Податкова аналітика
Що очікувати «фізикам» в частині оподаткування їх доходів?
Оподаткування відшкодування моральної шкоди З набуттям чинності норм законопроекту №1210, не будуть включатися до оподатковуваного ПДФО доходу суми моральної шкоди в розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року Оподаткування  пенсій Із тексту Кодексу виключено норму про оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) пенсій, отриманих з іноземних джерел, а також пенсій, розмір яких перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатніс
...
Оподаткування податком на прибуток підприємств: новин багато хороших і різних… Знайдіть свої позитивні
1. Коли єдинники, фізособи – підприємці та іноземні компанії можуть стати платниками податку на прибуток? За правками законопроекту № 1210 до пункту 133.1 статті 133 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) обов’язків та статусу платника податку на прибуток набудуть: юридичні особи – платники єдиного податку, які виплачують нерезидентам доходи (прибутки) із джерелом їх походження з України. Податкові обов’язки платника податку на прибуток за названими операціями виконуються за правилами, визначеними пунктом 141.4 статті 141 ПК України. При цьому платник
...
Зміни щодо постійних представництв нерезидентів та щодо оподаткування доходів нерезидентів з джерелом походження з України
Нові зміни, що передбачені Законопроектом № 1210 стосовно нерезидентів включають таке. Зокрема постійне представництво включає: а) будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо загальна тривалість робіт перевищує 12 місяців б) надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як 183 дні, у будь-якому дванадцятимісячному період
...
Зміни щодо звітності міжнародної групи компаній
Звертаємо Вашу увагу на внесені зміни Законопроектом № 1210 стосовно звітності міжнародної групи компаній. Так, разом зі звітом про контрольовані операції, платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній має містити, зокрема таку інформацію: а) дані щодо материнської компанії міжнародної групи компаній; б) дані щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником міжнародної групи компаній на под
...
Зміни щодо ТЦО
Законопроектом № 1210 передбачено такі зміни щодо ТЦО. До видів господарських операцій для цілей ТЦО додано операції, у результаті яких фінансовий результат платника податку зменшується внаслідок безповоротної або тимчасової передачі функцій разом з матеріальними та/або нематеріальними активами, вигодами, ризиками іншій особі, в тих випадках, коли у взаємовідносинах між непов’язаними особами така передача не здійснювалась би без компенсації. Для контрольованих операцій з сировинними товарами встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»
...
Запровадження концепції контрольованих іноземних компаній
Законопроектом № 1210 запроваджено, зокрема, концепцію контрольованих іноземних компаній. Так, Контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка знаходиться під контролем резидента України (далі – КІК) Юридичною особою може визнаватись корпоративне утворення (об’єднання) або організація, наділена правом володіти активами, мати права та обов’язки, та здійснювати діяльність від власного імені та незалежно від засновників, учасників або форми власності. У передбачених випадках до КІК може прирівнюватись
...
Реформування інституту відповідальності
Законопроектом № 1210 прийнято такі зміни стосовно інституту відповідальності. У випадках, визначених пунктами 119.3 статті 119, пунктами 123.2-123.5  статті 123, пунктами 124.2, 124.3 статті 124, пунктами 125.2-125.4 статті 125 ПК України, необхідною умовою притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення є встановлення контролюючими органами вини особи. Тобто у прямо визначених ПК України випадках, до складу податкових порушень пропонується додати вину. Окрім платників податків до складу суб’єктів податкового правопорушення пропонується додати контрол
...
Зміни до порядку стягнення податкового боргу
Законопроект № 1210 передбачає такі зміни стосовно порядку стягнення податкового боргу. Податкова застава. Також у 2020 році перелік підстав для звільнення майна з податкової застави було доповнено такими випадками: 1) надання платнику розстрочки (відстрочки) у сплаті грошових зобов’язань та процентів за користування таким розстроченням (відстроченням); 2) отримання платником податків згоди контролюючого органу на відчуження майна, що перебуває у податковій заставі.
...
Зміни до Загальних положень ПК України
Законопроектом № 1210 були запроваджені такі зміни стосовно загальних Положень ПК України: Сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рі
...
Як змінили ліміти платникам єдиного податку?
Під час розгляду законопроєкта в залі Верховної Ради була підтримана поправка про підвищення річних лімітів обороту для фізичних осіб-підприємців 1 – 3 груп до 1 млн грн, 5 млн грн і 7 млн грн відповідно. Згідно пункту 291.4.4.ПК України, сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття, зможуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які брали участь у їх утворенні та були припинені за результатами злиття, дорівнює або перевищує 75 відсотків. Уточнено п
...
Як фізособі отримати пільгу із земельного податку?
Уточнено процедуру застосування пільги з плати за землю для фізичних осіб. Зокрема, особа має подати заяву про застування пільги до 1 травня поточного року. У разі надання фізичною особою, яка станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року, то пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду. Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календа
...
Туристичний збір з понижуючим коефіцієнтом: коли це можливо?
Базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті. Визначено поняття доби для цілей оподаткування. Під добою пропонують розуміти період між двома послідовними розрахунковими годинами, який дорівнює 24 годинам. Розрахункова година – година, яка встановлена у місці проживання (ночівлі) і при настанні якої споживач повинен звільнити номер (місце) у день виїзду і після якої здійснюється заселення до місця проживання (ночівлі). При перебуванні у місці проживання (ночівлі) менше о
...
Кому підвищили ставки, а кому дали пільги з податку на нерухоме майно?
Пропонується уточнити перелік нерухомого майна, яке не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Змін зазнали: - пп. «е» п. 266.2.2 с. 266 ПК України, який передбачає, що до таких об’єктів відносяться  об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності, та/або в малих архітектурних формах та на ринках»; та - пп. «є»  п. 266.2.2 с. 266, в якому конкретизовано поняття «будівлі промисловості», тобто це та
...
Рентна плата: ставки та понижуючі коефіцієнти
Внесено зміни до пункту 252.20 ПК України, згідно з якими, ставка рентної плати за користування надрами установлена у таких розмірах: для чорних металів (крім руд заліза), кольорових та легувальних металів - 6,25 % (було 5%) від вартості видобутої корисної копалини; для руди заліза - 12,00 % (було 8 %) якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58% FE CFR China, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts,  за податковий (звітний) період становить 70 і більше доларів США, або 11,00 % якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58% FE CFR China, що о
...
Вейпи, сигари та сигарили: всі під акциз!
Доповнено підпункт 215.1 статті 215 ПК України новим абзацом четвертим, згідно якого рідини, що використовуються в електронних сигаретах, віднесено до підакцизних товарів. Рідини, що використовуються в електронних сигаретах підлягатимуть оподаткуванню у розмірі 3 000 гривень за 1 літр. Підпункт 215.3.2-1 ПК України викладено в такій редакції: Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Одиниця виміру Ставки податку 2402 10 00 10 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями,
...
Що Законопроект 1210 платникам ПДВ готує?
16 січня 2020 року народні депутати прийняли Проект Закону № 1210 від 30.08.2019 (далі - Законопроект 1210), який вносить суттєві зміни в національну систему оподаткування. Пропонуємо Вам ознайомитися із змінами, які стосуватимуться порядку адміністрування ПДВ.   Реєстрація платника ПДВ Якщо вести зміни у порядку реєстрації особи платником ПДВ, то кардинальних змін Законопроект 1210 не запроваджує. Водночас змінюється строк для подачі заяви про добровільну реєстрацію особи платником ПДВ, а саме: замість 20 календарних днів така заява повинна бути подана не пізніше ніж за 10 календарних днів
...
Хто обов’язково має застосовувати різниці з податку на прибуток?
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України) для обчислення об’єкта оподаткування податком на прибуток платники цього податку беруть фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток, визначений за правилами стандартів бухобліку (національних або міжнародних), та коригують його (збільшують або зменшують) на різниці, передбачені ПК України. При цьому, якщо річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку ЗА ОСТАННІЙ РІК не
...
Як платнику податку на прибуток з річним доходом менше 20 млн грн скористатись правом на відмову від податкових різниць?
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПК України. За ці
...
Чи потрібно малому підприємству – платнику податку на прибуток додавати фінансову звітність до декларації з податку на прибуток за податкові (звітні) періоди 1 квартал, півріччя та 3 квартали?
Пунктом 46.2 статті 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) передбачено: «Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу». За пунктом 137.4 статті 137 ПК України «податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік». Виняток із пу
...
Що таке податкові різниці?
На сьогодні єдиного тлумачення поняттю «податкові різниці» чинне законодавство не дає. Але його досить активно вживають як словосполучення зрозуміле всім професіоналам у сфері бухгалтерського та податкового обліку. То що ж воно означає? У податковому обліку це поняття є актуальним тільки для платників податку на прибуток. Адже відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, розрахований шляхом коригування (
...
Який порядок бухгалтерського обліку витрат замовника на аутсорсинг та аутстаффінг, отриманих від резидента?
Юридичні конструкції, за якими замовник отримує послуги аутсорсингу та аутстаффінгу, описані в аналітичних матеріалах «Що таке аутсорсинг?» та «Що таке аутстаффінг?». За схемою кожного з варіантів виконання роботи, яка могла бути покладена на штатних працівників (за їх наявності), замовник аутсорсингу та аутстаффінгу фактично користується результатами праці штатних працівників іншого підприємства (виконавця) через надання ним тих чи інших послуг та надання послуг персоналу відповідно. Іншими словами, в обох випадках замовник отримує послуги іншої компанії (або приватн
...
Що таке аутстаффінг?
У перекладі з англійської мови аутстаффінг  означає використання позаштатного персоналу (out – поза, за межами; та staff – персонал) для виконання функцій у тих чи інших бізнес-процесах підприємства. Ще його називають кадровим аутсорсингом та описують як нетипові форми зайнятості: технологію використання позикової праці, розщеплені  трудові відносини тощо. Аутстаффінг функціонує за такою схемою: кадрове агентство (провайдер) та фізособа укладають між собою трудовий договір; провайдер та підприємство-замовник укладають між собою договір на надання послуг з використання праці персоналу аге
...
Яка відповідальність встановлена для посадових осіб контролюючих органів чинним законодавством?
Для посадових осіб контролюючих органів встановлені наступні види відповідальності: цивільна (відповідальність у порядку регресу в розмірі виплаченого з відповідного бюджету відшкодування у зв’язку з незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю такої посадової або службової особи); адміністративна (порушення термінів перевірки; проведення планової перевірки без своєчасного письмового повідомлення платника податків або з порушенням строків повідомлення; проведення позапланових перевірок без узгодження відповідного центрального органу виконавчої влади, якщо отримання такого погодження є обо
...
Які повноваження мають посадові особи контролюючих органів?
ПК України встановлений ряд повноважень для посадових осіб контролюючих органів, які забезпечують виконання їх функцій та завдань. Досить широке коло повноважень встановлене для посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок платників податків, до яких, зокрема, належать: доступ до територій та приміщень; перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку; проведення контрольних розрахункових операцій; контроль за додержанням законодавства з питань регулювання обігу готівки; складання протоколів про адміністративні правопорушення, вимога усунення виявлених порушень тощо.
...
Службова (посадова) особа контролюючого органу
1. Поняття «службова (посадова) особа контролюючого органу Податковий кодекс України поняття посадова (службова) особа вживає у декількох випадках: службові (посадові) особи контролюючих органів;  посадові особи  платника податків (детальніше див. аналітику до цього терміна). Для розкриття суті поняття «службова (посадова) особа контролюючого органу», в першу чергу, окреслимо загальні риси законодавчого закріплення статусу посадової (службової) особи. Так,  службовими особами  контролюючих органів є особи, які здійснюють професійну д
...
Доброго дня! Нашою компанією було поставлено обладнання дипломатичному представництву іноземної держави в Україні.
Доброго дня! Нашою компанією було поставлено обладнання дипломатичному представництву іноземної держави в Україні. ПН накладна була виписана і зареєстрована вчасно , але зроблена помилка в умовному ІПН, а саме замість ІПН - 200000000000, був вказаний ІПН 100000000000. Нещодавно ми отримали лист від ДПС з проханням надати документи по цій поставці з причини необхідності відшкодування сплаченого ПДВ дипломатичним представництвом ( лист додаю). Чи необхідно робити РК до виписаної та зареєстрованої ПН та виписувати і реєструвати нову ПН для виправлення помилки в такому випадку? І як це зробити пра
...
Наше підприємство- платник ПДВ має виконати постачання обладнання та надати послуги резиденту, платнику ПДВ за умовами Договору.
Наше підприємство- платник ПДВ має виконати постачання обладнання та надати послуги резиденту, платнику ПДВ за умовами Договору. У тендерній пропозиції Таблиця цін надавалася у без ПДВ в зв’язку з тим, що за таким Договором розрахунки мають відбуватися частково у сумі без ПДВ за рахунок кредитних коштів та з р/рах МБРР і частково в сумі ПДВ за рахунок та з р/рах Покупця . За умовами договору та тендерної документації Покупець сплачує Ціну Договору Постачальнику у спосіб, визначений нижче: Попередня Оплата: двадцять відсотків 20% від загальної Ціни Договору сплачується Постачальнику відпо
...
Добрий день. Просимо надати консультацію з приводу декларування орендної плати за земельні ділянки державної власності за 2018 рік. Підприємством за результатами земельних торгів було укладено Договір оренди земельної ділянки с/г призначення з ГУ Держгеокадастру (договір від 08.05.2018 р., зареєстрований в Держреєстрі речових прав 15.05.2018 р.).
Добрий день. Просимо надати консультацію з приводу декларування орендної плати за земельні ділянки державної власності за 2018 рік. Підприємством за результатами земельних торгів було укладено Договір оренди земельної ділянки с/г призначення з ГУ Держгеокадастру (договір від 08.05.2018 р., зареєстрований в Держреєстрі речових прав 15.05.2018 р.). За умовами договору: 9. плата за перший повний календарний рік (12 місяців) користування земельною ділянкою, право оренди якої набуто на земельних торгах, згідно з протоколом земельних торгів від 08.05.2018 р. № 3 у розмірі річної орендної плати, що с
...
Ст 189.10 НКУ. Можно ли считать "такой операцией, что не облагается налоговыми обязательствами" саму операцию по ликвидации ОС. Иначе: при ликвидации ОС, оприходованы материалы и комплектующие. Обязано ли предприятие начислить НДС на балансовую стоимость ОС?
Ст 189.10 НКУ. Можно ли считать "такой операцией, что не облагается налоговыми обязательствами"; саму операцию по ликвидации ОС. Иначе: при ликвидации ОС, оприходованы материалы и комплектующие. Обязано ли предприятие начислить НДС на балансовую стоимость ОС?
...
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, як правильно відобразити в бухгалтерському обліку придбане у нерезидента обладнання макулатурний прес б/у, що портебує дообладнання та ремонт перед його монтажом та пуском в експлуатацію?
Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо наступне. Придбане обладнання з метою бухгалтерського обліку кваліфікують як капітальні інвестиції, яким за пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7), визнають «витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальни
...
Доброго дня, прошу надати роз‘яснення з наступного питання: Товариство з обмеженною відповідальністю яке не здійснює діяльність та не має працівників. Фінансову та податкову звітність подає один з засновників. Дії по відновленню або ліквідації товариства не здійснюються та не плануються.
Доброго дня, прошу надати роз‘яснення з наступного питання: Товариство з обмеженною відповідальністю яке не здійснює діяльність та не має працівників. Фінансову та податкову звітність подає один з засновників. Дії по відновленню або ліквідації товариства не здійснюються та не плануються. Товариство є власником земельної ділянки та нерухомості, засновник здійснює нарахування та сплату податку на нерухоме майно, плати за землю та відображення витрат в фінансовій звітності товариства збиток. На даний час виникла ситуація, коли нерозподілений збиток стр. 1420 балансу перевищує стр.1400 зареє
...
Добрий день. Запитання щодо чинності електронного апостилю інших країн на території України. Підприємство-замовник уклало ЗЕД-контракти на отримання послуг з виконавцями- юридичними особами з Бельгії та Латвії. З метою застосування міжнародних долговорів про уникнення подвійного оподаткування та керуючись ст.103 ПКУ товариство просить виконавців надати оригінальні довідки з легалізацією про їх податковий статус.
Добрий день. Запитання щодо чинності електронного апостилю інших країн на території України. Підприємство-замовник уклало ЗЕД-контракти на отримання послуг з виконавцями- юридичними особами з Бельгії та Латвії. З метою застосування міжнародних долговорів про уникнення подвійного оподаткування та керуючись ст.103 ПКУ товариство просить виконавців надати оригінальні довідки з легалізацією про їх податковий статус. Обидва виконавці заявили, що їх країни використовують лише електронний апостиль і надають посилання на сайт своїх органів, де цей апостиль можна знайти. Крім того, один з них (Бельгія)
...
Як і коли застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних/розрахунків коригування у ЄРАН?
Пунктами 120-2.1 - 120-2.2 статті 120-2 ПК України передбачені  штрафні санкції за порушення термінів та порядку реєстрації акцизних накладних (розрахунків коригування) в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН). Штрафні санкції встановлені як для платників акцизного податку, які склали акцизну накладну/розрахунок коригування, так і для суб’єктів господарювання, які одержали пальне або спирт етиловий та зобов’язані зареєструвати другий примірник акцизної накладної/розрахунку коригування Для платників акцизного податку, які склали акцизну накладну, розмір штрафних санкцій залежить від
...
Імпорт пального
Розгляньмо, як функціонує система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі — СЕА РП та СЕ) для імпортерів пального. Нагадаємо, модифікована СЕА РП, учасниками якої вимушено стали суб’єкти господарювання – імпортери пального ще навесні 2016 року, — не єдиний елемент контролю за обігом пального. У липні 2019 року запроваджено додатковий — ліцензування операцій з обігу пального. Отож, з 1 липня 2019 року імпорт пального також підлягає своєрідному «непрямому» ліцензуванню. Безпосередньо операції з ввезення пального на митну територію України (далі — МТУ) ліцензув
...
Що таке аутсорсинг?
Про аутсорсинг, напевне, чув кожен, багато хто стикався у господарській діяльності підприємства у тій чи іншій формі. Але разом з тим поняття «аутсорсинг» у вітчизняному законодавстві немає. Воно походить від англомовного «outsourcing», що означає зовнішнє джерело, зовнішній ресурс будь-чого (out – поза, за межами; та  source – джерело, ресурс, походження). За однією з версій аутсорсинг виник в результаті протистояння двох видатних менеджерів – Генрі Форда та Альфреда Слоуна. Тоді ідея аутсорсингу полягала у залученні ресурсів спеціалізованої компанії для вирішення певних питань того чи іншо
...
Як оподатковуються ПДВ операції, пов’язані з обігом аграрних розписок?
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про аграрні розписки» передання прав кредитора за аграрною розпискою здійснюється шляхом здійснення на ній або на її невід’ємному додатку передавального напису «Відступлено» із зазначенням нового кредитора за аграрною розпискою. Такий напис скріплюється підписом попереднього кредитора за аграрною розпискою. Передання прав за аграрною розпискою підлягає нотаріальному посвідченню. Водночас до 07.02.2019 аграрні розписки, будучи за своєю суттю борговою розпискою, відповідно до декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вважалися валю
...
Як оподатковуються ПДВ операції із задоволення вимог кредитора за аграрною розпискою за рахунок заставленого майбутнього врожаю?
Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про аграрні розписки» (далі – Закон) аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою заставою його майбутнього врожаю. Предметом такої застави може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції. Частиною четвертою статті 7 Закону встановлено, що застава майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції за аграрною розпискою наділяє кредитора правом у разі невиконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у порядку примусового виконання зобов&rs
...
Як оподатковуються ПДВ постачання сільськогосподарської продукції у разі складання аграрних розписок?
Згідно з підпунктом а) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) об’єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання товарів на митній території України. Таким чином, постачання сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню ПДВ в загальному порядку. База оподаткування операції з постачання сільськогосподарської продукції за товарними аграрними розписками визначається за пунктом 188.1 статті 188 ПК України. У випадку постачання товару за фінансовою аграрною розпискою для визначення бази оподаткування застосовується пункт 189.7 статті 189
...
Як оподатковуються ПДВ операції зі стягнення предмета іпотеки шляхом набуття іпотекодержателем права власності на нього?
Іпотека, згідно зі статтею 575 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), є різновидом застави. Відповідно до статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. Стягнення предмета іпотеки може бути здійснено ш
...
Чи має право на податковий кредит іпотекодержатель, який внаслідок погашення грошового боргу набув у власність предмет іпотеки?
Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. За частиною першої статті 37 Закону іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шлях
...
Чи оподатковується ПДВ відшкодування перевізником втраченого товару?
Відповідно до підпункту а) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) операції з постачання товару на митній території України є об’єктом оподаткування ПДВ. Визначення поняття « постачання товару » в цілях оподаткування ПДВ надається підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПК України, згідно з яким під такою операцією розуміють будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Отже, об’єкт оподаткування з ПДВ виникає у то
...
Чи нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ за постачання брухту, отриманого в процесі виробництва товару?
Згідно з підпунктом а) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) постачання товару на митній території України є об’єктом оподаткування ПДВ. Водночас згідно з пунктом 23 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України тимчасово до 1 січня 2022 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затве
...
Чи потрібно складати розрахунок коригування при відступленні права вимоги?
Згідно з пунктом 1 частини першої статті 512 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Отже, відступлення права вимоги – це передача кредитором своїх прав за цивільно-правовим зобов’язанням третій особі (новому кредитору). Зі свого боку податкова накладна відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) складається на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ. За загальним правилом, передбаченим пункто
...
Чи може іпотекодержатель формувати податковий кредит у разі стягнення предмета іпотеки шляхом набуття права власності на нього в рахунок погашення боргу?
Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. За частиною першої статті 37 Закону іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом
...
Як оподатковуються ПДВ операції зі стягнення предмета іпотеки шляхом продажу іпотекодержателем предмета іпотеки від свого імені?
Іпотека згідно зі статтею 575 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) є різновидом застави. Відповідно до статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. Аналіз положень Закону надалі дозволяє дійти висно
...
Яким чином платник ПДВ нараховує податкові зобов’язання з ПДВ за пунктом 199.1 статті 199 ПК України?
Пунктом 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачено, що у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податк
...
Як перерахувати ПДВ згідно зы статтею 199 ПК України за необоротними активами, придбаними до 1 липня 2015 року?
Згідно з пунктом 42 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) у разі, якщо придбані та/або виготовлені до 1 липня 2015 року необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку здійснює перерахунок частки використання таких необоротних активів в оподатковуваних операціях, розрахованої відповідно до пунктів 199.2 та 199.3 статті 199 цього Кодексу (виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій) за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають з
...
Чи може платник формувати податковий кредит, якщо вартість товару/послуги була оплачена одним платежем, а постачальник склав дві чи більше податкові накладні?
Відповідно до підпункту «а» пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України) до податкового кредиту належать суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг. Водночас згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПК України не належать до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями,
...
Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.
Фізична особа-підприємець є платником єдиного податку третьої групи, яка здійснює роздрібну торгівлю товарами з дорогоцінних металів/дорогоцінного та напівдорогоційнного каміння, маючи оформлені на себе прямі договори оренди з орендодавцями та найнятих співробітників. Через свої магазини, вона реалізує товар згідно договору комісії, який належить іншому суб’єкту господарювання – Комітенту (чи то ФО-П 3 групи, чи то ООО на загальній системі оподаткування, не платник ПДВ). Після реалізації товару, кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок Комісіонера повертаються Комітенту, за вирахуванням ко
...
Компанія за факторинговим договором придбала з дисконтом забезпечене іпотекою право вимоги на повернення кредиту/процентів. Чи вважатиметься, що частина майна, вартість якого перевищує суму коштів, за яку було придбано право вимоги, отримана безоплатно, і чи матиме іпотекодержатель право на податковий кредит на цю частину?
Згідно з частиною першою статті 575 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) іпотека є різновидом застави нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи. Відповідно до статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переваж
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 96 97 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію