про бухоблік) метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надати користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. При цьому за пунктом 3 розділу ІІІ Національного положен
...
Чи впливає податковий збиток попереднього року на періодичність подання декларації з податку на прибуток?
Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначений нормами статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Відповідно до пункту 137.4 статті 137 ПК України податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 статті 137 ПК України, є календарні: квартал; півріччя; три квартали; рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується ост
...
Які строки подання декларації з податку на прибуток за звітні періоди 2017 року?
Пунктом 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755 – VI (далі – ПК України) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств визначено календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Це означає, що за загальним правилом декларацію з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) потрібно подавати щокварталу. Але для певних категорій платників податку на прибуток пунктом 137.5 статті 137 ПК України передбачено виняток і дозволено декларувати прибуток раз на рік. Докладно це питання розглянуто в аналітиці «Які платники податку на прибуток
...
Як скласти додаток ЦП декларації з податку на прибуток?
Додаток ЦП призначений для розрахунку загального фінансового результату від операцій з продажу та іншого відчуження цінних паперів, а також загального результату переоцінки цінних паперів відповідно до підпунктів 141.2.1 – 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 ПК України. У додатку ЦП не враховують результати: операцій платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів; операцій РЕПО, операцій
...
Як скласти додаток АМ декларації з податку на прибуток?
У Додатку АМ наводять інформацію про суми амортизації основних засобів та нематеріальних активів, розрахованої за правилами податкового обліку (підпункт 138.3.1 ПК України). Її сума зменшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до пункту 138.2 ПК України. Дані бухобліку при складанні додатка АМ не використовують. Амортизаційний розрахунок проводять окремо за основними засобами та нематеріальними активами. Загальну суму розрахованої податкової  амортизації із графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ пер
...
Як скласти додаток ПЗ декларації з податку на прибуток?
Додаток ПЗ декларації призначений для платників податку на прибуток, діяльність яких звільнена від податку відповідно до статті 142 ПК України. Сумарне значення рядка 05 додатка ПЗ переносять у рядок 05 ПЗ Декларації. Сума рядка 05 ПЗ декларації зменшує загальний об'єкт оподаткування (рядок 04 декларації) , розрахований за загальними показниками декларації (рядок 02 та 03). Додаток ПЗ складається з двох таблиць. Таблиця 1  – розрахункова, у ній визначають розмір податку на прибуток, що звільняється від оподаткування. Таблиця 2 – інформаційна, у ній зазначають підстави для застосування пільги
...
Як скласти додаток ВП декларації з податку на прибуток?
Додаток ВП декларації призначений для виправлення помилок минулих періодів через декларацію за поточний звітний (податковий) період. Додаток ВП складається з трьох таблиць. При виправленні помилок, допущених у декларації з податку на прибуток за звітні (податкові) періоди після 01.01.2015 р., у додатку ВП потрібно заповнити всі три таблиці. Якщо виправляються помилки звітних (податкових) періодів до 01.01.2015 р. потрібно заповнити тільки таблицю 2 і перенести її показники до відповідних рядків основної частини декларації. У таблицю 1 внося
...
Як скласти додаток ТЦ декларації з податку на прибуток?
Додаток ТЦ декларації призначений для самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку на прибуток у разі невідповідності договірних цін на товари, роботи, послуги принципу витягнутої руки. Відповідно, його складають та подають його платники податку на прибуток, які мали у звітному періоді контрольовані операції і проводять самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (підпункт 39.5.4 пункту 39.5. статті 39 Податкового кодек
...
Як скласти Додаток ПН декларації з податку на прибуток?
Додаток ПН складають підприємства, які виплачують доходи нерезидентам. Особливості оподаткування нерезидентів прописані у пункті 141.4 статті 141 Податкового кодексу України від 02.12.201 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Відповідно до пункту 133.2 статті 133 ПК України нерезидентами, які входять до категорії платників податку на прибуток є: юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України (крім установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України); постійні п
...
Як скласти Додаток ЗП декларації з податку на прибуток?
У додатку ЗП декларації визначають суму, на яку можна зменшити податок на прибуток, нарахований за звітний (податковий) період. Суму зменшення, розраховану у додатку ЗП, переносять до рядка 16 ЗП декларації. Складають його платники податку на прибуток, які у звітному періоді зобов'язані сплачувати: авансові внески при виплаті дивідендів; податок на прибуток, сплачений за кордоном з іноземних джерел доходу; акцизний податок за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються
...
Як скласти додаток АВ декларації з податку на прибуток?
Додаток АВ до податкової декларації з податку на прибуток[1] (далі – декларація) складають платники цього податку, які у звітному періоді виплачували дивіденди. У ньому розраховують суми авансового внеску при виплаті дивідендів, яка мала бути сплачена у звітному (податковому) періоді. Суму авансового внеску при виплаті дивідендів, розраховану у додатку АВ, переносять до рядка 20 АВ декларації. Відповідно до підпункту 57.1-1.2 пункту 57.11 статті 57 ПК України емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету а
...
Як скласти розділ 4 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі 4 додатка РІ розраховують інші різниці, передбачені ПК України, у частині: страхових резервів страховиків; різниць щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів; сум пропорційного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення; сум платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення; різниць, передбачених розділом ХХ «Перехідні положення» ПК України, та інших коригувань. Розглянемо, яку інформацію слід записати у кожному рядку розділу 4 додатка РІ декл
...
Як скласти розділ 3 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі 3 додатка РІ розраховують різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI, далі – ПК України). У ньому записують суми різниць, пов'язаних із: нарахуванням відсотків на боргові зобов'язання від пов'язаних осіб - нерезидентів; сумами відсотків та дооцінки, врахованими у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді, нарахованими на інструменти власного капіталу, перекласифікованими у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів бухгалтерського обліку; коригуванн
...
Як скласти розділ 2 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
Розділ 2 додатка РІ складають підприємства, які зобов'язані коригувати фінансовий результат до оподаткування на різниці, визначені Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України), або прийняли рішення проводити таке коригування. У ньому розраховують різниці, які виникають при формуванні резервів та забезпечень відповідно до у статті 139 ПК України. Розділ 2 додатку РІ складають 2 окремі блоки для різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування та які зменшують його. У розділі 2 додатка РІ записують суми різниць, пов'яз
...
Як скласти розділ 1 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі 1 додатка РІ розраховують різниці, які виникають у результаті операцій з необоротними активами (основними засобами та нематеріальними активами). Вони перелічені у статті 138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Додаток РІ має окремі блоки для різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування та які зменшують його. Різниці від операцій з необоротними активами знівельовують вплив сум амортизації, уцінки (дооцінки), втрат від зменшення корисності, вигід від відновлення корисності, залишкової вартості необо
...
Які загальні правила складання додатка РІ до декларації з податку на прибуток?
Додаток РІ призначений для розрахунку різниць (коригувань), які застосовують для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який дорівнює фінансовому результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
...
Як скласти розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками?
Цю частину декларації заповнюють у гривнях, без копійок.  Показники Код рядка Примітка   Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку 01 Цей показник показує, чи може підприємство визначати базу оподаткування без застосування різниць. Якщо дохід понад 40 млн грн — обов'язково застосовують різниці, якщо менше — є право вибору. Цей показник повинен дорівнювати: сумі рядків
...
Що записують у «шапці» декларації з податку на прибуток?
Відповідно до пункту 48.1 статті 48 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) декларація повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідного податку. Обов'язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПК України статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (пункт 48.2. статті 48 ПК України). Більшість з них складають «шапку&ra
...
Яка структура декларації з податку на прибуток та комплект документів, які подають разом із нею?
Декларація з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 (далі - декларація), містить: 1. Основну частину. Умовно її можна розділити на чотири блоки: 1.1. Обов'язкові реквізити (або «шапка»); 1.2. Розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками; 1.3. Інформація про додатки, форми фінансової звітності та доповнення, які платник податку надає разом із декларацією. Тут же вказується рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці; 1.4. Частина декларації, яку запо
...
Які платники податку на прибуток підпадають під квартальний період декларування, а які під річний?
За загальним правилом пункту 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) для платників податку на прибуток встановлено такі календарні податкові (звітні) періоди: квартал; півріччя; три квартали; рік. Це означає, що подавати декларацію з податку на прибуток платникам цього податку потрібно 4 рази на рік. Проте не всім. Пунктом 137.5 статті 137 ПК України визначено перелік підприємств, для яких передбачений річний податковий (звітний) період. Раз на рік свій прибуток декларують: новостворені підприємства; підприємства, з
...
Які строки подання декларації з податку на прибуток за звітні періоди 2020 року?
Пунктом 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755 – VI (далі – ПК України) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств визначено календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Це означає, що за загальним правилом декларацію з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) потрібно подавати щокварталу. Але для певних категорій платників податку на прибуток пунктом 137.5 статті 137 ПК України передбачено виняток і дозволено декларувати прибуток раз на рік. Докладно це питання розглянуто в аналітиці «Які платники податку на прибуток
...
Яку форму декларації з податку на прибуток потрібно подавати за податкові (звітні) періоди 2020 року?
Форма декларації з податку на прибуток затверджена наказом Мінфіну України «Про затвердження форми  Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015 р. № 897 (далі – декларація). Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 14.11.2019 р. № 481 (далі – наказ № 481) затверджено зміни, якими декларацію приведено у відповідність до чинних норм Податкового кодексу України від 02.12.2010
...
Як слід класифікувати дохід від списання прощеної кредиторської заборгованості перед нерезидентом для оператора лотерей з метою оподаткування податком на прибуток та відповідно за якою ставкою його оподатковувати?
Відповідно до підпункту 134.1.4 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) спеціальним об’єктом оподаткування податком на прибуток є дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей у порядку, визначеному пунктом 141.8 статті 141 ПК України. За правилами останньої норми дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, від операцій з випуску та проведення лотерей підлягає оподаткуванню податком на прибуток за ставкою 24 % ( пункт 136.6 статті 136, пункт 47 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України). Нарахований суб'є
...
Чи потрібно оператору лотерей при розрахунку показника рядка 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» Податкової декларації з податку на прибуток підприємств враховувати суму доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей?
За нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) результати діяльності оператора лотерей оподатковують за загальними та спеціальними правилами. Згідно з підпунктом 134.1.4 пункту 134.1 статті 134 ПК України спеціальним об’єктом оподаткування податком на прибуток є дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей у порядку, визначеному пунктом 141.8 статті 134 ПК України[1]. З метою оподаткування під проведенням лотерей за підпунктом 14.1.197 пункту 14.1 статті 14 ПК України розуміють господарську діяльність, яка включає в себе прийняття спл
...
Що таке податкові різниці?
На сьогодні єдиного тлумачення поняттю «податкові різниці» чинне законодавство не дає. Але його досить активно вживають як словосполучення зрозуміле всім професіоналам у сфері бухгалтерського та податкового обліку. То що ж воно означає? У податковому обліку це поняття є актуальним тільки для платників податку на прибуток. Адже відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, розрахований шляхом коригування (
...
Тварини
Легальне визначення поняття «тварини» міститься в статті 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого походження» від 21.02.2006 № 3447 (далі – Закон № 3447) і визначає їх як біологічні  об'єкти,  що  відносяться  до   фауни, і законодавець одразу наводить перелік видів тварин, а саме: сільськогосподарські,  домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові. Далі в положеннях статті 1 Закону № 3447-IV надається визначення вище зазначених видів. Дикі тварини – тварини,  природним середовищем існування яких є  дика  природа,  у  тому  числі ті,  я
...
Що таке природні ресурси?
Існують різноманітні доктринальні визначення цього поняття. В.В. Петров у монографічному дослідженні „Екологія і право” розробив словник еколого-правової термінології, де серед інших термінів було також визначено поняття „природних ресурсів”. Останні визначалися таким чином: у широкому аспекті ─ це всі природні блага, що призначені для задоволення потреб людини; у вузькому – природні джерела задоволення потреб матеріального виробництва. Наукова література визначає природні ресурси як сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину,
...
На які лікарські засоби та медичні вироби поширюється податкова пільга, передбачена пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України, у вигляді звільнення від оподаткування ПДВ?
Згідно з пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладна
...
Який загальний порядок бухгалтерського обліку продажу нематеріальних активів?
Незважаючи на те, що для обліку нематеріальних активів існують правила спеціального положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (далі – П(С)БО 8), їх продаж обліковують за нормами іншого стандарту. У разі прийняття рішення про продаж об’єкта нематеріальних активів до їх обліку підключається Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Мінфіну від 07.11.2003 р. № 617 (далі — П(С)БО 27). За пунктом 1 р
...
Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу виробничих об’єктів нематеріальних активів?
За загальним правилом об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають шляхом коригування бухгалтерського фінансового результату на різниці, передбачені ПК України (підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України). Відповідно наслідки з податку на прибуток будь-якої операції залежать від того: 1) як операція відобразилася в бухгалтерському обліку і як вплинула на бухгалтерський фінрезультат; та 2) чи передбачені у ПК України різниці за такою операцією. При цьому із такого правила є виняток, за яким не
...
Чи потрібно складати Звіт про контрольовані операції у разі погашення кредиту нерезиденту – пов’язаній особі та виплаті відсотків за ним?
Ситуація: У звітному році платник податку на прибуток виплатив нерезиденту – пов’язаній особі (володіє 100% капіталу) заборгованість за кредитом в сумі 35 млн грн та відсотки по ньому – 3 млн грн (у т. ч. нараховані за звітний рік – 220 тис. грн). Річний дохід підприємства – позичальника від усіх видів діяльності (за мінусом непрямих податків) склав 70 млн грн. Інших господарських операцій з цим та іншими нерезидентами у звітному році не було. Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №  2755 – IV (далі – ПК України) подавати Звіт про к
...
Чи зобов’язаний орендодавець нараховувати ПДВ, якщо орендар на час карантину звільняється від сплати орендної плати?
02 квітня 2020 року набрав законної сили Закон України від 30.03.2020 № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон). Зазначеним вище Законом Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) доповнений новим положенням, згідно з яким з моменту встановлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV
...
Чи потрібно отримувати ліцензію на зберігання палива у пересувних цистернах/ємностях?
Згідно з статтею 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі – Закон) суб’єкти господарювання отримують ліцензії на зберігання пального на кожне місце зберігання пального. Водночас статтею 15 Закону встановлений перелік випадків, коли отримання ліцензії на зберігання пального не вимагається, а саме: 1) на місця зберігання пального, що використовуються: а) підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету
...
Тара/Упаковка
Відповідно до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. № 363, та  Порядку збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари, затвердженого наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції від 02.10.2001 р. № 224, під тарою варто розуміти основний елемент упаковки,  що являє собою  виріб  для  розміщення продукції. Згідно з ДСТУ «Тара та транспортування. Терміни та визначення» розрізняють такі види тари: транспортна; споживча; порційна; контурна; подарунк
...
Чи застосовується відповідальність при порушенні строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування у зв\'язку з накладенням арешту на реєстраційний ліміт платника ПДВ?
У судовій практиці існують випадки накладення арешту на реєстраційний ліміт (реєстраційну суму) платника ПДВ як на матеріальний доказ у кримінальній справі[1]. Фактично наслідком такого арешту є відсутність у платника ПДВ можливості здійснювати реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН. Водночас пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюються строки, протягом яких платник ПДВ зобов’язаний зареєструвати у ЄРПН податкові накладні та розрахунки коригування до них. У випадку порушення таких строків до платника застосовуєтьс
...
Чи застосовується до платників ПДВ відповідальність за несвоєчасну реєстрацію від’ємних розрахунків коригування до зведених податкових накладних, складених за пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 ПК України?
Пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюються строки, протягом яких податкові накладні та розрахунки коригування повинні бути зареєстровані платником ПДВ в ЄРПН. Порушення зазначених вище строків реєстрації є підставою для застосування до такого платника відповідальності, передбаченої пунктом 120-1.1 статті 120-1 ПК України.
...
Чи застосовується відповідальність за статтею 120-1 ПК України, якщо податкова накладна/розрахунок коригування були подані для реєстрації у граничний термін, але відповідна квитанція про реєстрацію була отримана на наступний день?
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: - для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня; - для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарни
...
Чи застосовується відповідальність, передбачена статтею 120-1 ПК України, якщо протягом встановленого строку платником не були подані документи для відновлення реєстрації заблокованої податкової накладної?
Відповідно до абзацу сьомого пункту 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) у разі зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних /розрахунків коригування згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу. Аналогічне правило передбачено реченням другим пункту 120-1.2 стат
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 97 98 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію