Податкова аналітика
Тварини
Легальне визначення поняття «тварини» міститься в статті 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого походження» від 21.02.2006 № 3447 (далі – Закон № 3447) і визначає їх як біологічні  об'єкти,  що  відносяться  до   фауни, і законодавець одразу наводить перелік видів тварин, а саме: сільськогосподарські,  домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові. Далі в положеннях статті 1 Закону № 3447-IV надається визначення вище зазначених видів. Дикі тварини – тварини,  природним середовищем існування яких є  дика  природа,  у  тому  числі ті,  я
...
Що таке природні ресурси?
Існують різноманітні доктринальні визначення цього поняття. В.В. Петров у монографічному дослідженні „Екологія і право” розробив словник еколого-правової термінології, де серед інших термінів було також визначено поняття „природних ресурсів”. Останні визначалися таким чином: у широкому аспекті ─ це всі природні блага, що призначені для задоволення потреб людини; у вузькому – природні джерела задоволення потреб матеріального виробництва. Наукова література визначає природні ресурси як сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину,
...
На які лікарські засоби та медичні вироби поширюється податкова пільга, передбачена пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України, у вигляді звільнення від оподаткування ПДВ?
Згідно з пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладна
...
Який загальний порядок бухгалтерського обліку продажу нематеріальних активів?
Незважаючи на те, що для обліку нематеріальних активів існують правила спеціального положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (далі – П(С)БО 8), їх продаж обліковують за нормами іншого стандарту. У разі прийняття рішення про продаж об’єкта нематеріальних активів до їх обліку підключається Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Мінфіну від 07.11.2003 р. № 617 (далі — П(С)БО 27). За пунктом 1 р
...
Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу виробничих об’єктів нематеріальних активів?
За загальним правилом об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають шляхом коригування бухгалтерського фінансового результату на різниці, передбачені ПК України (підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України). Відповідно наслідки з податку на прибуток будь-якої операції залежать від того: 1) як операція відобразилася в бухгалтерському обліку і як вплинула на бухгалтерський фінрезультат; та 2) чи передбачені у ПК України різниці за такою операцією. При цьому із такого правила є виняток, за яким не
...
Чи потрібно складати Звіт про контрольовані операції у разі погашення кредиту нерезиденту – пов’язаній особі та виплаті відсотків за ним?
Ситуація: У звітному році платник податку на прибуток виплатив нерезиденту – пов’язаній особі (володіє 100% капіталу) заборгованість за кредитом в сумі 35 млн грн та відсотки по ньому – 3 млн грн (у т. ч. нараховані за звітний рік – 220 тис. грн). Річний дохід підприємства – позичальника від усіх видів діяльності (за мінусом непрямих податків) склав 70 млн грн. Інших господарських операцій з цим та іншими нерезидентами у звітному році не було. Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №  2755 – IV (далі – ПК України) подавати Звіт про к
...
Як скласти додаток ПП декларації з податку на прибуток?
Додаток ПП до декларації з податку на прибуток подається платниками цього податку починаючи з податкових (звітних) періодів 2020 року. До нього вносять інформацію про суми податкових пільг з податку на прибуток відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг» від 27.12.2010 р № 1233. Опишемо як заповнити табличну частину додатка ПП.
...
Чи зобов’язаний орендодавець нараховувати ПДВ, якщо орендар на час карантину звільняється від сплати орендної плати?
02 квітня 2020 року набрав законної сили Закон України від 30.03.2020 № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон). Зазначеним вище Законом Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) доповнений новим положенням, згідно з яким з моменту встановлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV
...
Чи потрібно отримувати ліцензію на зберігання палива у пересувних цистернах/ємностях?
Згідно з статтею 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі – Закон) суб’єкти господарювання отримують ліцензії на зберігання пального на кожне місце зберігання пального. Водночас статтею 15 Закону встановлений перелік випадків, коли отримання ліцензії на зберігання пального не вимагається, а саме: 1) на місця зберігання пального, що використовуються: а) підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету
...
Тара/Упаковка
Відповідно до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. № 363, та  Порядку збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари, затвердженого наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції від 02.10.2001 р. № 224, під тарою варто розуміти основний елемент упаковки,  що являє собою  виріб  для  розміщення продукції. Згідно з ДСТУ «Тара та транспортування. Терміни та визначення» розрізняють такі види тари: транспортна; споживча; порційна; контурна; подарунк
...
Чи застосовується відповідальність при порушенні строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування у зв\'язку з накладенням арешту на реєстраційний ліміт платника ПДВ?
У судовій практиці існують випадки накладення арешту на реєстраційний ліміт (реєстраційну суму) платника ПДВ як на матеріальний доказ у кримінальній справі[1]. Фактично наслідком такого арешту є відсутність у платника ПДВ можливості здійснювати реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН. Водночас пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюються строки, протягом яких платник ПДВ зобов’язаний зареєструвати у ЄРПН податкові накладні та розрахунки коригування до них. У випадку порушення таких строків до платника застосовуєтьс
...
Чи застосовується до платників ПДВ відповідальність за несвоєчасну реєстрацію від’ємних розрахунків коригування до зведених податкових накладних, складених за пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 ПК України?
Пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюються строки, протягом яких податкові накладні та розрахунки коригування повинні бути зареєстровані платником ПДВ в ЄРПН. Порушення зазначених вище строків реєстрації є підставою для застосування до такого платника відповідальності, передбаченої пунктом 120-1.1 статті 120-1 ПК України.
...
Чи застосовується відповідальність за статтею 120-1 ПК України, якщо податкова накладна/розрахунок коригування були подані для реєстрації у граничний термін, але відповідна квитанція про реєстрацію була отримана на наступний день?
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: - для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня; - для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарни
...
Чи застосовується відповідальність, передбачена статтею 120-1 ПК України, якщо протягом встановленого строку платником не були подані документи для відновлення реєстрації заблокованої податкової накладної?
Відповідно до абзацу сьомого пункту 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) у разі зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних /розрахунків коригування згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу. Аналогічне правило передбачено реченням другим пункту 120-1.2 стат
...
Чи застосовується відповідальність до платника за статтею 120-1 ПК України, якщо правопорушення було здійснено в липні-грудні 2015 році?
Пункти 120-1.1 та 120-1.2 статті 120-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюють відповідальність платників ПДВ за порушення граничних строків для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН, передбачених статтею 201 ПК України.  Водночас з 29 липня по 31 грудня 2015 року пунктом 120-1.3 статті 120-1 ПК України встановлювалося, що «порядок застосування штрафних санкцій, передбачених цією статтею, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику». Центральним органом виконавчо
...
Чи нараховуються штрафні санкції за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною, що була складена помилково?
Пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачається, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: - для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; - для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, скла
...
Чи застосовуватиметься стаття 120-1 ПК України, якщо платником ПДВ було поповнено електронний рахунок в СЕА шляхом відправлення платіжного доручення банку, але реєстраційний ліміт не збільшувався протягом певного часу?
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПК України реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) має бути здійснена: - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені – для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця; - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені – для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по
...
Чи передбачена Податковим кодексом України відповідальність за допущення помилок при оформленні податкових накладних?
З 01.01.2017 року пункт 120-1.3 статті 120-1 ПК України було викладено у новій редакції, відповідно до якої допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПК України, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, – тягне за собою накладення на платника податку – продавця штрафу у розмірі 170 гривень та зобов'язання виправити такі помилки. Розглядуваний склад правопорушення, виходячи з тексту ПК України, містить наступні обов'язков
...
Таблиця до статті 120-1 ПК України
Пункт 120-1.1 статті 1201 ПК України Правопорушення Порушення термінів реєстрації у ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою). Спосіб вчинення бездіяльність у формі недотримання строків реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН Суб’єкт платник ПДВ
...
Коли обов’язок реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН вважається виконаним?
Обов’язок з реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в ЄРПН вважається виконаним з моменту отримання квитанції про їх прийняття. Квитанція надсилається в електронному вигляді у текстовому форматі протягом операційного дня. У зв'язку з цим датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції. Причому у разі неприйняття зазначених документів про це також надсилається відпо
...
Хто нестиме відповідальність за статтею 120-1 ПК України у разі порушення обов’язку щодо реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних?
Порядок реєстрації розрахунків коригування в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Наказом Мінфіну від 31 грудня 2015 року № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної». Так, розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН: постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо: - передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму ком
...
Щодо яких податкових накладних невиконання обов’язку з реєстрації в ЄРПН може тягнути відповідальність за статтею 120-1 ПК України? Чи за всі незареєстровані накладні настає відповідальність за даною статтею?
Правовий статус такого документа як податкова накладна окреслюється у статті 201 ПК України. Пункт 201.1 вказує, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений цим ПК України термін.
...
Чи можна притягнути до відповідальності за статтею 120-1 ПК України суб’єкта правовідносин, який зобов’язаний зареєструватись платником податку на додану вартість, проте не зробив цього?
Стаття 1201 ПК України передбачає, що суб’єктами відповідальності за порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям – платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних є платники ПДВ. Платниками ПДВ відповідно до статті 180 ПК України визнаються не лише зареєстровані платники податку, але й ті, які підлягають такій реєстрації (зокрема, якщо вони досягли необхідного обсягу оподатковуваних операцій). Проте право на виписку податкових накладних виникає у платника податку лише у
...
Чи можна оскаржити в адміністративному порядку рішення комісії про відмову у врахуванні Таблиці даних платника податків?
Процедура подання Таблиці даних платника податку (далі – Таблиця), а також порядок врахування вказаної у ній інформації регулюються Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 (далі – Порядок зупинення реєстрації). Проте податкове законодавство, яке регулює порядок зупинення та відновлення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) не поширює особли
...
Який порядок адміністративного оскарження ППР, винесеного за результатами часткового задоволення скарги платника у разі, якщо платник продовжує процедуру адміністративного оскарження попереднього ППР?
З 01.01.2017 року податкові перевірки мають право проводити лише органи Державної фіскальної служби на рівні не нижче головних управлінь областей та міста Києва. Державні податкові інспекції — найнижча ланка в системі податкової — такого повноваження позбавлена. Отже, ППР, прийняте за результатами податкової перевірки, може бути оскаржене виключно до ДФС України. Проте, якщо сума грошового зобов’язання платника податків розраховується контролюючим органом не за результатами перевірки, а в силу вимог податкового законодавства, то платник податків може оскаржувати ППР до органів Державної фіска
...
Коли закінчується процедура адміністративного оскарження?
Перегляд рішення за процедурою адміністративного оскарження за пунктом 56.17 статті 56 ПК України закінчується: ·      днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у разі, коли така скарга не була подана у зазначений строк; ·      днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги; ·      днем отримання платником податків рішення ДФС України; ·      днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою
...
Коли рішення контролюючого органу вважатиметься надісланим платнику податку?
Рішення вважається надісланим (наданим) юридичній особі - платнику податків, якщо його вручено посадовій особі або уповноваженій особі такої юридичної особи - платника податків під розписку або надіслано поштою з повідомленням про вручення на адресу, зазначену у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення за результатами розгляду скарги, а у разі незазначення такої адреси у скарзі – на податкову адресу платника податків. Рішення вважається надісланим (наданим) фізичній особі - платнику податків, якщо його вручено особисто фізичній особі або її представникові під розписку чи наді
...
Протягом якого строку скарга розглядається в адміністративному порядку?
За загальним правилом, відповідно до пункту 56.8 статті 56 ПК України, контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків про перегляд рішення, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Виняток становить оскарження в адміністративному порядку скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Так, вищезазначена скарга розгляд
...
Які наслідки для платника має процедура оскарження рішення в адміністративному порядку?
1. За пунктом 56.15 статті 56 ПК України, скарга про перегляд рішень, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. У пункті 56.3 статті 56 вказується, що скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які п
...
Чи можна подати нову скаргу з виправленими помилками?
Розділом VI Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 року № 916 року (далі – Порядок), встановлюється перелік прав платника податків при процедурі адміністративного оскарження рішень контролюючих органів. А саме, платник податків має право: - брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його уповноважених представників (у тому числі адвокатів); - під час розгляду матеріалів скарги висловлювати свою думку з питань, які виникають під час такого розг
...
Чи може бути відмовлено у задоволенні скарги з формальних підстав?
Порядок оформлення скарги для перегляду рішення визначається Розділом IV Наказу Міністерства доходів і зборів України від 25.12.2013  № 848 «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів». Відповідно до цього Наказу, скарга платника податку подається в письмовій формі та має містити таку інформацію: найменування платника податку, його місцезнаходження, податкова адреса для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання для фізичної особи - платника податків; найменування органу дохо
...
Які рішення можуть бути оскаржені в адміністративному порядку?
Пункт 56.2 статті 56 ПК України встановлює право звернення платника податків зі скаргою для перегляду рішення за процедурою адміністративного оскарження на рішення контролюючого органу, у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган: неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених ПК України або іншими законами України. Разом з тим, ПК України встановлює випадки, коли такі рішення не можуть бути оскарженні в адміністративному порядку, а
...
Чи можуть строки подачі скарги бути продовжені в адміністративному порядку?
Пунктом 56.14 статті 56 ПК України строки подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення контролюючого органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 ПК України. Пункт 102.6 статті 102 ПК України встановлює наступні підстави для продовження граничних строків для подачі скарги щодо перегляду рішення в адміністративному порядку: платник податків перебував за межами України; платник податків перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден; платник податків
...
Які наслідки пропущення строків адміністративного оскарження?
За пунктом 56.7 статті 56 ПК України, у разі порушення платником податків вимог пунктів 56.3 і 56.6 подані ним скарги не розглядаються та повертаються йому із зазначенням причин повернення. Крім того, за пунктом 56.15 статті 56 ПК України, скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку подат
...
Протягом якого строку платник податків має право оскаржити рішення контролюючого органу в адміністративному порядку?
Строк подання скарги для перегляду рішення Випадки, коли скарга подається протягом визначеного строку 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується (пункт 56.3 статті 56 ПК України) За загальним правилом використовується строк 10 календарних днів, крім випадків зазначених нижче.  30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення-рішення (рішення) контролюючого органу (пункт 56.12 статті 56 ПК України) Якщо від
...
Що таке адміністративне оскарження рішення контролюючого органу?
Під адміністративним оскарженням рішень контролюючого органу розуміється процедура перегляду рішення контролюючим органом вищого рівня. Контролюючими органами вищого рівня за пунктом 55.2 статті 55 ПК України є: - ДФС України – для територіальних органів ДФС України в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць; - ДФС України за участю уповноваженої особи Міністерства фінансів України – для комісії ДФС України щодо оскарження в адміністративному порядку рішення про відмову у реєстрації податк
...
Чи може платник ПДВ звернутися до суду з вимогою зобов\'язати контрагента зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування?
Спори між суб’єктами господарювання, сторонами договірних зобов’язань, вирішуються господарськими судами. Так, згідно з пунктом 1 частини першої статті 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підпри
...
Яка судова практика склалася щодо рішень про неврахування Таблиці даних платників податків?
Таблиця даних платників податків (далі – Таблиця) подається до контролюючого органу в електронному вигляді за формою, встановленою додатком 6 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 11.12.2019 № 1165 (далі – Порядок № 1165). Така Таблиця може бути: 1) врахована автоматично – за наявності підстав, передбачених пунктом 18 Порядку № 1165; 2) врахована/або не врахована за рішенням комісії регіонального рівня, яке приймається за формою, встановленою в додатку 6 Порядку
...
Чи є законними критерії зупинення реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування, встановлених ДФС України?
Ця консультація стосується випадків зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до набрання чинності 01.02.2020 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165. З 01.01.2018 набула чинності нова редакція пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України), відповідно до якої реєстрація податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та
...
Як оскаржити рішення комісії ДФС про включення платника ПДВ до переліку ризикових?
Пунктом 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачається, що за умов, встановлених Кабінетом Міністрів України, подані на реєстрацію в ЄРПН податкові накладні та розрахунки коригування можуть бути заблоковані (їх реєстрація може бути зупинена). Зі свого боку згідно з пунктом 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 № 117 (далі – Порядок 117), передбачено, що однією із підстав для блокування податкових накладних/розрахунків коригування є відповідність платника
...
Чи переноситься крайній термін реєстрації податкових накладних на наступний робочий день, якщо 15 число або останній день місяця припадають на вихідний, святковий або неробочий день?
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) реєстрація податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися: - для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; - для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. Будь-якого правила для перенесення вищезазначених
...
Чи можна копії документів, які подаються для відновлення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, подати окремо від письмових пояснень?
Відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) реєстрація податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. Зі свого боку згідно з пункту 11 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 (далі – Порядок 1165), у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригу
...
На яку дату складаються податкова накладна?
Відповідно до підпункту б) пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) одним з обов’язкових реквізитів податкової накладної є дата її складання. Водночас згідно з пунктом 201.1 статті 201 ПК України на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних 
...
Чи можна оскаржити рішення комісії про включення платника до переліку ризикових суб’єктів господарювання на підставі наявності податкової інформації про існування ознак здійснення ризикових операцій?
Відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 (далі – Порядок 1165), у разі коли за результатами моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну/ розрахунок коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної /розрахунку коригування зупиняється. Критерії ризиковості платника затверджені у Додатку 1 Порядку 1165, одним з яких може бути податкова інформація, що св
...
Складання податкових накладних при частковій оплаті та частковому постачанні товару
Відповідно до пункту 201.7 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) та пункту 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Таким чином, на дату отримання передоплати вартості товарів/послуг або відвантаження товарів (надання послуг) (залежно від події, що станеться раніше), платник ПДВ (постачальник) складає податкову накладну з ураху
...
Чи впливають на СЕА ПДВ документи, що заміняють податкові накладні відповідно до пункту 201.11 статті 201 ПК України?
Отримані платником ПДВ (покупцем) документи, які є підставою нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної (далі – документи), передбачені в підпунктах а) - в) пункту 201.11 статті 201 Податкового кодексу України (далі – пункт 201.11 ПК України), з одного боку, дозволяють йому включити зазначену в них суму ПДВ до складу податкового кредиту, але з іншого – не збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл). До таких документів належать: а)
...
Ведення реєстру документів, що заміняють податкові накладні відповідно до пункту 201.11 статті 201 ПК України
Згідно з пунктом 201.11-1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) платники ПДВ повинні вести Реєстр документів, зазначених у підпунктах а) - в) пункту 201.11 ПК України. Тобто це реєстр документів, які є підставою для нарахування сум податку, що належать до податкового кредиту без отримання податкової накладної (далі – Реєстр документів). До таких документів належать: а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що міс
...
Чи правомірним є штраф за розбіжність даних декларації ПДВ та даних ЄРПН, нарахований за результатами камеральної перевірки?
Відповідно до абзацу двадцять третього пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) виявлення розбіжностей даних податкової декларації з ПДВ та даних Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН) є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг. Виявлення відповідних розбіжностей можливе під час здійснення камеральної перевірки платника податку, що видно з її предмета, визначеного в підпункті 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 ПК України. Результати
...
Як оподатковується ПДВ та складається податкова накладна при постачанні подарункових сертифікатів?
Відповідно до статті 177 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Зі свого боку подарунковий сертифікат сам собою не є річчю матеріального світу, що має споживчу цінність для покупця, окрім того, що він посвідчує право вимоги особи, яка його пред’являє, на отримання товару/послуги на вказану у ньому суму. Тобто на перший погляд у нього присутні деякі ознаки ці
...
Скільки податкових накладних складається за щоденним підсумком по кількох розрахунково-касових апаратах?
Відповідно до пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі: - здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника); - виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються плат
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 97 98 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію